Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Bożena Ginter Wrocław, 29 sierpnia 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Bożena Ginter Wrocław, 29 sierpnia 2007."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Bożena Ginter Wrocław, 29 sierpnia 2007

2 Instytucja Zarządzająca RPO Zarząd Województwa Śląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

3 Cel główny stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu

4 Razem Razem 1 712,98 mln EUR Plan finansowy PRIORYTETY ALOKACJA (mln ) % ALOKACJI Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 296,2417% Społeczeństwo informacyjne150,009% Turystyka110,426% Kultura53,273% Środowisko180,6811% Zrównoważony rozwój miast312,8018% Transport426,3325% Edukacja82,485% Zdrowie i rekreacja57,763% Pomoc techniczna43,003%

5 Ścieżki wyboru projektów Procedura Konkursowa Indykatywny Plan Rozwoju (Projekty Kluczowe) Programy Rozwoju Subregionów Ścieżki pozakonkursowe

6 Tabela finansowa DziałanieRPO Kwoty na konkursy Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość296,24246,24 Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu70,0020,00 Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego60,0010,00 Poddziałanie 1.1.2. Promocja inwestycyjna10,00 Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MSP152,16 Poddziałanie 1.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa31,00 Poddziałanie 1.2.2. MSP60,00 Poddziałanie 1.2.3. Innowacje w MSP61,16 Działanie 1.3. Transfer technologii i innowacji74,08 Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne150,0065,00 Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego100,0050,00 Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych50,0015,00

7 Priorytet III. Turystyka110,4259,80 Działanie 3.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego34,80 Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorcy29,80 Poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ publiczne5,00 Działanie 3.2. Infrastruktura aktywnych form turystyki67,6217,00 Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura aktywnych form turystyki/ przedsiębiorcy17,00 Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura aktywnych form turystyki/ publiczne50,620,00 Działanie 3.3. Systemy informacji turystycznej5,00 Działanie 3.4. Promocja turystyki3,00 Priorytet IV. Kultura53,2733,27 Działanie 4.1. Infrastruktura kultury39,1719,17 Działanie 4.2. System informacji kulturalnej10,10 Działanie 4.3. Promocja kultury4,00 Priorytet V. Środowisko180,68118,36 Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa82,1255,12 Działanie 5.2. Gospodarka odpadami40,0017,68 Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii44,0631,06 Działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem9,00 Działanie 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze5,50

8 Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast312,80111,66 Działanie 6.1. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu176,530,00 Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych136,27111,66 Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja - duże miasta68,4763,86 Poddziałanie 6.2.2. Rewitalizacja - małe miasta67,8047,80 Priorytet VII Transport426,32134,75 Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej314,4265,00 Poddziałanie 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych 229,4220,00 Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową 85,0045,00 Działanie 7.2. Transport publiczny111,9069,75 Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna82,4872,48 Działanie 8.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego48,7438,74 Działanie 8.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświatowej24,74 Działanie 8.3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kształcenia ustawicznego9,00 Priorytet IX Zdrowie i rekreacja57,76 Działanie 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego25,50 Działanie 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego12,26 Działanie 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa20,00

9 Główni beneficjenci RPO jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną instytucje otoczenia biznesu szkoły wyższe organizacje pozarządowe partnerzy społeczni i gospodarczy MSP jednostki naukowe instytucje kultury kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów wyznaniowych jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (niewymienione wyżej)

10 Organizacje Pozarządowe jako beneficjenci RPO WŚ na lata 2007 - 2013

11 Priorytet 1 Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

12 1.doposażenie w aparaturę specjalistyczną parków technologicznych o znaczeniu lokalnym i regionalnym świadczących usługi o charakterze specjalistycznym w zakresie innowacji i transferu technologii 2.Budowa, przebudowa i remont infrastruktury, doposażenie w aparaturę specjalistyczną jednostek naukowych świadczących usługi dla gospodarki 3.zakup usług doradczych w zakresie usprawnienia transferu technologii i innowacji, w tym: zakup oprogramowania i licencji na oprogramowanie niezbędnych do komercjalizacji technologii, działania promocyjno-informacyjne w zakresie transferu technologii i innowacji Działanie 1.3. Transfer technologii i innowacji (1/2)

13 4.tworzenie i rozwój oferty sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu lokalnym i regionalnym oraz ich współpracy z sieciami międzynarodowymi w zakresie transferu technologii i innowacji 5.zakup usług doradczych związanych z tworzeniem i rozwojem sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym a przedsiębiorcami w zakresie transferu technologii i innowacji 6.dostosowywanie laboratoriów do wymagań dyrektyw unijnych 7.budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym Działanie 1.3. Transfer technologii i innowacji (2/2)

14 Priorytet III Turystyka

15 1.budowa, przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem 2.budowa, przebudowa i remont bazy gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem Działanie 3.1.2. Infrastruktura zaplecza turystycznego

16 1.tworzenie i rozwój sieci centrów i punktów informacji turystycznej 2.tworzenie i rozwój platform informatycznych i baz danych, jako elementów systemu informacji turystycznej 3.tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych Działanie 3.3. Systemy informacji turystycznej

17 1.organizacja imprez mających wpływ na wzrost liczby turystów m.in. pojedyncze imprezy organizowane w kraju i za granicą, których celem jest promocja turystyczna regionu 2.kampanie promocyjne w kraju i zagranicą, których celem jest promocja atrakcyjności turystycznej regionu 3.przygotowanie programów rozwoju i/ lub promocji markowych produktów turystycznych regionalnych i lokalnych, w tym przede wszystkim: wykonanie analiz, ekspertyz, badań rynkowych i marketingowych, inwentaryzacja oraz ocena potencjału turystycznego, określenie produktów markowych, rynków promocji, narzędzi i technik promocyjnych. Działanie 3.4. Promocja turystyki

