Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WM 2013 -2020 ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO ORAZ WYNIKI NABORU DO BANKU PROJEKTÓW REGIONALNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WM 2013 -2020 ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO ORAZ WYNIKI NABORU DO BANKU PROJEKTÓW REGIONALNYCH."— Zapis prezentacji:

1 REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WM ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO ORAZ WYNIKI NABORU DO BANKU PROJEKTÓW REGIONALNYCH

2 Regionalna Strategia Innowacji WM Cel główny Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski poprzez realizację harmonijnej polityki, koncentrującej się na poprawie warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, innowacyjnej i naukowej, rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz stymulowaniu popytu na innowacje i wzmacnianiu więzi kooperacyjnych między nauką i gospodarką, zwłaszcza w dziedzinach specjalizacji regionalnej Priorytet 1 Rozwój infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy Priorytet 2 Kreowanie popytu na innowacje Priorytet 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

3 Priorytet 1. Rozwój infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy DziałaniaPrzedsięwzięcia strategiczne Działanie A. Instrumenty infrastrukturalne i finansowe służące przedsięwzięciom innowacyjnym i nowym technologiom A.1. INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PARKI PRZEMYSŁOWE I TECHNOLOGICZNE A.2. SIEĆ FUNDUSZY ZALĄŻKOWYCH A.3. POŻYCZKI I PORĘCZENIA NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ A.4. INFRASTRUKTURA BADAWCZA JEDNOSTEK NAUKOWYCH Działanie B. System zachęt dla rozwoju przedsiębiorczości B.1. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA B.2. PROMOCJA GOSPODARCZA I WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU

4 Priorytet 1. Rozwój infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy DziałaniaPrzedsięwzięcia strategiczne Działanie C. Potencjał instytucjonalny małopolskiego systemu innowacji C.1. CENTRUM TECHNOLOGII I ROZWOJU C.2. CENTRUM KREATYWNOŚCI I DIZAJNU

5 Priorytet 2. Kreowanie popytu na innowacje DziałaniaPrzedsięwzięcia strategiczne Działanie D Kompetencje i kooperacja kadr nowoczesnej gospodarki D.1. KAPITAŁ LUDZKI PRZEDSIĘBIORSTW REGIONALNEJ SZANSY D.2. KOMPETENCJE KADR NAUKOWYCH I STUDENTÓW Działanie E. Konkurencyjność, innowacyjność i kooperacja przedsiębiorstw E.1. WSPARCIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH I DZIAŁALNOŚCI B+R PRZEDSIĘBIORSTW E.2. MAŁOPOLSKIE BONY NA INNOWACJIE E.3. ROZWÓJ KLASTRÓW

6 Priorytet 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego DziałaniaPrzedsięwzięcia strategiczne Działanie F. Rozwój regionalnej sieci szerokopasmowej F.1. REGIONALNA SIEĆ SZEROKOPASMOWA NOWEJ GENERACJI Działanie G. Rozwój usług elektronicznych oraz interoperacyjnych platform cyfrowych G.1. E-USŁUGI PUBLICZNE I KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH G.2. OTWARTE STANDARDY I REGIONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE G.3. CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH G.4. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TELEINFORMATYCZNA DLA MIESZKAŃCÓW G.5. SYSTEMY WIELOKANAŁOWEGO DOSTĘPU DO INFORMACJI I USŁUG Działanie H Rozwój treści cyfrowych H.1. ROZWÓJ TREŚCI CYFROWYCH I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

7 Projekty zgłoszone do RSI w ramach Banku Projektów Regionalnych

8 Regionalna Strategia Innowacji CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ: identyfikacja najlepszych projektów w ramach 10 programów strategicznych włączenie Małopolan w proces konsultacji społecznych i przygotowanie programów strategicznych jak najlepsze przygotowanie się do następnej perspektywy finansowej UE ( ) LICZBA ZGŁOSZONYCH PROJEKETÓW DO RSI I ICH WARTOŚĆ Zgłoszono 66 propozycji pomysłów na projekty do RSI w ramach Banku Projektów Regionalnych o łącznej wartości: 5334,20 mln PLN Po wstępnej analizie przyporządkowano 62 projekty do RSI o łącznej wartości 4844,42 mln PLN Rozpiętość wartości projektów w przedziale: 1,5 mln – 500 mln PLN

