Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Prof. dr hab. Jan W.Bossak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Prof. dr hab. Jan W.Bossak."— Zapis prezentacji:

1 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Prof. dr hab. Jan W.Bossak

2 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA2 PODSTAWOWE CELE FIRMY WZROST WARTOŚCI DLA AKCJONARIUSZY, WŁASCICIELI MAKSYMALIZACJA PRZEPŁYWÓW GOTÓWKOWYCH OBNIŻENIE KOSZTÓW FINANSOWANIA WZROST NADWYŻKI FINANSOWEJ WZROST ATRAKCYJNOŚCI FINANSOWEJ FIRMY ZMNIEJSZENIE RYZYKA UMOCNIENIE POZYCJI RYNKOWEJ FIRMY

3 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA3 ROLA DYREKTORA FINANSOWEGO ANALIZA I PLANOWANIE FINANSOWE OPRACOWANIE BUDŻETU PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE PRZEPŁYWAMI FINANSOWYMI I GOTÓWKĄ NADZÓR NAD KSIEGOWOŚCIĄ STOSUNKI Z BANKAMI, FUNDUSZAMI,RYNKIEM KAPITAŁOWYM ZARZĄDZANIE KREDYTAMI I DBAŁOŚĆ O WYSOKĄ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ NADZOR NAD OPRACOWANIEM SPRAWOZDAN FINANSOWYCH ZAPEWNIENIE EFEKTYWNOŚCI PODATKOWEJ ZAPEWNIENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ

4 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA4 PRZEDMIOT ANALIZY EKONOMICZNEJ ZMIANY W OTOCZENIU FIRMY : MAKROEKONOMICZNE, KIERUNKI POLITYKI PANSTWA, ZMIANY WARUNKÓW KONKURENCJI PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO CAŁOŚĆ A OTOCZENIE WEWNĘTRZNE WSPÓŁZALEŻNOŚCI TENDENCJE ZMIAN: STAN PRZESZŁY, OBECNY I PRZYSZŁY PORÓWNANIA : RANKINGI, SCORINGI, RATINGI I BENCHAMKING RYNEK I WARUNKI KONKURENCJI ORGANIZACJA I FINANSE FIRMY

5 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA5 METODY ANALIZY EKONOMICZNEJ WSKAZNIKOWA WZORCOWYCH NIEROWNOŚCI BENCHMARKING ANALIZA DUPONTA ANALIZA WRAŻLIWOŚCI ANALIZA TRENDÓW ANALIZA ZESTAWU WSKAZNIKÓW (RADAR NAGASHIMY) ANALIZA SCENARIUSZOWA INNE

6 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA6 PRZEDMIOT ANALIZY FINANSOWEJ ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA DECYZJI FINANSOWYCH INSTYTUCJE I FUNKCJONOWANIE RYNKU FINANSOWEGO POLITYKA MONETARNA, FISKALNA, KURSU WALUTOWEGO, RYNEK FINANSOWY, ZMIANY WARUNKÓW FINANSOWANIA KONIUNKTURA GOSPODARCZA WARUNKI KONKURENCJI

7 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA7 CEL I PRZEDMIOT ANALIZY FINANSOWEJ CELEM ANALIZY JEST POSTAWIENIE DIAGNOZY I PODJĘCIE DZIAŁAŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH WARTOŚĆ FIRMY PRZEDMIOTEM ANALIZY SĄ DOKUMENTY ZRÓDŁOWE ; RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT,BILANS,PRZEPŁYWY FINANSOWE WSKAZNIKI FINANSOWE OKRESLAJĄ STAN PRZEDSIĘBIORSTWA I STOPIEŃ REALIZACJI BUDZETU ANALIZUJEMY ZMIENNE OKRESLAJĄCE WYNIKI FINANSOWE I PRZEPŁYWY PIENIEŻNE OKREŚLAMY DZIAŁANIA JAKIE NALEŻY PODJĄĆ BY OSIĄGNĄĆ POŻĄDANY STAN

