Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2007 – Bożena Ginter Wrocław, 29 sierpnia 2007

2 Instytucja Zarządzająca RPO
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Śląskiego

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
Cel główny stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu

4 Plan finansowy Razem 1 712,98 mln EUR PRIORYTETY
ALOKACJA (mln €) % ALOKACJI Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 296,24 17% Społeczeństwo informacyjne 150,00 9% Turystyka 110,42 6% Kultura 53,27 3% Środowisko 180,68 11% Zrównoważony rozwój miast 312,80 18% Transport 426,33 25% Edukacja 82,48 5% Zdrowie i rekreacja 57,76 Pomoc techniczna 43,00 Razem ,98 mln EUR

5 Ścieżki wyboru projektów
Procedura Konkursowa Programy Rozwoju Subregionów Ścieżki pozakonkursowe Indykatywny Plan Rozwoju (Projekty Kluczowe)

6 Tabela finansowa Działanie RPO Kwoty na konkursy
Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 296,24 246,24 Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu 70,00 20,00 Poddziałanie Infrastruktura rozwoju gospodarczego 60,00 10,00 Poddziałanie Promocja inwestycyjna Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MSP 152,16 Poddziałanie Mikroprzedsiębiorstwa 31,00 Poddziałanie MSP Poddziałanie Innowacje w MSP 61,16 Działanie 1.3. Transfer technologii i innowacji 74,08 Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne 150,00 65,00 Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 100,00 50,00 Działanie Rozwój elektronicznych usług publicznych 15,00

7 Priorytet III. Turystyka
110,42 59,80 Działanie 3.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego 34,80 Poddziałanie Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorcy 29,80 Poddziałanie Infrastruktura zaplecza turystycznego/ publiczne 5,00 Działanie 3.2. Infrastruktura aktywnych form turystyki 67,62 17,00 Poddziałanie Infrastruktura aktywnych form turystyki/ przedsiębiorcy Poddziałanie Infrastruktura aktywnych form turystyki/ publiczne 50,62 0,00 Działanie 3.3. Systemy informacji turystycznej Działanie 3.4. Promocja turystyki 3,00 Priorytet IV. Kultura 53,27 33,27 Działanie 4.1. Infrastruktura kultury 39,17 19,17 Działanie 4.2. System informacji kulturalnej 10,10 Działanie 4.3. Promocja kultury 4,00 Priorytet V. Środowisko 180,68 118,36 Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa 82,12 55,12 Działanie 5.2. Gospodarka odpadami 40,00 17,68 Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii 44,06 31,06 Działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem 9,00 Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze 5,50

8 Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast
312,80 111,66 Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu 176,53 0,00 Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 136,27 Poddziałanie Rewitalizacja - duże miasta 68,47 63,86 Poddziałanie Rewitalizacja - małe miasta 67,80 47,80 Priorytet VII Transport 426,32 134,75 Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej 314,42 65,00 Poddziałanie Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych 229,42 20,00 Poddziałanie Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową 85,00 45,00 Działanie 7.2. Transport publiczny 111,90 69,75 Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna 82,48 72,48 Działanie 8.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego 48,74 38,74 Działanie 8.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświatowej 24,74 Działanie 8.3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kształcenia ustawicznego 9,00 Priorytet IX Zdrowie i rekreacja 57,76 Działanie 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego 25,50 Działanie 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego 12,26 Działanie 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa

9 Główni beneficjenci RPO
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną instytucje otoczenia biznesu szkoły wyższe organizacje pozarządowe partnerzy społeczni i gospodarczy MSP jednostki naukowe instytucje kultury kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów wyznaniowych jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (niewymienione wyżej)

10 Organizacje Pozarządowe jako beneficjenci RPO WŚ na lata 2007 - 2013

11 Priorytet 1 Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

12 Działanie 1.3. Transfer technologii i innowacji (1/2)
doposażenie w aparaturę specjalistyczną parków technologicznych o znaczeniu lokalnym i regionalnym świadczących usługi o charakterze specjalistycznym w zakresie innowacji i transferu technologii Budowa, przebudowa i remont infrastruktury, doposażenie w aparaturę specjalistyczną jednostek naukowych świadczących usługi dla gospodarki zakup usług doradczych w zakresie usprawnienia transferu technologii i innowacji, w tym: zakup oprogramowania i licencji na oprogramowanie niezbędnych do komercjalizacji technologii, działania promocyjno-informacyjne w zakresie transferu technologii i innowacji

13 Działanie 1.3. Transfer technologii i innowacji (2/2)
tworzenie i rozwój oferty sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym oraz ich współpracy z sieciami międzynarodowymi w zakresie transferu technologii i innowacji zakup usług doradczych związanych z tworzeniem i rozwojem sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym a przedsiębiorcami w zakresie transferu technologii i innowacji dostosowywanie laboratoriów do wymagań dyrektyw unijnych 7. budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym

14 Priorytet III Turystyka

15 Działanie 3.1.2. Infrastruktura zaplecza turystycznego
budowa, przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem budowa, przebudowa i remont bazy gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem

16 Działanie 3.3. Systemy informacji turystycznej
tworzenie i rozwój sieci centrów i punktów informacji turystycznej tworzenie i rozwój platform informatycznych i baz danych, jako elementów systemu informacji turystycznej tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych

17 Działanie 3.4. Promocja turystyki
organizacja imprez mających wpływ na wzrost liczby turystów m.in. pojedyncze imprezy organizowane w kraju i za granicą, których celem jest promocja turystyczna regionu kampanie promocyjne w kraju i zagranicą, których celem jest promocja atrakcyjności turystycznej regionu przygotowanie programów rozwoju i/ lub promocji markowych produktów turystycznych regionalnych i lokalnych, w tym przede wszystkim: wykonanie analiz, ekspertyz, badań rynkowych i marketingowych, inwentaryzacja oraz ocena potencjału turystycznego, określenie produktów markowych, rynków promocji, narzędzi i technik promocyjnych.

