Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH WNIOSKODAWÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH WNIOSKODAWÓW"— Zapis prezentacji:

1 SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH WNIOSKODAWÓW
FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU BESKIDY w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013 SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH WNIOSKODAWÓW 15 grudnia 2009 roku

2 STAN WDRAŻANIA FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE BESKIDY

3 Zestawienie środków w ramach POWT Czechy-Polska przeznaczonych na mikroprojekty w Euroregionie Beskidy Nabory  Ilość projektów zatwierdzonych przez EKS Kwota dofinansowania z EFRR (85%) zatwierdzona przez EKS (EUR) I nabór 7 ,22 II nabór 11 ,51 III nabór 4 97 916,14 Razem 22 ,87 * 1 beneficjent zrezygnował z realizacji projektu

4 Kategorie wnioskodawców
Projekty złożyły następujące instytucje: Powiaty – 5 projektów Gminy – 6 projektów Urzędy miejskie – 3 projekty Ośrodki kultury – 4 projekty Szkoły, uczelnie – 2 projekty Organizacje pozarządowe – 1 projekt Organizacje świadczące usługi publiczne – 1 projekt

5 Kategorie złożonych projektów
Infrastruktura turystyczna – 3 projekty Imprezy kulturalne – 2 projekty Imprezy sportowo-edukacyjne – 6 projektów Podnoszenie wiedzy prośrodowiskowej – 2 projekty Podtrzymywanie tożsamości i tradycji społ. lokalnych – 1 projekt Promocja współpracy transgranicznej oraz obszaru – 5 projektów Opracowanie analiz, studiów, strategii, programów – 1 projekt Organizowanie wspólnych imprez kulturalnych – 1 projekt

6 14 beneficjentów zakończyło już realizację projektów i złożyło wnioski o płatność. Na bieżąco w Stowarzyszeniu „Region Beskidy” trwa ich weryfikacja. We wrześniu SRB złożyło 1 wniosek zbiorczy do Kontrolera I stopnia.

7 PRZYKŁADY MIKROPROJEKTÓW

8 Rozbudowa przygranicznej infrastruktury turystycznej w Gminie Buczkowice
Beneficjent: Gmina Buczkowice

9 Rozbudowa Przygranicznej Infrastruktury Turystycznej w Gminie Buczkowice stanowi uzupełnienie infrastruktury turystycznej o nowe innowacyjne zaplecze do ścieżek rowerowych i szlaku turystycznego w strefie obszaru Polsko- Czeskiego. Projekt obejmuje: budowę miejsca do odpoczynku w Buczkowicach nad Żylicą przy trasie rowerowej nad potokiem Żylica, która docelowo w porozumieniu z pozostałymi gminami będzie łączyć Jezioro Żywieckie z Republiką Czeską oraz Budowę miejsca do odpoczynku w Godziszce przy szlaku turystycznym Godziszka - Skrzyczne - Republika Czeska.

10

11 Wystawa IMAGINE w Beskidach – najlepsze europejskie przykłady poszanowania energii i środowiska
Beneficjent: Gmina Bielsko-Biała

12 Głównym celem projektu IMAGINE w Beskidach jest zawiązanie współpracy pomiędzy gminami czeskimi i polskimi na gruncie podnoszenia świadomości prośrodowiskowej w działaniach związanych z korzystaniem z energii. W ten sposób realizowany będzie cel Funduszu Mikroprojektów dotyczący wzmożenia kontaktów transgranicznych w dziedzinie współpracy w zakresie podnoszenia oświaty prośrodowiskowej. Drugim ważnym celem projektu jest zainspirowanie gmin do odważnych działań w dziedzinie poszanowania energii, rozpowszechniania odnawialnych źródeł energii oraz ochrony jakości powietrza.

13

14

15 Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Międzynarodowy rajd rowerowy Bielsko-Biała – Frydek-Mistek – Żylina – Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej 15

16 Celem projektu jest promocja współpracy transgranicznej, jak również promocja całego obszaru, na którym przeprowadzony zostanie rajd rowerowy. Istotnym celem projektu jest również integracja społeczności na terenie pogranicza, poprzez likwidację barier językowych i kulturowych, jak też umożliwienie organizacjom turystycznym nawiązania transgranicznej współpracy i wymiany doświadczeń, co może zaowocować szerszymi kontaktami na poziomie organizacji lub indywidualnymi. Kolejnym celem projektu jest promocja turystyki, jako jednego z czynników rozwoju gospodarki, a także promocja zdrowego trybu życia.