8 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA8 JAKOŚĆ ANALIZY FINANSOWEJ STARANNA WERYFIKACJA JAKOŚCI DANYCH ZASTOSOWANIE ODPOWIEDNICH METOD ZACHOWANIE PORÓWNYWALNOŚCI DANYCH (NOMINALNE, REALNE) PRZESTRZEGANIE GRANIC CZASOWYCH ANALIZY POSTAWIENIE PRAWIDŁOWEJ DIAGNOZY

9 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA9 EWIDENCYJNE I POZAEWIDENCYJNE MATERIAŁY ZRÓDŁOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE, RACHUNEK WYNIKÓW, BILANS I PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE PLANY, PROJEKCJE I BUDZET KOSZTORYSY PROTOKOŁY Z AUDYTÓW,KONTROLI WEWNETRZNEJ RAPORTY ROCZNE, ZAMÓWIONE EKSPERTYZY, MATERIALY I ANALIZY SEKTOROWE, RYNKOWE, MAKROEKONOMICZNE ANALIZY DLA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

10 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA10 ZEWNETRZNE UWARUNKOWANIA DECYZJI FINANSOWYCH UWARUNKOWANIA INSTYTUCJONALNE FUNKCJONOWANIE RYNKU POLITYKA MONETARNA KOSZT I DOSTĘPNOŚĆ FINANSOWANIA DLA FIRMY INFLACJA I TENDENCJE ZMIAN KURS WALUTOWY KONIUNKTURA GIEŁDOWA SYSTEM I POLITYKA FISKALNA WARUNKI KONKURENCJI KONIUNKTURA GOSPODARCZA

11 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA11 OSOBY FIZYCZNE SPÓŁKA CYWILNA SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA AKCYJNA SPŁDZIELNIA PRZEDSIEBIORSTWO PAŃSTWOWE JOINT VENTURE SPÓŁKA SKARBU PAŃSTWA FUNDACJA BANKI KOMERYCJNE BANKI SPÓŁDZIELCZE FUNDUSZE INWESTYCYJNE INWESTORZY INSTYTUCJONALNI INWESTORZY INDYWIDUALNI BANKI INWESTYCYJNE INSTYTUCJE FINANSOWE REGULACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTY WYSTEPUJĄCE W OBROCIE GOSPODARCZYM I FINANSOWYM

12 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA12 FORMY KONCENTRACYJNE PODMIOTÓW GOSPODARUJACYCH KONCERN PRZEDSIEBIORSTWO WIELOZAKŁADOWE HOLDING (KONCERN KOORDYNUJACY) GRUPA KAPITAŁOWA KOMBINAT KONGLOMERAT KEIRETSU,CHEABOLE KORPORACJE TRANSNARODOWE WORLD NET

13 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA13 FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA I POWIĄZAŃ PRZEDSIĘBIORSTW UMOWNE : HANDLOWE KOOPERACYJNE WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA POŻYCZKA, DZIERŻAWA, LEASING FORMY KOORDYNACYJNE : KARTELE SYNDYKATY KORPORACJE TRANSNARODOWE ALIANSE STRATEGICZNE FRANCZYZA OUTSOURCING

14 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA14 PORÓWNANIE KONCERNU Z PRZEDSIĘBIORSTWEM WIELOZAKŁADOWYM STATUT PRAWNY SAMODZIELNOŚĆ WŁADZE I SYSTEM PODEJMOWANIA DECYZJI FORMY ROZRACHUNKÓW ROZKŁAD RYZYKA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZNAK FIRMOWY

15 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA15 WSTĘPNA ANALIZA BILANSU BILANS ANALITYCZNY: CZTERY CZĘŚCI AKTYWA: MAJĄTEK TRWAŁY I OBROTOWY PASYWA: KAPITAŁY WŁASNE I OBCE ANALIZA PIONOWA I POZIOMA ANALIZA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW ZŁOTA ZASADA BILANSOWA PORÓWNANIA BILANSÓW Z KILKU OKRESÓW

16 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA16 BILANS ANALITYCZNY.AKTYWA MAJĄTEK TRWAŁY RZECZOWY WARTOŚCI NIEMATERIALNE PRAWNE FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINO WE MAJĄTEK OBROTOWY ZAPASY NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY DO OBROTU ŚRODKI FINANSOWE

