Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kluczbork w „Przejrzystej gminie”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kluczbork w „Przejrzystej gminie”"— Zapis prezentacji:

1 Kluczbork w „Przejrzystej gminie”
Opracował Mirosław Birecki

2 Podstawowe dane o gminie
Gmina Kluczbork Gmina miejsko -wiejska Liczba ludności: 40 tys. gmina. 26 tys. miasto Powierzchnia: - miasto 12 km2 gmina km2 Burmistrz Miasta Kluczborka – Jarosław Kielar Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku – Janusz Kędzia Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

3 Urząd Miejski w Kluczborku
Adres: ul. Katowicka 1 Kluczbork Liczba pracowników 112 - w tym merytorycznych 90 Liczba komórek organizacyjnych : 14 Gminne Centrum Informacji Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

4 Cechy wyróżniające Gminy Kluczbork
Miód - wielka duma mieszkańców ziemi kluczborskiej, to wielowiekowa tradycja, która zyskuje nowe oblicze dzięki zapoczątkowanym w 2003 r. Kluczborskim Targom Pszczelarskim Miejsce urodzin ks. Dr Jana Dzierżona – pioniera światowego pszczelarstwa postępująca aktywizacja sołectw w ramach programu „Odnowy Wsi” Piękny Park Miejski Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

5 Dlaczego przystąpiliśmy do programu „Przejrzysta gmina”
Zbieżność polityki burmistrza z zasadami „Przejrzystej gminy” Poprawa funkcjonowania Urzędu Polepszenie wizerunku Gminy i Urzędu w oczach mieszkańców Lepsza komunikacja z mieszkańcami Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

6 Organizacja realizacji zadań
Realizatorzy: Mirosław Birecki, Andrzej Kalandyk, Piotr Lewald Kierownicy komórek organizacyjnych Aktywne wsparcie mentora Ryszarda Wilczyńskiego Czas: III-XII 2004 r. Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

7 Jak informowaliśmy społeczność lokalną ?
Cykliczne artykuły w Biuletynie Informacyjnym Miasta i Gminy Kluczbork ( nakład 3 tys. egzemplarze) Media lokalne Strona Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

8 EFEKTY REALIZACJI ZADAŃ ZASADA I PRZEJRZYSTOŚCI
W ramach tej zasady Gmina Kluczbork usprawniła i zmodyfikowała do zasad „Przejrzystej gminy”: Gminny Serwis Informacyjny – Zawierający m.in. Dział Aktualności – codziennie aktualizowany zawierający informację o aktualnych wydarzeniach w gminie, informację o imprezach sportowych i kulturalnych Informacje Gminnego Centrum Informacji Gminny Katalog Firm kontakt z urzędnikiem dane teleadresowe sonda Biuletyn Informacji Publicznej informacje o przetargach forum Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

9 STRONA Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

10 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"
GMINNY KATALOG FIRM Wdrożono w wersji elektronicznej na stronie (Lokalny Katalog Firm) katalog jest dostępny dla każdego klienta urzędu, katalog podlega aktualizacji, Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

11 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"
GMINNY KATALOG FIRM katalog jest otwarty dla wszystkich firm, na terenie urzędu oraz na stronie internetowej gminy znajduje się informacja o istnieniu katalogu i zasadach jego udostępniania, - na terenie urzędu i na stronie znajduje się informacja o zasadach wpisywania się do katalogu. Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

12 Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowania imiennego
Głosowanie imienne będzie wprowadzone na sesji 30 grudnia 2004 r. (na poprzedniej sesji radni jednogłośnie zagłosowali o woli zmiany statutu w kwestii głosowania imiennego) Głosowanie imienne będzie obowiązkowe w każdej kwestii. Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

13 PRZEWODNIK PO USŁUGACH
Opracowano 20 kart usług - Zawierają one następujące informacje: nazwa usługi, podstawa prawna, wykaz potrzebnych dokumentów wysokość opłat miejsce i czas realizacji usługi Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