17

18 Wykonanie i modernizacja informacji turystycznej, infrastruktury szlaków górskich w Mieście Szczyrk
Beneficjent: Miasto Szczyrk

19 Działania projektu. Opracowanie i wykonanie informatorów turystycznych, folderów, map, ulotek, stron internetowych informacji, zdjęć itp. w języku polskim i czeskim. Wykonanie mapy w formie tablicy w centralnym miejscu miasta, z zadaszeniem, ławkami, stolikami itp. Oznakowanie szlaków turystycznych na zaprojektowanych tabliczkach. Wykonanie miejsc odpoczynku dla turystów w postaci ławek, stolików, zadaszeń i koszy na śmieci. Wykonanie punktów obserwacyjnych zabezpieczonych w zadaszenia, stoliki, ławy, kosze na śmieci i tablice informacyjne. Wykonanie innych niezbędnych czynności np: oznakowania pomników przyrody, ciekawych roślinności, zjawisk geologicznych itp.

20

21

22 Globalny Cel Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska Wsparcie społeczno – ekonomicznego rozwoju terytorium czesko-polskiego pogranicza przez wzmacnianie jego konkurencyjności i spójności oraz promocja partnerskiej współpracy jego mieszkańców.

23 WYKAZ OSI PRIORYTETOWYCH I DZIEDZIN WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU POWT RCz - RP 2007-2013
Priorytet 1: Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń Dziedziny wsparcia: 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej 1.2 Ochrona środowiska 1.3 Profilaktyka zagrożeń Priorytet 2: Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Dziedziny wsparcia 2.1 Rozwój przedsiębiorczości 2.2 wspieranie rozwoju turystyki 2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji Priorytet 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedziny wsparcia 3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne 3.2 Wspierane przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno- edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych 3.3 FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW Priorytet 4: Pomoc techniczna 23

24 CEL FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW
Rozwijanie i wspomaganie rozwoju współpracy między społecznościami po obu stronach granicy z ukierunkowaniem na wspólną poprawę stosunków społecznych, kulturalnych i gospodarczych. 24

25 FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW
Narzędzie realizacji najmniejszych projektów Programu, Fundusz wspiera nowe działania w ramach danego obszaru, głównie przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój współpracy transgranicznej i tworzenie nowych powiązań między podmiotami, które realizują swoje działania w obszarze przygranicznym. 25

26 MIKROPROJEKTY Są ukierunkowane przede wszystkim na rozwój transgranicznych stosunków międzyludzkich, inicjatyw społecznych, przedsięwzięć oświatowych i kulturalnych. Możliwe jest również wspieranie mikroprojektów na rzecz poprawy infrastruktury danego obszaru, w szczególności w zakresie wyposażenia bazy miejskiej i turystycznej o oddziaływaniu transgranicznym.

27 Kwalifikowalne działania w ramach Funduszu Mikroprojektów:
Odnowa i ochrona zasobów kulturowych i dziedzictwa historycznego np. drobnych zabytków; Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej np. ścieżek i szlaków rowerowych, ścieżek i szlaków turystycznych, lokalnych dróg i mostków, w tym instalacja wyposażenia (mapy, tablice informacyjne, miejsca do odpoczynku, zadaszenia, itd.); Zapewnienie całorocznej turystycznej dostępności obszaru; 27

28 Kwalifikowalne działania w ramach Funduszu Mikroprojektów c.d.
Rozwój i oznakowanie szlaków turystycznych; Wspieranie projektów społeczności lokalnych w dziedzinie społecznej, kulturalnej i rekreacyjnej; Projekty ukierunkowane na integrację społeczności w obszarze przygranicznym; Organizowanie wspólnych imprez kulturalnych (festiwali, spektakli, warsztatów artystycznych itp.); Wspieranie i promocja tradycyjnych i nowych produktów turystycznych np. kuchni regionalnej; 28

29 Kwalifikowalne działania w ramach Funduszu Mikroprojektów c.d.
Opracowanie analiz, studiów, strategii, programów itp. Dla potrzeb rozwoju społ.-gosp. pogranicza pol.-czes.; Troska o przyrodę i krajobraz (ochrona ekosystemów, monitoring środowiska); Transgraniczna współpraca szkół, młodzieży, w tym drobne projekty infrastrukturalne; Wspomaganie działań podtrzymujących tożsamość i tradycje społeczności lokalnych.

