Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracował Mirosław Birecki Kluczbork w Przejrzystej gminie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracował Mirosław Birecki Kluczbork w Przejrzystej gminie."— Zapis prezentacji:

1 Opracował Mirosław Birecki Kluczbork w Przejrzystej gminie

2 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" Podstawowe dane o gminie Gmina Kluczbork Gmina miejsko -wiejska Liczba ludności: - 40 tys. gmina. - 26 tys. miasto Powierzchnia: - miasto 12 km 2 - gmina - 217 km 2 Burmistrz Miasta Kluczborka – Jarosław Kielar Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku – Janusz Kędzia

3 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" Urząd Miejski w Kluczborku Adres: ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Liczba pracowników 112 - w tym merytorycznych 90 Liczba komórek organizacyjnych : 14 Gminne Centrum Informacji

4 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" Cechy wyróżniające Gminy Kluczbork Miód - wielka duma mieszkańców ziemi kluczborskiej, to wielowiekowa tradycja, która zyskuje nowe oblicze dzięki zapoczątkowanym w 2003 r. Kluczborskim Targom Pszczelarskim Miejsce urodzin ks. Dr Jana Dzierżona – pioniera światowego pszczelarstwa postępująca aktywizacja sołectw w ramach programu Odnowy Wsi Piękny Park Miejski

5 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" Dlaczego przystąpiliśmy do programu Przejrzysta gmina Zbieżność polityki burmistrza z zasadami Przejrzystej gminy Poprawa funkcjonowania Urzędu Polepszenie wizerunku Gminy i Urzędu w oczach mieszkańców Lepsza komunikacja z mieszkańcami

6 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" Organizacja realizacji zadań Realizatorzy: Mirosław Birecki, Andrzej Kalandyk, Piotr Lewald Kierownicy komórek organizacyjnych Aktywne wsparcie mentora Ryszarda Wilczyńskiego Czas: III-XII 2004 r.

7 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" Jak informowaliśmy społeczność lokalną ? - Cykliczne artykuły w Biuletynie Informacyjnym Miasta i Gminy Kluczbork ( nakład 3 tys. egzemplarze) - Media lokalne - Strona www.kluczbork.pl www.kluczbork.pl

8 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" EFEKTY REALIZACJI ZADAŃ ZASADA I PRZEJRZYSTOŚCI W ramach tej zasady Gmina Kluczbork usprawniła i zmodyfikowała do zasad Przejrzystej gminy: Gminny Serwis Informacyjny – www.kluczbork.pl www.kluczbork.pl Zawierający m.in. Dział Aktualności – codziennie aktualizowany zawierający informację o aktualnych wydarzeniach w gminie, informację o imprezach sportowych i kulturalnych Informacje Gminnego Centrum Informacji Gminny Katalog Firm kontakt z urzędnikiem dane teleadresowe sonda Biuletyn Informacji Publicznej informacje o przetargach forum

9 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" STRONA WWW.KLUCZBORK.PL

10 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" GMINNY KATALOG FIRM -Wdrożono w wersji elektronicznej na stronie www.kluczbork.pl (Lokalny Katalog Firm) www.kluczbork.pl - katalog jest dostępny dla każdego klienta urzędu, - katalog podlega aktualizacji,

11 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" GMINNY KATALOG FIRM -katalog jest otwarty dla wszystkich firm, - na terenie urzędu oraz na stronie internetowej gminy znajduje się informacja o istnieniu katalogu i zasadach jego udostępniania, - na terenie urzędu i na stronie znajduje się informacja o zasadach wpisywania się do katalogu.

12 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowania imiennego Głosowanie imienne będzie wprowadzone na sesji 30 grudnia 2004 r. (na poprzedniej sesji radni jednogłośnie zagłosowali o woli zmiany statutu w kwestii głosowania imiennego) Głosowanie imienne będzie obowiązkowe w każdej kwestii.

