Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z NABOREM I OCENĄ PROJEKTÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z NABOREM I OCENĄ PROJEKTÓW"— Zapis prezentacji:

1 DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z NABOREM I OCENĄ PROJEKTÓW
W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ KWIECIEŃ 2005 Szkolenie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2 PROGRAM SZKOLENIA 1. Omówienie celu oraz programu szkolenia
1. Omówienie celu oraz programu szkolenia 2. Tryb postępowania z projektami złożonymi w ramach planowanych naborów wniosków w oparciu o aktualne wytyczne 3. Jakość formalno-prawna wniosków o dofinansowanie – dotychczasowe najważniejsze uchybienia PRZERWA 4. Jakość merytoryczna wniosków o dofinansowanie – dotychczasowe najważniejsze braki 5. Omówienie zasad naboru wniosków zgodnie ze zmianami zaakceptowanymi przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz harmonogram naboru wniosków na lata 6. Rola Urzędu Wojewódzkiego w finansowaniu i sprawozdawczości projektów 7. Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 8. Pytania

3 Z PROJEKTAMI ZŁOŻONYMI W RAMACH PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW
TRYB POSTĘPOWANIA Z PROJEKTAMI ZŁOŻONYMI W RAMACH PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW W OPARCIU O AKTUALNE WYTYCZNE

4 ETAPY NABORU I OCENY WNIOSKÓW
1. Ogłoszenie o naborze wniosków 2. Nabór wniosków 3. Ocena formalna 4. Ocena merytoryczna 5. Rekomendacja RKS 6. Wybór przez Zarząd Województwa 7. Podpisanie umowy z Wojewodą - Ogłoszenie publikowane jest w prasie regionalnej i na stronie internetowej Województwa, - Od momentu ogłoszenia o naborze do upływu terminu naboru wniosków nie może upłynąć mniej niż 30 dni, - Nabór wniosków prowadzony jest przez Urząd Marszałkowski, -    Zasady naboru określone są w ogłoszeniu o naborze wniosków i wytycznych, w tym w Podręczniku procedur wdrażania ZPORR -  Każdy wniosek otrzymuje podczas jego rejestracji unikalny numer, - Wnioski, które wpłynęły po terminie określonym w ogłoszeniu, nie podlegają ocenie, - Po zakończeniu naboru wniosków udostępniane są dane dot. liczby złożonych wniosków oraz łącznej kwoty planowanych inwestycji, w tym wnioskowanego dofinansowania

5 ETAPY NABORU I OCENY WNIOSKÓW
1. Ogłoszenie o naborze wniosków 2. Nabór wniosków 3. Ocena formalna 4. Ocena merytoryczna 5. Rekomendacja RKS 6. Wybór przez Zarząd Województwa 7. Podpisanie umowy z Wojewodą -  Ocena formalna dokonywana jest przez Urząd Marszałkowski, -  Ocena formalna powinna być, co do zasady, przeprowadzona w terminie 21 dni roboczych (30, jeśli dochodzi do poprawy lub uzupełnienia wniosku w wyniku wezwania), -   Każdy wniosek oceniany jest przez co najmniej 2 pracowników, -   W przypadku stwierdzenia błędów lub braków we wniosku, które mogą zostać poprawione lub uzupełnione, wnioskodawca wzywany jest do poprawy lub uzupełnienia wniosku w wyznaczonym zakresie, - Po zakończeniu oceny formalnej udostępniane są dane dot. liczby ocenionych pozytywnie i negatywnie projektów oraz łącznej kwoty planowanych inwestycji, w tym wnioskowanego dofinansowania

6 ETAPY NABORU I OCENY WNIOSKÓW
1. Ogłoszenie o naborze wniosków 2. Nabór wniosków 3. Ocena formalna 4. Ocena merytoryczna 5. Rekomendacja RKS 6. Wybór przez Zarząd Województwa 7. Podpisanie umowy z Wojewodą   - Ocena merytoryczno-techniczna dokonywana jest przez Panel Ekspertów, - Panel Ekspertów jest niezależnym i zewnętrznym w stosunku do Urzędu Marszałkowskiego ogniwem w systemie oceny projektów, - Zadaniem Panelu jest dokonanie oceny wniosków zgodnie z ustalonymi w Uzupełnieniu ZPORR kryteriami merytoryczno-technicznymi, -    Ocena merytoryczno-techniczna powinna być, co do zasady, przeprowadzona w terminie 30 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej, - Każdy wniosek oceniany jest przez Panel Ekspertów powołany przez Marszałka Województwa, w skład którego wchodzi 3 ekspertów – po 1 z listy Marszałka, Wojewody i innych instytucji o charakterze regionalnym (jeżeli wartość projektu przekracza 2 mln EUR powoływany jest dodatkowo ekspert z listy krajowej),

