Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

B ADANIE S TATYSTYCZNE Związek wysokości nakładu finansowego na działalność innowacyjną w przemyśle i zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "B ADANIE S TATYSTYCZNE Związek wysokości nakładu finansowego na działalność innowacyjną w przemyśle i zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych."— Zapis prezentacji:

1 B ADANIE S TATYSTYCZNE Związek wysokości nakładu finansowego na działalność innowacyjną w przemyśle i zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach w latach 2000 i 2005. Bartosz Nowakowski, gr. 103

2 B ADANE CECHY Działalność innowacyjna Szereg działań o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym (komercyjnym), których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów. (źródło: GUS) Zużycie energii ­ Suma ilości dostarczonych na rynek krajowy poszczególnych nośników energii (pozyskanie + import-eksport), pomniejszonej o saldo zapasów krajowych. (źródło: GUS)

3 P ROGRAMOWANIE BADANIA Cele badania statystycznego Celem niniejszego badania jest analiza współzależności między wysokością nakładu finansowego na działalność innowacyjną w przemyśle i zużyciem energii elektrycznej w miejskich gospodarstwach domowych. Praca została oparta o wtórne źródło danych w postaci Roczników Statystycznych Województw dla lat 2000 i 2005. Cechy stałe zbiorowości Rzeczowa: województwo Przestrzenna: Polska Czasowa: lata 2000 i 2005 Cechy zmienne zbiorowości (zakres badania) Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle (w milionach złotych) – cecha ilościowa ciągła. Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach (w gigawatogodzinach) – ilościowa ciągła.

4 A NALIZA STRUKTURY NAKŁADÓW NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W PRZEMYŚLE

5 D LA ROKU 2000 Według wartości średniej arytmetycznej, województwa w 2000 roku wydały po 760,92 mln złotych na działalność innowacyjną w przemyśle. Najwięcej na działalność innowacyjną wydano w województwie Mazowieckim: 2578,4 mln złotych. Najmniej na działalność innowacyjną wydano w województwie Podlaskim: 134,8 mln złotych. Nakłady w poszczególnych województwach różnią się od przeciętnych nakładów średnio o 619,51 miliona złotych. Współczynnik zmienności pokazuje, że zróżnicowanie nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle w województwach jest duże (81,4%). Rozkład nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle w województwach charakteryzuje się bardzo silną asymetrią dodatnią, tzn. w znaczącej większości województw nakłady wyniosły mniej niż wskazuje na to wartość średnia.

6 N AKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W PRZEMYŚLE W 2000 ROKU.

7 D LA ROKU 2005 Według wartości średniej arytmetycznej, województwa w 2005 roku wydały po 916,88 mln złotych na działalność innowacyjną w przemyśle. Najwięcej na działalność innowacyjną wydano w województwie Mazowieckim: 3679,2 mln złotych. Najmniej na działalność innowacyjną wydano w województwie Lubuskim: 130,4 mln złotych. Nakłady w poszczególnych województwach różnią się od przeciętnych nakładów średnio o 920,88 miliona złotych. Współczynnik zmienności pokazuje, że zróżnicowanie nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle w województwach jest bardzo duże (100,44%). Rozkład nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle w województwach charakteryzuje się bardzo silną asymetrią dodatnią, tzn. w znaczącej większości województw nakłady wyniosły mniej niż wskazuje na to wartość średnia.

8 N AKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W PRZEMYŚLE W 2005 ROKU.

9 A NALIZA ZMIAN NAKŁADÓW NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W PRZEMYŚLE DLA LAT 2000 I 2005 Wskaźnik podobieństwa struktur wynosi około 0,78, a zatem pomimo zaobserwowanych zmian struktura wydatków zarówno w 2000 jak i 2005 roku jest podobna. W roku 2005 w stosunku do roku 2000 wysokość nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle wzrosła o 2495,3 mln złotych. W pięciu na szesnaście województw nakłady zmalały, w pozostałych wzrosły. Największy wzrost zanotowano w województwie Mazowieckim (1100,8 mln zł), natomiast największy spadek nastąpił w województwie Łódzkim (-242 mln zł). Średnia wysokość nakładów na działalność innowacyjną w poszczególnych województwach wyniosła średnio 838,8969 milionów złotych. Wysokość tychże nakładów wzrosła średnio o 155,9536 mln złotych na województwo. Współczynnik zmienności nakładów w poszczególnych województwach w 2005 roku był o ponad 20% wyższy niż w roku 2000, co świadczy o umiarkowanym wzroście zróżnicowania tychże nakładów. Wartość wzrosła w tym samym czasie o 0,31 co wskazuje, że ilość województw, w których nakłady na działalność innowacyjną były poniżej średniej w 2005 roku była wyższa niż w roku 2000.

