Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Miasta Terespol

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Miasta Terespol"— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Miasta Terespol
Konsultacje społeczne Terespol, r.

2 Strategia lokalna - koncepcja działania zmierzającego do długotrwałego i wielostronnie zrównoważonego rozwoju miasta (gminy).

3 Główne wytyczne dla opracowania Strategii Rozwoju Miasta Terespol:
1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. nr 227, poz. 1658), określająca zasady prowadzenia polityki regionalnej państwa W art. 9 ustawodawca stwierdza, że: „Strategiami rozwoju są: 1) strategia rozwoju kraju; 2) strategie sektorowe; 3) strategie rozwoju województw, o których mowa w art.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz 1590, z późn. zm.); 4) strategie rozwoju lokalnego, w tym strategie rozwoju powiatów oraz strategie rozwoju gmin.”

4 2. Strategia Rozwoju Kraju , przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r., której ww. Ustawa nadaje nadrzędną rolę nad innymi strategiami i dokumentami programowymi. SRK jest wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, stanowiącym odniesienie dla innych strategii rządowych, jak i opracowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i nadającym priorytet działaniom, jakie będą podejmowane w latach 2007 – 2015 w celu realizacji wizji Polski.

5 3. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 – Narodowa Strategia Spójności - to dokument, który określa kierunki wsparcia ze środków finansowych dostępnych z budżetu Unii Europejskiej w okresie 7 najbliższych lat w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności. 4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 5. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata

6 6. STRATEGIE ROZWOJU LOKALNEGO w latach Vademecum dla jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego Vademecum ma na celu ułatwienie jednostkom samorządu terytorialnego sporządzenia strategii rozwoju lokalnego tak, by były one jak najbardziej spójne z dokumentami na szczeblu krajowym i regionalnym i mogły stanowić źródło odniesień w procesie ubiegania się o środki zewnętrzne. Posiadanie aktualnej strategii rozwoju lokalnego wraz z wynikającym z niej wieloletnim planem inwestycyjnym będzie warunkiem formalnym ubiegania się o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Lubelskiego na lata W procesie opracowania oraz aktualizacji strategii lokalnej zaleca się stosowanie schematu przedstawionego w Vademecum, mimo, że nie ma on charakteru obligatoryjnego.

7 „Strategia opracowana w partnerstwie z różnymi jednostkami i organizacjami oraz angażująca społeczność lokalną pozwala na wypracowanie kierunków działań zgodnych z oczekiwaniami tej społeczności. Tym samym nie funkcjonuje jako „dokument władzy lokalnej”, ale stanowi podstawę koordynacji działań różnych podmiotów tak, by uzupełniały się i miały efekt synergiczny. Aby mieszkańcy identyfikowali się ze strategią musi ona zawierać wspólną wizję co do kierunków i form rozwoju społeczności lokalnej. Odpowiednio przeprowadzony proces opracowania strategii buduje więc system, w którym mieszkańcy, instytucje i podmioty władzy podejmują wspólne działania na rzecz rozwoju gminy/powiatu, nawiązując dialog w układzie władza – społeczność lokalna. Jest to o tyle istotne, że zakres strategii nie powinien ograniczać się jedynie do tych obszarów, które ustawowo leżą w kompetencjach gminy/powiatu; powinien ujmować zagadnienia rozwoju w ujęciu całościowym (obszar i zamieszkująca go ludność).”