7 ETAPY NABORU I OCENY WNIOSKÓW
1. Ogłoszenie o naborze wniosków 2. Nabór wniosków 3. Ocena formalna 4. Ocena merytoryczna 5. Rekomendacja RKS 6. Wybór przez Zarząd Województwa 7. Podpisanie umowy z Wojewodą   Cd.... - Każdy projekt oceniany jest przez wszystkich ekspertów, - Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna ocen wszystkich ekspertów oceniających projekt, - Aby uzyskać pozytywną ocenę merytoryczną, co jest podstawą uwzględnienia projektu na liście rankingowej, wniosek musi uzyskać co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów, - Po zakończeniu oceny merytorycznej udostępniane są dane dot. liczby ocenionych pozytywnie i negatywnie projektów oraz łącznej kwoty planowanych inwestycji, w tym wnioskowanego dofinansowania

8 ETAPY NABORU I OCENY WNIOSKÓW
1. Ogłoszenie o naborze wniosków 2. Nabór wniosków 3. Ocena formalna 4. Ocena merytoryczna 5. Rekomendacja RKS 6. Wybór przez Zarząd Województwa 7. Podpisanie umowy z Wojewodą   - Regionalny Komitet Sterujący jest ciałem opiniodawczo-doradczym dla Zarządu Województwa, -  W skład RKS w woj. Podkarpackim wchodzi 36 osób; skład Komitetu opublikowany jest na stronie - Zadaniem RKS jest dokonanie oceny wpływu projektów na realizację potrzeb regionu i zgodność z priorytetami strategii rozwoju regionu, -  RKS ma prawo zmiany kolejności projektów na liście przekazanej przez Panel Ekspertów – za odpowiednim uzasadnieniem, -   Po posiedzeniu RKS udostępniane są dane dot. liczby projektów przekazanych do Zarządu Województwa, nazwy beneficjentów, tytuły projektów oraz łącznej kwoty planowanych inwestycji, w tym wnioskowanego dofinansowania

9 ETAPY NABORU I OCENY WNIOSKÓW
1. Ogłoszenie o naborze wniosków 2. Nabór wniosków 3. Ocena formalna 4. Ocena merytoryczna 5. Rekomendacja RKS 6. Wybór przez Zarząd Województwa 7. Podpisanie umowy z Wojewodą - Zarząd Województwa podejmuje decyzję o wyborze projektów na podstawie listy rankingowej RKS, - Zarząd może zmienić kolejność przy wyborze projektów w stosunku do listy rankingowej za odpowiednim uzasadnieniem, - Oprócz listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania Zarząd może ustalić listę projektów rezerwowych, które mogą być w późniejszym czasie wybrane do dofinansowania np. po powstaniu oszczędności poprzetargowych - Po dokonaniu wyboru przez Zarząd Województwa udostępniane są dane dot. liczby projektów wybranych do wsparcia, nazwy beneficjentów, tytuły projektów oraz wartości projektów, w tym przyznanego dofinansowania

10 ETAPY NABORU I OCENY WNIOSKÓW
1. Ogłoszenie o naborze wniosków 2. Nabór wniosków 3. Ocena formalna 4. Ocena merytoryczna 5. Rekomendacja RKS 6. Wybór przez Zarząd Województwa 7. Podpisanie umowy z Wojewodą - Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Wojewoda przeprowadza weryfikację wniosku i załączonej dokumentacji pod względem formalno-prawnym, - Umowa o dofinansowanie podpisywana jest w terminie do 30 dni roboczych od przekazania projektu wraz z Uchwałą przez Zarząd Województwa, -   Po podpisaniu umów udostępniane są dane dot. listy projektów, co do których podpisano umowy o dofinansowaniu, tytuły projektów oraz wartości projektów, w tym przyznanego dofinansowania