13 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" PRZEWODNIK PO USŁUGACH Opracowano 20 kart usług - Zawierają one następujące informacje: - nazwa usługi, - podstawa prawna, - wykaz potrzebnych dokumentów - wysokość opłat - miejsce i czas realizacji usługi

14 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" Zasada II Braku tolerancji dla korupcji Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego. Celem niniejszego Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników Urzędu Miejskiego, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Urzędu Miejskiego w Kluczborku. Kodeks Etyczny pracowników Urzędu Miejskiego w Kluczborku oparty został na fundamentalnych wartościach: uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdzie, godności i lojalności.

15 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego Przygotowano projekt, który przesłano Radnym do konsultacji. Celem kodeksu jest określenie wartości i standardów postępowania, których powinni przestrzegać radni wypełniając swoje obowiązki, zebranie ich w postaci katalogu oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od radnych Rady Miejskiej w Kluczborku. Oparty został na zasadach legalizmu, bezstronności, odpowiedzialności i niezawisłości.

16 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" Zasada III Partycypacji Społecznej Stworzenie mapy aktywności organizacji pozarządowych na terenie gminy - wykazu organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności Lista organizacji zawiera następujące informacje: pełną nazwę organizacji, adres siedziby, imię i nazwisko prezesa, kontakt telefoniczny, e-mail, dziedzinę działalności ( ewentualnie osiągnięcia).

17 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" WYKAZ ORGANIZACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI MAPA AKTYWNOŚCI LpLp Nazwa organizacji Adres, telefon Rodzaj działalności CARITAS Diecezji Opolskiej Rejon Kluczbork Dyrektor: ks. Edmund Podzielny Kluczbork 46- 200 Ul. Katowicka 9 Tel. 417-15-10 Fax. 417-15-11 Cele statutowe: Współpraca w zakresie opieki z władzami samorządowymi Prowadzenie placówek opiekuńczych Bezpośrednia działalność Wykonywane zadania: Stacja Opieki Caritas Diecezji Opolskiej Kluczbork Ul. Wolności 1 (418-10-40): Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych

18 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" Stworzenie procedury współpracy z organizacjami pozarządowymi 13 grudnia 2004 r. odbyło się spotkanie z organizacjami na którym zatwierdzono program współpracy na rok 2005. Przy opracowaniu wykorzystano program współpracy na rok 2004 Program oparto na 6 zasadach: - zasada pomocniczości - zasada suwerenności stron - zasada partnerstwa - zasada efektywności - zasada uczciwej konkurencji - zasada jawności

19 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" Stworzenie płaszczyzny dialogu i współpracy z organizacjami biznesowymi Istnieje baza danych o podmiotach gospodarczych na terenie gminy. Baza danych o podmiotach gospodarczych jest na bieżąco aktualizowana. W Urzędzie Miejskim istnieją warunki do obsługi przedsiębiorców (Referat Promocji Rozwoju i Integracji Europejskiej) i uzyskania informacji gospodarczej

20 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" Inicjatywa uchwałodawcza dla mieszkańców. Zgodnie z § 54 Statutu gminy Kluczbork (uchwała z dnia Nr IX/57/03z dnia 30 kwietnia 2003 r. Rady Miejskiej w Kluczborku) inicjatywę posiada 400 mieszkańców Projekt uchwały powinien zawierać : 1) tytuł uchwały, 2) podstawę prawną, 3) postanowienia merytoryczne, 4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały, 5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,

21 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" Zasada IV Przewidywalności Opracowanie, z udziałem społeczności lokalnej, lokalnej strategii rozwoju społeczno - ekonomicznego gminy, zawierającej procedurę jej wdrażania oraz krótkiego materiału, przybliżającego strategię mieszkańcom. Strategię wprowadzono uchwałą Nr XXVII/265/04Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork na lata 2004-2019.

22 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" Rada Miejska w Kluczborku podejmując decyzję o podjęciu prac nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork uznała, ze strategiczne plany rozwoju powinny być opracowane przy dużym współudziale mieszkańców gminy. Przyjęto, ze Strategia powinna być efektem powszechnego porozumienia różnorodnych grup społecznych tworzących kluczborską wspólnotę samorządową. Kierując się tym założeniem Burmistrz Miasta Kluczborka zaprosił do udziału w pracach reprezentatywnych przedstawicieli kluczborskiej wspólnoty tworząc honorową radę pod nazwą Konwent Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork.