9 Zgłoszone projekty w perspektywie Priorytetów RSI Priorytet 1: Rozwój infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy – 39 projektów Priorytet 2: Kreowanie popytu na innowacje – 3 projekty Priorytet 3: Rozwój społeczeństwa informacyjnego – 20 projektów Zasugerowano przeniesienie do innych programów strategicznych – 11 projektów Zasugerowano przeniesienie do RSI z innych programów strategicznych – 7 projektów

10 Jednostki zgłaszające projekty do BPR (liczba zgłoszonych projektów) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie: (2 projekty) Akademia Górniczo – Hutnicza w Karakowie, ACK Cyfronet AGH: (3) FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji: (1) Fundacja Forum: (1) Fundacja Forum we współpracy z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej GAP: (1) Fundusz Zalążkowy KPT Sp. z o.o.: (1) Gmina Drwina: (1) Gmina Miasto Tarnów: (3) Gmina Miejska Kraków- Urząd Miasta Krakowa: (1) Gmina Olkusz: (2)

11 Jednostki zgłaszające projekty do BPR (liczba zgłoszonych projektów) – c.d. Gmina Oświęcim: (1) Gmina Zator: (1) Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów: (1) Instytut Odlewnictwa: (1) Klaster Life Science Kraków, Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.: (1) Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie: (3) Konsorcjum w składzie Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy: (1) Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.: (3) Małopolska Agencja Energii i Środowiska: (1) Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego: (8) Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie: (1)

12 Jednostki zgłaszające projekty do BPR (liczba zgłoszonych projektów) – c.d. Miasto Limanowa: (1) Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. (Park Technologiczny, MMC Brainville): (1) Politechnika Krakowska: (2) Powiat Myślenicki: (1) Selvita S.A.: (1) Stowarzyszenie 10 Czerwca: (2) Stowarzyszenie Medycyna Polska: (1) Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.: (1) Uniwersytet Ekonomiczny: (1) Uniwersytet Jagielloński: (7) Województwo Małopolskie: (6) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie: (1)

13 Wyniki naboru projektów według priorytetów RSI 2020 Priorytet 1. Rozwój infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy

14 Wyniki naboru projektów według priorytetów RSI 2020 Priorytet 1. Rozwój infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy Projekty dotyczące life science, zdrowia, medycyny Tytuł projektuPodmiot zgłaszający Wartość projektu (mln zł) Małopolskie Centrum Innowacyjnej Medycyny Selvita S.A. 500 Rozbudowa pawilonu S-1 jako bazy do kształcenia i badań proinnowacyjnych Wydziałów: Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 140 Rozwój Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS Uniwersytet Jagielloński, Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS 135 Budowa Centrum Dydaktyczno – Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium M. Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum 107,06 Centrum Transferu Badań o Życiu Uniwersytet Jagielloński 80 Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ źródłem innowacji o kluczowym znaczeniu dla Małopolski Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii 58 Made in Klaster" - Rozwój Ekosystemu Innowacji dla Inteligentnej Specjalizacji w Life Science Klaster LifeScience Kraków Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. 28,4

15 Wyniki naboru projektów według priorytetów RSI 2020 Priorytet 1. Rozwój infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy Projekty dotyczące energetyki Tytuł projektuPodmiot zgłaszający Wartość projektu (mln zł) Fundusz dla rozwiązań energooszczędnych w administracji i usługach publicznych Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 400 Małopolskie Centrum Badań Energooszczędnych (MCBE) Politechnika Krakowska30 Projekty dotyczące infrastruktury badawczo-naukowej Tytuł projektuPodmiot zgłaszający Wartość projektu (mln zł) Rozwój Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów Instytut Odlewnictwa110 Rozbudowa zasobów obliczeniowych komputerów dużej mocy dla potrzeb innowacyjnych prac badawczych i nowych technologii Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, ACK Cyfronet AGH 36

16 Wyniki naboru projektów według priorytetów RSI 2020 Priorytet 1. Rozwój infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy Projekty dotyczące przemysłów kreatywnych Tytuł projektuPodmiot zgłaszający Wartość projektu (mln zł) Strefa Kreatywna Kraków – Interaktywne Centrum Nauki Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. 250 Living Lab Kreatywnego Przemysłu w Nowej Hucie Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. 177,5 Małopolskie Centrum Kreatywności I DesignuFundacja FORUM we współpracy z Fundacją GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ GAP 90 Kraków Design Lab (KDL)Fundacja FORUM28

