Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA"— Zapis prezentacji:

1 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA
Prof. dr hab. Jan W.Bossak

2 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA
PODSTAWOWE CELE FIRMY WZROST WARTOŚCI DLA AKCJONARIUSZY, WŁASCICIELI MAKSYMALIZACJA PRZEPŁYWÓW GOTÓWKOWYCH OBNIŻENIE KOSZTÓW FINANSOWANIA WZROST NADWYŻKI FINANSOWEJ WZROST ATRAKCYJNOŚCI FINANSOWEJ FIRMY ZMNIEJSZENIE RYZYKA UMOCNIENIE POZYCJI RYNKOWEJ FIRMY FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

3 ROLA DYREKTORA FINANSOWEGO
ANALIZA I PLANOWANIE FINANSOWE OPRACOWANIE BUDŻETU PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE PRZEPŁYWAMI FINANSOWYMI I GOTÓWKĄ NADZÓR NAD KSIEGOWOŚCIĄ STOSUNKI Z BANKAMI, FUNDUSZAMI ,RYNKIEM KAPITAŁOWYM ZARZĄDZANIE KREDYTAMI I DBAŁOŚĆ O WYSOKĄ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ NADZOR NAD OPRACOWANIEM SPRAWOZDAN FINANSOWYCH ZAPEWNIENIE EFEKTYWNOŚCI PODATKOWEJ ZAPEWNIENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

4 PRZEDMIOT ANALIZY EKONOMICZNEJ
ZMIANY W OTOCZENIU FIRMY : MAKROEKONOMICZNE, KIERUNKI POLITYKI PANSTWA, ZMIANY WARUNKÓW KONKURENCJI PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO CAŁOŚĆ A OTOCZENIE WEWNĘTRZNE WSPÓŁZALEŻNOŚCI TENDENCJE ZMIAN: STAN PRZESZŁY, OBECNY I PRZYSZŁY PORÓWNANIA : RANKINGI, SCORINGI, RATINGI I BENCHAMKING RYNEK I WARUNKI KONKURENCJI ORGANIZACJA I FINANSE FIRMY FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

5 METODY ANALIZY EKONOMICZNEJ
WSKAZNIKOWA WZORCOWYCH NIEROWNOŚCI BENCHMARKING ANALIZA DUPONTA ANALIZA WRAŻLIWOŚCI ANALIZA TRENDÓW ANALIZA ZESTAWU WSKAZNIKÓW (RADAR NAGASHIMY) ANALIZA SCENARIUSZOWA INNE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

6 PRZEDMIOT ANALIZY FINANSOWEJ
ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA DECYZJI FINANSOWYCH INSTYTUCJE I FUNKCJONOWANIE RYNKU FINANSOWEGO POLITYKA MONETARNA, FISKALNA, KURSU WALUTOWEGO, RYNEK FINANSOWY, ZMIANY WARUNKÓW FINANSOWANIA KONIUNKTURA GOSPODARCZA WARUNKI KONKURENCJI FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

7 CEL I PRZEDMIOT ANALIZY FINANSOWEJ
CELEM ANALIZY JEST POSTAWIENIE DIAGNOZY I PODJĘCIE DZIAŁAŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH WARTOŚĆ FIRMY PRZEDMIOTEM ANALIZY SĄ DOKUMENTY ZRÓDŁOWE ; RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT,BILANS,PRZEPŁYWY FINANSOWE WSKAZNIKI FINANSOWE OKRESLAJĄ STAN PRZEDSIĘBIORSTWA I STOPIEŃ REALIZACJI BUDZETU ANALIZUJEMY ZMIENNE OKRESLAJĄCE WYNIKI FINANSOWE I PRZEPŁYWY PIENIEŻNE OKREŚLAMY DZIAŁANIA JAKIE NALEŻY PODJĄĆ BY OSIĄGNĄĆ POŻĄDANY STAN FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