8 Strategia Rozwoju Miasta Terespol składa się z następujących zasadniczych części:
Część 1: diagnoza stanu istniejącego / wyjściowego opisująca rzeczywistość przyrodniczą w mieście i w jego otoczeniu oraz rzeczywistość społeczną i gospodarczą w dziedzinach stanowiących uwarunkowania endogeniczne przyszłego rozwoju Część 2: analiza mocnych i słabych stron, w tym szans i zagrożeń rozwoju (SWOT) opartych na wcześniej wykonanych opisach stanu istniejącego i opinii społeczności lokalnej

9 Część 3: uwarunkowania zewnętrzne rozwoju Miasta Terespol - określone są przez opracowania i dokumenty wyższego rzędu krajowe i międzynarodowe oraz relacje z bliższym i dalszym otoczeniem. Część 4: hierarchiczny układu celów zawierających misję, generalny (nadrzędny) cel strategiczny, cele pośrednie (priorytety), cele operacyjne Część 5: system monitorowania - zawierający wskaźniki osiągnięcia celów Część 6: finansowanie realizacji Strategii

10 Część 1: diagnoza stanu istniejącego / wyjściowego opisująca rzeczywistość przyrodniczą w mieście i w jego otoczeniu oraz rzeczywistość społeczną i gospodarczą w dziedzinach stanowiących uwarunkowania endogeniczne przyszłego rozwoju 1. Opis znaczenia położenia jakie pełni miasto Terespol i funkcji z tym związanych 2. Środowisko przyrodnicze 3. Sytuacja demograficzna: Ludność – dynamika zmian Struktura ludności Przyrost naturalny Liczba i struktura osób bezrobotnych Dochody ludności

11 4. Baza ekonomiczna miasta (w tym: podmioty zagraniczne, zatrudnienie, dochody i wydatki budżetu)
5. Infrastruktura techniczna: komunikacja - drogi gospodarka wodno - ściekowa energetyka zaopatrzenie w gaz gospodarka odpadami 6. Infrastruktura społeczna: zasoby mieszkaniowe, infrastruktura edukacyjna, zdrowia, sportu, rekreacji turystyki i kultury 7. Pomoc społeczna 8. Bezpieczeństwo

12 Część 2: analiza mocnych i słabych stron, w tym szans i zagrożeń rozwoju (SWOT) opartych na wcześniej wykonanych opisach stanu istniejącego i opinii społeczności lokalnej Celem analizy SWOT jest wskazanie istotnych słabych i mocnych stron miasta, jakie wynikają z istniejącego stanu jego zagospodarowania i z dotychczas osiągniętego poziomu rozwoju, z cech środowiska przyrodniczego oraz ze struktury społeczno - demograficznej. Zagrożenia wynikają z wielu słabych stron i z negatywnych uwarunkowań zewnętrznych, często połączonych między sobą. Szanse są oparte na mocnych stronach, ich połączonym działaniu w przyszłości oraz na współdziałaniu z nimi wielu korzystnych uwarunkowań zewnętrznych.

13 Turystyka i rekreacja Mocne strony: Słabe strony:
tereny o czystym środowisku oraz istniejące otoczenie o walorach krajobrazowych brak obiektów bazy gastronomiczno-noclegowej: hoteli, restauracji korzystne warunki środowiska przyrodniczego i kulturowego - położenie w obrębie Nadbużańskiego Obszaru chronionego Krajobrazu i na historycznym trakcie do Brześcia brak placówek kulturalno – rozrywkowych (kina, kluby) niewystarczająca promocja turystyczna miasta zły stan techniczny obiektów zabytkowych dogodne połączenie komunikacyjne zbyt małe wyposażenie w urządzenia rekreacyjne brak instytucji obsługi ruchu turystycznego

14 Zabudowa mieszkaniowa
Mocne strony: Słabe strony: duża ilość terenów pod budownictwo indywidualne mała liczba mieszkań komunalnych systematyczny rozwój rynku budowlanego w mieście problemy mieszkaniowe mieszkańców brak budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego zły stan techniczny obiektów komunalnych niepełne uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe

15 Infrastruktura techniczna
Mocne strony: Słabe strony: położenie miasta na ważnych szlakach komunikacji europejskiej niedostateczna jakość dróg, znaczna część ulic i dojazdów wymaga utwardzenia przejścia graniczne (ważny element w systemie ruchu transgranicznego) niewystarczająca ilość chodników niski poziom bezpieczeństwa ruchu (niebezpieczne skrzyżowania, słaba widoczność, niewystarczające oznakowanie dróg) dogodne połączenia PKS i PKP terenu miasta z innymi gminami wysoki stopień telefonizacji miasta niewystarczająca liczba kotłowni olejowych i brak gazyfikacji miasta zorganizowany system wywozu odpadów miejska oczyszczalnia ścieków niewystarczająca obsługa w zakresie zbiórki i usuwania odpadów komunalnych wysoki stopień zwodociągowania miasta