30 ALOKACJA W RAMACH POWT RCz-RP
Fundusz Mikroprojektów EUR alokacja dla polskiej części EUROREGIONU BESKIDY: ,00 EUR łącznie na mikroprojekty ,65 EUR z EFRR ,90 EUR z budżetu państwa RP 30

31 DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW
dofinansowanie do 85% z EFRR + 10% z budżetu państwa od euro do EUR (z EFRR) całkowite wydatki kwalifikowalne mikroprojektu do EUR

32 2 000 EUR 30 001 EUR 30 000 EUR nieokreślona 85% 10% 0% 60 000 EUR
RÓŻNICE MIKROPROJEKT DUŻY PROJEKT Minimalna wysokość dofinansowania UE 2 000 EUR EUR Maksymalna wysokość dofinansowania UE EUR nieokreślona Maksymalna stopa dofinansowania UE 85% Maksymalna stopa dofinansowania z budżetu RP 10% 0% Maksymalne całkowite koszty projektu EUR nieokreślone

33 PARTNER PROJEKTU I PARTNER WIODĄCY W EUROREGIONIE BESKIDY
Rolę Partnera Wiodącego FM w Euroregionie Beskidy pełni Sdruženi „Region Beskydy” z siedzibą we Frýdku Místku. Partnerem Projektu FM jest Stowarzyszenie „Region Beskidy w Bielsku-Białej. 33

34 WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA EUROREGIONU BESKIDY
Część obszaru NUTS III Województwa Śląskiego: Powiat żywiecki: Żywiec, Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Milówka, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka, Radziechowy Wieprz. Część powiatu bielskiego: Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice. Miasto na prawach powiatu grodzkiego: Bielsko-Biała. Powiat pszczyński. 34

35 PRZYNALEŻNOŚĆ TERYTORIALNA WNIOSKODAWCY FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW
Kwalifikowalny wnioskodawca musi posiadać osobowość prawną oraz mieć siedzibę na obszarze określonym dla Euroregionu Beskidy. Partnerem zagranicznym wnioskodawcy musi być podmiot wymieniony na liście kwalifikowalnych wnioskodawców kraju partnerskiego i mający siedzibę na terytorium krajów (województw) w Republice Czeskiej: Morawskośląskiego, Ołomunieckiego, Pardubickiego, Liberackiego oraz Královéhradeckiego. 35

36 PARTNERSTWO I KWALIFIKOWALNOŚĆ PARTNERÓW
Obowiązkiem każdego wnioskodawcy jest posiadanie partnera zagranicznego !!! Partner musi mieć podobny charakter jak wnioskodawca. Rola i zaangażowanie tego partnera w przygotowanie i realizację wnioskowanego projektu musi być opisane i potwierdzone. 36

37 KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK ?
Jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli (w RP – województwa, powiaty oraz gminy i ich związki lub stowarzyszenia),   Podmioty i jednostki organizacyjne powoływane albo tworzone przez państwo, wojewodów lub jednostki samorządu terytorialnego w celu świadczenia usług publicznych,   Pozarządowe organizacje non-profit (NGO),  Izby gospodarcze,   Szkoły, uczelnie oraz inne instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą,  Inne podmioty i stowarzyszenia o charakterze non- profit (np. instytucje kulturalne, edukacyjne i kościelne). 37

38 KWALIFIKOWALNI WNIOSKODAWCY FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW
Lista kwalifikowalnych wnioskodawców znajduje się w Wytycznych dla wnioskodawcy w zał. nr 4.1 Ponadto każdy z podmiotów powinien także: być bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i zarządzanie projektem; mieć stabilne i wystarczające źródła finansowania, aby zapewniona była ciągłość ich organizacji przez cały okres trwania projektu; posiadać zapewnione środki na pokrycie całkowitych wydatków projektu składanego do Funduszu; być doświadczony i w stanie wykazać swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania szeroką gamą czynności odpowiadającą wielkości projektu, o którego dofinansowanie wnioskuje.

39 KWALIFIKOWALNOŚĆ DZIAŁAŃ
Lista działań kwalifikowalnych w ramach Funduszu Mikroprojektów znajduje się w Wytycznych dla wnioskodawcy na str. 12 Dofinansowanie nie może być przyznane na: Działania bez faktycznego efektu transgranicznego lub bez udziału transgranicznego partnera, Projekty zastępujące normalne bieżącej działalności wnioskodawcy, Powtarzalne projekty bez elementów innowacyjnych (zmiana miejsca realizacji projektu nie jest innowacją) Sponsoring indywidualny na udział w konferencjach, Stypendia indywidualne na studia lub kursy szkoleniowe

40 RODZAJE PROJEKTÓW W zależności od sposobu włączenia się zagranicznego partnera w przygotowania, realizację i finansowanie projektu wyróżnia się projekty: Komplementarne. Wspólne. Realizowane samodzielnie. Dofinansowanie mogą otrzymać tylko projekty, które nie mają istotnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne !!!

