Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI"— Zapis prezentacji:

1 KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI
dla SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

2 Nowy system pojęć Program kształcenia dla określonego kierunku i poziomu kształcenia oraz profilu obejmuje: opis zakładanych efektów kształcenia program studiów – opis procesu kształcenia prowadzący do uzyskania tych efektów (plan studiów, sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia) (Rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów) Moduł kształcenia – przedmiot, grupa przedmiotów, praktyka, przygotowanie pracy dyplomowej

3

4 Nowy system pojęć Profil kształcenia Obszary kształcenia
ogólnoakademicki praktyczny (wymaga zorganizowania przez uczelnię odpowiednich praktyk, ma szerszy zbiór efektów kształcenia) Obszary kształcenia 1. Nauk humanistycznych 2. Nauk społecznych 3. Nauk ścisłych 4. Nauk przyrodniczych 5. Nauk technicznych 6. Nauk medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej 7. Nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 8. Sztuki

5 Nowy system pojęć Cele kształcenia - intencje nauczyciela wskazujące, jaką wiedzę i umiejętności po zakończeniu danego kursu może osiągnąć student Efekt kształcenia – bezpośrednie rezultaty, mierzone po zakończeniu realizacji przedmiotu

6 Nowy system pojęć Cechy dobrze zdefiniowanych efektów kształcenia:
– liczba efektów dla przedmiotu – nie mniej niż 3 – powinien być osiągalny dla najmniej zdolnego studenta – musi w jasny sposób odpowiadać efektom zdefiniowanym dla całego programu studiów – powinien spełniać kryteria koncepcji SMART

7

8

9 Kompetencje – w kontekście Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego
Udowodniona umiejętność zastosowania wiedzy, umiejętności, zdolności, jak również umiejętności interpersonalnych i metodologicznych w środowisku pracy czy nauki oraz w rozwoju osobistym i zawodowym (zastosowanie wiedzy w praktyce). Kompetencje opisywane są w kategoriach odpowiedzialności i autonomii

10 Weryfikacja efektów kształcenia
Warunkiem uzyskania kwalifikacji (dyplomu) jest osiągnięcie przez studenta wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia. Studia stacjonarne i niestacjonarne – muszą mieć te same efekty kształcenia. Dla każdego efektu sformułowanego dla przedmiotu należy określić metody sprawdzenia, czy i w jakim stopniu został osiągnięty przez studenta.

11 Weryfikacja efektów kształcenia
Narzędziem ewaluacji jest ocena: Formująca - pomaga zdefiniować okresowe osiągnięcia studenta, umożliwia identyfikację braków w wiedzy i umiejętnościach (ocena formująca nie zawsze powinna wpływać na ocenę końcową) Podsumowująca – służy do oceny efektów kształcenia (nie musi sprawdzać wszystkich zdefiniowanych dla przedmiotu efektów, ale ich reprezentatywną próbkę Nie ma uzasadnienia (za wyjątkiem szczególnych przypadków) stosowanie binarnej skali ocen

12 Sprawdzanie uzyskanych efektów w zakresie wiedzy
Egzaminy ustne - standaryzowane, na bazie problemu, przy łóżku chorego 2. Egzaminy pisemne - eseje, raporty, egzaminy z"otwartą książką", krótkie ustrukturyzowane pytania (SSQ), pytania testowe: MCQ, MRQ, typu Tak/Nie, testy wyboru, testy – uzupełniania

13 3. Prace pisemne – indywidualne i zespołowe takie jak: pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące pytania zamknięte lub/ i otwarte, konspekty zajęć, analizę przypadku (case study), projekty i programy postępowania usprawniającego, portfolio, przygotowanie: artykułu do publikacji, komunikatu z badań, abstraktu wystąpienia konferencyjnego 4. Praca dyplomowa – licencjacka, magisterska

14 Sprawdzanie uzyskanych efektów w zakresie umiejętności
1. Egzaminy praktyczne: Egzamin dyplomowy - Obiektywny Strukturyzowany Egzamin Kliniczny (OSCE), Mini-CEX (mini - clinical examination), realizacja zleconego zadania 2. Ocena działań praktycznych, takich jak: udział w dyskusji, panelu dyskusyjnym, debacie, "burzy mózgów", odgrywanie ról, hospitacje zajęć prowadzonych przez studenta w ramach praktyk, mini-projekty badawcze,