16 Sfera społeczna Mocne strony: Słabe strony:
wystarczająca opieka przedszkolna ograniczona możliwość aktywności zawodowej na terenie miasta wystarczająca sieć szkół brak miejsc pracy dla bezrobotnych wykwalifikowana kadra nauczycielska znaczne zubożenie społeczeństwa sprawnie działający Ośrodek Pomocy Społecznej niewystarczające przystosowanie obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych (bariery architektoniczne) dobrze działający Ośrodek Kultury dobrze funkcjonujący i wyposażony NZOZ zapewniona dzieciom i młodzieży szkolnej opieka pielęgniarek szkolnych niewystarczające dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy

17 Sfera społeczna Słabe strony c.d.:
niewystarczająca świadomość ekologiczna wśród dzieci i młodzieży niewystarczające działania profilaktyczne w zwalczaniu patologii społecznych (głównie alkoholizmu) słaby technicznie stan szkół

18 Szanse: Możliwość skorzystania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i funduszy wspomagających integrację Unii Europejskiej z państwami Europy Wschodniej (w tym Ukrainą) oraz innych źródeł zewnętrznych Wzrost znaczenia wschodniej granicy państwowej w ramach członkostwa w Unii Europejskiej i wynikający z tego wzrost znaczenia położenia miasta Przyznanie miastu ważnej roli w systemie funkcjonalnym rozwoju regionalnego województwa lubelskiego, na równi z ośrodkami powiatowymi Rozwój turystyki, agroturystyki, sportu i rekreacji w oparciu o istniejące walory naturalne, obiekty zabytkowe i kulturowe

19 Szanse c.d.: Bliskość miasta Biała Podlaska (ośrodek dyfuzji wiedzy i nowych technologii), które podjęło istotne działania na rzecz rozwoju i możliwa integracja funkcjonalna (zatrudnienie, współpraca gospodarcza, popyt na rynku wewnętrznym, dostęp do szkół ponadgimnazjalnych i wyższej oraz środowisk gospodarczych) Poprawa połączeń z aglomeracją warszawską w wyniku budowy autostrady

20 Zagrożenia: Niski poziom zainwestowania w województwie w sferze wszelkiej przedsiębiorczości i relatywnie niski poziom nasycenia kapitałem po stronie producentów i konsumentów Niski udział kapitału zagranicznego w sferze rynkowej i niska atrakcyjność inwestycyjna województwa dla tego kapitału Relatywnie niski poziom innowacyjności gospodarki Niski poziom wyposażenia województwa w infrastrukturę obsługującą bezpośrednio rozwój małej i średniej przedsiębiorczości Odpływa ludności (zwłaszcza młodzieży) do większych ośrodków Negatywne procesy demograficzne (starzenie się społeczeństwa, malejący przyrost naturalny i rzeczywisty). Postępujące ubożenie społeczeństwa w wyniku braku dochodów i zwiększenie liczby osób zagrożonych patologiami społecznymi.

21 Zagrożenia c.d.: Brak zainteresowania inwestorów zewnętrznych alokacją kapitału na terenie województwa, zwłaszcza w sferze rynkowej, tworzącej istotny wzrost miejsc pracy Brak kapitału hamujący rozwój infrastruktury turystycznej. Brak działań z zakresu kumulowania kapitału z kilku źródeł (w tym PPP*).