41 Harmonogram Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Beskidy
Ostateczny termin składania wniosków : do 15 stycznia 2010 r. do godz. 12 Termin czwartego posiedzenia EKS: 26 marca 2010 r.

42 SPORZĄDZENIE WNIOSKU PROJEKTOWEGO
Formularz Wniosku projektowego w ramach Funduszu musi zostać wypełniony przy wykorzystaniu aplikacji internetowej BENEFIT 7 dla Funduszu mikroprojektów Euroregionu Beskidy, w której wnioskodawca wypełnia wszystkie informacje dla danego projektu. Formularz wniosku w formie elektronicznej BENEFIT 7 znajduje się na stronie internetowej: Instrukcja do aplikacji internetowej BENEFIT 7 znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia „Region Beskidy”

43 ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
Wniosek projektowy kompletnie wypełniony i sfinalizowany w aplikacji internetowej BENEFIT 7 należy złożyć w 2 egzemplarzach (wydrukowana wersja ostatecznie zapisanego wniosku z Benefit 7) wraz z 1 oryginałem i 1 kopią kompletnego zestawu załączników w sekretariacie Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku – Białej lub wysłać listem poleconym lub kurierem na adres biura: Stowarzyszenie „Region Beskidy” ul. Widok 18, Bielsko-Biała

44 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
Wraz z wnioskiem projektowym wnioskodawca składa następujące załączniki: Wyciąg z KRS, Statut Dokumentację dla oceny kondycji finansowej wnioskodawcy Oświadczenie wnioskodawcy (załącznik nr 1) Szczegółowy budżet projektu (załącznik nr 2) Streszczenie projektu w języku polskim i czeskim (załącznik nr3) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (załącznik nr 4) Zasoby i doświadczenie wnioskodawcy (załącznik nr 5) Oświadczenie o partnerstwie (załącznik nr 6) Oświadczenie o reprezentowaniu wnioskodawcy (załącznik nr 7) – jeśli dotyczy

45 OCENA PROJEKTU – I ETAP Po złożeniu wniosku projektowego Euroregion przeprowadza kontrolę wymogów formalnych i ocenę kwalifikowalności (według kart oceny formalnej i oceny kwalifikowalności – stanowiących załącznik nr 4.5 i 4.6 do Wytycznych dla wnioskodawcy) Jeżeli doręczony wniosek projektowy nie spełnia wszystkich wymogów formalnych i kwalifikowalności, Euroregion wezwie na piśmie wnioskodawcę w celu uzupełnienia brakujących danych. Po pozytywnej kontroli wymogów formalnych i kwalifikowalności wniosek projektowy jest rejestrowany przez Euroregion w systemie monitorującym. O rejestracji i jej dacie wnioskodawca jest informowany na piśmie. Data ta określa początek kwalifikowalności wydatków na realizację projektu. 45

46 OCENA PROJEKTU – II etap
Ocena jakości finansowej i merytorycznej oraz aspektów transgranicznych projektów będzie przeprowadzona przez niezależnych ekspertów. Ocena będzie przeprowadzona na podstawie tabeli oceny projektu stanowiącej załącznik nr 4.7 Wytycznych dla wnioskodawcy. Lista projektów uporządkowanej według liczby uzyskanych punktów i lista projektów nierekomendowanych wraz z należytym uzasadnieniem zostanie złożona Euroregionalnemu Komitetowi Strerującemu.

47 ZATWIERDZENIE MIKROPROJEKTU – POSIEDZENIE EKS
Projekty rozpatruje, zatwierdza i ewentualnie odrzuca Euroregionalny Komitet Sterujący. W trakcie rozpatrywania projektów podstawę dla z EKS stanowi lista projektów uszeregowanych według łącznej oceny punktowej oraz lista projektów nierekomendowanych. EKS ma możliwość: Zatwierdzić projekt Zatwierdzić projekt z warunkiem/warunkami Wstrzymać rozpatrywanie projektu Nie zatwierdzić projektu Stworzyć listę rezerwowych projektów.

