Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyczne implikacje przygotowania wniosków dla MSP Marek Hola.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyczne implikacje przygotowania wniosków dla MSP Marek Hola."— Zapis prezentacji:

1 Praktyczne implikacje przygotowania wniosków dla MSP Marek Hola

2 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 2 Moduł I ___________ ramy programowe RPO zakres pomocy warunki uzyskania pomocy

3 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 3 Ramy programowe RPO

4 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 4 Wybrane dokumenty krajowe Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 -2013 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2020 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227, poz. 1658) Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 wydane przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

5 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 5 Wybrane dokumenty europejskie Strategia lizbońska i Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającym Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; Rozporządzeniem (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1783/1999; Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

6 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 6 Zakres pomocy

7 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 7 Zakres pomocy Rozwój i innowacje w MŚP. 1.1 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP. 1.3 Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP. 1.4 Systemowe wspieranie przedsiębiorczości. 1.5 Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych. 1.6 Promocja gospodarcza regionu.

8 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 8 Zakres pomocy Społeczeństwo wiedzy. 2.1. Infrastruktura edukacyjna i naukowo-badawcza 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego. Funkcje miejskie i metropolitalne. 3.1. Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego. 3.2. Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej. Regionalny system transportowy. 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej. 4.2. Rozwój regionalnej infrastruktury kolejowej. 4.3. Rozwój i poprawa dostępności węzłów transportowych.

9 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 9 Zakres pomocy Środowisko i energetyka przyjazna środowisku. 5.1. Gospodarka odpadami. 5.2. Gospodarka wodna. 5.3. Zarządzanie informacją o środowisku. 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych. 5.5. Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii. Turystyka i dziedzictwo kulturowe. 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny. 6.2. Promocja i informacja turystyczna. 6.3. Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym. 6.4. Wspieranie i zachowanie przyrodniczych walorów przyrodniczych Ochrona zdrowia i system ratownictwa. 7.1. Infrastruktura ochrony zdrowia. 7.2. Zintegrowany system ratownictwa.

10 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 10 Zakres pomocy Lokalna infrastruktura podstawowa. 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy. 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie. 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury. 9.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia. 9.3. Lokalne inicjatywy obywatelskie.

11 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 11 Warunki uzyskania pomocy

12 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 12 Warunki uzyskania pomocy Projekty muszą być zgodne z celami głównymi i szczegółowymi poszczególnych osi priorytetowych opisanych w RPO WP, natomiast dany typ projektu musi być przewidziany, jako możliwy do realizacji w ramach danej osi, jej działań i poddziałań.

13 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 13 Warunki uzyskania pomocy Informacja o osiach priorytetowych, działaniach, poddziałaniach i typach projektów, dla których można aplikować o dofinansowanie będzie każdorazowo zamieszczona w ogłoszeniu o naborze wniosków.

14 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 14 Moduł II ____________ identyfikacja projektu założenia projektu modelowanie projektu produkt struktura i następstwo produktów ryzyko czas kapitał modelowanie projektu przedsięwzięcia podstawowe wskaźniki finansowe przedsięwzięcia

15 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 15 Pomysł na projekt Jest obiecujący gdy: Jest innowacyjny Jest wartością do klientów Istnieje potencjał zdolny do jego zaplanowania i wdrożenia Będzie przynosił zyski

16 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 16 Pole sił

17 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 17 Cykl życia projektu

18 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 18 Otoczenie projektu Otoczenie opiniotwórcze Otoczenie najbliższe Środowisko wewnętrzne Otoczenie doraźne

19 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 19 Macierz BCG Gwiazdy są to tzw. produkty przebojowe, mają duży udział w szybko rozwijającym się rynku w przodujących sektorach Dojne krowy są to produkty, będące żywicielami jednostki organizacyjnej. Mają one wysoki udział w wolno rozwijającym się rynku. Znaki zapytania - inaczej dylematy, są to produkty deficytowe, charakteryzują się niskim udziałem w szybko rozwijającym się rynku. Psy - inaczej kule u nogi, są to produkty nie przynoszące znaczącej nadwyżki i nie mające perspektyw rozwoju. Są one rezultatem przegranej walki konkurencyjnej na rynku, który został już w pełni nasycony danym rodzajem usług.