22 Część 3: uwarunkowania zewnętrzne rozwoju Miasta Terespol - zgodność ze strategicznymi dokumentami
Uwarunkowania zewnętrzne rozwoju określone są przez opracowania i dokumenty wyższego rzędu krajowe i międzynarodowe oraz relacje z bliższym i dalszym otoczeniem. 1. Uwarunkowania wynikające ze Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 2015. Celem głównym SRK jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin

23 Priorytet SRK: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej
Kierunek działań: Wyrównywanie szans rozwojowych obszarów problemowych Obszarami problemowymi, wymagającymi szczególnych działań aktywizujących ze strony państwa, regionów i środowisk lokalnych są, zgodnie z zapisami SRK, m.in.: obszary cechujące się niekorzystnymi warunkami położenia, ograniczającego możliwość podejmowania zdywersyfikowanej i konkurencyjnej działalności gospodarczej, np. obszary uzależnione od turystyki sezonowej, przygraniczne, rzadko zaludnione i oddalone od centrów miejskich Odrębnym zadaniem SRK jest wspieranie najsłabiej rozwiniętych województw Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz świętokrzyskie).

24 2. Uwarunkowania wynikające z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 - 2013.
Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

25 Cel strategiczny NSRO oraz cele horyzontalne realizowane będą za pomocą programów i projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych, tj.: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – finansowany ze środków EFRR oraz Funduszu Spójności Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – finansowany ze środków EFRR Program Operacyjny Kapitał Ludzki – finansowany ze środków EFS Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – finansowany ze środków EFRR Program Operacyjny Pomoc Techniczna – finansowany ze środków EFRR Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT) – finansowane ze środków EFRR 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) – finansowane ze środków EFRR

26 3. Uwarunkowania wynikające z polityki przestrzennej państwa (Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju) Zapisy obecnie obowiązującej Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju potwierdzają rolę Miasta Terespol jako ważnego ośrodka na mapie Polski, co wynika z przygranicznego usytuowania i położenia na ważnych szlakach komunikacyjnych. Włączenie Warszawy w europejski system transportowy wymaga m.in. usprawnienia połączeń komunikacyjnych Warszawy z największymi ośrodkami w Europie i kraju, m.in. przez budowę autostrady A-2 (Świecko – Poznań – Warszawa – Terespol).

27 Istotna rola Miasta Terespol odzwierciedla się również w priorytetach rozwoju sieci kolejowej zapisanych w KPPZK. Priorytety związane są przede wszystkim z modernizacją linii kolejowych; linie biegnące wzdłuż europejskich korytarzy transportowych będą przekształcone w linie ekspresowe. Wśród nich jest linia Berlin – Kunowice – Poznań – Warszawa – Terespol – Mińsk – Moskwa. W ramach prac związanych z kontynuacją modernizacji linii kolejowych o znaczeniu państwowych w KPPZK zapisano m.in. modernizację linii Mińsk – Siedlce – Terespol (E-20).

28 3. Uwarunkowania wynikające z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego
Do głównych zadań w zakresie kompleksowego rozwoju infrastruktury ekonomicznej województwa lubelskiego Plan Zagospodarowania Przestrzennego zalicza m.in. stworzenie sieci inkubatorów przedsiębiorczości w miastach powiatowych oraz Bychawie, Bełżycach, Międzyrzecu Podlaskim oraz Terespolu.

29 Jednym z kierunków działań na rzecz rozwoju ośrodków miejskich jest:
4. Uwarunkowania wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata Celem nadrzędnym Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata jest: osiąganie trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Lubelszczyzny poprzez zwiększenie konkurencyjności województwa oraz optymalne wykorzystanie jego wewnętrznych potencjałów rozwojowych Jednym z kierunków działań na rzecz rozwoju ośrodków miejskich jest: wspieranie rozwoju bazy usług oraz funkcji kulturowych i turystycznych miast przygranicznych (w tym: rozbudowa infrastruktury turystycznej i obsługi podróżnych wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych, wsparcie rozwoju usług związanych z obsługą ruchu granicznego);

30 5. Uwarunkowania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WL 2007 – 2013) 6. Uwarunkowania wynikające z przygranicznego położenia Miasta

