Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W kierunku budowy partnerstwa wielopoziomowego i wspierania rozwoju lokalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W kierunku budowy partnerstwa wielopoziomowego i wspierania rozwoju lokalnego."— Zapis prezentacji:

1 W kierunku budowy partnerstwa wielopoziomowego i wspierania rozwoju lokalnego

2 Rozwój wynika z efektywnego wykorzystania różnych kapitałów. Dziedzictwo jest zakumulowanym przez wcześniejsze pokolenia zasobem. Rozwój to twórcze przeobrażenie własnego dziedzictwa. Zamiast wstępu…

3 W niektórych krajach UE (Dania, Finlandia, Holandia, Norwegia i Szwecja) władze samorządowe same od góry organizują swoją działalność, kształtując struktury wewnętrzne zgodnie z potrzebami i możliwościami. Organy samodzielnie decydują o delegowaniu zadań i uprawnień do poszczególnych instytucji. Współczesne uwarunkowania

4 Czas przewartościowań ! Przewartościowanie pewnych priorytetów: drogi lokalne mogą zostać wyjęte spod unijnego dofinansowania rozwój kierowany przez społeczność lokalną budżety partycypacyjne

5 Dla nowych mechanizmów animowania rozwoju lokalnego poważne znaczenie mają: 1.zarządzanie wielopoziomowe - oznacza uspołecznienie władzy publicznej 2.kapitał społeczny - manifestuje się wzajemnym zaufaniem i zdolnością do solidarnej współpracy 3.partnerstwo samorządów

6 Fragment uzasadnienia projektu prezydenckiego: …rozwój lokalny nie jest celem samym w sobie. Działania ukierunkowane na rozwój, podejmowane są w interesie konkretnej wspólnoty lokalnej, a zatem nie mogą być ani planowane, ani realizowane w oderwaniu od społeczności, której mają służyć… Projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego

7 Poczucie wpływu na sprawy lokalne

8 Teza: rozwój miejscowości w dużym stopniu zależy od samorządu gminnego" – wskazuje prawie dwie trzecie ankietowanych (64 proc.) Co drugi pytany (50 proc.) dostrzega dużą rolę samorządu powiatowego W percepcji społecznej rośnie rola samorządu

9 W jakim stopniu GminaPowiatRegionRządUE w dużym6450403034 w średnim2531352724 w małym58123028 trudno pow.611121314 W jakim stopniu rozwój zależy od… [w %]

10 Czego zatem potrzebujemy?

11 Współczesne wymogi Zadania realizowane przez samorządy wymagają w coraz większym stopniu wiedzy eksperckiej z bardzo różnych dziedzin. Brak wystarczających kompetencji może stać ważną barierą rozwoju.

12 Dostępność wsparcia merytorycznego i eksperckiego dla różnych uczestników życia publicznego, w tym dla radnych, jest ograniczona. Zrozumienie czynników i mechanizmów rozwoju nie jest duże. Jeśli już dostrzegane jest znaczenie strategicznego programowania, to w perspektywie przede wszystkim pozyskania funduszy unijnych.

13 Fakt, że korzysta się z napływu środków zewnętrznych wcale nie musi prowadzić do zwiększenia potencjału rozwojowego. Często wręcz przeciwnie, napływ pieniędzy z UE przykrywa rzeczywiste słabości samorządów i nie zachęca do wysiłku na rzecz ich przełamania. Polityka rozwoju c.d.

14 Strategie zbyt często mają charakter inwentaryzacyjny Czy problemem dla ich realizacji jest brak środków? Strategia powinna stanowić odpowiedź na niedostatek środków, a jej realizacja powinna w dłuższej perspektywie poszerzać bazę podatkową. Strategiczność działań samorządów

15 Projekt

16 Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych 1.Wartość projektu: 1 257 450 zł, dofinansowanie w ramach POPT 1 081 250 zł, wkład własny: 176 200 zł. 2.Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy MRR a Stowarzyszeniem LGD Gościnna Wielkopolska 3.Czas realizacji – do 31.12.2014 r. 4.Obszar terytorialny: Stowarzyszenie LGD Gościnna Wielkopolska, Miasto Kościan, Powiat Gostyński

17 1.Edukacyjne 2.Komunikacyjne 3.Komunalne 4.Kulturalne 5.Pomocy społecznej Kategorie usług publicznych objętych projektem:

18 Planowane działania: 1.Budowanie partnerstwa 2.Zorganizowanie ośrodka badań lokalnych i punktów kontaktowo-informacyjnych 3.Budowanie podstaw świadczenia usług publicznych 4.Doskonalenie kompetencji (szkolenia, warsztaty, seminaria) 5.Planowanie wspólnych przedsięwzięć i usług (5 strategii sektorowych; 1 strategia parasolowa) 6.Promocja usług publicznych 7.Zarządzanie

19 Zarządzanie projektem 1.Komitet Sterujący skład: przedstawiciele JST uczestniczący w projekcie; przedstawiciel LGD GW, który będzie przewodniczył Komitetowi zadania: nadzór nad realizacją projektu zgodnie z wnioskiem i umową, proponowanie strategicznych korekt programowych, ułatwienie kontaktu z lokalnymi organizacjami społecznymi, podejmowanie decyzji ws. partnerstwa JST 2.Zespół Wykonawczy skład: kierownik projektu, asystent administracyjny

20 Harmonogram działań w najbliższym okresie 1.Wyłonienie obsługi i utworzenie punktów kontaktowo- informacyjnych 2.Wyłonienie doradców/ szkoleniowców 3.Utworzenie strony internetowej 4.Zlecenie wykonania opracowań: - koncepcji utworzenia ośrodka - analizy wykonalności programu rozwoju partnerstwa - wstępnego badania standardów usług - analizy potrzeb szkoleniowych

21 Rezultaty projektu, m.in. 1.Powstanie partnerstwa na rzecz świadczenia usług (zawarte porozumienie) 2.Funkcjonowanie ośrodka badań lokalnych 3.Wzrost kompetencji 4.Zidentyfikowane potrzeby społeczne na wybrane usługi publiczne 5.Wzmocniona partycypacja obywatelska

22 Co dalej ? 1.Powołanie Komitetu Sterującego – przyjęcie protokołu z dzisiejszego spotkania 2.Określenie wkładu finansowego do projektu 3.Wstępne określenie zasad funkcjonowania punktów konsultacyjno- informacyjnych 4.Osoby wskazane do punktów konsultacyjno-informacyjnych

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "W kierunku budowy partnerstwa wielopoziomowego i wspierania rozwoju lokalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google