Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UDZIAŁ BGK W FINANSOWANIU INWESTYCJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UDZIAŁ BGK W FINANSOWANIU INWESTYCJI"— Zapis prezentacji:

1 UDZIAŁ BGK W FINANSOWANIU INWESTYCJI
WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w zwiększaniu dostępności kredytów Rzeszów, kwiecień 2005 r.

2 WSPIERANIE REGIONALNEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO
BGK – bank państwowy ze szczególną misją

3 BGK – BANK ZE SZCZEGÓLNĄ MISJĄ
BGK posiada ponad 80-letnią tradycję – został powołany do życia w 1924 r. BGK to bank państwowy i takim pozostanie. Podstawowym celem BGK jest wspieranie rządowych programów społeczno–gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, realizowanych z wykorzystaniem środków publicznych. Aktualnie BGK administruje ośmioma funduszami celowymi państwa oraz wieloma programami rządowymi. Obsługując zadania rządowe, BGK prowadzi jednocześnie działalność komercyjną.

4 BGK – BANK ZE SZCZEGÓLNĄ MISJĄ
Główne zadania BGK: Realizacja celów polityki społeczno-gospodarczej państwa poprzez wsparcie sektorów i obszarów uznanych za ważne dla rozwoju i stabilizacji społeczno-gospodarczej (fundusze celowe i programy rządowe) Funkcja agenta bankowego państwa i rządu - obsługa bankowo-finansowa w określonych obszarach (budżet centralny i samorządów terytorialnych, obsługa długu zagranicznego) BGK jako bank komercyjny oferuje produkty i usługi w sieci oddziałów na terenie całego kraju (rachunki, kredyty, obligacje komunalne, itd.)

5 BGK – BANK ZE SZCZEGÓLNĄ MISJĄ
Fundusze celowe zarządzane przez BGK: Krajowy Fundusz Mieszkaniowy Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich Fundusz Żeglugi Śródlądowej Fundusz Termomodernizacji Krajowy Fundusz Drogowy Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych Fundusz Dopłat Fundusz Poręczeń Unijnych

6 Udział BGK w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską
ZADANIA BGK W ZAKRESIE PREFINANSOWANIA I PORĘCZEŃ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Udział BGK w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską

7 BGK - UDZIAŁ W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UE
Podstawowa rola sektora bankowego w finansowaniu projektów inwestycyjnych z udziałem funduszy unijnych to wspieranie polskich beneficjentów pomocy w procesie absorbcji środków Unii Europejskiej

8 BGK – UDZIAŁ W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UE
Prefinansowanie - finansowanie pomostowe Finansowanie udziału własnego Prowadzenie rachunków bankowych beneficjentów Współpraca z funduszami – celowymi, poręczeniowymi i pożyczkowymi Pośrednictwo pomiędzy EBI i EBOiR a beneficjentem lub odbiorcą pomocy (np. linie kredytowe EBI) Świadczenie usług doradczych

9 BGK – UDZIAŁ W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UE
Specyfika systemu dofinansowania przedsięwzięć ze środków UE: wymagany wkład własny beneficjenta – min. 25% kosztów projektu, refundacja z UE - po poniesieniu wydatków na projekt, okres oczekiwania na refundację – kilka miesięcy od poniesienia wydatków. Beneficjent – rozpoczynając realizację projektu – musi dysponować kwotą wyższą niż wymagany wkład własny. Z tego względu niezbędne jest finansowanie pomostowe tej części projektu, która będzie refinansowana ze środków Unii Europejskiej.