31 Część 4: hierarchiczny układu celów zawierających misję, generalny (nadrzędny) cel strategiczny, cele pośrednie (priorytety), cele operacyjne Cele Strategii tworzą uporządkowaną i spójną strukturę hierarchiczną, na którą składają się: Misja Strategii – odnosząca się do głównej idei dokumentu Strategii i wskazująca na pożądany stan, do jakiego należy dążyć wdrażając poszczególne cele Strategii; Generalny cel strategiczny (nadrzędny) – określający główny kierunek działań prorozwojowych miasta ze wskazaniem dwóch podstawowych zasad osiągania celu nadrzędnego; Cele pośrednie (priorytety) – prowadzące do osiągnięcia celu nadrzędnego i będące w istocie rzeczy osiami rozwoju miasta (priorytetami); Cele operacyjne – zdefiniowane dla każdego z priorytetów i precyzujące w jaki sposób poszczególne priorytety będą wdrażane za pomoc określonych działań lub grup działań.

32 Misja (wizja) rozwoju Miasta Terespol:
Terespol – atrakcyjne miejsce zamieszkania i wypoczynku – miejsce spotkań i brama zjednoczonej Europy

33 Celem generalnym Strategii Rozwoju Miasta Terespol na lata 2007 – 2013 jest:
społeczno-ekonomiczne ożywienie miasta, zapewnienie terespolskim rodzinom poczucia bezpieczeństwa, ekologicznie czystego środowiska życia oraz wzrost poziomu edukacji dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie konkurencyjności Miasta i maksymalne wykorzystanie jego wewnętrznych potencjałów rozwojowych oraz położenia przygranicznego na europejskich szlakach transportowych

34 Cele pośrednie prowadzące do osiągnięcia celu generalnego – priorytety rozwoju Miasta Terespol:
P.1. Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego Miasta – rozwój bazy ekonomicznej miasta P.2. Rozwój zasobów ludzkich, zwiększenie świadomości obywatelskiej, integracji społecznej i poczucia bezpieczeństwa P.3. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i podstawowej infrastruktury społecznej P.4. Kreowanie wizerunku miasta jako atrakcyjnego ośrodka ponadlokalnego ze specjalizacją transgraniczną

35 Cele operacyjne w dziedzinach działań wspierających rozwój miasta
Grupa celów operacyjnych jest kolejną konkretyzacją celów strategicznych wyższego rzędu, w tym celu generalnego i priorytetów rozwojowych.

36 P.1. Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego Miasta – rozwój bazy ekonomicznej miasta
Cel operacyjny 1.1. Organizacja stref(y) rozwoju gospodarczego – stref(a) biznesu w tym: zmodernizowanie i poprawa funkcjonalności targowiska miejskiego, uzbrojenie terenów zabezpieczających podstawowe potrzeby inwestorów, koordynacja działań związanych z przygotowaniem ofert terenowych dla rozwoju biznesu oraz efektywne zagospodarowanie wolnych terenów i obiektów Cel operacyjny 1.2. Tworzenie przyjaznego otoczenia sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości lokalnej w tym: wspieranie działalności instytucji otoczenia biznesu, stworzenie zaplecza inkubacji przedsiębiorczości, Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, Forum Zatrudnienia

37 Cel operacyjny 1.3. Realizacja przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.
Cel operacyjny 1.4. Wzrost potencjału gospodarczego i przedsiębiorczości poprzez wykorzystanie przygranicznego położenia miasta

38 P.2. Rozwój zasobów ludzkich, zwiększenie świadomości obywatelskiej, integracji społecznej i poczucia bezpieczeństwa Cel operacyjny 2.1. Podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców w tym: optymalizacja i zróżnicowanie oferty edukacyjnej, Wprowadzenie intensywnego programu nauczania języków obcych w placówkach oświatowych, opracowanie i wprowadzenie modułu zajęć z przedsiębiorczości, podstaw ekonomii, edukacji ekologicznej, wprowadzenie powszechnej nauki obsługi komputera i systemów informacji

39 Cel operacyjny 2.2. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zasobów ludzkich – adaptacyjność pracowników w tym: organizacja szkolenia zamkniętych (ogólnych i specjalistycznych), doradztwa związanego ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw oraz szkoleń otwartych (ogólnych i specjalistycznych) dla pracowników przedsiębiorstw, działania projektowe w obszarze realizacji szkoleń skierowanych do osób o niskich kwalifikacjach lub osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności.