11 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Najczęściej popełniane uchybienia formalne w ramach działań I i III priorytetu ZPORR (bez działania 3.4) Ogólne: Oryginał i kopie Podpisy i parafki Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

12 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Najczęściej popełniane uchybienia formalne w ramach działań I i III priorytetu ZPORR (bez działania 3.4) Pole D.2 – rodzaj projektu - roboty budowlane – np. budowa, modernizacja, remont, dostawy – np. zakup sprzętu i wyposażenia, usługi – np. nadzór inwestorski, audyt - w ramach projektu mogą występować zarówno roboty budowlane, dostawy, jak i usługi – należy wtedy zaznaczyć trzy opcje jednocześnie. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

13 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Najczęściej popełniane uchybienia formalne w ramach działań I i III priorytetu ZPORR (bez działania 3.4) Pole D.3 – kategoria interwencji - Generator Wniosków, - Uzupełnienie ZPORR, - Jeden projekt – wiele kategorii interwencji, - Brak kategorii interwencji dla działań towarzyszących projektowi np. promocji, nadzoru inwestorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

14 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Najczęściej popełniane uchybienia formalne w ramach działań I i III priorytetu ZPORR (bez działania 3.4) Pole D.8 – doświadczenie wnioskodawcy - źródła finansowania projektu, - numer umowy bądź projektu, - tytuł projektu realizowanego bądź zrealizowanego, - krótki opis projektu wraz z określeniem kwoty projektu oraz kwoty dofinansowania Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

15 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Najczęściej popełniane uchybienia formalne w ramach działań I i III priorytetu ZPORR (bez działania 3.4) Pole E.1 – harmonogram realizacji projektu - rozpoczęcie – data podpisania umowy z wykonawcą, nie później niż 6 m-cy od daty podpisania umowy z Wojewodą - zakończenie – rzeczowe zakończenie projektu (data podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub data wystawienia świadectwa wykonania) nie później niż 2 lata od końca roku, w którym projekt wybrano do realizacji (lub uzasadnienie) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

16 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Najczęściej popełniane uchybienia formalne w ramach działań I i III priorytetu ZPORR (bez działania 3.4) Pole E.1 – harmonogram realizacji projektu - cd Wyszczególnienie etapów projektu, które można rozliczyć z wykonawcą i przedstawić w raporcie z realizacji i wniosku o płatność wpływa na możliwość uzyskiwania refundacji poniesionych wydatków Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

17 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Najczęściej popełniane uchybienia formalne w ramach działań I i III priorytetu ZPORR (bez działania 3.4) Pole E.2 – wskaźniki wskaźniki osiągnięcia celów projektu wynikają z „logiki interwencji”, muszą być spójne z informacjami opisanymi w punkcie D 6 wniosku. Ich wartości w kolejnych latach powinny być podawane narastająco według rzeczywistego stanu istniejącego w danym okresie (roku). Wskaźniki oddziaływania – nie wypełnia się Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

18 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Najczęściej popełniane uchybienia formalne w ramach działań I i III priorytetu ZPORR (bez działania 3.4) Pole E.2 – wskaźniki - cd wartości bazowe (kolumna „rok 0”) mierzone w chwili przygotowywania wniosku o przyznanie dofinansowania lub o ile wynika to z specyfiki wskaźnika, to za rok poprzedzający rok w którym wniosek jest składany, wartości poszczególnych lat, wartości docelowe mierzone w chwili zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji (lub w przypadku inwestycji wieloletnich – zakończenia jej poszczególnych etapów). Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

19 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Najczęściej popełniane uchybienia formalne w ramach działań I i III priorytetu ZPORR (bez działania 3.4) Pole E.2 – wskaźniki – cd Źródło pozyskania informacji dotyczących wskaźników produktu i rezultatu: Studium wykonalności, Dokumentacja techniczna, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