8 JAKOŚĆ ANALIZY FINANSOWEJ
STARANNA WERYFIKACJA JAKOŚCI DANYCH ZASTOSOWANIE ODPOWIEDNICH METOD ZACHOWANIE PORÓWNYWALNOŚCI DANYCH (NOMINALNE, REALNE) PRZESTRZEGANIE GRANIC CZASOWYCH ANALIZY POSTAWIENIE PRAWIDŁOWEJ DIAGNOZY FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

9 EWIDENCYJNE I POZAEWIDENCYJNE MATERIAŁY ZRÓDŁOWE
SPRAWOZDANIA FINANSOWE, RACHUNEK WYNIKÓW , BILANS I PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE PLANY, PROJEKCJE I BUDZET KOSZTORYSY PROTOKOŁY Z AUDYTÓW,KONTROLI WEWNETRZNEJ RAPORTY ROCZNE, ZAMÓWIONE EKSPERTYZY, MATERIALY I ANALIZY SEKTOROWE, RYNKOWE, MAKROEKONOMICZNE ANALIZY DLA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

10 ZEWNETRZNE UWARUNKOWANIA DECYZJI FINANSOWYCH
UWARUNKOWANIA INSTYTUCJONALNE FUNKCJONOWANIE RYNKU POLITYKA MONETARNA KOSZT I DOSTĘPNOŚĆ FINANSOWANIA DLA FIRMY INFLACJA I TENDENCJE ZMIAN KURS WALUTOWY KONIUNKTURA GIEŁDOWA SYSTEM I POLITYKA FISKALNA WARUNKI KONKURENCJI KONIUNKTURA GOSPODARCZA FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

11 PODMIOTY WYSTEPUJĄCE W OBROCIE GOSPODARCZYM I FINANSOWYM
OSOBY FIZYCZNE SPÓŁKA CYWILNA SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA AKCYJNA SPŁDZIELNIA PRZEDSIEBIORSTWO PAŃSTWOWE JOINT VENTURE SPÓŁKA SKARBU PAŃSTWA FUNDACJA BANKI KOMERYCJNE BANKI SPÓŁDZIELCZE FUNDUSZE INWESTYCYJNE INWESTORZY INSTYTUCJONALNI INWESTORZY INDYWIDUALNI BANKI INWESTYCYJNE INSTYTUCJE FINANSOWE REGULACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

12 FORMY KONCENTRACYJNE PODMIOTÓW GOSPODARUJACYCH
KONCERN PRZEDSIEBIORSTWO WIELOZAKŁADOWE HOLDING (KONCERN KOORDYNUJACY) GRUPA KAPITAŁOWA KOMBINAT KONGLOMERAT KEIRETSU,CHEABOLE KORPORACJE TRANSNARODOWE WORLD NET FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

13 FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA I POWIĄZAŃ PRZEDSIĘBIORSTW
UMOWNE : HANDLOWE KOOPERACYJNE WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA POŻYCZKA, DZIERŻAWA, LEASING FORMY KOORDYNACYJNE : KARTELE SYNDYKATY KORPORACJE TRANSNARODOWE ALIANSE STRATEGICZNE FRANCZYZA OUTSOURCING FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

14 PORÓWNANIE KONCERNU Z PRZEDSIĘBIORSTWEM WIELOZAKŁADOWYM
STATUT PRAWNY SAMODZIELNOŚĆ WŁADZE I SYSTEM PODEJMOWANIA DECYZJI FORMY ROZRACHUNKÓW ROZKŁAD RYZYKA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZNAK FIRMOWY FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

15 WSTĘPNA ANALIZA BILANSU
BILANS ANALITYCZNY: CZTERY CZĘŚCI AKTYWA: MAJĄTEK TRWAŁY I OBROTOWY PASYWA: KAPITAŁY WŁASNE I OBCE ANALIZA PIONOWA I POZIOMA ANALIZA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW ZŁOTA ZASADA BILANSOWA PORÓWNANIA BILANSÓW Z KILKU OKRESÓW FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