10 Z MIANY W NAKŁADACH NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W LATACH 2000 I 2005.

11 A NALIZA STRUKTURY ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W MIASTACH

12 D LA ROKU 2000 Według wartości średniej arytmetycznej, województwa w 2000 roku zużyły po 989,16 gigawatogodzin energii elektrycznej poprzez mieszkańców miast. Najwięcej energii elektrycznej zużyto w województwie Śląskim: 2567,2 gigawatogodzin. Najmniej energii elektrycznej zużyto w województwie Świętokrzyskim: 316,6 gigawatogodzin. Zużycie energii elektrycznej w miastach w poszczególnych województwach różni się przeciętnego średnio o 689,90 gigawatogodzin. Współczynnik zmienności pokazuje, że zróżnicowanie zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach jest umiarkowane (69,75%). Rozkład zużycia energii elektrycznej w miastach w województwach charakteryzuje się silną asymetrią dodatnią, tzn. w większości województw zużycie osiągnęło niższy poziom niż wskazuje na to wartość średnia.

13 Z UŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ WG WOJEWÓDZTW W 2000 ROKU.

14 D LA ROKU 2005 Według wartości średniej arytmetycznej, województwa w 2005 roku zużyły po 1047,82 gigawatogodzin energii elektrycznej poprzez mieszkańców miast. Najwięcej energii elektrycznej zużyto w województwie Mazowieckim: 2786,5 gigawatogodzin. Najmniej energii elektrycznej zużyto w województwie Świętokrzyskim: 332,7 gigawatogodzin. Zużycie energii elektrycznej w miastach w poszczególnych województwach różni się od średniej arytmetycznej średnio o 731,49 gigawatogodzin. Współczynnik zmienności pokazuje, że zróżnicowanie jest umiarkowane (69,81%). Rzużycia energii elektrycznej w miastach w województwach charakteryzuje się silną asymetrią dodatnią, tzn. w większości województw zużycie osiągnęło niższy poziom niż wskazuje na to wartość średnia.

15 Z UŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ WG WOJEWÓDZTW W 2005 ROKU.

16 A NALIZA ZMIAN ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W MIASTACH DLA LAT 2000 I 2005 Wskaźnik podobieństwa struktur wynosi około 0,89, a zatem pomimo zaobserwowanych zmian struktura zużycia zarówno w 2000 jak i 2005 roku jest podobna. W roku 2005 w stosunku do roku 2000 wielkość zużycia energii elektrycznej w miastach wzrosła o 938,6 gigawatogodzin. W jednym na szesnaście województw nakłady zmalały, w pozostałych wzrosły. Największy wzrost zanotowano w województwie Mazowieckim (232,3 GWh), natomiast spadek nastąpił w województwie Warmińsko- Mazurskim (-37,8 GWh). Średnia wysokość zużycia energii elektrycznej w poszczególnych województwach wyniosła średnio 1018,4875 gigawatogodzin. Wysokość tego zużycia wzrosła średnio o 58,66 gigawatogodziny na województwo. Współczynnik zmienności zużycia w poszczególnych województwach w 2005 roku był o 0,06% wyższy niż w roku 2000, co świadczy o minimalnym wzroście zróżnicowania wspomnianego zużycia. Wartość wzrosła w tym samym czasie o 0,01 co wskazuje, że ilość województw, w których zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach była poniżej średniej w 2005 roku była mniej więcej równa tejże ilości w roku 2000.

17 A NALIZA ZMIAN W ZUŻYCIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WG WOJEWÓDZTW DLA LAT 2000 I 2005

18 A NALIZA WSPÓŁZALEŻNOŚCI NAKŁADÓW NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W PRZEMYŚLE I ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W MIASTACH

19 D LA ROKU 2000 Ocena rodzaju związku Układ punktów na wykresie sugeruje, że mamy do czynienia z umiarkowanym związkiem liniowym bądź krzywoliniowym o kierunku dodatnim, tzn. wraz we wzrostem nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle rośnie zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach.

20 W PŁYW NAKŁADÓW NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ NA ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2000 R.