18 Priorytet IV Kultura

19 Działanie 4.1. Infrastruktura kultury (1/2)
rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, remont, przebudowa, adaptacja historycznych i zabytkowych obiektów wraz z ich otoczeniem na cele kulturalne rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, remont, przebudowa, adaptacja publicznych obiektów poprzemysłowych wraz z ich otoczeniem oraz ich przystosowanie na cele kulturalne budowa, przebudowa, remont, a także niezbędne wyposażenie publicznej infrastruktury kulturalnej

20 Działanie 4.1. Infrastruktura kultury (2/2)
zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń tworzenie i rozwój szlaków dziedzictwa kulturowego digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego pod warunkiem powszechnego ich udostępnienia usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w istniejących obiektach kultury.

21 Działanie 4.2. Systemy informacji kulturalnej
tworzenie i rozwój sieci punktów informacji kulturalnej tworzenie i rozwój systemów e-informacji kulturalnej tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo

22 Działanie 4.3. Promocja kultury
organizacja wydarzeń kulturalnych, mających wpływ na wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno – gospodarczy kampanie promocyjne w kraju i zagranicą, których celem jest promocja kultury regionu, w tym udział w wystawach i imprezach kulturalnych przygotowanie programów rozwoju i/ lub promocji lokalnych i regionalnych produktów kulturowych, w tym przede wszystkim wykonanie analiz

23 Priorytet V Środowisko

24 Działanie 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze (1/2)
budowa niezbędnej infrastruktury dla przywracania i utrzymania właściwego stanu siedlisk przyrodniczych oraz remont i rozbudowa ośrodków rehabilitacji zwierząt budowa i remont małej infrastruktury służącej ochronie obszarów przyrodniczych na terenach objętych ochrona prawną kampanie promocyjno-edukacyjne dotyczące przyrodniczych podstaw zrównoważonego rozwoju, w tym także konkursy i festiwale o tematyce ekologicznej

25 Działanie 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze (2/2)
przywracanie drożności korytarzy ekologicznych, rozbudowa i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej o znaczeniu ponadlokalnym

26 Zrównoważony rozwój miast
Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast

27 Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (1/3)
przebudowa i remont obiektów oraz ich jednoczesna adaptacja na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia zagospodarowywanie przestrzeni miejskich w tym budowa nowych obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa

28 Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (2/3)
4. uzupełnienie istniejącej zabudowy, remont istniejących użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym) 5. kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom

29 Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (3/3)
zagospodarowywanie przestrzeni miejskich w tym budowa nowych obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa 8. Zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka

30 Infrastruktura edukacyjna
Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna

31 Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty (1/2)
budowa, przebudowa, remont i wyposażenie istniejących obiektów dydaktycznych budowa, przebudowa, remont i wyposażenie bibliotek przyszkolnych budowa lub przebudowa i wyposażenie przyszkolnych obiektów sportowych

32 Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty (2/2)
budowa lub przebudowa i kompleksowe wyposażenie obiektów infrastruktury społeczno - edukacyjnej tworzenie lub modernizacja zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą, w tym zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania zagospodarowanie otoczenia obiektów wyłącznie w przypadku realizacji projektów wymienionych w pkt 1-4 realizowanych w ramach działania, usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w obiektach pkt 1-4 oraz ich otoczeniu.

33 Działanie 8.3. Infrastruktura kształcenia ustawicznego
budowa, przebudowa, remont i kompleksowe wyposażenie obiektów dydaktycznych kształcenia ustawicznego usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w obiektach pkt 1 wyposażenie placówek kształcenia ustawicznego w sprzęt i systemy informatyczne wspomagające zarządzanie nimi

34 Priorytet IX Zdrowie i rekreacja

35 Działanie 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego
przebudowa i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia modernizacja sprzętu medycznego, zakup nowej aparatury medycznej oraz prace remontowe wynikające z konieczności dostosowania pomieszczeń dla użytkowania zakupionego sprzęt kompleksowe projekty informatyzacji szpitali, polegające na zakupie i wdrożeniu systemów poprawiających zarządzanie służbą zdrowia i jakość usług medycznych

36 Działanie 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego
przebudowa i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia modernizacja sprzętu medycznego, zakup nowej aparatury medycznej oraz prace remontowe wynikające z konieczności dostosowania pomieszczeń dla użytkowania zakupionego sprzęt kompleksowe projekty informatyzacji ośrodków, polegające na zakupie i wdrożeniu systemów poprawiających zarządzanie służbą zdrowia i jakość usług medycznych

37 Działanie 9.2. Lokalna infrastruktura sportowa
budowa i remont otwartych obiektów sportowych niepowiązanych z infrastrukturą szkolną oraz zakup niezbędnego wyposażenia powiązanego z projektem budowa i remont zamkniętych obiektów sportowych niepowiązanych z infrastrukturą szkolną oraz zakup niezbędnego wyposażenia powiązanego z projektem.

38 Wydział Rozwoju Regionalnego
Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Wydział Rozwoju Regionalnego Katowice, ul. Ligonia 46 tel


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google