16 BILANS ANALITYCZNY .AKTYWA
MAJĄTEK TRWAŁY RZECZOWY WARTOŚCI NIEMATERIALNE PRAWNE FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE MAJĄTEK OBROTOWY ZAPASY NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY DO OBROTU ŚRODKI FINANSOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

17 BILANS ANALITYCZNY .PASYWA
KAPITAŁY WŁASNE : KAPITAŁ PODSTAWOWY ZAPASOWY REZERWOWY ZYSK/WYNIK FINANSOWY (BIEŻĄCY I NIEPODZIELONY Z POPRZEDNICH LAT KAPITAŁY OBCE : ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE ZADŁUZENIE BIEŻĄCE W TYM : ZOBOWIĄZANIA I KREDYTY KRÓTKOTERMINOWE DYWWIDENDA DLA AKCJONARIUSZY REZERWY FUNDUSZE SPECJALNE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

18 RACHUNEK ZYSKÓW STRAT. UKŁAD PORÓWNAWCZY
WYNIK NA SPRZEDAŻY (PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY- KOSZTY) WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ WYNIK NA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ WYNIK BRUTTO WYNIK NETTO FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

19 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT. UKŁAD KALKULACYJNY
WYNIK BRUTTO NA SPRZEDAŻY : PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY –KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW I TOWARÓW WYNIK NA SPRZEDAŻY : WYNIK BRUTTO- KOSZTY SPRZEDAŻY –KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU POZOSTAŁE POZYCJE JAK W UKŁADZIE PORÓWNAWCZYM FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

20 KOSZTY WG.RODZAJU WARIANT PORÓNAWCZY
AMORTYZACJA ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII USŁUGI OBCE WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓ BRUTTO NARZUTY NA WYNAGRODZENIA PODRÓŻE SŁUŻBOWE KOSZTY SPRZEDAŻY KOSZTY LIKWIDACJI RERZERWY NA UTRATĘ WARTOŚCI FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

21 ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
KRÓTKOTERMINOWA RÓWNOWAGA PIENIĘŻNA, PŁYNNOŚĆ FINANSOWA FIRMY ANALIZA TENDENCJI ZMIAN MIĘDZY WPŁYWAMI A WYPŁYWAMI (WYDATKAMI) PIENIĘŻNYMI UJĘCIE KSIĘGOWE (DOKUMENTOWE) A KASOWE WG. STANU PŁATNOŚCI. WADY I ZALETY IM WIEKSZE ZATORY PŁATNICZE I WYŻSZE KOSZTY FINANSOWE TYM ANALIZA TA JEST WAŻNIEJSZA KOSZTY A WYDATKI PIENIĘŻNE. PRZYKŁAD ; AMORTYZACJA A ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

22 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE PŁYNNOŚĆ FINANSOWA PRZEDSIEBIORSTWA A PRZEPŁYWY: OPERACYJNE FINANSOWE INWESTYCYJNE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

23 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA
WARTOŚĆ DODANA TO WARTOŚĆ NOWOWYTWORZONA W DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ W PODZIALE TEJ WARTOŚCI ZAINTERESOWANI SĄ : AKCJONARIUSZE WIERZYCIELE BUDŻET PAŃSTWA PRACOWNICY FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

24 ANALIZA. WZORCOWE NIERÓWNOŚCI
PRZYROST ZYSKU > PRZYROST WARTOŚCI DODANEJ > PRZYROST SPRZEDAŻY > PRZYROSTU KAPITAŁÓW WŁASNYCH > PRZYROSTU ZATRUDNIENIA FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

25 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA
WZORCOWE NIERÓWNOŚCI PRZYROST ZYSKU NETTO > PRZYROST ZYSKU BRUTTO > PRZYROST ZYSKU OPERACYJNEGO > PRZYROSTU ZYSKU NA SPRZEDAŻY > PRZYROSTU WARTOŚCI DODANEJ > PRZYROSTU SPRZEDAŻY NETTO> PRZYROSTU KAPITAŁÓW WŁASNYCH > PRZYROSTU AKTYWÓW > WZROSTU ZATRUDNIENIA FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