10 BGK – UDZIAŁ W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UE MODEL MONTAŻU FINASOWEGO PROJEKTU
Całkowity koszt projektu: Koszty kwalifikowane (100%) Koszty niekwali-fikowane Środki z funduszu strukturalnego np. 65% Wkład własny prefinansowanie kredyt dotacje środki własne

11 BGK – UDZIAŁ W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UE
Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych w BGK - środki służą gminom do przygotowywania projektów inwestycji finansowanych następnie z funduszy Unii Europejskiej - ustawa o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych Pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie projektów inwestycyjnych w części, która podlega refundacji z funduszy unijnych - projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych Kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na przedsięwzięcia współfinansowane z programów akcesyjnych - na podstawie Kontraktu Finansowego „Polska – pożyczka ramowa dla BGK” Fundusz Poręczeń Unijnych w BGK – poręczenia lub gwarancje na przedsięwzięcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - projekt ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych

12 UDZIAŁ BGK W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych

13 FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI KOMUNALNYCH W BGK
Podstawa prawna: Fundusz powołany ustawą z 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. Nr 223 z r., poz. 2218) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 4 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. Nr 32 z r., poz. 278) Beneficjenci kredytu: Gminy i związki gmin Przeznaczenie kredytu: Finansowanie kosztów przygotowania projektów inwestycji komunalnych, przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.

14 FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI KOMUNALNYCH W BGK
Przedmiot kredytowania: Infrastruktura drogowa - gdy odpowiada za nią gmina budowa lub modernizacja dróg o znaczeniu lokalnym budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej Infrastruktura ochrony środowiska zaopatrzenie w wodę, pobór wody, oczyszczanie ścieków i gospodarka wodna gospodarka odpadami poprawa jakości powietrza wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Rozwój turystyki i kultury projekty infrastrukturalne z zakresu kultury projekty infrastrukturalne z zakresu turystyki Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

15 FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI KOMUNALNYCH W BGK
Przedmiot kredytowania: Obszary podlegające restrukturyzacji kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje budowa lub modernizacja lokalnej bazy turystycznej i kulturalnej inkubatory przedsiębiorczości Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe rewitalizacja obszarów miejskich rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych Obszary wiejskie Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa

16 FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI KOMUNALNYCH W BGK
Warunki udzielania kredytu: BGK ocenia czy: przyszły inwestor będzie mógł spłacić kredyt i odsetki, przyszły inwestor może zapewnić wkład własny, planowana inwestycja (której projekt ma być sfinansowany z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych) może uzyskać finansowanie ze środków UE. Po pozytywnej ocenie założeń projektu pod kątem możliwości uzyskania przy ich realizacji refundacji części kosztów ze środków UE, BGK udziela preferencyjnego kredytu z tego funduszu.

17 FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI KOMUNALNYCH W BGK
Warunki kredytu Kwota kredytu: - do 500 tysięcy zł na jeden projekt - do 80% zaplanowanych kosztów netto Okres kredytowania: - do 36 miesięcy - możliwa karencja w spłacie kredytu – do 18 miesięcy Zabezpieczenie: - weksel własny in blanco lub inne zaakceptowane przez BGK Oprocentowanie kredytu: - 0,5 stopy redyskonta weksli NBP

18 Pożyczki na prefinansowanie projektów inwestycyjnych
UDZIAŁ BGK W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Pożyczki na prefinansowanie projektów inwestycyjnych

19 POŻYCZKI NA PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
W projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych przewidziany jest nowy mechanizm – prefinansowanie wydatków związanych z realizacją przez jednostki sektora finansów publicznych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Przedstawione rozwiązania dotyczące systemu prefinansowania z budżetu państwa oparte są na ustawie o zmianie ustawy o finansach publicznych uchwalonej przez Sejm RP 12 marca 2004 r. i Senat RP 1 kwietnia 2004 r. Ostateczne zasady i warunki prefinansowania zależą od woli ustawodawcy i będą znane dopiero po wprowadzeniu ustawy i przepisów wykonawczych.