40 Cel operacyjny 2.3. Utworzenie funduszu stypendialnego dla wybitnych absolwentów szkół średnich
Cel operacyjny 2.4. Promowanie inicjatyw na rzecz zatrudnienia – aktywizacja zawodowa absolwentów oraz osób bezrobotnych w tym: organizacja jednostki i wspieranie działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego, wspólnie z PUP, umożliwiającego bezrobotnym większą mobilność zawodową, prowadzenie aktywnych form edukacyjnych zmniejszających bezrobocie, w tym szkolenia dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, podjęcie szerszej współpracy z instytucjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów bezrobocia, zainteresowanie firm szkoleniowych prowadzeniem szkoleń na terenie Terespola.

41 Cel operacyjny 2.5. Tworzenie warunków udziału w rozwoju Miasta osobom i grupom zagrożonym wykluczeniem w tym: zapewnienie osobom i rodzinom wsparcia w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, w tym usług socjalnych i świadczeń rzeczowych, integrowanie osób i grup będących w procesie wykluczenia społecznego ze środowiskiem lokalnym Cel operacyjny 2.6. Aktywizacja społeczności lokalnej w tym: wspieranie inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców miasta w formie komitetów społecznych, zrzeszeń, stowarzyszeń i fundacji, kontraktowanie usług w organizacjach pozarządowych, zainicjowanie współpracy trzeciego sektora

42 Cel operacyjny 2.7. Poprawa bezpieczeństwa publicznego w tym: budowanie spójności społecznej i rozwijanie różnych form życia społeczności Miasta, Poprawa jakości i dostępności opieki zdrowotnej, poprawa bezpieczeństwa w mieście

43 P.3. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i podstawowej infrastruktury społecznej
Cel operacyjny 3.1. Uzupełnianie sieci i modernizacja układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym: parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, dworce PKP i PKS Cel operacyjny 3.2. Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego Miasta i racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrodniczych

44 Cel operacyjny 3.3. Budowa infrastruktury teleinformatycznej (społeczeństwo informacyjne) w tym: rozwój podstawowej infrastruktury teleinformatycznej w Mieście umożliwiającej powszechny i tani dostęp do zasobów informacji, stymulowanie rozwoju biznesu elektronicznego, informatyzacja administracji publicznej oraz rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Cel operacyjny 3.4. Budowa systemu monitoringu jako elementu technicznej infrastruktury bezpieczeństwa

45 Cel operacyjny 3.5. Rozwój zasobów mieszkaniowych miasta w tym: kompleksowe przygotowanie terenów pod rozwój mieszkalnictwa w mieście, pozyskiwanie lokali socjalnych dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, wspieranie różnorodnych form budownictwa mieszkaniowego, szczególnie budownictwa spółdzielczego i TBS-ów, poprawa stanu technicznego i standardu lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy poprzez remonty i modernizację

46 W okresie 2007 – 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego programowane będą środki na działania związane z mieszkalnictwem

47 Wydatki poniesione na mieszkalnictwo kwalifikują się do współfinansowania pod następującymi warunkami: wydatki te muszą zostać poniesione w ramach operacji dotyczących zintegrowanego planu rozwoju miejskiego lub osi priorytetowej dla obszarów zdegradowanych lub zagrożonych fizyczną degradacją i wykluczeniem społecznym (lokalne programy rewitalizacji), wydatki mogą być ponoszone wyłącznie na remonty (NIE BUDOWĘ) budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz adaptację budynków na cele mieszkaniowe z przeznaczeniem dla rodzin o niskich dochodach lub osób o szczególnych potrzebach, pod warunkiem, że domy te będą własnością władz publicznych lub podmiotów prowadzących działalność niedochodową