20 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Najczęściej popełniane uchybienia formalne w ramach działań I i III priorytetu ZPORR (bez działania 3.4) Pole E.2 – wskaźniki – cd Źródło pozyskania informacji dotyczących wskaźników produktu i rezultatu: Z tego źródła pochodzić będą dane, które później beneficjent będzie wykazywał w składanym przez siebie sprawozdaniu z realizacji projektu (instytucja, nazwa dokumentu) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

21 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Najczęściej popełniane uchybienia formalne w ramach działań I i III priorytetu ZPORR (bez działania 3.4) Pole E.3 – znaczący zysk netto podać nazwę, rozdział i numer strony dokumentu uzasadniającego, że projekt nie generuje znaczącego zysku netto, „Kwalifikowalność wydatków w ramach EFRR” Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

22 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Najczęściej popełniane uchybienia formalne w ramach działań I i III priorytetu ZPORR (bez działania 3.4) Pole E.4 – koszty kwalifikowane, niekwalifikowane Należy podać główne kategorie wydatków kwalifikowanych (np. przygotowanie dokumentacji, zakup gruntów, prace ziemne, prace instalacyjne, itp), zgodnie z kategoriami kosztów wymienionymi w UZPORR. Budowa drogi Budowa Sali gimnastycznej Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

23 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Najczęściej popełniane uchybienia formalne w ramach działań I i III priorytetu ZPORR (bez działania 3.4) Pole E.4 – koszty kwalifikowane, niekwalifikowane - cd VAT – należy podać kwotę i stawkę podatku VAT dla każdej pozycji kosztu, „wydatki nieprzewidziane”, „inne koszty” – nie można uznać za kwalifikowane, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

24 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Najczęściej popełniane uchybienia formalne w ramach działań I i III priorytetu ZPORR (bez działania 3.4) Pole E.5 – źródła finansowania projektu Priorytet I EFRR: min. 50%, maks. zgodnie z warunkami naboru wniosków, Pozostała część - środki własne, dodatkowo przyznane środki zewnętrzne, np. Budżet państwa Priorytet III EFRR: min. 50%, maks. zgodnie z warunkami naboru wniosków, 10% Budżet państwa, dysponent: MGiP, Pozostała część - środki własne, dodatkowo przyznane środki zewnętrzne, np. Budżet państwa Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

25 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Najczęściej popełniane uchybienia formalne w ramach działań I i III priorytetu ZPORR (bez działania 3.4) Pole E.5 – źródła finansowania projektu Niezgodność kwot wydatków w poszczególnych kwartałach z kwotami całkowitymi, wynikająca z zaokrągleń (tabela E 4), Suma kosztów kwalifikowanych w danym roku (E.4) = suma źródeł finansowania w danym roku Niezgodność sumy poszczególnych źródeł finansowania w tabeli E 5 z ogólną kwotą kosztów kwalifikowanych z tabeli E. 4 Suma kosztów kwalifikowanych (E.4) = suma źródeł finansowania Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

26 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Najczęściej popełniane uchybienia formalne w ramach działań I i III priorytetu ZPORR (bez działania 3.4) Pole E.6 – pomoc publiczna Dotyczy tylko przedsiębiorstw Pole F.4 – kontrakty należy wpisać wszystkie kontrakty związane z realizacją projektu i wpisać ich ilość w punkcie F 4 a), a tryb ich postępowania należy podać w punkcie F.4 b), Promocja, nadzór inwestorski – jeżeli w ramach odrębnego kontraktu, poza kontraktem z wykonawcą robót, należy uwzględnić w F.4 i załącznikach (specyfikacja dostawy, zakres usługi) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

27 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Najczęściej popełniane uchybienia formalne w ramach działań I i III priorytetu ZPORR (bez działania 3.4) Pole F.5 – pozwolenie na budowę należy zaznaczyć, czy Beneficjent uzyskał pozwolenie na budowę lub czy nastąpiło zgłoszenie budowy. Jeżeli te fakty nie miały miejsca, należy podać datę przewidywanego uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia budowy, w przypadku, jeżeli realizacja projektu wymaga kilku pozwoleń na budowę należy podać datę uzyskania ostatniego z nich. Jeżeli nie ma wszystkich pozwoleń należy zaznaczyć pole „Beneficjent nie uzyskał pozwolenia na budowę lub nie nastąpiło zgłoszenie budowy”. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