18 Priorytet IV Kultura

19 1.rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, remont, przebudowa, adaptacja historycznych i zabytkowych obiektów wraz z ich otoczeniem na cele kulturalne 2.rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, remont, przebudowa, adaptacja publicznych obiektów poprzemysłowych wraz z ich otoczeniem oraz ich przystosowanie na cele kulturalne 3.budowa, przebudowa, remont, a także niezbędne wyposażenie publicznej infrastruktury kulturalnej Działanie 4.1. Infrastruktura kultury (1/2)

20 4.zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń 5.tworzenie i rozwój szlaków dziedzictwa kulturowego 6.digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego pod warunkiem powszechnego ich udostępnienia 7.usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w istniejących obiektach kultury. Działanie 4.1. Infrastruktura kultury (2/2)

21 1.tworzenie i rozwój sieci punktów informacji kulturalnej 2.tworzenie i rozwój systemów e-informacji kulturalnej 3.tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo Działanie 4.2. Systemy informacji kulturalnej

22 1.organizacja wydarzeń kulturalnych, mających wpływ na wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno – gospodarczy 2.kampanie promocyjne w kraju i zagranicą, których celem jest promocja kultury regionu, w tym udział w wystawach i imprezach kulturalnych 3.przygotowanie programów rozwoju i/ lub promocji lokalnych i regionalnych produktów kulturowych, w tym przede wszystkim wykonanie analiz Działanie 4.3. Promocja kultury

23 Priorytet V Środowisko

24 1.budowa niezbędnej infrastruktury dla przywracania i utrzymania właściwego stanu siedlisk przyrodniczych oraz remont i rozbudowa ośrodków rehabilitacji zwierząt 2.budowa i remont małej infrastruktury służącej ochronie obszarów przyrodniczych na terenach objętych ochrona prawną 3.kampanie promocyjno-edukacyjne dotyczące przyrodniczych podstaw zrównoważonego rozwoju, w tym także konkursy i festiwale o tematyce ekologicznej Działanie 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze (1/2)

25 1.przywracanie drożności korytarzy ekologicznych, 2.rozbudowa i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej o znaczeniu ponadlokalnym Działanie 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze (2/2)

26 Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast

27 1.przebudowa i remont obiektów oraz ich jednoczesna adaptacja na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia 2.zagospodarowywanie przestrzeni miejskich w tym budowa nowych obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne 3.tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (1/3)

28 4.uzupełnienie istniejącej zabudowy, remont istniejących użytkowanych oraz niezagospodarowanych budynków na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym) 5.kompleksowe przygotowanie terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą, z wyłączeniem infrastruktury służącej mieszkańcom Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (2/3)

29 6.zagospodarowywanie przestrzeni miejskich w tym budowa nowych obiektów na cele gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne 7.tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa 8.Zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (3/3)

30 Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna

31 1.budowa, przebudowa, remont i wyposażenie istniejących obiektów dydaktycznych 2.budowa, przebudowa, remont i wyposażenie bibliotek przyszkolnych 3.budowa lub przebudowa i wyposażenie przyszkolnych obiektów sportowych Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty (1/2)

32 4.budowa lub przebudowa i kompleksowe wyposażenie obiektów infrastruktury społeczno - edukacyjnej 5.tworzenie lub modernizacja zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania oświatą, w tym zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania 6.zagospodarowanie otoczenia obiektów wyłącznie w przypadku realizacji projektów wymienionych w pkt 1-4 realizowanych w ramach działania, 7.usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w obiektach pkt 1-4 oraz ich otoczeniu. Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty (2/2)

33 1.budowa, przebudowa, remont i kompleksowe wyposażenie obiektów dydaktycznych kształcenia ustawicznego 2.usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w obiektach pkt 1 3.wyposażenie placówek kształcenia ustawicznego w sprzęt i systemy informatyczne wspomagające zarządzanie nimi Działanie 8.3. Infrastruktura kształcenia ustawicznego

34 Priorytet IX Zdrowie i rekreacja

35 1.przebudowa i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia 2.modernizacja sprzętu medycznego, zakup nowej aparatury medycznej oraz prace remontowe wynikające z konieczności dostosowania pomieszczeń dla użytkowania zakupionego sprzęt 3.kompleksowe projekty informatyzacji szpitali, polegające na zakupie i wdrożeniu systemów poprawiających zarządzanie służbą zdrowia i jakość usług medycznych Działanie 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego

36 1.przebudowa i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia 2.modernizacja sprzętu medycznego, zakup nowej aparatury medycznej oraz prace remontowe wynikające z konieczności dostosowania pomieszczeń dla użytkowania zakupionego sprzęt 3.kompleksowe projekty informatyzacji ośrodków, polegające na zakupie i wdrożeniu systemów poprawiających zarządzanie służbą zdrowia i jakość usług medycznych Działanie 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego

37 Działanie 9.2. Lokalna infrastruktura sportowa 1.budowa i remont otwartych obiektów sportowych niepowiązanych z infrastrukturą szkolną oraz zakup niezbędnego wyposażenia powiązanego z projektem 2.budowa i remont zamkniętych obiektów sportowych niepowiązanych z infrastrukturą szkolną oraz zakup niezbędnego wyposażenia powiązanego z projektem.

38 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Wydział Rozwoju Regionalnego 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 tel. +48 32 207 83 68 fundusze@silesa-region.pl


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Bożena Ginter Wrocław, 29 sierpnia 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google