17 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA17 BILANS ANALITYCZNY.PASYWA KAPITAŁY WŁASNE : KAPITAŁ PODSTAWOWY ZAPASOWY REZERWOWY ZYSK/WYNIK FINANSOWY (BIEŻĄCY I NIEPODZIELONY Z POPRZEDNICH LAT KAPITAŁY OBCE : ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE ZADŁUZENIE BIEŻĄCE W TYM : ZOBOWIĄZANIA I KREDYTY KRÓTKOTERMINOWE DYWWIDENDA DLA AKCJONARIUSZY REZERWY FUNDUSZE SPECJALNE

18 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA18 RACHUNEK ZYSKÓW STRAT. UKŁAD PORÓWNAWCZY WYNIK NA SPRZEDAŻY (PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY- KOSZTY) WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ WYNIK NA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ WYNIK BRUTTO WYNIK NETTO

19 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA19 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT. UKŁAD KALKULACYJNY WYNIK BRUTTO NA SPRZEDAŻY : PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY –KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW I TOWARÓW WYNIK NA SPRZEDAŻY : WYNIK BRUTTO- KOSZTY SPRZEDAŻY –KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU POZOSTAŁE POZYCJE JAK W UKŁADZIE PORÓWNAWCZYM

20 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA20 KOSZTY WG.RODZAJU WARIANT PORÓNAWCZY AMORTYZACJA ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII USŁUGI OBCE WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓ BRUTTO NARZUTY NA WYNAGRODZENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KOSZTY SPRZEDAŻY KOSZTY LIKWIDACJI RERZERWY NA UTRATĘ WARTOŚCI

21 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA21 ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH KRÓTKOTERMINOWA RÓWNOWAGA PIENIĘŻNA, PŁYNNOŚĆ FINANSOWA FIRMY ANALIZA TENDENCJI ZMIAN MIĘDZY WPŁYWAMI A WYPŁYWAMI (WYDATKAMI) PIENIĘŻNYMI UJĘCIE KSIĘGOWE (DOKUMENTOWE) A KASOWE WG. STANU PŁATNOŚCI. WADY I ZALETY IM WIEKSZE ZATORY PŁATNICZE I WYŻSZE KOSZTY FINANSOWE TYM ANALIZA TA JEST WAŻNIEJSZA KOSZTY A WYDATKI PIENIĘŻNE. PRZYKŁAD ; AMORTYZACJA A ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH

22 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA22 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE PŁYNNOŚĆ FINANSOWA PRZEDSIEBIORSTWA A PRZEPŁYWY: OPERACYJNE FINANSOWE INWESTYCYJNE

23 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA23 WARTOŚĆ DODANA TO WARTOŚĆ NOWOWYTWORZONA W DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ W PODZIALE TEJ WARTOŚCI ZAINTERESOWANI SĄ : AKCJONARIUSZE WIERZYCIELE BUDŻET PAŃSTWA PRACOWNICY

24 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA24 ANALIZA. WZORCOWE NIERÓWNOŚCI PRZYROST ZYSKU > PRZYROST WARTOŚCI DODANEJ > PRZYROST SPRZEDAŻY > PRZYROSTU KAPITAŁÓW WŁASNYCH > PRZYROSTU ZATRUDNIENIA

25 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA25 WZORCOWE NIERÓWNOŚCI PRZYROST ZYSKU NETTO > PRZYROST ZYSKU BRUTTO > PRZYROST ZYSKU OPERACYJNEGO > PRZYROSTU ZYSKU NA SPRZEDAŻY > PRZYROSTU WARTOŚCI DODANEJ > PRZYROSTU SPRZEDAŻY NETTO> PRZYROSTU KAPITAŁÓW WŁASNYCH > PRZYROSTU AKTYWÓW > WZROSTU ZATRUDNIENIA