28 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Najczęściej popełniane uchybienia formalne w ramach działań I i III priorytetu ZPORR (bez działania 3.4) Lista załączników Nieprawidłowa numeracja (PRL – 17.1), Informacja na temat załączonych dokumentów powinna odpowiadać stanowi faktycznemu, jeżeli dla danego projektu/wnioskodawcy nie jest wymagany dany dokument, należy zaznaczyć „N/D”, np. gdy dla projektu nie jest wymagana ocena oddziaływania na środowisko nie należy zaznaczać „Nie” tylko „N/D”, „N/D” można zaznaczyć tylko wówczas, gdy dla danego projektu/wnioskodawcy nie jest wymagany dany dokument. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

29 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Najczęściej popełniane uchybienia formalne w ramach działań I i III priorytetu ZPORR (bez działania 3.4) Załączniki – ogólnie Oryginał i kopie, Podpisy i parafki, Niespójność nazw (tytuł projektu) Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

30 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Najczęściej popełniane uchybienia formalne w ramach działań I i III priorytetu ZPORR (bez działania 3.4) Załączniki – kopia pozwolenia na budowę W przypadku przedłożenia kopii pozwolenia na budowę, którego ważność wygasła albo może wygasnąć przed lub w momencie rozpoczęcia realizacji projektu należy przedłożyć oświadczenie o jego ważności (wzór oświadczenia o ważności pozwolenia na budowę znajduje się na stronie internetowej zakładka Podręczniki Wdrażania, wzory załączników. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

31 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Najczęściej popełniane uchybienia formalne w ramach działań I i III priorytetu ZPORR (bez działania 3.4) Załączniki – wyciąg z dokumentacji technicznej wykaz z projektu budowlanego, zawierający: numery tomów, tytuły i autorów opracowań. Ponadto, na żądanie Urzędu Marszałkowskiego, Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej beneficjent końcowy jest zobowiązany do dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej projektu, projekty nie wymagające pozwolenia na budowę - uproszczona dokumentacja techniczna i kosztorys inwestorski, program funkcjonalno-użytkowy Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

32 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Najczęściej popełniane uchybienia formalne w ramach działań I i III priorytetu ZPORR (bez działania 3.4) Załączniki – specyfikacja dostawy, zakres usługi Specyfikacja dostawy (dla „Dostaw”) - z niniejszego załącznika powinny wynikać rodzaj, typ, główne parametry itp. zakupywanego sprzętu). Ponadto należy podać orientacyjną cenę zakupywanego wyposażenia, Zakres usługi (dla „Usług”) - szczegółowo opisać wszystkie działania wykonywane w ramach usługi z podaniem wskaźników ilościowych i kosztowych (kosztorys szczegółowy kontraktu). Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

33 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Najczęściej popełniane uchybienia formalne w ramach działań I i III priorytetu ZPORR (bez działania 3.4) Załączniki – oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane Błędnie podany lub brak tytułu prawnego, a także brak pełnego wykazu działek pod inwestycję ujętą we wniosku Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

34 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Najczęściej popełniane uchybienia formalne w ramach działań I i III priorytetu ZPORR (bez działania 3.4) Załączniki – oświadczenie o zabezpieczeniu środków niezbędnych do realizacji projektu oświadczenie wraz załącznikami: dokładna nazwa zadania inwestycyjnego, identyczna z tytułem projektu we wniosku, Kwota zabezpieczonych środków, rok zabezpieczenia, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

35 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Najczęściej popełniane uchybienia formalne w ramach działań I i III priorytetu ZPORR (bez działania 3.4) Załączniki – oświadczenie o zabezpieczeniu środków niezbędnych do realizacji projektu I kw II kw III kw IV kw suma 2005 5 000 18 000 57 000 30 000 2006 10 000 Realizacja: II kw – I kw % = zł Wymagane zabezpieczenie = w w 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

36 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Najczęściej popełniane uchybienia formalne w ramach działań I i III priorytetu ZPORR (bez działania 3.4) Załączniki – Plan Rozwoju Lokalnego Należy dołączyć PRL wraz z uchwałą w sprawie jego przyjęcia, Strategia + WPI = PRL, tylko wówczas, gdy jeżeli wymienione zostały w strategii konkretne projekty/zadanie, podany przedział czasowy (zgodny z bieżącym okresem programowania), zamieszczone również inwestycje planowane do realizacji przez podmioty inne niż JST, zapewniona możliwość okresowej realizacji we współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi oraz zapewnione środki na współfinansowanie zawartych w planie inwestycji. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

