Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bartosz Nowakowski, gr. 103 Badanie Statystyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bartosz Nowakowski, gr. 103 Badanie Statystyczne"— Zapis prezentacji:

1 Bartosz Nowakowski, gr. 103 Badanie Statystyczne Związek wysokości nakładu finansowego na działalność innowacyjną w przemyśle i zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach w latach 2000 i 2005.

2 Badane cechy Działalność innowacyjna ― Szereg działań o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym (komercyjnym), których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów. (źródło: GUS) Zużycie energii ­― Suma ilości dostarczonych na rynek krajowy poszczególnych nośników energii (pozyskanie + import-eksport), pomniejszonej o saldo zapasów krajowych. (źródło: GUS)

3 Programowanie badania
Cele badania statystycznego Celem niniejszego badania jest analiza współzależności między wysokością nakładu finansowego na działalność innowacyjną w przemyśle i zużyciem energii elektrycznej w miejskich gospodarstwach domowych. Praca została oparta o wtórne źródło danych w postaci Roczników Statystycznych Województw dla lat 2000 i 2005. Cechy stałe zbiorowości Rzeczowa: województwo Przestrzenna: Polska Czasowa: lata 2000 i 2005 Cechy zmienne zbiorowości (zakres badania) Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle (w milionach złotych) – cecha ilościowa ciągła. Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach (w gigawatogodzinach) – ilościowa ciągła.

4 Analiza struktury nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle

5 Dla roku 2000 Według wartości średniej arytmetycznej, województwa w roku wydały po 760,92 mln złotych na działalność innowacyjną w przemyśle. Najwięcej na działalność innowacyjną wydano w województwie Mazowieckim: 2578,4 mln złotych. Najmniej na działalność innowacyjną wydano w województwie Podlaskim: 134,8 mln złotych. Nakłady w poszczególnych województwach różnią się od przeciętnych nakładów średnio o 619,51 miliona złotych. Współczynnik zmienności pokazuje, że zróżnicowanie nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle w województwach jest duże (81,4%). Rozkład nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle w województwach charakteryzuje się bardzo silną asymetrią dodatnią, tzn. w znaczącej większości województw nakłady wyniosły mniej niż wskazuje na to wartość średnia.

6 Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle w 2000 roku.

7 Dla roku 2005 Według wartości średniej arytmetycznej, województwa w roku wydały po 916,88 mln złotych na działalność innowacyjną w przemyśle. Najwięcej na działalność innowacyjną wydano w województwie Mazowieckim: 3679,2 mln złotych. Najmniej na działalność innowacyjną wydano w województwie Lubuskim: 130,4 mln złotych. Nakłady w poszczególnych województwach różnią się od przeciętnych nakładów średnio o 920,88 miliona złotych. Współczynnik zmienności pokazuje, że zróżnicowanie nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle w województwach jest bardzo duże (100,44%). Rozkład nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle w województwach charakteryzuje się bardzo silną asymetrią dodatnią, tzn. w znaczącej większości województw nakłady wyniosły mniej niż wskazuje na to wartość średnia.

8 Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle w 2005 roku.

9 Analiza zmian nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle dla lat 2000 i 2005
Wskaźnik podobieństwa struktur wynosi około 0,78, a zatem pomimo zaobserwowanych zmian struktura wydatków zarówno w 2000 jak i roku jest podobna. W roku 2005 w stosunku do roku 2000 wysokość nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle wzrosła o 2495,3 mln złotych. W pięciu na szesnaście województw nakłady zmalały, w pozostałych wzrosły. Największy wzrost zanotowano w województwie Mazowieckim (1100,8 mln zł), natomiast największy spadek nastąpił w województwie Łódzkim (-242 mln zł). Średnia wysokość nakładów na działalność innowacyjną w poszczególnych województwach wyniosła średnio 838,8969 milionów złotych. Wysokość tychże nakładów wzrosła średnio o 155,9536 mln złotych na województwo. Współczynnik zmienności nakładów w poszczególnych województwach w 2005 roku był o ponad 20% wyższy niż w roku 2000, co świadczy o umiarkowanym wzroście zróżnicowania tychże nakładów. Wartość wzrosła w tym samym czasie o 0,31 co wskazuje, że ilość województw, w których nakłady na działalność innowacyjną były poniżej średniej w 2005 roku była wyższa niż w roku 2000.

