Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PSYCHOLOGIA REKLAMY wykład 1 - - nasze postawy wobec reklamy - - regulacje prawne.

Коpie: 1
PSYCHOLOGIA REKLAMY wykład nasze postawy wobec reklamy - - regulacje prawne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PSYCHOLOGIA REKLAMY wykład 1 - - nasze postawy wobec reklamy - - regulacje prawne."— Zapis prezentacji:

1 PSYCHOLOGIA REKLAMY wykład nasze postawy wobec reklamy - - regulacje prawne

2 Literatura Doliński, D. (2003). Psychologiczne mechanizmy reklamy. GWP, Gdańsk Kall, J. (2000). Reklama. PWE, Warszawa Jachnis, A., Terelak, J.F. (1998). Psychologia konsumenta i reklamy. Wyd. "Branta", Bydgoszcz Łodziana-Grabowska, J. (1996). Efektywność reklamy. PWE, Warszawa Bralczyk, J. (2004). Język na sprzedaż. GWP, Gdańsk Caples, John. (2000). Skuteczna reklama. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa Lewiński, P.H. (1999). Retoryka reklamy. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

3 Badania postaw wobec reklamy Prowadzone przez liczne agencje badawcze Na zlecenia różnych podmiotów (państwowych i komercyjnych) Badane są: – –ogólne postawy wobec reklam we wszystkich mediach – –szczegółowe wskaźniki postaw (poznawcze, emocjonalne, behawioralne) – –postawy wobec reklam w poszczególnych mediach – –postawy wobec reklam poszczególnych grup produktów

4 Jaki jest, ogólnie rzecz bior ą c, Pana(i) stosunek do reklamy? (Jacek Dohnalik; 2008 © Copyright Pentor)

5 Przyczyny zmian postaw: Reklama nie jest nowością Natłok w mediach (dystraktor) Doświadczenie (produkt reklamowany nie zawsze oznacza produkt rzeczywisty) Uświadomienie sobie perswazyjnej funkcji reklamy Świadomość, że konkurencyjność wymusza reklamę Świadomość przełożenia wpływów z reklamy na jakość programu telewizyjnego (filmy)

6 Kierunek zmiany postaw wobec reklamy wśród Polaków W ci ą gu 16 lat pomiaru (Pentor) stosunku Polaków do reklamy, nastąpiła znacząca ich zmiana. – –początkowa euforia w 1992 roku – –dwie przełomowe zmiany: odsetek korzystnie oceniających reklamę spadł poniżej odsetka deklarujący wobec niej obojętności; odsetek osób niekorzystnie oceniających reklamy przewyższył (nieznacznie) odsetek tych, którzy reklamy oceniali korzystnie. Od roku 1998 nastąpiła pewna stabilizacja – –tendencja powolnego wzrostu odsetka deklarujących obojętność kosztem obu wyrazistych postaw, zarówno wrogów jak i wielbicieli reklam. Reklama staje się w coraz większym stopniu (w deklaracjach badanych) neutralnym tłem, szumem informacyjnym Zjawisko zappingu – przełączania kanałów w tv w trakcie reklam

7 Koniec kryzysu Znów akceptujemy reklamy W ciągu ostatniej dekady ogólny stosunek Polaków do reklam wykazywał dużą stałość. W latach pozytywny stosunek do zjawiska reklamy deklarował blisko co czwarty spośród nas, w kolejnych latach - co piąty. Załamanie nastąpiło w momencie kryzysu. W styczniu 2009 roku zanotowany został najniższy w całej dekadzie odsetek deklaracji pozytywnego stosunku do reklamy (14%), najwyższy zaś – deklaracji negatywnych (38%). W ubiegłym roku stosunek Polaków do reklam nieco się poprawił, jednak dopiero w styczniu tego roku nastąpił powrót do poziomu akceptacji reklam sprzed kryzysu (jedna piąta pozytywnych wskazań). W ciągu ostatniej dekady ogólny stosunek Polaków do reklam wykazywał dużą stałość. W latach pozytywny stosunek do zjawiska reklamy deklarował blisko co czwarty spośród nas, w kolejnych latach - co piąty. Załamanie nastąpiło w momencie kryzysu. W styczniu 2009 roku zanotowany został najniższy w całej dekadzie odsetek deklaracji pozytywnego stosunku do reklamy (14%), najwyższy zaś – deklaracji negatywnych (38%). W ubiegłym roku stosunek Polaków do reklam nieco się poprawił, jednak dopiero w styczniu tego roku nastąpił powrót do poziomu akceptacji reklam sprzed kryzysu (jedna piąta pozytywnych wskazań). Źródło: prezentacja Raport z badania, styczeń 2011 TNS PENTOR pentor-arch.tnsglobal.pl