20 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 20 Założenia projektu

21 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 21 Struktura produktowa Produkt finalny Produkt cząstkowy 1 Produkt cząstkowy 2 Produkt cząstkowy 3 Produkt cząstkowy 4 Grupa produktowa Produkt zewnętrzny

22 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 22 Diagram następstwa produktów Produkt finalny Produkt cząstkowy 1 Produkt cząstkowy 2 Produkt cząstkowy 3 Produkt cząstkowy 4 Produkt zewnętrzny

23 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 23 Podział projektu na etapy

24 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 24 Parametry opisu produktu Cel Przeznaczenie Pochodzenie (wytworzony / wewnętrzny pozyskany / zewnętrzny) Organizacja wytworzenia /pozyskania produktu Osoba (zespół) odpowiedzialna za produkt Kryteria jakości Wymagane umiejętności do sprawdzenia jakości Opis metody sprawdzenia jakości Budżet produktu

25 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 25 Najczęstsze kategorie przyczyn to 5M + E Maszyny Metody MateriałyMierniki Ludzie Otoczenie IDEA WYKRESU ISHIKAWY

26 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 26 TECHNIKI IDENTYFIKACJI Lista Kontrolna (check list) zagrożeń i szans Konsultacje z ekspertami Wskazanie elementów krytycznych w WBS Doświadczenia z poprzednich projektów Realizacja testów Analiza wąskich gardeł Analiza ścieżki krytycznej

27 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 27 JAKOŚCIOWA ANALIZA RYZYKA Prawdopodobieństwo Konsekwencje, skutki fantazja Tym się zajmijmy Strefa wysokiego ryzyka 1 1 2 …no i co z tego?

28 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 28 Opis ryzyka Opis niepożądanego zdarzenia. Wszystkie jego możliwe skutki. Stopień zagrożenia skutkami. Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia. Kiedy zdarzenie może wystąpić. Oddziaływanie na projekt, inne projekty lub otoczenie projektu.

29 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 29 RYZYKO Wynik Skutki Wyzwalacz (czynniki wyzwalające) Przyczyny Właściciel Prawdopodobieństwo FORMALNY OPIS RYZYKA Okres występowania ryzyka

30 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 30 Zarys schematu oceny etapów i przeglądów ryzyka

31 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 31 Czas Ścieżka krytyczna Obciążenie zasobów

32 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 32 Kapitał W celu uzyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych niezbędne jest posiadanie wkładu krajowego. Środki te powinny pokrywać wymaganą zapisami RPO część wydatków kwalifikowanych oraz 100% wydatków niekwalifikowanych. Wkładem krajowym, w zależności od typu beneficjenta, będą środki publiczne i/ lub środki prywatne. Nie oznacza to jednak, że wkład własny beneficjenta w całości musi stanowić jego środki własne.

33 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 33 Kapitał Osoby upoważnione do reprezentowania Beneficjenta Końcowego oświadczają, podmiot posiada środki finansowe niezbędne do realizacji projektu w wysokości zgodnej z tabelą źródeł finansowania wydatków kwalifikowanych projektu pkt 7 (formularza wniosku o dofinansowanie projektu).

34 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 34 Kapitał Beneficjent deklaruje zapewnienie pełnej płynności finansowej w trakcie realizacji inwestycji.

35 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 35 Opracowanie/własność intelektualna

36 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 36 Podstawowe wskaźniki finansowe przedsięwzięcia Wykaz środków trwałych Uproszczony bilans Rachunek zysków i strat Prognozy sprzedaży produktów i usług Prognozy przychodów Prognoza przepływów gotówkowych –Przepływy środków z działalności operacyjnej –Przepływy środków z działalności inwestycyjnej –Przepływy środków z działalności operacyjnej

37 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 37 Podstawowe wskaźniki finansowe przedsięwzięcia Wskaźnik rentowności kapitału Wskaźnik rentowności sprzedaży Analiza wrażliwości Oczekiwana stopa zwrotu z kapitału Przewidywane nakłady na inwestycje

38 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 38 WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI KAPITAŁU ROE = zysk netto/średni poziom kapitału własnego * 100%

39 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 39 WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY ROS = zysk netto/ sprzedaż * 100%

40 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 40 Założenia do standardowej analizy wrażliwości Wzrost kosztów – 10% Spadek sprzedaży – 10%

41 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 41 Moduł III ________________ horyzont czasowy kwalifikowalności wydatków zasady kwalifikowalności wydatków zasady poprawnego przygotowania i wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu formularz wniosku o dofinansowanie projektu wymagania formalne wniosku

42 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 42 Horyzont czasowy kwalifikowalności wydatków

43 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 43 Horyzont czasowy kwalifikowalności wydatków W przypadku RPO WP okres kwalifikowalności wydatków, rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2007r. Końcowa data kwalifikowalności wydatków w ramach projektów oznaczona została na dzień 30 czerwca 2015r.