26 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA26 WZORCOWE NIERÓWNOŚCI JEDNOSTKOWE KOSZTY PRODUKCJI POWINNY MALEC W WYNKI SZYBSZEGO : PRZYROSTU WYDAJNOŚCI PRACY PRZYROSTU WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRZYROSTU EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA SRODKÓW OBROTOWYCH

27 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA27 PRÓG RENTOWNOŚCI KOSZTY DOCHODY SPRZEDAŻ KOSZTY STAŁE PRÓG RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻ KOSZTY CAŁKOWITE PR=SPRZEDAŻ*KOSZTY STAŁE/(SPRZEDAŻ- KOSZTY ZMIENNE)

28 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA28 SCHEMAT DUPONTA ROE ROA ZYSK NETTO/SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ ZYSK NETTO SPRZEDAŻ KOSZTY ROTACJA AKTYWÓW SPRZEDAŻ AKTYWA AKTYWA/ KAPITAŁ WŁASNY AKTYWAKAPITAŁ WŁASNY

29 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA29 NOMINALNA I REALNA STOPA ZWROTU Z INWESTYCJI

30 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA30 WSPÓŁZALEŻNOŚCI RENTOWNOŚCI KAPITAŁU Z RENTOWNOŚCIĄ SPRZEDAŻY I ROTACJĄ AKTYWÓW

31 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA31 ŚREDNIOWAŻONY KOSZT KAPITAŁU - WACC RZECZYWISTY KOSZT KREDYTU Stopa podatku dochodowego – CIT Oprocentowanie kredytu dla przedsiębiorstwa (OKP) TARCZA PODATKOWA=(1-CIT)*OKP STOPA ZWROTU Z KAPITAŁU WŁASNEGO – Rkw Rkw = Rw+b(RR-Rw) Rw- rynkowa stopa procentowa wolna od ryzyka B-beta wpółczynnik ryzyka dla akcji spółki RR-oczekiwana rynkowa stopa zwrotu od kapitału WACC = KOSZT KREDYTU NETTO + KOSZT KAPITAŁU WŁASNEGO

32 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA32 RYZYKO A DOCHÓD SKŁONNOŚĆ DO RYZYKA DOCHÓD WOLNY OD RYZYKA PREMIA ZA RYZYKO RYZYKO RYNKOWE A RYZYKO SEKTOROWE RYZYKO PRZEDSIEBIORSTWA WSPÓŁCZYNNIK BETA I ALFA SML (SECURITY MARKET LINE) R=rf+B(rm-rf) RYZYKO OPERACYJNE RYZYKO FINANSOWE

33 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA33 STOPA ZWROTU A RYZYKO RYZYKO STOPA ZWROTU PREMIA ZA RYZYKO BONY SKARBOWE OBLIGACJE SKARBOWE OBLIGACJE KORPORACJI AKCJE KORPORACJI

34 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA34 WACC.PRZYKŁAD

35 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA35 WACC.PRZYKŁAD-2

36 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA36 ZMIANA CIT A WACC

37 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA37 WZROST CIT A WACC

38 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA38 WACC, ROIC I NOPLAT A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

39 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA39 SCHEMAT PENTAGONALNY CENY I WARTOŚCI ORAZ ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ FIRMY BIEŻĄCA CENA RYNKOWA OPTYMALNA CENA WARTOŚC PO RESTRUKTURYZACJI WARTOŚĆ FIRMY POTENCJALNA WARTOŚĆ LUKA WARTOŚCI R ESTRUKTURYZACJA INŻYNIERIA FINANSOWA M&A

40 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA40 GDZIE POWSTAJE WARTOŚĆ ? KLUCZOWE CZYNNIKI WZROSTU WARTOŚCI FIRMY CZY NASZA STRATEGIA ZWIĄZANA JEST Z WZROSTEM WARTOŚCI ? JAK NASZE WYNIKI KSZTAŁTUJĄ SIĘ NA TLE KONKURENTÓW ?