20 POŻYCZKI NA PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
Główne założenia: jednostki sektora finansów publicznych mogą otrzymać z budżetu państwa pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności jednostki sektora finansów publicznych (z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego, państwowych jednostek budżetowych, państwowych osób prawnych działających w formie agencji) obowiązane są do otworzenia w BGK rachunku bankowego do obsługi finansowej realizowanego projektu umowę pożyczki z jednostką sektora finansów publicznych zawiera właściwy minister odpowiedzialny za zarządzanie danym programem pomocowym BGK zawiera umowy pożyczki z beneficjentami – po zleceniu tego zadania przez właściwego ministra Rada Ministrów może określić warunki, jakie powinna spełniać jednostka, aby otrzymać pożyczkę na prefinansowanie, uwzględniając zróżnicowanie form organizacyjno-prawnych i sytuację finansową tych jednostek, możliwości budżetu państwa a ponadto w odniesieniu do JST – kwotę dochodów na 1 mieszkańca i stan ich wyposażenia w obiekty infrastrukturalne.

21 POŻYCZKI NA PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
Ogólne zasady: środki na prefinansowanie udostępniane są w formie oprocentowanych pożyczek nie są oprocentowane wyłącznie pożyczki udzielane państwowym jednostkom budżetowym, samorządom województw na zadania z zakresu zwalczania bezrobocia realizowane przez wojewódzkie urzędy pracy oraz agencjom płatniczym zwrot pożyczki udzielonej na prefinansowanie następuje po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej wykorzystanie pożyczki niezgodne z przeznaczeniem wyklucza przez okres 3 lat prawo do otrzymania środków na współfinansowanie programów i projektów oraz prefinansowanie (za wyjątkiem agencji płatniczych)

22 PROCEDURA URUCHAMIANIA ŚRODKÓW NA PREFINANOWANIE
Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami określi, w drodze rozporządzenia: tryb i terminy przekazywania środków z budżetu państwa na prefinansowanie, tryb i terminy zwrotu pożyczek do budżetu państwa, w szczególności: sposób ustalania transz pożyczki i warunki przekazywania środków, tryb i termin rozliczenia pożyczki, dokumenty niezbędne do przekazania pożyczki, sposób zwrotu pożyczki, oprocentowanie pożyczki – nie większe niż rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych (obecnie 5,908 %).

23 PROCEDURA URUCHAMIANIA ŚRODKÓW NA PREFINANOWANIE
Beneficjent końcowy: opracowuje i składa projekt, a po przyjęciu projektu do realizacji - podpisuje umowę o finansowaniu projektu z funduszy strukturalnych zawiera umowy z kontrahentami w ramach realizowanego projektu, ogłasza przetargi na realizację zadań oraz płaci za wystawione faktury. informuje właściwą instytucję wdrażającą i zarządzającą o trybie wyłaniania wykonawców i dostawców w ramach projektu przygotowuje wymagane raporty dotyczące wdrażania projektu przekazuje kopie zapłaconych faktur w celu uzyskania refinansowania poniesionych wydatków z funduszy strukturalnych

24 PROCEDURA URUCHAMIANIA ŚRODKÓW NA PREFINANOWANIE MODEL UPROSZCZONY
Minister Finansów – po zawarciu umowy pożyczki na prefinansowanie między właściwym ministrem (lub BGK) a beneficjentem Pożyczka = Prefinansowanie Instytucja zarządzająca danym programem Pożyczka = Prefinansowanie Beneficjent – wykonujący program (projekt) po zawarciu umowy otwiera rachunek bankowy w BGK do obsługi programu (projektu)

25 UDZIAŁ BGK W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

26 KREDYTY Z EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO
Przeznaczenie kredytu: Uzupełnienie finansowania przedsięwzięć samorządów terytorialnych o charakterze infrastrukturalnym, wspieranych środkami PHARE (w ramach Programu Spójności Społecznej i Gospodarczej) lub środkami innych programów pomocowych UE (np. SAPARD) Współfinansowanie przedsięwzięć regionalnych nie objętych wsparciem PHARE lub innych programów pomocowych UE, ale wynikających ze strategii rozwoju regionalnego zawartej w stosownych dokumentach władz lokalnych Po wejściu Polski do Unii Europejskiej środki EBI zostaną przeznaczone na współfinansowanie kredytów z udziałem środków akcesyjnych.