37 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Najczęściej popełniane uchybienia formalne w ramach działań I i III priorytetu ZPORR (bez działania 3.4) Załączniki – pozostałe dla projektów z zakresu kultury w określonych przypadkach należy załączyć opinie i zgody konserwatora zabytków, ekspertyzy archeologiczne, postanowienia o uzgodnieniu z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej niektórych rozwiązań projektowych itp. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

38 JAKOŚĆ MERYTORYCZNA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE – DOTYCHCZASOWE NAJWAŻNIEJSZE BRAKI

39 I. NAJWAŻNIEJSZE BRAKI 1. Brak należytego odniesienia do kryteriów oceny merytorycznej 2. Brak uwzględnienia w uzasadnieniu składanego wniosku celów określonych w Uzupełnieniu ZPORR dla danego działania, niewłaściwe określenie celów dla projektu objętego składanym wnioskiem 3. Niedostateczne wyeksponowanie potencjału otoczenia projektu 4. Niedostatecznie opisany zakres rzeczowy planowanej inwestycji w ramach projektu 5. Załączenie niestarannie przygotowanych i niskich jakościowo map i planów sytuacyjnych

40 II. NAJWAŻNIEJSZE BRAKI
6. Niedostateczne uwzględnienie w studium wykonalności projektu znaczenia wykazania efektywności kosztowej projektu 7. W przypadku projektów z zakresu oczyszczania ścieków – brak uwzględnienia znaczenia wpisu inwestycji do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz wielkości wskaźnika RLM dla składanego projektu 8. W przypadku projektów drogowych – brak uwzględnienia szczegółowych wytycznych do sporządzania studiów wykonalności w zakresie uwzględnienia w nich elementu analizy wielokryterialnej

41 III. NAJWAŻNIEJSZE BRAKI
Mankamenty studium wykonalności: wynikające z niedostatecznego nadzoru nad procesem jego opracowania przez instytucję, której powierzono przygotowanie tego dokumentu, niedostateczne wyeksponowanie części merytorycznej studium prezentującej uszczegółowienie w stosunku do zapisów wniosku zakresu rzeczowego planowanej inwestycji oraz uzasadnienie jej realizacji, zbyt obszerne przedstawienie części ogólnej studium, co nie zawsze koresponduje z charakterem projektu; zdarza się, że w studium kopiowane są całe obszerne fragmenty tekstów programowych (Uzupełnienie ZPORR, strategie rozwoju), innych aktów prawnych,

42 IV. NAJWAŻNIEJSZE BRAKI
Mankamenty studium wykonalności: Cd... nieprecyzyjnie przedstawiona w studium analiza finansowa i ekonomiczna projektu, uwzględniająca niekiedy perspektywę jedynie beneficjenta, a nie przedsięwzięcia, nieprawidłowe okresy referencyjne przyjęte w studium dla danego rodzaju przedsięwzięcia, nieprawidłowe lub nieprecyzyjne przedstawienie metodologii wyliczenia zysku netto,

43 V. NAJWAŻNIEJSZE BRAKI Niestaranność w przygotowaniu wniosku i załączników, w tym prowadząca do rażącej rozbieżności danych w poszczególnych dokumentach, Nieprawidłowe, niezgodne z zaleceniami wypełnienie punktów D.6.1., D.6.2. i D.6.3. wniosku, Niedopracowana analiza techniczna i technologiczna inwestycji, Niewłaściwie dobrane wskaźniki oraz niedostateczne ich uzasadnienie.