14 Zasada II Braku tolerancji dla korupcji
Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego. Celem niniejszego Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników Urzędu Miejskiego, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Urzędu Miejskiego w Kluczborku. Kodeks Etyczny pracowników Urzędu Miejskiego w Kluczborku oparty został na fundamentalnych wartościach: uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdzie, godności i lojalności. Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

15 Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego
Przygotowano projekt, który przesłano Radnym do konsultacji. Celem kodeksu jest określenie wartości i standardów postępowania, których powinni przestrzegać radni wypełniając swoje obowiązki, zebranie ich w postaci katalogu oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od radnych Rady Miejskiej w Kluczborku. Oparty został na zasadach legalizmu, bezstronności, odpowiedzialności i niezawisłości. Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

16 Zasada III Partycypacji Społecznej
Stworzenie „mapy aktywności” organizacji pozarządowych na terenie gminy - wykazu organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności Lista organizacji zawiera następujące informacje: pełną nazwę organizacji, adres siedziby, imię i nazwisko prezesa, kontakt telefoniczny, , dziedzinę działalności ( ewentualnie osiągnięcia). Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

17 WYKAZ ORGANIZACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI
MAPA AKTYWNOŚCI Lp Nazwa organizacji Adres, telefon Rodzaj działalności CARITAS Diecezji Opolskiej Rejon Kluczbork Dyrektor: ks. Edmund Podzielny Kluczbork Ul. Katowicka 9 Tel Fax Cele statutowe: Współpraca w zakresie opieki z władzami samorządowymi Prowadzenie placówek opiekuńczych Bezpośrednia działalność Wykonywane zadania: Stacja Opieki Caritas Diecezji Opolskiej Kluczbork Ul. Wolności 1 ( ): Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

18 Stworzenie procedury współpracy z organizacjami pozarządowymi
13 grudnia 2004 r. odbyło się spotkanie z organizacjami na którym zatwierdzono program współpracy na rok 2005. Przy opracowaniu wykorzystano program współpracy na rok 2004 Program oparto na 6 zasadach: - zasada pomocniczości - zasada suwerenności stron - zasada partnerstwa - zasada efektywności - zasada uczciwej konkurencji - zasada jawności Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

19 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"
Stworzenie płaszczyzny dialogu i współpracy z organizacjami biznesowymi Istnieje baza danych o podmiotach gospodarczych na terenie gminy. Baza danych o podmiotach gospodarczych jest na bieżąco aktualizowana. W Urzędzie Miejskim istnieją warunki do obsługi przedsiębiorców (Referat Promocji Rozwoju i Integracji Europejskiej) i uzyskania informacji gospodarczej Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

20 Inicjatywa uchwałodawcza dla mieszkańców.
Zgodnie z § 54 Statutu gminy Kluczbork (uchwała z dnia Nr IX/57/03z dnia 30 kwietnia 2003 r. Rady Miejskiej w Kluczborku) inicjatywę posiada 400 mieszkańców Projekt uchwały powinien zawierać : tytuł uchwały, podstawę prawną, postanowienia merytoryczne, w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały, określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu, Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

21 Zasada IV Przewidywalności
Opracowanie, z udziałem społeczności lokalnej, lokalnej strategii rozwoju społeczno -ekonomicznego gminy, zawierającej procedurę jej wdrażania oraz krótkiego materiału, przybliżającego strategię mieszkańcom. Strategię wprowadzono uchwałą Nr XXVII/265/04Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork na lata Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

22 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"
Rada Miejska w Kluczborku podejmując decyzję o podjęciu prac nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork uznała, ze strategiczne plany rozwoju powinny być opracowane przy dużym współudziale mieszkańców gminy. Przyjęto, ze Strategia powinna być efektem powszechnego porozumienia różnorodnych grup społecznych tworzących kluczborską wspólnotę samorządową. Kierując się tym założeniem Burmistrz Miasta Kluczborka zaprosił do udziału w pracach reprezentatywnych przedstawicieli kluczborskiej wspólnoty tworząc honorową radę pod nazwą Konwent Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork. Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