48 inwestycje w obszarze mieszkalnictwa kwalifikowane do współfinansowania z EFRR obejmują następujące elementy składowe budynku: dach, okna, fasada budynku mieszkalnego, klatka schodowa, winda, schody, korytarz i przejście poziemne, naziemne bądź nadziemne łączce poszczególne elementy budynków mieszkalnych, wejście do budynku, wszelkie instalacje techniczne budynku oraz działania zwiększające oszczędność energetyczną w budynku. Cel operacyjny 3.6. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w tym: termomodernizacja szkół

49 P.4. Kreowanie wizerunku miasta jako atrakcyjnego ośrodka ponadlokalnego ze specjalizacją transgraniczną Cel operacyjny 4.1. Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni publicznych – uporządkowanie przestrzeni i poprawa estetyki miasta w tym: inwentaryzacja najbardziej zaniedbanych obszarów miasta, rozbudowa bazy usług związanych z obsługą ruchu granicznego jako element rewitalizacji miasta / obszaru / osiedla, poprawa estetyki i wizerunku centrum miasta - stworzenie atrakcyjnego centrum miasta, opracowanie i przyjęcie Lokalnego Planu Rewitalizacji / Lokalnych Planów Rewitalizacji zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

50 Cel operacyjny 4.2. Aktywizacja funkcji turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych Miasta w tym: stworzenie dokumentów strategicznych określających warunki do rozwoju turystyki przez wykorzystanie posiadanych zasobów miasta i okolic (w tym: opracowanie koncepcji rozwoju Terespola (i okolic) jako terenów atrakcyjnych dla turystyki, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów nadbrzeżnych Bugu), rozwój rekreacji i turystyki kwalifikowanej, promocja Miasta i okolic jako atrakcyjnego rejonu turystyczno-rekreacyjnego, budowa tras rowerowych wiodących ścieżkami wydarzeń historycznych, utworzenie Muzeum pamięci Bitwy pod Polatyczami i bohaterów walczących na naszym terenie, remont stadionu, budowa centrum wypoczynkowego na terenie „Młodego Lasku” w pobliżu zbiornika wodnego

51 Cel operacyjny 4.3. Rozwój współpracy międzynarodowej, w tym zwłaszcza transgranicznej jako elementu promocji i rozwoju miasta. w tym: tworzenie warunków dla lokalizacji centrum logistyczno – spedycyjnego i towarzyszącej infrastruktury dla usprawnienia obsługi ruchu granicznego, wspieranie powstawania nowych inwestycji gospodarczych położonych w strefie nadgranicznej, stworzenie centrum informacji i współpracy transgranicznej, budowa centrum konferencyjnego – szkoleniowego,

52 Część 5: system monitorowania - zawierający wskaźniki osiągnięcia celów
Monitoring to proces systematycznego zbierania danych (wartości wskaźników), na podstawie których dokonuje się okresowej oceny danego dokumentu System monitoringu zawiera m.in.: podmioty odpowiedzialne za monitoring zestaw wskaźników mierzących cele sposób zbierania danych do wskaźników sposób i częstotliwości przedstawiania wyników monitoringu społeczności lokalnej zasady aktualizacji strategii

53 Część 6: finansowanie realizacji Strategii
Część ta zwiera informacje skąd będzie pochodziło finansowanie zadań; w jakim stopniu projekty będą finansowane ze środków własnych, budżetu państwa (agencje i fundusze celowe), środków UE, środków prywatnych, innych. Podając źródła finansowania – szczególnie zewnętrznego (UE, budżet państwa) - wzięto pod uwagę realność ich pozyskania - przeanalizowano dostępne środki w ramach programów oraz kryteriów wyboru projektów).

54 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !!


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Miasta Terespol"

Podobne prezentacje


Reklamy Google