10 Zmiany w nakładach na działalność innowacyjną w latach 2000 i 2005.

11 Analiza struktury zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach

12 Dla roku 2000 Według wartości średniej arytmetycznej, województwa w roku zużyły po 989,16 gigawatogodzin energii elektrycznej poprzez mieszkańców miast. Najwięcej energii elektrycznej zużyto w województwie Śląskim: 2567,2 gigawatogodzin. Najmniej energii elektrycznej zużyto w województwie Świętokrzyskim: 316,6 gigawatogodzin. Zużycie energii elektrycznej w miastach w poszczególnych województwach różni się przeciętnego średnio o 689,90 gigawatogodzin. Współczynnik zmienności pokazuje, że zróżnicowanie zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach jest umiarkowane (69,75%). Rozkład zużycia energii elektrycznej w miastach w województwach charakteryzuje się silną asymetrią dodatnią, tzn. w większości województw zużycie osiągnęło niższy poziom niż wskazuje na to wartość średnia.

13 Zużycie energii elektrycznej wg województw w 2000 roku.

14 Dla roku 2005 Według wartości średniej arytmetycznej, województwa w roku zużyły po 1047,82 gigawatogodzin energii elektrycznej poprzez mieszkańców miast. Najwięcej energii elektrycznej zużyto w województwie Mazowieckim: 2786,5 gigawatogodzin. Najmniej energii elektrycznej zużyto w województwie Świętokrzyskim: 332,7 gigawatogodzin. Zużycie energii elektrycznej w miastach w poszczególnych województwach różni się od średniej arytmetycznej średnio o 731,49 gigawatogodzin. Współczynnik zmienności pokazuje, że zróżnicowanie jest umiarkowane (69,81%). Rzużycia energii elektrycznej w miastach w województwach charakteryzuje się silną asymetrią dodatnią, tzn. w większości województw zużycie osiągnęło niższy poziom niż wskazuje na to wartość średnia.

15 Zużycie energii elektrycznej wg województw w 2005 roku.

16 Analiza zmian zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach dla lat 2000 i 2005
Wskaźnik podobieństwa struktur wynosi około 0,89, a zatem pomimo zaobserwowanych zmian struktura zużycia zarówno w 2000 jak i roku jest podobna. W roku 2005 w stosunku do roku 2000 wielkość zużycia energii elektrycznej w miastach wzrosła o 938,6 gigawatogodzin. W jednym na szesnaście województw nakłady zmalały, w pozostałych wzrosły. Największy wzrost zanotowano w województwie Mazowieckim (232,3 GWh), natomiast spadek nastąpił w województwie Warmińsko- Mazurskim (-37,8 GWh). Średnia wysokość zużycia energii elektrycznej w poszczególnych województwach wyniosła średnio 1018,4875 gigawatogodzin. Wysokość tego zużycia wzrosła średnio o 58,66 gigawatogodziny na województwo. Współczynnik zmienności zużycia w poszczególnych województwach w 2005 roku był o 0,06% wyższy niż w roku 2000, co świadczy o minimalnym wzroście zróżnicowania wspomnianego zużycia. Wartość wzrosła w tym samym czasie o 0,01 co wskazuje, że ilość województw, w których zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach była poniżej średniej w roku była mniej więcej równa tejże ilości w roku 2000.

17 Analiza zmian w zużyciu energii elektrycznej wg województw dla lat 2000 i 2005

18 Analiza współzależności nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle i zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach

19 Dla roku 2000 Ocena rodzaju związku
Układ punktów na wykresie sugeruje, że mamy do czynienia z umiarkowanym związkiem liniowym bądź krzywoliniowym o kierunku dodatnim, tzn. wraz we wzrostem nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle rośnie zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach.