15 3. Ocena działań praktycznych, takich jak: aktywność w czasie zajęć praktycznych, działalność w wolontariacie, udział w konferencji naukowej bądź seminarium, aktywność w kole naukowym, projektowanie i wykonanie środków dydaktycznych, praca w grupie zadaniowej, poprawność wykonywania procedur fizjoterapeutycznych, ocena sprawności motorycznej i umiejętności za pomocą testów sprawnościowych,

16 Sprawdzanie uzyskanych efektów w zakresie kompetencji społecznych
esej refleksyjny, przedłużona obserwacja przez opiekuna nauczyciela prowadzącego, ocena 360° (opinie nauczycieli, pacjentów, innych współpracowników), ocena przez kolegów, samoocena

17 Punkty ECTS 1 pkt. ECTS = 25-30 godz.
Odzwierciedlają nakład pracy przeciętnego studenta potrzebny do osiągnięcia założonych w programie efektów kształcenia/uczenia się. 1 pkt. ECTS = godz. 60 pkt. ECTS – roczny nakład pracy studenta w roku akademickim (= godz.)

18 Cechy Krajowych Ram Kwalifikacji
opisy sformułowane w języku efektów kształcenia – przedstawiają wymagania, jakim powinien sprostać student po ukończeniu cyklu kształcenia opisy te za pomocą wspólnego europejskiego systemu pozwolą na porównywanie dyplomów z różnych uczelni (tzw. „mapowanie dyplomów”)

19

20 „ Ostatecznym rezultatem struktury kwalifikacji EOSW,
spinającej jedną ramą struktury krajowe jest stworzenie przejrzystej mapy kwalifikacji (dyplomów i certyfikatów, które są ich potwierdzeniem) wydawanych w Europie tak, aby każdy absolwent mógł umieścić na niej swój dyplom i wiedzieć, w jakim miejscu europejskiej edukacji wyższej jest on ulokowany, z jakimi innymi dyplomami jest porównywalny, do wejścia na jakie następne etapy kształcenia go uprawnia, jakie kompetencje zawodowe poświadcza itp.” (Chmielecka E. Autonomia Programowa Uczelni Ramy kwalifikacji do szkolnictwa wyższego. Projekt MNiSW)

21 EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku FIZJOTERAPIA

22 WZORCE MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE
Przy opracowaniu efektów kształcenia dla kierunku fizjoterapii wykorzystano: obowiązujące w Polsce standardy nauczania fizjoterapii, opracowanie kompetencji (efektów kształcenia) przedstawicieli 180 Szkół Fizjoterapii zrzeszonych w Europejskiej Sieci Wyższych Szkół Fizjoterapii Prace nad opracowaniem efektow kształcenia rozpoczeły się poczatkiem 2011 i były bardzo intensywne ze względu na krótkie terminy wykomnania zadania

23 obowiązujące już programy europejskich szkół fizjoterapii
wytyczne Europejskiego Regionu Światowej Konfederacji Fizjoterapii zawartych w Benchmark Statement zatwierdzonym do realizacji w 2003 i adaptowanym w 2008 wzorcowe efekty kształcenia opracowane przez zespół pod kierunkiem Konsultanta Krajowego ds. Fizjoterapii - Prof. Dr hab. Zbigniewa Śliwińskiego

24 Opis efektów kształcenia na kierunku FIZJOTERAPIA
Opis szczegółowych efektów kształcenia na studiach I i II stopnia w zakresie: wiedzy i rozumienia umiejętności kompetencji społecznych

25 WIEDZA rozumiana jako efekt przyswojenia (nie przetworzenia) wiedzy
Przydatne (i stosowne) do opisania efektów uczenia się tej kategorii są następujące czasowniki (w formie osobowej), które pozwalają sprawdzić, czy student „wie i rozumie”: nazywa, definiuje, wymienia, opisuje, wyjaśnia/tłumaczy, identyfikuje/rozpoznaje, streszcza, charakteryzuje, rozróżnia, uzupełnia, ilustruje, potrafi przedstawić w innej konwencji językowej, wyciąga proste wnioski, itp.

26 UMIEJĘTNOŚCI – kategoria ta obejmuje umiejętności intelektualne/poznawcze oraz praktyczne.
Generalnie oznacza „zdolność do stosowania wiedzy i rozwiązywania problemów”. Przydatne (i stosowne) do opisania efektów uczenia się tej kategorii są następujące czasowniki (w formie osobowej), które pozwalają sprawdzić, czy student potrafi zastosować wiedzę w sytuacjach typowych i nietypowych, czy posiada umiejętności analizowania, dokonywania syntez i oceniania:

27 rozwiązuje, konstruuje, porównuje, klasyfikuje, porządkuje, wybiera sposób, projektuje, proponuje (alternatywne rozwiązania), organizuje, planuje, dowodzi, wyprowadza wnioski na podstawie twierdzeń, przewiduje, weryfikuje, analizuje, wykrywa, ocenia, szacuje, argumentuje sądy, ustala kryteria, rozpoznaje motywy lub przyczyny, poddaje krytyce, dyskutuje.