23 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" Opracowanie procedury aktualizacji i monitorowania strategii gminy w okresach nie dłuższych niż 2 dwuletnie. Procedura powinna zawierać element konsultacji społecznych, również z przedstawicielami sąsiednich gmin. Przygotowano projekt uchwały przewidujący powołanie Komitetu Monitorującego, który będzie spotykał się raz w roku. Opracowanie wieloletniego planu finansowego (WPF) inwestycyjnego wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) wraz z procedurą ich corocznej aktualizacji oraz krótkiego materiału, przybliżającego plany mieszkańcom. Został uchwalony

24 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" Wprowadzenie stałych terminów obrad rady gminy (harmonogram) oraz umieszczenie tam kluczowych dla społeczności decyzji (budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych), rocznych raportów jednostek gminnych oraz przynajmniej jedno posiedzenie poświęcone monitorowaniu strategii rozwoju. stały termin obrad Rady Miejskiej w Kluczborku to ostatnia środa miesiąca. terminy sesji są podawane do publicznej wiadomości poprzez internet, media lokalne, ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, na ok. dwa tygodnie przed terminem sesji projekty uchwał i plan sesji są dostępne w Internecie

25 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" Zasada V Fachowości 1. Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze. 2. Wprowadzenie systemu oceny pracowników. 3. Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i samokształcenie. Powyższe trzy zasady zostały wdrożone zarządzeniem Burmistrza Miasta Kluczborka w sprawie Zasad Zarządzania Personelem Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

26 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" Zarządzanie Personelem Urzędu Miejskiego w Kluczborku polegać będzie na organizowaniu i traktowaniu pracowników w taki sposób, który pozwoli im na zaspokojenie ich własnych potrzeb i wykorzystaniu wewnętrznych zdolności, które umożliwią uzyskanie najwyższego poziomu w działaniu indywidualnym i zespołowym na rzecz Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

27 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" Na system zarządzania składają się: 1. Regulamin organizowania i szczegółowe zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska w Urzędzie Miejskim w Kluczborku Zakłada on przeprowadzanie konkursów na wszystkie merytoryczne stanowiska w Urzędzie, Postępowanie jest II etapowe - I etap rozpatrzenie ofert pod kątem spełniania danych zawartych w ogłoszeniu o konkursie II etap – rozmowa Konkurs przeprowadza komisja powołana przez Burmistrza.

28 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" PROCEDURA PRZYJĘCIA NOWEGO PRACOWNIKA DO PRACY Lp.DziałanieOsoby uczestniczące i odpowiedzialne Uwagi 1Decyzja o przyjęciu: -określenie warunków pracy i płacy Burmistrz 2Sporządzenie umowy o pracęSamodzielne Stanowisko ds. Personalnych W pierwszym tygodniu 3Skierowanie na badania lekarskie Samodzielne Stanowisko ds. Personalnych 4Rozmowa inaugurująca pracę - przekazanie zestawu regulacji obowiązujących w Urzędzie i na stanowisku pracy ( Regulamin Pracy, Regulamin Organizacyjny Urzędu, ) Burmistrz Kko

29 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" 5Rozmowa wprowadzająca w ko -zapoznanie z personelem -zapoznanie z obowiązkami Kko 6Powierzenie kluczy do pomieszczeń Referat ds. Organizacyjnych W pierwszym miesiącu 7Powierzenie sprzętu, instrukcji obsługi Kko 8Szkolenie BHPReferat ds. Organizacyjnych 9Zapoznanie z regulacjami obowiązującymi w Urzędzie i na stanowisku pracy Praca własna

30 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" 2. PROCEDURA I ZASADY SZKOLEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W KLUCZBORKU Urząd Miejski w Kluczborku przykłada dużą wagę do rozwoju zawodowego pracowników rozumianego jako: Tworzenie sprzyjających warunków i wspieranie działań w kierunku długofalowego rozwoju zawodowego pracowników, Stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych. Szkolenia rozumiane są jako systematyczny rozwój postaw, wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań i stanowią priorytetowy obszar zarządzania kadrami.