20 Wpływ nakładów na działalność innowacyjną na zużycie energii elektrycznej w 2000 r.

21 Powyżej wyliczona liniowa funkcja regresji określa tendencję, że wraz ze wzrostem nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle o milion złotych zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach wzrośnie o 0,9991 gigawatogodziny.

22 Współczynnik zmienności przypadkowej wynosi w przybliżeniu 32,94% co oznacza, że oszacowane wielkości zużycia energii elektrycznej w miastach mogą różnić się od rzeczywistych średnio o 32,94%. Współczynnik indeterminacji wynosi w przybliżeniu 0,1951 co oznacza, że wielkość zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach w 2000 roku nie jest wyjaśniona kształtowaniem się wysokości nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle w 19,51%. Współczynnik determinacji wynosi w przybliżeniu 0,8049 co oznacza, że wielkość zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach w 2000 roku jest wyjaśniona kształtowaniem się wysokości nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle w 80,49%.

23 Dla roku 2005 Ocena rodzaju związku
Układ punktów na wykresie sugeruje, że mamy do czynienia z umiarkowanym związkiem liniowym bądź krzywoliniowym o kierunku dodatnim, tzn. wraz we wzrostem nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle rośnie zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach.

24 Wpływ nakładów na działalność innowacyjną na zużycie energii elektrycznej w 2005 r.

25 Powyżej wyliczona liniowa funkcja regresji określa tendencję, że wraz ze wzrostem nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle o milion złotych zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach wzrośnie o 0,7352 gigawatogodziny.

26 Współczynnik zmienności przypadkowej wynosi w przybliżeniu 28,25% co oznacza, że oszacowane wielkości zużycia energii elektrycznej w miastach mogą różnić się od rzeczywistych średnio o 28,25%. Współczynnik indeterminacji wynosi w przybliżeniu 0,1433 co oznacza, że wielkość zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach w 2005 roku nie jest wyjaśniona kształtowaniem się wysokości nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle w 14,33%. Współczynnik determinacji wynosi w przybliżeniu 0,8567 co oznacza, że wielkość zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach w 2005 roku jest wyjaśniona kształtowaniem się wysokości nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle w 85,67%.

27 Porównanie współzależności cech w latach 2000 i 2005
Korelacja nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle i zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach w latach i 2005 odznacza się zbliżoną siłą. W roku w stosunku do roku 2000 nastąpił wzrost wielkości obu cech. Dzięki temu liniowa funkcja regresji dla roku 2005 wciąż w znacznym stopniu wyjaśnia zmiany w zużyciu energii elektrycznej w miastach po wpływem zmian w wysokości nakładów na działalność innowacyjna w przemyśle.

28 Współzależności cech w latach 2000 i 2005.

29 Analiza szeregu czasowego

30 Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle w latach 2000-2005.

31 Liniowa funkcja trendu
Teoretyczna wysokość nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle w roku 1999 wynosi 11 276 973 330 złotych. W latach , wysokość nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle rosła z roku na rok średnio o 749 145 700 złotych. Rzeczywista wysokość nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle różni się od teoretycznej średnio o 1105,027 mln złotych. Teoretyczne wysokości nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle oszacowane na podstawie liniowej funkcji trendu różnię się wysokości rzeczywistych średnio o 7,95%. Współczynnik indeterminacji wynosi w przybliżeniu 0,3321 co oznacza, że wysokość nakładów na działalność innowacyjną nie jest wyjaśniona zmianami w czasie w 33,21%. Współczynnik determinacji wynosi w przybliżeniu 0,6679 co oznacza, że wysokość nakładów na działalność innowacyjną jest wyjaśniona zmianami w czasie w 66,79%.

32 Dopasowanie funkcji trendu do wartości rzeczywistych.

33 Oszacowanie teoretycznych wartości dla kolejnych lat
Rok Teoretyczna wysokość nakładów (w mln zł) 2006 16520,99333 2007 17270,13905 2008 18019,28476 2009 18768,43048 2010 19517,57619 (źródło: opracowane własne na podstawie Wykresu 18)

34 Koniec Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Bartosz Nowakowski, gr. 103 Badanie Statystyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google