23 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"
Opracowanie procedury aktualizacji i monitorowania strategii gminy w okresach nie dłuższych niż 2 dwuletnie. Procedura powinna zawierać element konsultacji społecznych, również z przedstawicielami sąsiednich gmin.   Przygotowano projekt uchwały przewidujący powołanie Komitetu Monitorującego, który będzie spotykał się raz w roku. Opracowanie wieloletniego planu finansowego (WPF) inwestycyjnego wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) wraz z procedurą ich corocznej aktualizacji oraz krótkiego materiału, przybliżającego plany mieszkańcom. Został uchwalony Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

24 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"
Wprowadzenie stałych terminów obrad rady gminy (harmonogram) oraz umieszczenie tam kluczowych dla społeczności decyzji (budżet, dotacje dla organizacji pozarządowych), rocznych raportów jednostek gminnych oraz przynajmniej jedno posiedzenie poświęcone monitorowaniu strategii rozwoju. stały termin obrad Rady Miejskiej w Kluczborku to ostatnia środa miesiąca. terminy sesji są podawane do publicznej wiadomości poprzez internet, media lokalne, ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, na ok. dwa tygodnie przed terminem sesji projekty uchwał i plan sesji są dostępne w Internecie Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

25 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"
Zasada V Fachowości Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze. Wprowadzenie systemu oceny pracowników. Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i samokształcenie. Powyższe trzy zasady zostały wdrożone zarządzeniem Burmistrza Miasta Kluczborka w sprawie Zasad Zarządzania Personelem Urzędu Miejskiego w Kluczborku. Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

26 Zarządzanie Personelem Urzędu Miejskiego
w Kluczborku polegać będzie na organizowaniu i traktowaniu pracowników w taki sposób, który pozwoli im na zaspokojenie ich własnych potrzeb i wykorzystaniu wewnętrznych zdolności, które umożliwią uzyskanie najwyższego poziomu w działaniu indywidualnym i zespołowym na rzecz Urzędu Miejskiego w Kluczborku. Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

27 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"
Na system zarządzania składają się: 1. Regulamin organizowania i szczegółowe zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska w Urzędzie Miejskim w Kluczborku Zakłada on przeprowadzanie konkursów na wszystkie merytoryczne stanowiska w Urzędzie, Postępowanie jest II etapowe - I etap rozpatrzenie ofert pod kątem spełniania danych zawartych w ogłoszeniu o konkursie II etap – rozmowa Konkurs przeprowadza komisja powołana przez Burmistrza. Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

28 PROCEDURA PRZYJĘCIA NOWEGO PRACOWNIKA DO PRACY
Lp. Działanie Osoby uczestniczące i odpowiedzialne Uwagi 1 Decyzja o przyjęciu: -określenie warunków pracy i płacy Burmistrz 2 Sporządzenie umowy o pracę Samodzielne Stanowisko ds. Personalnych W pierwszym tygodniu 3 Skierowanie na badania lekarskie 4 Rozmowa inaugurująca pracę - przekazanie zestawu regulacji obowiązujących w Urzędzie i na stanowisku pracy ( Regulamin Pracy, Regulamin Organizacyjny Urzędu, ) Kko Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

29 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"
5 Rozmowa wprowadzająca w ko -zapoznanie z personelem -zapoznanie z obowiązkami Kko 6 Powierzenie kluczy do pomieszczeń Referat ds. Organizacyjnych W pierwszym miesiącu 7 Powierzenie sprzętu, instrukcji obsługi 8 Szkolenie BHP 9 Zapoznanie z regulacjami obowiązującymi w Urzędzie i na stanowisku pracy Praca własna Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

30 2. PROCEDURA I ZASADY SZKOLEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W KLUCZBORKU
Urząd Miejski w Kluczborku przykłada dużą wagę do rozwoju zawodowego pracowników rozumianego jako: Tworzenie sprzyjających warunków i  wspieranie działań w kierunku długofalowego rozwoju zawodowego pracowników, Stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych.  Szkolenia rozumiane są jako systematyczny  rozwój postaw, wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań i stanowią priorytetowy obszar zarządzania kadrami. Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