8 Dlaczego nie przyznajemy si ę, ż e reklama ma na nas wpływ? Niezale ż no ść w my ś leniu – jako warto ść Szczególnie u: osób wykształconych zajmuj ą cych eksponowane stanowiska autorytetów społecznych

9 Dlaczego ulegamy reklamie? Jest wszechobecna (ró ż ne media, dost ę pna o ka ż dej porze, itp.) Oddziałuje na nasze procesy poznawcze (spostrzeganie, uwaga, pami ęć ) Wykorzystuje automatyczne mechanizmy działania procesów poznawczych (wielokrotne powtórzenia, kolory, szokowanie)

10 Zakazy prawne dotycz ą ce reklamy (1/2) Oddziaływanie poza ś wiadomo ś ci ą odbiorcy Reklamowanie wyrobów alkoholowych i tytoniowych Wprowadzanie klienta w bł ą d poprzez: – –podawanie informacji nieprawdziwych – –przedstawienie prawdziwych informacji w sposób dwuznaczny i myl ą cy. Wypowied ź, która zach ę caj ą c do nabywania towarów lub usług sprawia wra ż enie neutralnej informacji Reklama, która stanowi istotn ą ingerencj ę w sfer ę prywatno ś ci, Reklama porównawcza (z pewnymi wyj ą tkami)

11 Zakazy prawne dotycz ą ce reklamy (2/2) Przekaz reklamowy odwołuj ą cy si ę do: – –poni ż ania człowieka, – –szydzenia z przekona ń religijnych, – –zadawania cierpień lub tortur człowiekowi, – –wykorzystywania choroby, nieszcz ęś cia, itp. (wyj ą tek – reklama społeczna) – –wywoływanie l ę ku, – –wykorzystywanie przes ą dów lub łatwowierno ś ci dzieci Reklama porównawcza (z pewnymi wyj ą tkami)

12 Dopuszczalna reklama porównawcza Nie jest reklamą wprowadzającą w błąd Porównanie dotyczy usług lub towarów substytucyjnych W sposób obiektywny porównuje jedną lub kilka istotnych, sprawdzalnych i typowych cech tych towarów i usług, do których może należeć także cena Nie powoduje na rynku pomyłek w rozróżnieniu między reklamującym a jego konkurentem Nie dyskredytuje towarów, usług, działalności, znaków towarowych, itp., - niedopuszczalna jest reklama oczerniająca konkurenta W odniesieniu do towarów z geograficznym oznaczeniem regionalnym odnosi się zawsze do towarów z takim samym oznaczeniem

13 Zwi ą zek Stowarzysze ń Rada Reklamy (1996) Organizacja odpowiadaj ą ca za samoregulacj ę w dziedzinie reklamy w Polsce. Działa na rzecz podnoszenia standardów komunikacji marketingowej poprzez: – –promowanie dobrych wzorców – –pi ę tnowanie nieetycznych i nieuczciwych przekazów reklamowych. System samoregulacji opiera się na Kodeksie Etyki Reklamy, dokumencie opracowanym wspólnie przez: – –reklamodawców, – –agencje reklamowe – –media Nad przestrzeganiem Kodeksu czuwa Komisja Etyki Reklamy składaj ą ca si ę z ekspertów w dziedzinie mediów i reklamy

14 Kodeks etyki reklamy Podstawowy dokument Rady Reklamy i Komisji Etyki Reklamy Dotyczy całego przekazu reklamowego z wyj ą tkiem kampanii społecznych i politycznych. Zbiór przepisów okre ś laj ą cych – –co jest dopuszczalne, a co nieetyczne w przekazie reklamowym – –reguluje wszystkie aspekty komunikacji reklamowej z uwzgl ę dnieniem specyfiki ró ż nych mediów. – –promuje odpowiedzialne praktyki w dziedzinie reklamy – –odpowiada na wyzwania stawiane przez dynamiczny rynek – –jest regularnie przeglądany i aktualizowany

15 Kodeks etyki reklamy Zawiera szczegółowe przepisy zakazuj ą ce m.in.: – –dyskryminacji ze wzgl ę du na płe ć, wyznanie czy narodowo ść – –u ż ywania elementów zach ę caj ą cych do aktów przemocy – –nadu ż ywania zaufania odbiorcy, jego braku do ś wiadczenia lub wiedzy Kładzie nacisk na zapewnienie by reklama nie wprowadzała w bł ą d, chroni przed nieetycznym i nieuczciwym przekazem reklamowym.


Pobierz ppt "PSYCHOLOGIA REKLAMY wykład 1 - - nasze postawy wobec reklamy - - regulacje prawne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google