44 Konsekwencje powyższych braków: NISKA PUNKTACJA WNIOSKU, CZYLI ODLEGŁE MIEJSCE NA LIŚCIE PROJEKTÓW

45 KWOTY W PREZENTACJI PRZELICZONO PO KURSIE 1 EURO = 4,0908 ZŁ
NABORY WNIOSKÓW DO DZIAŁAŃ INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ZPORR W 2005 r. – ZASADY I TERMINY Rzeszów, KWOTY W PREZENTACJI PRZELICZONO PO KURSIE 1 EURO = 4,0908 ZŁ

46 Ewentualny nabór zależy od: oszczędności przetargowych
Działanie 1.1. ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Wartość wybranych do dofinansowania projektów zł co stanowi 103 % alokacji dla działania na lata Ewentualny nabór zależy od: oszczędności przetargowych kursu EURO

47 Wartość wybranych do dofinansowania projektów 63 032 091 zł
Działanie 1.2. ZPORR Infrastruktura ochrony środowiska Wartość wybranych do dofinansowania projektów zł co stanowi 75 % alokacji dla działania na lata Pozostało do zakontraktowania ok tys. zł + ewentualne oszczędności przetargowe

48 Działanie 1.2. ZPORR Infrastruktura ochrony środowiska
Poziom dofinansowania z EFRR min. 50 % - max. 60% Orientacyjny termin ogłoszenia naboru wniosków sierpień 2005 r.

49 + ewentualne oszczędności przetargowe
Działanie ZPORR Regionalna infrastruktura edukacyjna Wartość wybranych do dofinansowania projektów zł co stanowi 28 % alokacji dla działania na lata 2004 – 2006 Pozostało do zakontraktowania ok tys. zł + ewentualne oszczędności przetargowe

50 Termin naboru wniosków od 4 kwietnia do 4 maja br.
Działanie ZPORR Regionalna infrastruktura edukacyjna Poziom dofinansowania z EFRR min. 50 % - max. 75% Termin naboru wniosków od 4 kwietnia do 4 maja br.

51 ok.10 552 tys. zł + ewentualne oszczędności przetargowe
Działanie ZPORR Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Wartość wybranych do dofinansowania projektów zł co stanowi 62 % alokacji dla działania na lata 2004 – 2006 Pozostało do zakontraktowania ok tys. zł + ewentualne oszczędności przetargowe

52 Termin naboru wniosków od 4 kwietnia do 4 maja br.
Działanie ZPORR Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Poziom dofinansowania z EFRR min. 50 % - max. 75% Termin naboru wniosków od 4 kwietnia do 4 maja br.

53 2 na 10 wniosków – co stanowi 20%
Działanie 1.4. ZPORR Rozwój turystyki i kultury (nabór wniosków w zakresie kultury) Z przyczyn formalno – prawnych odrzucone zostały 2 na 10 wniosków – co stanowi 20% Proces oceny merytorycznej przeszło 8 wniosków na łączną kwotę dofinansowania zł co stanowi 124% alokacji dla działania na lata 2004 – Wartość alokacji na lata 2004 – zł Orientacyjny nabór projektów z turystyki III kwartał br.

54 Działanie 1.5. ZPORR Infrastruktura społeczeństwa Informacyjnego Wartość wybranych do dofinansowania projektów zł co stanowi 49 % alokacji dla działania na lata 2004 – Pozostało do zakontraktowania ok tys. zł + ewentualne oszczędności przetargowe

55 Orientacyjny termin ogłoszenia naboru wniosków sierpień 2005 r.
Działanie 1.5. ZPORR Infrastruktura społeczeństwa Informacyjnego Poziom dofinansowania z EFRR min. 50 % - max. 75% Orientacyjny termin ogłoszenia naboru wniosków sierpień 2005 r.

56 Wartość wybranych do dofinansowania projektów 28 688 903 zł
Działanie 3.1 ZPORR Obszary wiejskie Wartość wybranych do dofinansowania projektów zł co stanowi 28 % alokacji dla działania na lata 2004 – 2006 Pozostało do zakontraktowania ok tys. zł Przewidziana kwota do zakontraktowania w 2005 r. ok tys. zł (wraz z projektami z obszaru „Kultura”)

57 Działanie 3.1 ZPORR Obszary wiejskie
Poziom dofinansowania z EFRR min. 50 % - max. 50 % z budżetu państwa 10 % Termin naboru wniosków od 4 kwietnia do 16 maja br.