48 PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE
Euroregion powiadomi na piśmie wnioskodawców o decyzji Euroregionalnego Komitetu Sterującego. Informacje o zatwierdzonych projektach będą umieszczone na stronie Po podjęciu decyzji EKS co do udzieleniu dofinansowania Euroregion zaproponuje wnioskodawcy umowę o dofinansowanie projektu. Umowa określa warunki finansowania, realizacji i sprawozdawczości projektu. Rozpoczęcie realizacji mikroprojektu przed decyzją EKS odbywa się na ryzyko Beneficjenta!!!

49 HARMONOGRAM PROJEKTU Przygotowanie projektu.
Rozpoczęcie rzeczywistej realizacji projektu. Zakończenie fazy rzeczywistej projektu. Maksymalny czas trwania projektu w Euroregionie Beskidy to 18 miesięcy – wszystkie projekty muszą być zakończone do 30 stycznia 2015 roku. Konkretny termin rzeczywistego rozpoczęcia i zakończenia zatwierdzonego projektu będzie podany w Umowie o dofinansowanie projektu.

50 PROMOCJA PROJEKTU Obowiązkiem beneficjenta jest zapewnienie projektowi odpowiedniej promocji i informowania opinii publicznej o tym, ze dany projekt został wsparty ze środków Unii Europejskiej. Działania informacyjne i promocyjne powinny zawierać następujące informacje: symbol Unii Europejskiej (zgodnie z normami graficznymi określonymi w zał. nr 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006) oraz powołanie się na Unię Europejską logo Programu umieszczenie zapisu: „Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska ” logo Euroregionu Beskidy oświadczenie ustanowione Rozporządzeniem wykonawczym: „Przekraczamy granice”

51 REALIZACJA I ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
Podczas realizacji projektu odbiorca końcowy zostanie poddany kontroli merytorycznej, finansowej oraz „kontroli na miejscu” realizacji projektu. Po zakończeniu realizacji projektu (do 30 dni) odbiorca końcowy składa Zarządzającemu Funduszem Raport końcowy za projekt zawierający ocenę projektu, rozliczenie oraz wniosek o płatność za projekt. Zarządzający FM wystawia odbiorcy końcowemu Poświadczenie kwalifikowalności wydatków za projekt. Zarządzający FM wystawi Oświadczenie o zrealizowanych wydatkach (za grupę zakończ. projektów) sporządzi Listę Poświadczeń kwalifikowalności wydatków za projekty i przekaże je Kontrolerowi narodowemu – ŚUW.

52 REALIZACJA I ZAKOŃCZENIE PROJEKTU CD.
Kontrolerzy przeprowadzą kontrolę Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach za narodową część FM oraz kontrolę projektów odbiorców końcowych na miejscu realizacji. Wystawią Poświadczenie kwalifikowalności wydatków za narodową część projektu FM, które wraz z potwierdzoną Listą Poświadczeń kwalifikowalności wydatków za projekt przekażą Zarządzającemu FM. Zarządzający FM złoży ww. dokumenty Partnerowi Wiodącemu, który przygotuje wniosek o płatność za projekt FM, dołącza oba narodowe Poświadczenia kwalifikowalności wydatków za polską i czeską część i dokumenty te przekaże kontrolerowi Partnera Wiodącego (maks. Raz na trzy miesiące). 52

53 REALIZACJA I ZAKOŃCZENIE PROJEKTU CD.
Kontroler PW przeprowadzi kontrolę formalną Wniosku o płatność, przekaże go do IZ. IZ poświadczy prawidłowość wniosku i przekaże do JF. JF raz na miesiąc wystawi zbiorczy wniosek o płatność do Instytucji Płatniczej i Certyfikującej. IC przeprowadzi kontrolę zbiorczego wniosku o płatność i dokona płatności z prawem dyspozycji na konto JF MRR. JF przeleje zbiorczej płatności na konto Partnera Wiodącego FM. PW przekaże środki na konto Zarządzającego Funduszem. Zarządzający FM przekaże środki Odbiorcom Końcowym. 53

54 ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA PROJEKTÓW !!!
Do 15 stycznia 2010 roku trwa IV nabór wniosków ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA PROJEKTÓW !!!

55 Dziękuję za uwagę Justyna Wróbel www.euroregion-beskidy.pl
Stowarzyszenie „Region Beskidy” ul. Widok 18/ Bielsko-Biała tel. : 55


Pobierz ppt "SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH WNIOSKODAWÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google