31 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"
Tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju zawodowego pracowników ma na celu efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i zapewnia profesjonalną realizację zadań. Planowanie i rozwój kariery pracownika rozpatrywane są w kontekście rozwoju osobistego pracownika jak i organizacji. Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

32 Selekcja i kierowanie do kko ofert szkoleniowych Sekretarz Burmistrz,
Lp. Działanie Osoby Uczestniczące i Odpowiedzialne Termin Uwagi 1 Selekcja i kierowanie do kko ofert szkoleniowych Sekretarz Burmistrz, W ciągu całego roku Na ofercie szkolenia 2 Analiza ofert szkoleniowych Kko, Sekretarz, 3 Wniosek o przeszkolenie pracownika 4 Zatwierdzenie wniosku Burmistrz 5 Dokonanie zgłoszenia - przekazanie informacji do Samodzielnego Stanowiska ds. Personalnych -wystawienie delegacji -wystawienie karty uczestnictwa Samodzielne Stanowisko ds. Personalnych na formularzu zgłoszenia Kko – kierownik komórki organizacyjnej Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

33 Wypełnienie karty uczestnictwa Pracownik Po szkoleniu
Zapoznanie się z kartą uczestnictwa, Kko Rozmowa nt. szkolenia Kko, Przekazanie karty uczestnictwa do Wydziału Administracyjno- Organizacyjnego Adnotacja w Zestawieniu szkoleń Sekretarz Sporządzenie listy preferowanych instytucji szkoleniowych Styczeń Kko – kierownik komórki organizacyjnej Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

34 Informacja nt szkolenia
ZESTAWIENIE SZKOLEŃ Lp. Symbol kko Nazwisko i imię Pracownika stanowisko Informacja nt szkolenia Data\ Ilość dni Temat Instytucja szkoląca Koszt szkolenia 1. Łączny koszt szkoleń 2. Łączna liczba szkoleń 3.Liczba szkoleń z podziałem na komórki organizacyjne Urzędu……… Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

35 3. REGULAMIN OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO
W KLUCZBORKU. Celem regulaminu jest: wprowadzenie mechanizmów stałej oceny pracowników urzędu ze względu na kryterium fachowości, podniesienie wydajności i jakości pracy, stworzenie przesłanek decyzji o awansowaniu i nagradzaniu pracownika, zapewnienie pracownikom informacji o tym, jak wywiązuje się z powierzonych obowiązków i jak widzą jego pracę przełożeni. Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

36 Kryteria Ocena 1 2 3 4 5 UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE POTENCJAŁ I.
UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE Przygotowanie merytoryczne Wypełnianie obowiązków Znajomość obowiązujących procedur w Urzędzie II. UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE Relacje ze współpracownikami Relacje z przełożonym Relacje z interesantem III. POTENCJAŁ Podejmowanie decyzji Odpowiedzialność Samodzielność Kreatywność Dyspozycyjność 6 Umiejętność pracy w zespole 7 Umiejętność pracy w zastępstwiex

37 Zasada VI Rozliczalności
Gmina przygotuje i rozpropaguje książeczkę pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”. (obligatoryjne). Wdrożono w formie 15 stronicowej broszury SKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE... I NA CO JE WYDAJEMY w Gminie Kluczbork Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

38 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"
GMINA KLUCZBORK PRZED I PO PROGRAMIE „PRZEJRZYSTA GMINA” Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

39 ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
Zadania Przed Po ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI Gminny Serwis Informacyjny – Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie. Stworzenie punktu informacyjnego Stworzenie sieci punktów dostępu do internetu/ stron samorządowych Gminne Centrum Informacji Stworzenie i rozwój sieci tablic informacji gminnej, zapewniających skuteczny i powszechny dostęp do informacji. Gmina dba o przekładanie żargonu specjalistycznego na zrozumiały dla mieszkańców język. Stworzenie gminnego katalogu firm Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