27 KREDYTY Z EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO
Przedmiot kredytowania: Finansowanie przedsięwzięć samorządów terytorialnych o charakterze infrastrukturalnym z następujących sektorów: Infrastruktura wodna i wodno-kanalizacyjna Infrastruktura transportowa Infrastruktura sektora produkcyjnego Ochrona środowiska naturalnego Infrastruktura sektora opieki zdrowotnej i edukacji Inne nietypowe projekty związane z infrastrukturą

28 KREDYTY Z EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO
Beneficjenci kredytu: Jednostki samorządu terytorialnego: gminy powiaty województwa związki wyżej wymienionych JST Inne podmioty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego (min. 50% udziałów) Inne podmioty realizujące inwestycje z zakresu infrastruktury komunalnej, których beneficjentem będzie JST

29 KREDYTY Z EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO
Warunki udzielenia kredytu: Zatwierdzenie przedsięwzięcia przez Europejski Bank Inwestycyjny Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych przy wyborze wykonawcy (inwestycje o koszcie > 5 mln EUR – przetarg międzynarodowy) Spełnienie obowiązujących przepisów krajowych lub/oraz UE dotyczących ochrony środowiska, oszczędności energii, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

30 KREDYTY Z EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO
Warunki kredytu: Kwota kredytu Przedsięwzięcia wspierane środkami programów pomocowych UE do 90% kosztów inwestycji (razem ze środkami UE) Przedsięwzięcia realizowane w ramach regionalnych programów rozwoju do 50% kosztów inwestycji Możliwość refinansowania poniesionych kosztów Waluta kredytu EUR lub PLN Okres kredytowania Maksymalnie do 2021 r. z możliwą karencja w spłacie kredytu – do 2008 r.

31 UDZIAŁ BGK W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH Fundusz Poręczeń Unijnych
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Fundusz Poręczeń Unijnych

32 FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH W BGK
Według projektu ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych BGK będzie udzielał bankom komercyjnym poręczeń lub gwarancji spłaty kredytów i pożyczek, udzielanych na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE oraz wykonania zobowiązań z obligacji, emitowanych przez podmioty w celu finansowania projektów unijnych. Wprowadzenia ustawy ułatwi beneficjentom zaciąganie kredytów i pożyczek na prefinansowanie inwestycji unijnych na atrakcyjniejszych warunkach.

33 FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH W BGK
Cel utworzenia Funduszu Zwiększenie dostępu do środków umożliwiających realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, szkoleniowych, badawczych w celu maksymalnego wykorzystania dostępnych funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Beneficjenci Funduszu jednostki samorządu terytorialnego i ich związki przedsiębiorcy Fundusz będzie zarządzany przez BGK

34 FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH W BGK
Zasady udzielania poręczeń lub gwarancji: Udzielane na spłatę kredytu lub wykonanie zobowiązań wynikających z emisji obligacji pod warunkiem przeznaczenia uzyskanych środków na wkład własny w realizowane przedsięwzięcie lub na nakłady refinansowane ze środków Unii Europejskiej Kwota jednostkowej gwarancji lub poręczenia nie może przekroczyć 5 mln euro Wysokość poręczenia lub gwarancji: 80% kwoty kredytu w przypadku nakładów podlegających refinansowaniu ze środków UE lub 80% wartości nominalnej emisji obligacji, jeżeli wpływy z emisji obligacji finansują nakłady podlegające refinansowaniu ze środków UE 60% kwoty kredytu w przypadku wkładu własnego lub 60% wartości nominalnej emisji obligacji, jeżeli wpływy z emisji obligacji finansują wkład własny kredytobiorcy Warunkiem udzielenia gwarancji lub poręczenia jest ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK - podstawowym zabezpieczeniem jest weksel in blanco

35 – nowoczesne formy finansowania
OBLIGACJE KOMUNALNE – nowoczesne formy finansowania

36 OBLIGACJE KOMUNALNE – NOWOCZESNE FORMY FINANSOWANIA
Co to jest obligacja? Obligacja – jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia (Ustawa o obligacjach, art. 4) Obligacja – pożyczka zaciągnięta przez emitenta (jednostkę samorządu terytorialnego) u nabywcy obligacji (obligatariusza, inwestora)