58 Działanie 3.1 ZPORR Obszary wiejskie
Odrębny nabór wniosków na drogi gminne i powiatowe o ograniczonej skali finansowej Przewidziana kwota do zakontraktowania ok tys. zł

59 do pojedynczego projektu 500 tys. zł
Działanie 3.1 ZPORR Obszary wiejskie (drogi o ograniczonej skali finansowej) Poziom dofinansowania z EFRR min. 50 % - max. 50 % z budżetu państwa 10 % Maksymalna kwota dotacji z EFRR do pojedynczego projektu 500 tys. zł Termin naboru wniosków od 4 kwietnia do 16 maja br.

60 Wartość wybranych do dofinansowania projektów 8 552 827 zł
Działanie 3.2. ZPORR Obszary podlegające restrukturyzacji Wartość wybranych do dofinansowania projektów zł co stanowi 26 % alokacji dla działania na lata 2004 – 2006 Pozostało do zakontraktowania ok tys. zł Przewidziana kwota do zakontraktowania w 2005 r. ok tys. zł (wraz z projektami z obszaru „Kultura”)

61 Obszary podlegające restrukturyzacji
Działanie 3.2. ZPORR Obszary podlegające restrukturyzacji Poziom dofinansowania z EFRR min. 50 % - max. 50 % z budżetu państwa 10 % Termin naboru wniosków od 4 kwietnia do 16 maja br.

62 Wartość wybranych do dofinansowania projektów 12 200 100 zł
Działanie 3.3 ZPORR Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Wartość wybranych do dofinansowania projektów zł co stanowi 43 % alokacji dla działania na lata 2004 – 2006 Pozostało do zakontraktowania ok tys. zł Aktualnie dopuszczalna kwota do zakontraktowania w 2005 r. ok tys. zł (wraz z projektami z obszaru „Kultura”)

63 Orientacyjny termin ogłoszenia naboru wniosków sierpień 2005 r.
Działanie 3.3 ZPORR Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Poziom dofinansowania z EFRR min. 50 % - max. 50 % z budżetu państwa 10 % Orientacyjny termin ogłoszenia naboru wniosków sierpień 2005 r.

64 Wartość wybranych do dofinansowania projektów 4 074 481 zł
Działanie ZPORR Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa Wartość wybranych do dofinansowania projektów zł co stanowi 28 % alokacji dla działania na lata 2004 – 2006 Pozostało do zakontraktowania zł + ewentualne oszczędności przetargowe

65 Działanie 3.5.1 ZPORR Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa
Poziom dofinansowania z EFRR min. 50 % - max. 50 % z budżetu państwa 10 % Maksymalna kwota dotacji z EFRR do pojedynczego projektu 1 mln zł Termin naboru wniosków od 4 kwietnia do 16 maja br.

66 Wartość wybranych do dofinansowania projektów 4 639 053 zł
Działanie ZPORR Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia Wartość wybranych do dofinansowania projektów zł co stanowi 32 % alokacji dla działania na lata 2004 – 2006 Pozostało do zakontraktowania ok tys. zł + ewentualne oszczędności przetargowe

67 Działanie 3.5.2 ZPORR Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
Poziom dofinansowania z EFRR min. 50 % - max. 75 % z budżetu państwa 10 % Maksymalna kwota dotacji z EFRR do pojedynczego projektu 2 mln zł Termin naboru wniosków od 4 kwietnia do 4 maja br.

68 UWAGI KOŃCOWE Kolejne nabory mogą przebiegać nadal w niestabilnych warunkach formalnych (NATURA 2000, pomoc publiczna w projektach jst., specjalne wymogi dot. społeczeństwa informacyjnego, SIMIK, itp.), Wahania kursu euro będą miały istotny wpływ na ostateczne wielkości dostępnych środków ( – kurs 4,0908, – kurs 4,1118) Obniżony poziom dofinansowania w niektórych działaniach i limity kwotowe, postulat RKS  1 podmiot = 1 wniosek w 1 działaniu, przesunięcie części środków z roku 2006 na rok bieżący to instrumenty służące zwiększeniu liczby beneficjentów ZPORR przy istniejących ograniczeniach finansowych

69 Strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego
Informacja o naborze wniosków Informacja dodatkowa dla wnioskodawców Wykaz najczęściej popełnianych nieprawidłowości


Pobierz ppt "DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z NABOREM I OCENĄ PROJEKTÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google