44 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 44 Zasady kwalifikowalności wydatków

45 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 45 Każdy wydatek można uznać za kwalifikowany jeżeli: - został poniesiony wyłącznie w związku z kwalifikowalnym projektem realizowanym przy udziale EFRR wymienionym w wykazie typów projektu dla działania w Uszczegółowieniu RPO WP, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Komitet Monitorujący RPO WP; - jest niezbędny do realizacji projektu, a więc ma z rzeczonym projektem bezpośredni związek, - jest rzetelny, wierny i można go zweryfikować, czyli kwota wydatków jest poświadczona fakturą lub innymi dokumentami księgowymi o równorzędnej wartości dowodowej,

46 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 46 Każdy wydatek można uznać za kwalifikowany jeżeli: - został zaplanowany w budżecie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi i krajowymi, - jest zgodny z przepisami wymienionych wcześniej rozporządzeń i wytycznych MRR; - został poniesiony zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych; - jest zawarty lub nie jest zakazany w katalogu wydatków kwalifikowanych dla działania RPO WP zapisanym w załączniku nr… Przewodnika.

47 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 47 Podstawa prawna kwalifikowalności wydatków: Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 z dnia 3 października 2006 Dokument dostępny pod adresem: www.funduszestrukturalne.gov.pl

48 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 48 - dokumentowanie wydatków - podwójne finansowanie -cross-financing -wkład niepieniężny - opłaty finansowe i koszty gwarancji - amortyzacja - środki trwałe.

49 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 49 27. Na etapie wyboru wniosków sprawdzeniu podlega potencjalna kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku, w tym zwłaszcza następujące elementy: · czy wydatek jest zgodny z postanowieniami Programu Operacyjnego? · czy wydatek jest niezbędny do realizacji przedłożonego projektu? · czy wydatek jest efektywny? 28. Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie z beneficjentem umowy o dofinansowanie nie oznacza, że wszystkie wydatki, które beneficjent przedstawi do refundacji w trakcie realizacji projektu, będą kwalifikować się do współfinansowania.

50 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 50 29. Kwalifikowalność poniesionych wydatków oceniana jest w trakcie realizacji projektu, kiedy beneficjent przedkłada kolejne wnioski o płatność. Wówczas sprawdzeniu podlegają przede wszystkim: · poniesienie przedłożonego wydatku w ramach współfinansowanego projektu, · poniesienie wydatku zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Komitet Monitorujący danego Programu Operacyjnego, · zgodność przedkładanych do refundacji wydatków z kategoriami wydatków wynikającymi z postanowień umowy o dofinansowanie projektu. Kategorie te mogą być ujęte we wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącym załącznik do umowy, · zgodność z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego, · zasadność poniesienia danego wydatku dla realizacji projektu · efektywność poniesionego wydatku, · sposób udokumentowania wydatków.

51 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 51 Dokumentowanie wydatków

52 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 52 30. Do współfinansowania kwalifikuje się wydatek, który został faktycznie poniesiony przez beneficjenta. 31. Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu księgowym tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego Beneficjenta. 32. O ile Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym nie określi tego inaczej, jako dowód poniesienia wydatku rozumie się opłaconą fakturę lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z wyciągiem bankowym potwierdzającym poniesienie wydatku. 33. Zasady dokumentowania kosztów związanych z wkładem niepieniężnym, amortyzacją oraz innych kosztów określa Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym.

53 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 53 Podwójne finansowanie

54 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 54 34. Podwójne finansowanie oznacza niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych - wspólnotowych lub krajowych. 35. Podwójnym finansowaniem jest w szczególności: · zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch róŜnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności. · zrefundowanie kosztów podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budŜetu państwa w oparciu o Ustawę o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zm. · zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej, a następnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności.

55 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 55 Cross-financing

56 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 56 36. Co do zasady, program operacyjny finansowany jest tylko z jednego funduszu. Oznacza to, że wydatki kwalifikowane w ramach danego programu muszą być zgodne z przepisami wspólnotowymi odnoszącymi się do danego funduszu. Wyjątkiem są programy współfinansowane łącznie ze środków Funduszu Spójności oraz EFRR. 37. O ile Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym dopuści taką możliwość oraz w przypadku, gdy wymaga tego realizacja danego projektu, katalog poniesionych wydatków współfinansowanych przez określony fundusz może zostać poszerzony o wydatki kwalifikowane w ramach innego funduszu. Wartość tego rodzaju poniesionych wydatków nie może stanowić jednak więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych, zrefundowanych na poziomie priorytetu danego programu operacyjnego (taka możliwość dotyczy jedynie EFRR i EFS). 38. W przypadku EFS Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym może podnieść procentową wartość kosztów kwalifikowanych, o których mowa w punkcie 37 do 15%, z poszanowaniem artykułu 3 ustęp 7 Rozporządzenia 1081/2006.