37 OBLIGACJE KOMUNALNE – NOWOCZESNE FORMY FINANSOWANIA
PODSTAWA PRAWNA EMISJI Ustawa o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. Uchwała właściwego organu Emitenta (w sprawie emisji)

38 CELE EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH – PRZYKŁADY
Inwestycje infrastrukturalne Wodociągi, kanalizacja, budynki użyteczności publicznej Ochrona środowiska Składowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków Oświata Budowa szkół (najczęściej: gimnazja) Sport i turystyka Hale sportowe, pływalnie, boiska, tereny rekreacyjne Drogi Budowa i utrzymanie, modernizacja, remonty, budowa mostów Służba zdrowia Szpitale gminne i powiatowe – budowa, zakup sprzętu medycznego, finansowanie zobowiązań jednostek SZ Finansowanie deficytu budżetowego Pokrycie wydatków bieżących i pozyskanie brakujących środków na zamierzone wcześniej wydatki inwestycyjne (inwestycje w toku)

39 OBLIGACJE KOMUNALNE – NOWOCZESNE FORMY FINANSOWANIA
Przebieg przykładowego procesu organizacji emisji 1. Uchwała o emisji Przygotowanie kompletu dokumentów (przez Emitenta) Opinie RIO o realizacji budżetu Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych Realizacja budżetu w ostatnich 4 latach (uwzględniająca szczegółową strukturę dochodów i wydatków) Projekt budżetu na rok bieżący Prognozy na okres trwania emisji (uwzględniająca szczegółową strukturę dochodów i wydatków) Ocena sytuacji finansowej (przez Bank, agenta emisji)

40 OBLIGACJE KOMUNALNE – NOWOCZESNE FORMY FINANSOWANIA
Wybór banku – agenta emisji obligacji komunalnych, ustalenie szczegółowych warunków cenowych Uzgodnienie technicznych warunków przeprowadzenia emisji Akceptacja i podpisanie umów Druk obligacji (jeśli mają formę dokumentu) Terminy emisji ustalenie dat emisji poszczególnych serii obligacji Memorandum Informacyjne Depozyt Emisje poszczególnych serii obligacji Obsługa emisji Wypłata odsetek i wykup obligacji w odpowiednim terminie

41 OBLIGACJE KOMUNALNE – NOWOCZESNE FORMY FINANSOWANIA

42 FUNKCJE BANKU W PROCESIE EMISJI OBLIGACJI
Pełniona przez bank rola Zakres czynności Agent emisji - przygotowanie do emisji obligacji (wielkość emisji, czas na jaki są emitowane obligacje, wysokość oprocentowania) dokumentacja (memorandum informacyjne, propozycja nabycia), informowanie inwestorów o emisji i sytuacji JST Depozytariusz - przygotowanie i prowadzenie depozytu obligacji na rzecz emitenta i inwestorów Agent płatniczy - rozliczenie sprzedaży obligacji - pośrednictwo w wypłacie odsetek i wykupie obligacji Gwarant emisji - gwarantowanie dojścia emisji do skutku - objęcie przez Bank całej emisji na własny rachunek Kreator rynku pierwotnego i wtórnego - identyfikacja i wybór inwestorów promocja emisji (promocja emisji publicznej i niepublicznej) skierowanie propozycji nabycia do potencjalnych nabywców odsprzedaż obligacji inwestorom docelowym

43 ROLA BGK W ZWIĘKSZANIU DOSTĘPNOŚCI KREDYTÓW
Oferta BGK wspierająca rozwój gospodarczy w jednostkach samorządu terytorialnego

44 OFERTA BGK WSPIERAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY W JST
Finansowanie inwestycji komunalnych: Kredyty ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego Krajowy Fundusz Mieszkaniowy Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych Fundusz Termomodernizacji Kredyty powodziowe Kredyty dla gmin górniczych