41 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA41 KONKURENCYJNOŚĆ A ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ FIRMY CELE ZARZĄDZANIA A WARTOŚĆ DLA AKCJONARIUSZY JAK MOTYWUJEMY MANAGERÓW BY REALIZOWALI CELE WŁAŚCICIELI JAK ZAPEWNIĆ HARMONIZACJĘ CELÓW POSZCZEGÓLNYCH SZCZEBLI DECYZYJNYCH Z CELAMI KORPORACYJNYMI JAK POWIĄZAĆ WYNAGRADZANIA Z POPRAWĄ WARTOŚCI FIRMY

42 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA42 KONKURENCYJNOŚĆ, VBM A PRZEPŁYWY GOTÓWKOWE SILNA KORELACJA MIĘDZY CENAMI AKCJI A ZMIANAMI PRZEPŁYWU GOTÓWKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE SV = PV PRZYSZŁYCH STRUMIENI GOTÓWKI ZDYSKONTOWANYCH O WACC I POMNIEJSZONYCH O ZADŁUŻENIE CAŁOŚĆ WOLNYCH PRZEPŁYWÓW GOTÓWKI = ZYSK OPERACYJNY NETTO + ZMIANY KAPITAŁU + ZMIANY W ZADŁUŻENIU

43 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA43 CZYNNIKI WZROSTU WARTOŚCI FIRMY WZROST DOCHODÓW GOTÓWKOWYCH MARŻE ZMIANY KAPITAŁU ZMIANY KAPITAŁU OPERACYJNEGO STRUKTURA KAPITAŁU WACC RYZYKO FIRMY

44 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA44 KONKURENCYJNOŚC FIRMY A VBM KONKURENCYJNA FIRMA TWORZY WARTOŚĆ DODANĄ FIRMA NIEKONKURENCYJNA NISZCZY WARTOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ JEST ZDOLNOŚCIĄ PODMIOTU DO KREACJI WARTOŚCI KONKURENCYJNOŚĆ W ZNACZNYM STOPNIU ZALEŻY OD JAKOŚCI ZARZĄDZANIA

45 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA45 ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ FIRMY - VBM BYĆ KONKURENCYJNYM OZNACZA PODEJMOWAĆ DECYZJE ZWIĘKSZAJĄCE WIELKOŚĆ GOTÓWKOWYCH PRZEPŁYWÓW, REDUKUJACYCH WACC I RYZYKO FIRMY PRZEPŁYWY GOTÓWKOWE= OPERACYJNE NETTO + FINANSOWE + INVESTYCYJNE PRZEPŁYWY

46 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA46 SŁABOŚCI WYCEN KSIĘGOWYCH I MAJĄTKOWYCH UJĘCIA STATYCZNE OCENIAJĄ NAKŁADY A NIE SPODZIEWANE WYNIKI POMIJAJĄ WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE NIE UWZGLĘDNIAJĄ RYZYKA POMIJAJAJĄ KOSZT KAPITAŁU UJĘCIE KSIEGOWE WYNIKÓW POMIJA REALNY ZYSK OPERACYJNY NETTO I PLANOWANE INWESTYCJE NETTO

47 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA47 ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA PRZEDSIEBIORSTWA TO ROŻNICA (LUKA WARTOŚCI ) MIĘDZY CENĄ BIEŻACĄ A WARTOŚCIĄ FUNDAMENTALNĄ (EKONOMICZNĄ) ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ POTENCJALNA WARTOŚĆ PO RESTRUKTURYZACJI WEWNETRZNEJ POTENCJALNA WARTOŚĆ PO RESTRUKTURYZACJI ZEWNĘTRZNEJ INŻYNIERIA FINANSOWA

48 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA48 MNOŻNIKI RYNKU KAPITAŁOWEGO CENA/ZYSK (P/E) WARTOŚC AKCJI= ZYSK/NA AKCJĘ*CENA/ZYSK WARTOŚĆ AKCJI SPÓŁKI=ZYSK NETTO SPÓŁKI * P/E RYNKU DYSKONTO DLA SPÓŁKI NIEPUBLICZNEJ PREMIA ZA KONTROLNY PAKIET AKCJI CENA / SPRZEDAŻ WARTOŚĆ AKCJI =SPRZEDAŻ NA AKCJĘ*P/S RYNKU METODA STOSOWANA W ODNIESIENIU DO SPÓLEK O SILNEJ POZYCJI RYNKOEWEJ,ALE PONOSZĄCEJ STRATY FINANSOWE WARTOŚĆ RYNKOWA/WARTOŚĆ KSIĘGOWA WR SPÓLKI =WK* WR/WK RYNKU DYSKONTO DLA SPÓŁKI NIEPUBLICZNEJ