21 Powyżej wyliczona liniowa funkcja regresji określa tendencję, że wraz ze wzrostem nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle o milion złotych zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach wzrośnie o 0,9991 gigawatogodziny.

22 Współczynnik zmienności przypadkowej wynosi w przybliżeniu 32,94% co oznacza, że oszacowane wielkości zużycia energii elektrycznej w miastach mogą różnić się od rzeczywistych średnio o 32,94%. Współczynnik indeterminacji wynosi w przybliżeniu 0,1951 co oznacza, że wielkość zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach w 2000 roku nie jest wyjaśniona kształtowaniem się wysokości nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle w 19,51%. Współczynnik determinacji wynosi w przybliżeniu 0,8049 co oznacza, że wielkość zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach w 2000 roku jest wyjaśniona kształtowaniem się wysokości nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle w 80,49%.

23 D LA ROKU 2005 Ocena rodzaju związku Układ punktów na wykresie sugeruje, że mamy do czynienia z umiarkowanym związkiem liniowym bądź krzywoliniowym o kierunku dodatnim, tzn. wraz we wzrostem nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle rośnie zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach.

24 W PŁYW NAKŁADÓW NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ NA ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2005 R.

25 Powyżej wyliczona liniowa funkcja regresji określa tendencję, że wraz ze wzrostem nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle o milion złotych zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach wzrośnie o 0,7352 gigawatogodziny.

26 Współczynnik zmienności przypadkowej wynosi w przybliżeniu 28,25% co oznacza, że oszacowane wielkości zużycia energii elektrycznej w miastach mogą różnić się od rzeczywistych średnio o 28,25%. Współczynnik indeterminacji wynosi w przybliżeniu 0,1433 co oznacza, że wielkość zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach w 2005 roku nie jest wyjaśniona kształtowaniem się wysokości nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle w 14,33%. Współczynnik determinacji wynosi w przybliżeniu 0,8567 co oznacza, że wielkość zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach w 2005 roku jest wyjaśniona kształtowaniem się wysokości nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle w 85,67%.

27 P ORÓWNANIE WSPÓŁZALEŻNOŚCI CECH W LATACH 2000 I 2005 Korelacja nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle i zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach w latach 2000 i 2005 odznacza się zbliżoną siłą. W roku 2005 w stosunku do roku 2000 nastąpił wzrost wielkości obu cech. Dzięki temu liniowa funkcja regresji dla roku 2005 wciąż w znacznym stopniu wyjaśnia zmiany w zużyciu energii elektrycznej w miastach po wpływem zmian w wysokości nakładów na działalność innowacyjna w przemyśle.

28 W SPÓŁZALEŻNOŚCI CECH W LATACH 2000 I 2005.

29 A NALIZA SZEREGU CZASOWEGO

30 N AKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W PRZEMYŚLE W LATACH 2000-2005.

31 L INIOWA FUNKCJA TRENDU Teoretyczna wysokość nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle w roku 1999 wynosi 11 276 973 330 złotych. W latach 2000-2005, wysokość nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle rosła z roku na rok średnio o 749 145 700 złotych. Rzeczywista wysokość nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle różni się od teoretycznej średnio o 1105,027 mln złotych. Teoretyczne wysokości nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle oszacowane na podstawie liniowej funkcji trendu różnię się wysokości rzeczywistych średnio o 7,95%. Współczynnik indeterminacji wynosi w przybliżeniu 0,3321 co oznacza, że wysokość nakładów na działalność innowacyjną nie jest wyjaśniona zmianami w czasie w 33,21%. Współczynnik determinacji wynosi w przybliżeniu 0,6679 co oznacza, że wysokość nakładów na działalność innowacyjną jest wyjaśniona zmianami w czasie w 66,79%.

32 D OPASOWANIE FUNKCJI TRENDU DO WARTOŚCI RZECZYWISTYCH.

33 O SZACOWANIE TEORETYCZNYCH WARTOŚCI DLA KOLEJNYCH LAT Rok Teoretyczna wysokość nakładów (w mln zł) 200616520,99333 200717270,13905 200818019,28476 200918768,43048 201019517,57619 (źródło: opracowane własne na podstawie Wykresu 18)

34 K ONIEC Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "B ADANIE S TATYSTYCZNE Związek wysokości nakładu finansowego na działalność innowacyjną w przemyśle i zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google