26 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA
WZORCOWE NIERÓWNOŚCI JEDNOSTKOWE KOSZTY PRODUKCJI POWINNY MALEC W WYNKI SZYBSZEGO : PRZYROSTU WYDAJNOŚCI PRACY PRZYROSTU WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH PRZYROSTU EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA SRODKÓW OBROTOWYCH FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

27 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA
PRÓG RENTOWNOŚCI KOSZTY DOCHODY SPRZEDAŻ KOSZTY STAŁE PRÓG RENTOWNOŚCI KOSZTY CAŁKOWITE PR=SPRZEDAŻ*KOSZTY STAŁE/(SPRZEDAŻ- KOSZTY ZMIENNE) FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

28 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA
SCHEMAT DUPONTA FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

29 NOMINALNA I REALNA STOPA ZWROTU Z INWESTYCJI
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

30 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA
WSPÓŁZALEŻNOŚCI RENTOWNOŚCI KAPITAŁU Z RENTOWNOŚCIĄ SPRZEDAŻY I ROTACJĄ AKTYWÓW FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

31 ŚREDNIOWAŻONY KOSZT KAPITAŁU -WACC
RZECZYWISTY KOSZT KREDYTU Stopa podatku dochodowego – CIT Oprocentowanie kredytu dla przedsiębiorstwa (OKP) TARCZA PODATKOWA=(1-CIT)*OKP STOPA ZWROTU Z KAPITAŁU WŁASNEGO – Rkw Rkw = Rw+b(RR-Rw) Rw- rynkowa stopa procentowa wolna od ryzyka B-beta wpółczynnik ryzyka dla akcji spółki RR-oczekiwana rynkowa stopa zwrotu od kapitału WACC = KOSZT KREDYTU NETTO + KOSZT KAPITAŁU WŁASNEGO FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

32 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA
RYZYKO A DOCHÓD SKŁONNOŚĆ DO RYZYKA DOCHÓD WOLNY OD RYZYKA PREMIA ZA RYZYKO RYZYKO RYNKOWE A RYZYKO SEKTOROWE RYZYKO PRZEDSIEBIORSTWA WSPÓŁCZYNNIK BETA I ALFA SML (SECURITY MARKET LINE) R=rf+B(rm-rf) RYZYKO OPERACYJNE RYZYKO FINANSOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

33 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA
STOPA ZWROTU A RYZYKO RYZYKO STOPA ZWROTU PREMIA ZA RYZYKO BONY SKARBOWE OBLIGACJE SKARBOWE OBLIGACJE KORPORACJI AKCJE KORPORACJI FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

34 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA
WACC.PRZYKŁAD FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

35 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA
WACC.PRZYKŁAD-2 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

36 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA
ZMIANA CIT A WACC FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

37 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA
WZROST CIT A WACC FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

38 WACC, ROIC I NOPLAT A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

39 SCHEMAT PENTAGONALNY CENY I WARTOŚCI ORAZ ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ FIRMY
BIEŻĄCA CENA RYNKOWA OPTYMALNA CENA WARTOŚC PO RESTRUKTURYZACJI WARTOŚĆ FIRMY POTENCJALNA WARTOŚĆ LUKA WARTOŚCI RESTRUKTURYZACJA INŻYNIERIA FINANSOWA M&A FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

40 GDZIE POWSTAJE WARTOŚĆ ?
KLUCZOWE CZYNNIKI WZROSTU WARTOŚCI FIRMY CZY NASZA STRATEGIA ZWIĄZANA JEST Z WZROSTEM WARTOŚCI ? JAK NASZE WYNIKI KSZTAŁTUJĄ SIĘ NA TLE KONKURENTÓW ? FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

41 KONKURENCYJNOŚĆ A ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ FIRMY
CELE ZARZĄDZANIA A WARTOŚĆ DLA AKCJONARIUSZY JAK MOTYWUJEMY MANAGERÓW BY REALIZOWALI CELE WŁAŚCICIELI JAK ZAPEWNIĆ HARMONIZACJĘ CELÓW POSZCZEGÓLNYCH SZCZEBLI DECYZYJNYCH Z CELAMI KORPORACYJNYMI JAK POWIĄZAĆ WYNAGRADZANIA Z POPRAWĄ WARTOŚCI FIRMY FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