45 OFERTA BGK WSPIERAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY W JST
Działalność komercyjna: Prowadzenie rachunków bankowych (JST, podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych oraz osób fizycznych) Prowadzenie rachunków lokat terminowych Udzielanie kredytów ze środków własnych Banku Rozliczenia w obrocie krajowym i zagranicznym Usługi emisyjno-inwestycyjne (dla jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów gospodarczych) Operacje na rynku pieniężno-kapitałowym Inne czynności wykonywane na podstawie ustawy Prawo Bankowe

46 OFERTA BGK WSPIERAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY W JST
PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH Rachunki bankowe w złotych prowadzone są w dwóch wariantach: I Wariant Rachunek bieżący/pomocniczy oprocentowany z zastosowaniem standardowych opłat i prowizji za czynności bankowe - oprocentowanie rachunku jest zmienne a okres kapitalizacji odsetek zgodnie z decyzją klienta, może być miesięczny lub kwartalny II Wariant Rachunek bankowy bieżący/pomocniczy nieoprocentowany z zastosowaniem obniżonych stawek opłat i prowizji za czynności bankowe

47 OFERTA BGK WSPIERAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY W JST
PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH W celu efektywnego zagospodarowania krótkoterminowych nadwyżek finansowych BGK proponuje możliwości korzystania z usług: administrowania płatnościami autoinwestycji - polegającej na automatycznym inwestowaniu środków powyżej 10 tys. zł, bieżącej dostępności salda środków z odsetkami

48 OFERTA BGK WSPIERAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY W JST
PROWADZENIE RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Lokaty oferowane przez BGK dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych. Wyróżniają się korzystnym oprocentowaniem i stwarzają dogodne warunki przechowywania środków oraz inwestowania oszczędności. Szeroka oferta lokat terminowych obejmuje: Lokaty Standard o oprocentowaniu stałym lub zmiennym i różnych terminach lokowania Lokaty NON-STOP zabezpieczające przed utratą odsetek w przypadku zerwania lokaty Lokaty negocjowane dla klientów instytucjonalnych deponujących kwoty powyżej zł

49 OFERTA BGK WSPIERAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY W JST
UDZIELANIE KREDYTÓW ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH BANKU BGK oferuje następujące rodzaje kredytów: Kredyt w rachunku bieżącym Kredyt obrotowy Kredyt inwestycyjny Kredyt na zakup akcji nowych edycji Kredyt budowlany Kredyt na zabezpieczenie rozliczenia transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych

50 OFERTA BGK WSPIERAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY W JST
ROZLICZENIA W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM Akredytywa dokumentowa Inkaso dokumentowe Polecenie wypłaty otrzymane i wysłane w obrocie dewizowym

51 OFERTA BGK WSPIERAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY W JST
OPERACJE NA RYNKU PIENIĘŻNYM Pośrednictwo przy zakupie i sprzedaży bonów skarbowych i pieniężnych NBP na rynku pierwotnym i wtórnym Prowadzenie rachunków depozytowych, bonów skarbowych i pieniężnych NBP Organizowanie emisji obligacji komunalnych i papierów komercyjnych

52 OFERTA BGK WSPIERAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY W JST
INNE CZYNNOŚCI BANKOWE Nabywanie wierzytelności długoterminowych Świadczenie usług faktoringu Udzielanie gwarancji bankowych Karty płatnicze Office Banking

53 OFERTA BGK WSPIERAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY W JST
DOFINANSOWYWANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA EDUKACJI I SPORTU BGK obsługuje środki specjalne będące w gestii MENiS, pochodzące z dopłat do stawek w grach. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie: modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych Z udziałem środków specjalnych można budować, remontować, modernizować i wyposażać m. in.: hale sportowe kryte pływalnie kryte lodowiska boiska i stadiony sportowe

54 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Informacje o obsłudze finansowej jednostek samorządu terytorialnego BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Oddział w Rzeszowie Rzeszów, ul. Rejtana 31 C Tel. (0-17) , fax (0-17)


Pobierz ppt "UDZIAŁ BGK W FINANSOWANIU INWESTYCJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google