57 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 57 Wkład niepieniężny

58 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 58 44. Wkład niepieniężny wniesiony na rzecz projektu przez beneficjenta publicznego lub prywatnego w postaci dóbr lub usług, za które nie dokonano płatności, stanowi koszt kwalifikowany przy założeniu, są: · polega na wniesieniu nieruchomości w rozumieniu art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, urządzeń lub materiałów (surowców), badań, pracy wysokokwalifikowanej lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy; · jego wartość może zostać w niezależny sposób wyceniona oraz jeśli zaistnieje taka konieczność- zweryfikowana; 45. W przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci terenu niezabudowanego lub terenu zabudowanego, dodatkowo zastosowanie mają zasady określone w pkt. 4.11 oraz 4.12. 46. W przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, jej wartość określa się z uwzględnieniem ilości poświęconego czasu na jej wykonanie oraz średniej stawki godzinowej lub dziennej za dany rodzaj pracy. 47. W przypadku wniesienia przez beneficjenta wkładu niepieniężnego do projektu, współfinansowanie z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności nie może przekroczyć wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych, pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego.

59 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 59 Opłaty finansowe i koszty gwarancji

60 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 60 48. Niżej wymienione rodzaje wydatków kwalifikują się do współfinansowania z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności, o ile ich poniesienie jest niezbędne dla przygotowania bądź realizacji projektu oraz nie są zakazane na mocy obowiązujących przepisów prawa wspólnotowego bądź krajowego: · koszty otwarcia i prowadzenia odrębnego rachunku bankowego dla celów realizacji projektu oraz opłaty pobierane od dokonywanych transakcji finansowych, których dokonanie jest niezbędne dla realizacji projektu, · koszty porad prawnych, opłaty notarialne, koszty doradztwa udzielonego przez ekspertów finansowych lub technicznych, · koszty audytu i koszty księgowości, · koszty obsługi instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie.

61 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 61 Amortyzacja

62 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 62 49. Odpisy amortyzacyjne z tytułu spadku wartości środków trwałych stanowią koszt kwalifikowany, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: odpisy amortyzacyjne dotyczą środka trwałego, który jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywany do jego wdrażania; · zakup środka trwałego nie był wcześniej finansowany ze środków dotacji krajowej ani wspólnotowej; · kwalifikowana wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji danego projektu; · wartość odpisów amortyzacyjnych została obliczona zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.02.76.694, z późn. zm.) 50. W przypadku, gdy dane wyposażenie wykorzystywane jest także w innych celach niŜ realizacja projektu, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania wyposażenia w celu realizacji projektu.

63 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 63 Środki trwałe

64 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 64 51. Wydatek na zakup środków trwałych, które będą na stałe zainstalowane w ramach projektu będzie wydatkiem kwalifikowanym pod warunkiem, są środki te będą włączone w rejestr środków trwałych podmiotu odpowiedzialnego za realizację oraz wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości. 52. Wydatki na przenośne środki trwałe nie zainstalowane na stałe w projekcie, zakupione lub wytworzone w celu realizacji projektu (np. samochody, komputery meble, drukarki, itp.) mogą być kwalifikowane w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym w okresie, w którym były wykorzystywane dla realizacji projektu. Oznacza to, iż wartość rezydualna (księgowa wartość likwidacyjna) środków trwałych po zakończeniu realizacji projektu nie jest wydatkiem kwalifikowanym. 53. Wydatki na zakup środków trwałych zakupionych na czas realizacji projektu powinny być przewidziane we wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu.

65 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 65 Zasady poprawnego przygotowania i wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu

66 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 66 Zasady poprawnego przygotowania i wypełnienia wniosku Projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach RPO WP muszą zostać przygotowane w formie standardowego wniosku o dofinansowanie projektu. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu sporządzany jest w edytorze wniosku, w oparciu o aplikację – Generator Wniosków RPO WP dostępną na stronach internetowych DPR ( w ww.dpr.woj-pomorskie.pl )

67 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 67 Zasady poprawnego przygotowania i wypełnienia wniosku Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy wypełniać zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu. Konieczne jest dołączenie do wniosku wszelkich wymaganych dla danego rodzaju projektu załączników.

68 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 68 Zasady poprawnego przygotowania i wypełnienia wniosku Wniosek o dofinansowanie projektu (formularz wniosku wraz z załącznikami) należy złożyć w dwóch egzemplarzach (oryginał plus kopia). Dodatkowo formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej (na płycie CD).