28 KOMPETENCJE SPOŁECZNE - zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań, gotowość do uczenia się przez całe życie, sprawność komunikowania się, umiejętność współdziałania z innymi w roli członka i lidera zespołu. Jest ona trudniejsza do szczegółowego zdefiniowania w formie sprawdzalnych celów szczegółowych, ale możliwych do zaobserwowania.

29 czasowniki (w formie osobowej) i zwroty:
zachowuje ostrożność/krytycyzm w wyrażaniu opinii, dyskutuje, zachowuje otwartość na…, pracuje samodzielnie, wykazuje kreatywność w…, pracuje w zespole, kieruje pracą zespołu/pełni funkcje kierownicze, troszczy się/dba o…, wykazuje odpowiedzialność za…, angażuje się w…, przestrzega poczynionych ustaleń, chętnie podejmuje się…, jest zorientowany na …, docenia, akceptuje, jest wrażliwy na..., dąży do…

30 Materiały niezbędne do opracowania sylabusa
Wzór sylabusa (z instrukcją wypełniania) Efekty obszarowe – Załącznik 6 do Rozporządzenia MNiSW z 2 listopada 2011 Efekty kształcenia dla kierunku z odniesieniami do efektów obszarowych Plan studiów: rok/semestr forma zajęć liczba godzin forma zaliczenia liczba punktów ECTS (z rozbiciem na godziny „kontaktowe” i samodzielną pracę studenta)

31 Link: plany zajęć- informacje dla wykładowców

32 Objaśnienie symboli M – obszar kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej 1 – studia I stopnia 2 – studia II stopnia symbol po podkreślniku W – kategoria wiedzy U – kategoria umiejętności K – kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

33

34

35 Efekty kształcenia dla nauk medycznych* o zdrowiu i kulturze fizycznej
Załącznik 6 do Rozporzadzenia MNiSW z 2 listopada 2011

36 osoba posiadająca kwalifikacje osoba posiadajaca kwalifikacje I stopnia II stopnia –
WIEDZA OM2_W01 posiada wiedzę w zakresie fizyko-chemicznych i biologicznych podstaw nauk o zdrowiu/kulturze fizycznej oraz bardziej szczegółową wiedzę w zakresie swojego kierunku i specjalności OM1_W02 posiada ogólną znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka OM1_W03 zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych w zakresie niezbędnym dla swojego kierunku i specjalności OM2_W01 posiada poszerzoną wiedzę w zakresie fizyko-chemicznych i biologicznych podstaw nauk o zdrowiu/kulturze fizycznej w zakresie swojego kierunku studiów i specjalności OM2_W02 posiada szczegółową znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka w obszarach związanych z kierunkiem i specjalnością OM2_W03 zna objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych, a także dysfunkcji społecznych oraz metody ich oceny

37 OM1_W04 zna podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną, w zakresie nie­zbędnym dla swojego kierunku i specjalności OM1_W05 zna teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wo­bec jednostek/grup społecznych OM1_W06 zna zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia OM1_W07 zna mechanizm działania i skutki uboczne zabiegów fizycznych i aktywności ruchowych stosowanych w ramach specjalności OM1_W08 zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wy­ko­nywania działalności zawodowej w ramach swojego kierunku i specjalności OM2_W04 rozumie i poddaje analizie procesy psychospołeczne ważne dla zdrowia i jego ochrony lub kultury fizycznej OM2_W05 zna teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec jednostek/grup społecznych OM1_W06 rozumie i diagnozuje styl życia oraz wybrane modele zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych i rekreacyjnych podejmo­wanych przez człowieka OM2_W07 rozumie zasady funkcjonowania sprzętu (aparatury) stosowanej w ramach specjalności OM2_W08 zna mechanizmy i zjawiska społeczne i ekonomiczno-gospodarcze oraz rozumie uwarunkowania organizacyjne i prawne niezbędne dla wybranego obszaru działalności zawodowej