42 KONKURENCYJNOŚĆ, VBM A PRZEPŁYWY GOTÓWKOWE
SILNA KORELACJA MIĘDZY CENAMI AKCJI A ZMIANAMI PRZEPŁYWU GOTÓWKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE SV = PV PRZYSZŁYCH STRUMIENI GOTÓWKI ZDYSKONTOWANYCH O WACC I POMNIEJSZONYCH O ZADŁUŻENIE CAŁOŚĆ WOLNYCH PRZEPŁYWÓW GOTÓWKI = ZYSK OPERACYJNY NETTO + ZMIANY KAPITAŁU + ZMIANY W ZADŁUŻENIU FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

43 CZYNNIKI WZROSTU WARTOŚCI FIRMY
WZROST DOCHODÓW GOTÓWKOWYCH MARŻE ZMIANY KAPITAŁU ZMIANY KAPITAŁU OPERACYJNEGO STRUKTURA KAPITAŁU WACC RYZYKO FIRMY FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

44 KONKURENCYJNOŚC FIRMY A VBM
KONKURENCYJNA FIRMA TWORZY WARTOŚĆ DODANĄ FIRMA NIEKONKURENCYJNA NISZCZY WARTOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ JEST ZDOLNOŚCIĄ PODMIOTU DO KREACJI WARTOŚCI KONKURENCYJNOŚĆ W ZNACZNYM STOPNIU ZALEŻY OD JAKOŚCI ZARZĄDZANIA FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

45 ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ FIRMY - VBM
BYĆ KONKURENCYJNYM OZNACZA PODEJMOWAĆ DECYZJE ZWIĘKSZAJĄCE WIELKOŚĆ GOTÓWKOWYCH PRZEPŁYWÓW, REDUKUJACYCH WACC I RYZYKO FIRMY PRZEPŁYWY GOTÓWKOWE= OPERACYJNE NETTO + FINANSOWE + INVESTYCYJNE PRZEPŁYWY FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

46 SŁABOŚCI WYCEN KSIĘGOWYCH I MAJĄTKOWYCH
UJĘCIA STATYCZNE OCENIAJĄ NAKŁADY A NIE SPODZIEWANE WYNIKI POMIJAJĄ WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE NIE UWZGLĘDNIAJĄ RYZYKA POMIJAJAJĄ KOSZT KAPITAŁU UJĘCIE KSIEGOWE WYNIKÓW POMIJA REALNY ZYSK OPERACYJNY NETTO I PLANOWANE INWESTYCJE NETTO FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

47 ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA PRZEDSIEBIORSTWA
TO ROŻNICA (LUKA WARTOŚCI ) MIĘDZY CENĄ BIEŻACĄ A WARTOŚCIĄ FUNDAMENTALNĄ (EKONOMICZNĄ) ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ POTENCJALNA WARTOŚĆ PO RESTRUKTURYZACJI WEWNETRZNEJ POTENCJALNA WARTOŚĆ PO RESTRUKTURYZACJI ZEWNĘTRZNEJ INŻYNIERIA FINANSOWA FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

48 MNOŻNIKI RYNKU KAPITAŁOWEGO
CENA/ZYSK (P/E) WARTOŚC AKCJI= ZYSK/NA AKCJĘ*CENA/ZYSK WARTOŚĆ AKCJI SPÓŁKI=ZYSK NETTO SPÓŁKI*P/E RYNKU DYSKONTO DLA SPÓŁKI NIEPUBLICZNEJ PREMIA ZA KONTROLNY PAKIET AKCJI CENA / SPRZEDAŻ WARTOŚĆ AKCJI =SPRZEDAŻ NA AKCJĘ*P/S RYNKU METODA STOSOWANA W ODNIESIENIU DO SPÓLEK O SILNEJ POZYCJI RYNKOEWEJ ,ALE PONOSZĄCEJ STRATY FINANSOWE WARTOŚĆ RYNKOWA/WARTOŚĆ KSIĘGOWA WR SPÓLKI=WK* WR/WK RYNKU FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