69 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 69 Zasady poprawnego przygotowania i wypełnienia wniosku Oryginał formularza wniosku o dofinansowanie projektu powinien być podpisany czytelnie wraz z imienną pieczątką na ostatniej stronie formularza wniosku aplikacyjnego przez: osobę wymienioną do reprezentacji w aktach powołujących, np. statut lub osobę przez niego pisemnie upoważnioną.

70 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 70 Zasady … / Kopia i załączniki Kopia formularza wniosku o dofinansowanie projektu powinna być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Na pierwszej stronie kopii powinna znaleźć się pieczątka za zgodność z oryginałem, dopisek od strony 1 do XX (ostatniej)oraz czytelny podpis wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej oryginał wniosku. Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu powinny być ponumerowane zgodnie z Listą załączników w formularzu wniosku o dofinansowanie projektu (np. Załącznik nr 1 Studium wykonalności, itd). Załączniki więcej niż jednostronicowe powinny mieć ponumerowane strony, powinny być również zszyte lub zbindowane. Każdy załącznik do oryginału wniosku o dofinansowanie projektu powinien być na pierwszej stronie podpisany czytelnie wraz z imienną pieczątką przez osobę podpisującą oryginał wniosku. Każdy załącznik do kopii wniosku o dofinansowanie projektu powinien być potwierdzony za zgodność oryginałem. Na pierwszej stronie kopii powinna znaleźć się pieczątka za zgodność z oryginałem, dopisek od strony 1 do XX (ostatniej) oraz czytelny podpis wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej oryginał wniosku.

71 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 71 Przed przygotowaniem projektu i wniosku … Proces przygotowania wniosku o współfinansowanie projektu należy rozpocząć od zapoznania się z podstawowymi dokumentami programowymi tj. w szczególności z: - Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007 - 2013; - Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013; - Uszczegółowieniem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013; - wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Instytucji Zarządzającej (Zarządu Województwa Pomorskiego).

72 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 72 c.d. - Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającym Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; - Rozporządzeniem (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1783/1999; - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

73 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 73 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu

74 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 74

75 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 75

76 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 76

77 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 77

78 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 78

79 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 79

80 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 80

81 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 81

82 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 82

83 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 83

84 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 84

85 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 85

86 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 86

87 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 87

88 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 88

89 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 89

90 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 90

91 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 91

92 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 92 Wymagania formalne wniosku

93 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 93 Na ocenę formalną składa się weryfikacja sumy kontrolnej wniosku, część dopuszczalności oraz część administracyjna. Ocena formalna ma charakter oceny 0/1 tzn. że wniosek spełnia lub nie spełnia danego kryterium. Ocenę formalną rozpoczyna weryfikacja kryterium sumy kontrolnej. W przypadku niespełnienia tego kryterium, wniosek nie jest poddawany dalszej ocenie. Na tym etapie dopuszcza się możliwość jednokrotnego poprawienia wniosku, przy czym poprawa ta polega na skorygowaniu wyłącznie sumy kontrolnej w celu doprowadzenia do zgodności wersji papierowej z elektroniczną.

94 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 94 Kryterium sumy kontrolnej 1) Zgodność sumy kontrolnej wniosku

95 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 95 Kryteria dopuszczalności 1) złożenie wniosku w wyznaczonym terminie i miejscu 2) złożenie wniosku na obowiązującym formularzu 3) wypełnienie wniosku w języku polskim 4) kwalifikowalność beneficjenta i partnerów projektu 5) kwalifikowalność typu projektu 6) kwalifikowalność geograficzna/demograficzna (jeśli dotyczy) 7) zgodność z dokumentami warunkującymi realizację projektu (jeśli dotyczy) 8) kwalifikowalność wartościowa (jeśli dotyczy) 9) kwalifikowalność okresu realizacji projektu 10) maksymalna kwota dofinansowania projektu (jeśli dotyczy) 11) poziom dofinansowania 12) powiązanie z celami Osi Priorytetowej

96 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 96 Kryteria administracyjne 1) kompletność wniosku 2) kompletność załączników 3) spójność dokumentów 4) zgodność wskaźników monitoringowych z listą 5) ryzyko wystąpienia pomocy publicznej 6) kwalifikowalność wydatków 7) źródła finansowania projektu 8) poziom dofinansowania

97 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 97 Podsumowanie

98 Gdańsk, 6 marca 2008III Pomorskie Forum Przedsiębiorcości 98 Dziękuję za uwagę … Miłego powrotu do domu. Marek Hola


Pobierz ppt "Praktyczne implikacje przygotowania wniosków dla MSP Marek Hola."

Podobne prezentacje


Reklamy Google