40 ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
Przed Po Stworzenie „mapy aktywności” organizacji pozarządowych na terenie gminy - wykazu organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności Procedura współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć dla dzieci z zakresu etyki społecznej Stworzenie płaszczyzny dialogu i współpracy z organizacjami biznesowymi Inicjatywa uchwałodawcza dla mieszkańców. 400 mieszkańców gminy Kluczbork Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

41 ZASADA BRAKU TOLERANCJI
DLA KORUPCJI Przed Po Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego. Stworzenie kodeksu postępowania i procedury monitoringu. Przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej na temat braku tolerancji dla korupcji w tym urzędzie. Opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu. Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

42 ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI
Przed Po Opracowanie, z udziałem społeczności lokalnej, lokalnej strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy, Opracowanie procedury aktualizacji i monitorowania strategii gminy w okresach nie dłuższych niż 2 dwuletnie. Opracowanie wieloletniego planu finansowego (WPF) inwestycyjnego wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) Sporządzanie rocznych planów pracy Rady Gminy oraz krótkiego materiału, przybliżającego plan mieszkańcom. Wprowadzenie stałych terminów obrad rady gminy Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

43 ZASADA ROZLICZALNOŚCI
Przed Po Gmina przygotuje i rozpropaguje książeczkę pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”. (obligatoryjne). Wprowadzenie budżetowania zadaniowego w dwóch dowolnie wybranych działach. Identyfikacja w urzędzie kluczowych procesów i  przygotowanie ich procedur. (obligatoryjne). Wprowadzenie benchmarkingu Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

44 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"
ZASADA FACHOWOŚCI Przed Po Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Wprowadzenie systemu oceny pracowników Opracowanie planu i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu etyki w życiu publicznym Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i samokształcenie. Wprowadzenie systemu ciągłej poprawy funkcjonowania urzędu opartego na celach  jakościowych, zakomunikowanych społeczności lokalnej. Obowiązkowe szkolenie proceduralne po wyborach oraz tematyczne szkolenia dla rady przynajmniej raz w roku. Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

45 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"
Koszty Wydawnictwo Biuletynu Informacyjnego – ok zł (6 numerów rocznie) tablice informacyjne utrzymanie Gminnego Centrum Informacji identyfikatory dla pracowników Urzędu papier, ksero. Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

46 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"
TRUDNOŚCI Realizacja zasad w godzinach pracy - zakłócenie Rytmu Pracy Nowość niektórych realizowanych zadań np.. Kodeks etyczny pracowników, Charakter prac w Laboratorium „Przejrzystej gminy” – brak sprecyzowanych zadań do realizacji. Brak doświadczenia we wdrażaniu podobnych programów Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

47 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"
KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW Zwiększenie przejrzystości funkcjonowania gmin – np.. Głosowanie imienne Lepsza obsługa interesantów dzięki Kartom Usług, Poprawa dostępu do informacji Kodeks etyczny pracowników i radnych Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

48 DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Mapa aktywności jasne procedury współpracy organizacji z gminą w maju odbędzie się „Dzień Organizacji Pozarządowych” Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

49 DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU
- jasne kryteria oceny i awansu zawodowego - zasady szkoleń - poprawa funkcjonowania całego Urzędu - Certyfikat udziału w programie „Przejrzysta gmina” Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

50 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - Gminny Katalog Firm Informacja o przetargach na stronie Stworzenie płaszczyzny współpracy – rozpoczęcie cyklu spotkań Burmistrza z przedstawicielami biznesu Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

51 Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"
Wnioski i zalecenia Powołanie Zespołu Przypisanie konkretnym osobom konkretnych zadań Ustalić wyniki co chcemy osiągnąć, Podsumować działania Nie traktować formalnie programu, ale zastanowić się co może z niego płynąć pożytecznego dla gminy i Urzędu, Zarezerwować środki w budżecie Kluczbork w "Przejrzystej Gminie"

52 Wszystkie wytworzone w ramach programu dokumenty będą dostępne
na stronie Kluczbork w "Przejrzystej Gminie" Przygotował Mirosław Birecki


Pobierz ppt "Kluczbork w „Przejrzystej gminie”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google