31 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" Tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju zawodowego pracowników ma na celu efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i zapewnia profesjonalną realizację zadań. Planowanie i rozwój kariery pracownika rozpatrywane są w kontekście rozwoju osobistego pracownika jak i organizacji.

32 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" Lp.DziałanieOsoby Uczestniczące i Odpowiedzialne TerminUwagi 1Selekcja i kierowanie do kko ofert szkoleniowych Sekretarz Burmistrz, W ciągu całego roku Na ofercie szkolenia 2Analiza ofert szkoleniowychKko, Sekretarz, 3Wniosek o przeszkolenie pracownika 4Zatwierdzenie wnioskuBurmistrz 5Dokonanie zgłoszenia - przekazanie informacji do Samodzielnego Stanowiska ds. Personalnych -wystawienie delegacji -wystawienie karty uczestnictwa Samodzielne Stanowisko ds. Personalnych na formularzu zgłoszenia Kko – kierownik komórki organizacyjnej

33 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" Wypełnienie karty uczestnictwa PracownikPo szkoleniu Zapoznanie się z kartą uczestnictwa, Kko Pracownik Rozmowa nt. szkolenia Kko, Przekazanie karty uczestnictwa do Wydziału Administracyjno- Organizacyjnego Pracownik Adnotacja w Zestawieniu szkoleń Sekretarz Sporządzenie listy preferowanych instytucji szkoleniowych Styczeń Kko – kierownik komórki organizacyjnej

34 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" Lp. Symbol kko Nazwisko i imię Pracownika stanowisko Informacja nt szkolenia Data\ Ilość dni TematInstytucja szkoląca Koszt szkolenia ZESTAWIENIE SZKOLEŃ 1. Łączny koszt szkoleń.................. 2. Łączna liczba szkoleń................. 3.Liczba szkoleń z podziałem na komórki organizacyjne Urzędu………

35 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" 3. REGULAMIN OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W KLUCZBORKU. Celem regulaminu jest: wprowadzenie mechanizmów stałej oceny pracowników urzędu ze względu na kryterium fachowości, podniesienie wydajności i jakości pracy, stworzenie przesłanek decyzji o awansowaniu i nagradzaniu pracownika, zapewnienie pracownikom informacji o tym, jak wywiązuje się z powierzonych obowiązków i jak widzą jego pracę przełożeni.

36 KryteriaOcena 12345 I. UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE 1 Przygotowanie merytoryczne 2 Wypełnianie obowiązków 3 Znajomość obowiązujących procedur w Urzędzie II. UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE 1 Relacje ze współpracownikami 2 Relacje z przełożonym 3 Relacje z interesantem III. POTENCJAŁ 1 Podejmowanie decyzji 2 Odpowiedzialność 3 Samodzielność 4 Kreatywność 5 Dyspozycyjność 6 Umiejętność pracy w zespole 7 Umiejętność pracy w zastępstwie x

37 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" Zasada VI Rozliczalności Gmina przygotuje i rozpropaguje książeczkę pt. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy. (obligatoryjne). Wdrożono w formie 15 stronicowej broszury SKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE... I NA CO JE WYDAJEMY w Gminie Kluczbork

38 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" GMINA KLUCZBORK PRZED I PO PROGRAMIE PRZEJRZYSTA GMINA

39 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" Zadania PrzedPo ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI Gminny Serwis Informacyjny – www.kluczbork.plwww.kluczbork.pl Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie. Stworzenie punktu informacyjnego Stworzenie sieci punktów dostępu do internetu/ stron samorządowych Gminne Centrum Informacji Stworzenie i rozwój sieci tablic informacji gminnej, zapewniających skuteczny i powszechny dostęp do informacji. Gmina dba o przekładanie żargonu specjalistycznego na zrozumiały dla mieszkańców język. Stworzenie gminnego katalogu firm

40 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ PrzedPo Stworzenie mapy aktywności organizacji pozarządowych na terenie gminy - wykazu organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności Procedura współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć dla dzieci z zakresu etyki społecznej Stworzenie płaszczyzny dialogu i współpracy z organizacjami biznesowymi Inicjatywa uchwałodawcza dla mieszkańców. 400 mieszkańców gminy Kluczbork

41 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI PrzedPo Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego. Stworzenie kodeksu postępowania i procedury monitoringu. Przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej na temat braku tolerancji dla korupcji w tym urzędzie. Opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu.

