Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Standardy etyczne w pracy doradcy dr Anna Kienig Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Standardy etyczne w pracy doradcy dr Anna Kienig Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii."— Zapis prezentacji:

1 Standardy etyczne w pracy doradcy dr Anna Kienig Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii

2 Wartości etyczne realizowane w poradnictwie zawodowym
- dobro - podstawowa wartość etyczna - wolność - odpowiedzialność - uczciwość – otwartość, autentyczność i gotowość do rozmawiania o najtrudniejszych nawet sprawach

3 godność i szacunek – poczucie i świadomość własnej wartości, która przejawia się w szacunku dla samego siebie i innych ludzi tolerancja – przyznanie prawa innym osobom do własnych poglądów, do odmiennych przekonań religijnych, do innego sposobu odczuwania i zachowania, do odmiennego wyglądu, do wyboru własnego stylu życia - poufność – polega na dochowaniu tajemnicy o sytuacji życiowej klienta, jego odczuciach, myślach, zachowaniach, przeżyciach, bliskich mu osobach

4 Kodeks etyczny doradcy zawodowego
Kodeks zawiera standardy zachowań etycznych, których pracownicy muszą przestrzegać, wykonując swój zawód. Standardy te odnoszą się do relacji doradców z klientami indywidualnymi i społeczeństwem oraz specjalistów ze współpracownikami tej samej placówki. Mogą również określać zasady współpracy i konsultacji doradców z innymi specjalistami, np. lekarzami, psychoterapeutami , prawnikami.

5 Kodeks etycznego postępowania decyduje o kształcie moralnej orientacji doradców oraz codziennej praktyki. Wpływa na dokonywanie wyborów moralnych w sytuacjach złożonych , trudnych, w których wykluczają się równoważne wartości i zasady etyczne.

6 Cele kodeksu etycznego doradcy zawodowego
- konstytuowanie etosu danej grupy zawodowej - podniesienie prestiżu i wpływ na społeczny wizerunek - określenie obowiązków pracownika i ewentualnych sankcji społeczno-prawnych - poszerzanie pola świadomości pracowników, uwrażliwianie ich na problemy zawodowe - pokazywanie kontekstu działalności profesjonalnej - uświadomienie osobom korzystającym z pomocy doradców, do czego mają prawo, czego mogą oczekiwać i wymagać od przedstawicieli danego zawodu

7 Funkcje kodeksu etycznego postępowania
informacyjna – wartości i normy moralne informują pracowników o ich wzajemnych obowiązkach i powinnościach regulacyjna – zasady, normy i wzorce moralne powodują powstrzymywanie się przed naruszeniem określonych wartości bądź skłaniają do nich realizacji - integracyjna – zasady, normy i wzorce moralne zespalają określone grupy doradców, harmonizują ich współżycie i współpracę, a także poprawiają komunikację interpersonalną

8 inspiracyjna – wartości i normy moralne skłaniają do działania w określonym kierunku, do realizacji przyjętych celów, są wyzwaniem do stałego doskonalenia się - kreatywna – aprobata i respektowanie określonych wartości, wzorców osobowych i zasad moralnych skłania do wprowadzenia zmian we własnym „wnętrzu”, w stosunkach z otoczeniem, w postawach, dążeniach i aspiracjach doradcy, realizacji celów wykraczających poza interes osobisty, eliminowanie egoistycznych skłonności

9 Standardy Etyczne Międzynarodowego Stowarzyszenia Poradnictwa Edukacyjnego i Zawodowego
Deklaracja standardów kwalifikacyjnych doradcy (Declaration of Counsellor Qualification Standards) - zatwierdzona przez Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Stowarzyszenia Poradnictwa Edukacyjnego i Zawodowego (MSPEiZ / IAEVG) w Warwick (Anglia) 5 sierpnia 1999 r.

10 Specjalne standardy kwalifikacji i etyczne obowiązki członków MSPEiZ (http://www.iaevg.org )

11 - znajomość przyjętych wymagań odnośnie kwalifikacji i oczekiwań w zakresie wyszkolenia kompetentnych praktyków poradnictwa i doradztwa edukacyjnego i zawodowego oraz informowanie o tych wymaganiach i oczekiwaniach przedstawicieli władz wykonawczych, prawodawców i innych;

12 - uzyskanie podstawowego wyszkolenia oraz kontynuowanie procesu kształcenia ustawicznego w dziedzinach wiedzy i kwalifikacji niezbędnych w tym zawodzie do stania się wykwalifikowanym i kompetentnym pracownikiem poradnictwa edukacyjnego i zawodowego

13 - członkowie MSPEiZ odpowiadają za sprawdzanie i rozwijanie swoich kompetencji zawodowych oraz przechodzenie okresowych szkoleń gwarantujących kompetentne świadczenie usług klientom z różnych środowisk oraz skuteczne stosowanie nowych teorii i technik interwencyjnych, programów komputerowych i procedur oceny sytuacji klienta

14 Uwarunkowania standardów jakości
• rozwój sytuacji społecznej i gospodarczej oraz wartości kulturowe są różne w różnych krajach i wymagają odrębnego poznania i refleksji • dla różnych grup docelowych i różnych zadań doradczych niezbędne są różne kwalifikacje (nauczanie w zakresie rozwoju kariery, doradztwo indywidualne, doradztwo dla studentów, mniejszości, grup wielokulturowych, osób niepełnosprawnych i w niekorzystnej sytuacji społecznej, starszych osób) • kwalifikacje doradców poradnictwa podstawowego powinny łączyć aspekty planowania kariery zawodowej z aspektami związanymi z rynkiem pracy.

15 Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "Standardy etyczne w pracy doradcy dr Anna Kienig Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google