49 ZASADY POSZUKIWANIA INWESTORÓW
CO WNOSI INWESTOR KAPITAŁ TECHNOLOGI KNOW-HOW NOWE PRODUKTY DOSTEP DO RYNKU MARKĘ ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE NOWE MATERIAŁY CO WNOSIMY MY DOSTEP DO RYNKU ZAOPATRZENIA NISKIE KOSZTY PRACY ZDOLNOSCI PRODUKCYJNE DOŚWIADCZENIE NISKIE KOSZTY INFRASTRUKTURY FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

50 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA
METODY WYCENY SPÓŁKI KSIĘGOWE, MAJĄTKOWA - AKTYWA NETTO (NET ASSET VALUE -NAV) DOCHODOWE (DISCOUNTED –DCF) DOCHODOWA (ECONOMIC VALUE ASSTES –EVA) MNOŻNIKI RYNKU KAPITAŁOWEGO PORÓWNAŃ RYNKOWYCH ODTWORZENIOWE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

51 WYCENA WARTOŚCI SPÓŁKI. PODSTAWOWE POJĘCIA
ZYSK ZE SPRZEDAŻY EARNININGS BEFORE INTEREST AND TAXES (EBIT) ZYSK OPERACYJNY NETTO (PO OPODATKOWANIU) NET OPERATING PROFIT LESS ADJUSTED TAXES (NOPLAT) STOPA ZWROTU Z ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU RETURN ON INVESTED CAPITAL (ROIC) STOPA ZWROTU Z NOWO ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU RETRUN ON NEW INVESTED CAPITAL (RONIC) FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

52 ZYSK EKONOMICZNY=IC*(ROIC-WACC)
ROIC=NOPLAT/IC RONIC=^NOPLAT/^IC ZYSK EKONOMICZNY=IC*(ROIC-WACC) FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

53 PODSTAWOWE SPOSOBY ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI SPÓŁKI
ZWIĘKSZENIE RENTOWNOŚCI ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU (ROIC) ZWIĘKSZENIE RENTOWNOŚCI NOWYCH INWESTYCJI (RONIC) OBNIŻENIE ŚREDNIOWAŻONEGO KOSZTU KAPITAŁU (WACC) ZWIĘKSZENIE NOPLAT GDY RONIC >WACC FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

54 FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA
MODEL WYCENY DCF FCF = NOPLAT-INWESTYCJE NETTO CZYNNIK DYSKONTUJACY WACC WARTOŚC FIRMY (WF) = PV FCF WARTOŚĆ KAPITAŁU AKCYJNEGO = WF-ZOBOWIĄZANIA FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

55 WARTOŚĆ SV EVA = WF - DŁUG
MODEL WYCENY EVA ROIC = NOPLAT /IC (ZAINWESTOWANY KAPITAŁ) EVA= (ROIC - WACC)*IC WARTOŚC FIRMY (WF) = PV EVA + PV RV (RESIDUAL VALUE) + IC + PAPIERY WARTOŚCIOWE KRÓTKOTERMINOWE WARTOŚĆ SV EVA = WF - DŁUG FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

56 ZAINWESTOWANY KAPITAŁ (IC)
OPERACYJNY KAPITAŁ OBROTOWY MINUS KREDYT HANDLOWY (DOSTAWCZY) MINUS REZERWY NA UTRATE TRWAŁEJ WARTOŚCI MINUS PAPIERY KRÓTKOTERMINOWE MAJATEK TRWAŁY MINUS REZERWY NA TRWAŁA UTRATE WARTOŚCI MINUS WARTOŚĆ GOODWILL FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

57 PORÓWNANIE FINANSOWANIA KAPITAŁEM WŁASNYM A OBCYM
FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA


Pobierz ppt "FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google