42 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI PrzedPo Opracowanie, z udziałem społeczności lokalnej, lokalnej strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy, Opracowanie procedury aktualizacji i monitorowania strategii gminy w okresach nie dłuższych niż 2 dwuletnie. Opracowanie wieloletniego planu finansowego (WPF) inwestycyjnego wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) Sporządzanie rocznych planów pracy Rady Gminy oraz krótkiego materiału, przybliżającego plan mieszkańcom. Wprowadzenie stałych terminów obrad rady gminy

43 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" ZASADA ROZLICZALNOŚCI PrzedPo Gmina przygotuje i rozpropaguje książeczkę pt. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy. (obligatoryjne). Wprowadzenie budżetowania zadaniowego w dwóch dowolnie wybranych działach. Identyfikacja w urzędzie kluczowych procesów i przygotowanie ich procedur. (obligatoryjne). Wprowadzenie benchmarkingu

44 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" ZASADA FACHOWOŚCI PrzedPo Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Wprowadzenie systemu oceny pracowników Opracowanie planu i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu etyki w życiu publicznym Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i samokształcenie. Wprowadzenie systemu ciągłej poprawy funkcjonowania urzędu opartego na celach jakościowych, zakomunikowanych społeczności lokalnej. Obowiązkowe szkolenie proceduralne po wyborach oraz tematyczne szkolenia dla rady przynajmniej raz w roku.

45 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" Koszty - Wydawnictwo Biuletynu Informacyjnego – ok. 11 000 zł (6 numerów rocznie) - tablice informacyjne - utrzymanie Gminnego Centrum Informacji - identyfikatory dla pracowników Urzędu - papier, ksero.

46 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" TRUDNOŚCI Realizacja zasad w godzinach pracy - zakłócenie Rytmu Pracy Nowość niektórych realizowanych zadań np.. Kodeks etyczny pracowników, Charakter prac w Laboratorium Przejrzystej gminy – brak sprecyzowanych zadań do realizacji. Brak doświadczenia we wdrażaniu podobnych programów

47 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW - Zwiększenie przejrzystości funkcjonowania gmin – np.. Głosowanie imienne - Lepsza obsługa interesantów dzięki Kartom Usług, - Poprawa dostępu do informacji - Kodeks etyczny pracowników i radnych

48 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH - Mapa aktywności - jasne procedury współpracy organizacji z gminą - w maju odbędzie się Dzień Organizacji Pozarządowych

49 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU - jasne kryteria oceny i awansu zawodowego - zasady szkoleń - poprawa funkcjonowania całego Urzędu - Certyfikat udziału w programie Przejrzysta gmina

50 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - Gminny Katalog Firm - Informacja o przetargach na stronie www.kluczbork.pl www.kluczbork.pl - Stworzenie płaszczyzny współpracy – rozpoczęcie cyklu spotkań Burmistrza z przedstawicielami biznesu

51 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" Wnioski i zalecenia Powołanie Zespołu Przypisanie konkretnym osobom konkretnych zadań Ustalić wyniki co chcemy osiągnąć, Podsumować działania Nie traktować formalnie programu, ale zastanowić się co może z niego płynąć pożytecznego dla gminy i Urzędu, Zarezerwować środki w budżecie

52 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" Przygotował Mirosław Birecki Wszystkie wytworzone w ramach programu dokumenty będą dostępne na stronie www.kluczbork.plwww.kluczbork.pl


Pobierz ppt "Opracował Mirosław Birecki Kluczbork w Przejrzystej gminie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google