38 OM1_W09 jest świadoma miejsca swojej dyscypliny w ramach or­ga­ni­zacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym OM1_W10 ma podstawową wiedzę i zna terminologię nauk o zdrowiu­ /kulturze fizycznej, w zakresie niezbędnym dla swojego kierunku studiów OM1_W11 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego OM1_W12 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów OM2_W09 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej, oraz ich miejscu i znaczeniu w systemie nauk OM2_W10 rozumie uwarunkowania kulturowe potrzeb i problemów jednostek/grup społecznych OM2_W11 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej OM2_W12 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów

39 UMIEJĘTNOŚCI OM2_U01 posiada pogłębioną umiejętność stosowanie technik efektywnego komunikowania się i negocjacji OM2_U02 potrafi posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem (aparaturą) używanymi w ramach specjalności OM2_U03 potrafi prezentować i wyjaśniać problemy z zakresu ochrony zdrowia w sposób dostosowany do przygotowania osób/grup docelowych OM2_U04 potrafi zidentyfikować uwarunkowania kulturowe, religijne i etniczne problemów pacjenta/klienta/grup społecznych OM1_U01 opanowała umiejętności techniczne, manualne, ruchowe związane z kierunkiem i specjalnością OM1_U02 potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem (apara­turą) używanymi w ramach specjalności OM1_U03 potrafi komunikować się z jednostką/grupą społeczną w zakresie związanym z kierunkiem i specjalnością OM1_U04 potrafi identyfikować problemy pacjenta/klienta/grupy społecznej

40 OM1_U05 potrafi podjąć działania diagnostyczne/profilaktyczne/pielę­gnacyjne/terapeutyczne/edukacyjne odpowiadające potrzebom jednostek/grup społecznych właściwe dla swojego kierunku i specjalności studiów OM1_U06 potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskania i przechowywania danych OM1_U07 potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce OM1_U08 posiada umiejętność interpretacji danych liczbowych związanych z wykonywaniem zawodu OM2_U05 potrafi sformułować plan działań odpowiadających potrzebom pacjenta/klienta/grupy społecznej OM2_U06 potrafi posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i technikami informatycznymi w celu pozyskiwania danych a także analizować i krytycznie oceniać te dane OM2_U07 potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce OM2_U08 potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych w zakresie swojej specjalności

41 OM1_U09 potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą jednostek/instytucji, oraz podejmowanych działań
OM1_U10 potrafi projektować i realizować działania właściwe dla danego kierunku studiów z uwzględnieniem obowiązujących norm oraz dostępnych warunków OM1_U11 posiada umiejętność tworzenia typowych prac pisemnych w języku polskim oraz w języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł OM2_U09 posiada umiejętność wykorzystania wychowawczych aspektów promocji zdrowia i aktywności fizycznej w profilaktyce wykluczenia i patologii społecznych OM2_U10 posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej (rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych) w zakresie studiowanego kierunku OM2_U11 posiada zaawansowane umiejętności kierowania i realizowania zajęć rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych lub estetyki zachowań ruchowych w pracy z różnymi grupami społecznymi

42 OM2_U12 potrafi samodzielnie modyfikować i tworzyć rożne formy aktywności fizycznej w zależności od warunków środowiskowych i klimatycznych OM2_U13 posiada rozbudowaną umiejętność przygotowania różnych typów opracowań pisemnych w języku polskim oraz w języku obcym, w zakresie studiowanej dyscypliny lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin OM2_U14 posiada rozbudowaną umiejętność przygotowywania wystą­pień ustnych w języku polskim oraz języku obcym w zakresie studiowanej dyscypliny lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin OM1_U12 posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim oraz języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł OM1_U13 ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

43 OM2_U15 ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

44 KOMPETENCJE SPOŁECZNE
OM1_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie OM1_K02 jest świadom własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów OM1_K03 okazuje szacunek wobec pacjenta oraz troskę o jego dobro OM1_K04 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując niej różne role OM1_K05 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania OM2_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się OM2_K02 jest świadom własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów OM2_K03 okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu i właściwie pojętą solidarność zawodową OM2_K04 wykazuje przywództwo i przedsiębiorczość, potrafi zorganizować pracę zespołu OM2_K05 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

45 OM1_K06 potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu
OM1_K07 realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy OM1_K08 potrafi formułować opinie dotyczące pacjentów w kontekście związanym z wykonywaniem zawodu OM1_K09 dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów OM2_K06 potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu OM2_K07 potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników OM2_K08 potrafi formułować opinie dotyczące różnych aspektów działalności zawodowej OM2_K09 demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność fizyczną


Pobierz ppt "KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google