49 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA49 ZASADY POSZUKIWANIA INWESTORÓW CO WNOSI INWESTOR KAPITAŁ TECHNOLOGI KNOW-HOW NOWE PRODUKTY DOSTEP DO RYNKU MARKĘ ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE NOWE MATERIAŁY CO WNOSIMY MY DOSTEP DO RYNKU ZAOPATRZENIA NISKIE KOSZTY PRACY ZDOLNOSCI PRODUKCYJNE DOŚWIADCZENIE NISKIE KOSZTY INFRASTRUKTURY

50 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA50 METODY WYCENY SPÓŁKI KSIĘGOWE, MAJĄTKOWA - AKTYWA NETTO (NET ASSET VALUE -NAV) DOCHODOWE (DISCOUNTED –DCF) DOCHODOWA (ECONOMIC VALUE ASSTES –EVA) MNOŻNIKI RYNKU KAPITAŁOWEGO PORÓWNAŃ RYNKOWYCH ODTWORZENIOWE

51 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA51 WYCENA WARTOŚCI SPÓŁKI. PODSTAWOWE POJĘCIA ZYSK ZE SPRZEDAŻY EARNININGS BEFORE INTEREST AND TAXES (EBIT) ZYSK OPERACYJNY NETTO (PO OPODATKOWANIU) NET OPERATING PROFIT LESS ADJUSTED TAXES (NOPLAT) STOPA ZWROTU Z ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU RETURN ON INVESTED CAPITAL (ROIC) STOPA ZWROTU Z NOWO ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU RETRUN ON NEW INVESTED CAPITAL (RONIC)

52 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA52 ZYSK EKONOMICZNY ROIC=NOPLAT/IC RONIC=^NOPLAT/^IC ZYSK EKONOMICZNY=IC*(ROIC- WACC)

53 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA53 PODSTAWOWE SPOSOBY ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI SPÓŁKI ZWIĘKSZENIE RENTOWNOŚCI ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU (ROIC) ZWIĘKSZENIE RENTOWNOŚCI NOWYCH INWESTYCJI (RONIC) OBNIŻENIE ŚREDNIOWAŻONEGO KOSZTU KAPITAŁU (WACC) ZWIĘKSZENIE NOPLAT GDY RONIC >WACC

54 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA54 MODEL WYCENY DCF FCF = NOPLAT-INWESTYCJE NETTO CZYNNIK DYSKONTUJACY WACC WARTOŚC FIRMY (WF) = PV FCF WARTOŚĆ KAPITAŁU AKCYJNEGO = WF-ZOBOWIĄZANIA

55 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA55 MODEL WYCENY EVA ROIC = NOPLAT /IC (ZAINWESTOWANY KAPITAŁ) EVA= (ROIC - WACC)*IC WARTOŚC FIRMY (WF) = PV EVA + PV RV (RESIDUAL VALUE) + IC + PAPIERY WARTOŚCIOWE KRÓTKOTERMINOWE WARTOŚĆ SV EVA = WF - DŁUG

56 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA56 ZAINWESTOWANY KAPITAŁ (IC) OPERACYJNY KAPITAŁ OBROTOWY MINUS KREDYT HANDLOWY (DOSTAWCZY) MINUS REZERWY NA UTRATE TRWAŁEJ WARTOŚCI MINUS PAPIERY KRÓTKOTERMINOWE MAJATEK TRWAŁY MINUS REZERWY NA TRWAŁA UTRATE WARTOŚCI MINUS WARTOŚĆ GOODWILL

57 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA57 PORÓWNANIE FINANSOWANIA KAPITAŁEM WŁASNYM A OBCYM


Pobierz ppt "FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Prof. dr hab. Jan W.Bossak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google