17 Wyniki naboru projektów według priorytetów RSI 2020 Priorytet 1. Rozwój infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy Projekty dotyczące transferu oraz promocji wiedzy i innowacji Tytuł projektuPodmiot zgłaszający Wartość projektu (mln zł) Małopolskie Parki Inteligentnej SpecjalizacjiKonsorcjum w składzie Akademia Górniczo Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy reprezentowane przez Akademia Górniczo Hutnicza 350 Regionalne Centrum innowacji i Transferu Wiedzy przy uniwersytecie Ekonomicznym Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 168,892.5 Małopolskie Centrum Technologii i RozwojuMałopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 72 Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 36,5 Harmonizacja i rozwój potencjału Uniwersytetu Jagiellońskiego poprzez wdrożenie nowej strategii Uniwersytet Jagielloński, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu 26 Małopolska administracja publiczna przyjazna innowacjom FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji 25

18 Wyniki naboru projektów według priorytetów RSI 2020 Priorytet 1. Rozwój infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy Projekty dotyczące promocji przedsiębiorczości Tytuł projektuPodmiot zgłaszający Wartość projektu (mln zł) Przedsiębiorcza MałopolskaWojewództwo Małopolskie47,85 Centrum Business in Małopolska - promocja gospodarcza i wsparcie przedsiębiorczości oraz instytucji otoczenia biznesu Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. 50 Centrum Business in Małopolska –Export Support THREE FOR ONE – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 30 Business in Małopolska – Partnership Program.– Transfer wiedzy i doświadczeń dla regionów Europy Wschodniej, krajów byłego ZSRR, Turcji i Iraku (Kurdystan) Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 25 Centrum Business in Małopolska – EFFECTIVE MODEL of DEVELOPMENT Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 25 Centrum Business in Małopolska – Małopolskie Strefy Aktywności Gospodarczej regionalny system informacji (MEAAs – Małopolska Economic Activity Areas) Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 22 Małopolska motywacja – inteligentny rozwójMałopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 30 Olkuski Inkubator PrzedsiębiorczościGmina Olkusz4

19 Wyniki naboru projektów według priorytetów RSI 2020 Priorytet 1. Rozwój infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy Projekty dotyczące stref aktywności gospodarczej Tytuł projektuPodmiot zgłaszający Wartość projektu (mln zł) Rozwój Stref Aktywności Gospodarczej w subregionie tarnowskim Gmina Miasto Tarnów100 LimanowaCOworking – limanowski park przemysłowy Miasto Limanowa80 Strefy Aktywności Gospodarczej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego Gmina Drwinia56 Strefa aktywności gospodarczejGmina Oświęcim50

20 Projekty dotyczące funduszy zalążkowych Tytuł projektuPodmiot zgłaszający Wartość projektu (mln zł) Utworzenie Małopolskich Subregionalnych Schematów Dotacyjnych – Funduszu Dotacji Inwestycyjnych i Rozwojowych. Gmina Zator120 Małopolska Sieć Funduszy PożyczkowychMałopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 70 Regionalny Fundusz ZalążkowyFundusz Zalążkowy KPT Sp. z o.o. 48 Wyniki naboru projektów według priorytetów RSI 2020 Priorytet 1. Rozwój infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy

21 Wyniki naboru projektów według priorytetów RSI 2020 Priorytet 2. Kreowanie popytu na innowacje

22 Wyniki naboru projektów według priorytetów RSI 2020 Priorytet 2. Kreowanie popytu na innowacje Tytuł projektuPodmiot zgłaszający Wartość projektu (mln zł) Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji - Program Budowy Kreatywnych Kompetencji dla subregionu tarnowskiego Gmina Miasto Tarnów200 Chemiczne Centrum Technologii i RozwojuGrupa Kapitałowa Azoty Tarnów 60 Otwarta Platforma B+R (Open Source R&D Platform) Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. (Park Technologiczny MMC Brainville) 5,2

23 Wyniki naboru projektów według priorytetów RSI 2020 Priorytet 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

24 Wyniki naboru projektów według priorytetów RSI 2020 Priorytet 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego Projekty dotyczące e-edukacji, informatyzacji oświaty, e-zdrowia Tytuł projektuPodmiot zgłaszający Wartość projektu (mln zł) Repozytorium JagiellońskieUniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska 100 Platforma rekrutacji na studiaUniwersytet Jagielloński, Dział Rekrutacji na Studia 25 Elektroniczna legitymacja SzkolnaUrząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 20 Małopolski System Informacji MedycznejUrząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 30

25 Projekty dotyczące e-administracji Tytuł projektuPodmiot zgłaszający Wartość projektu (mln zł) Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez budowę aktualnych, wiarygodnych i kompletnych referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych Powiat Myślenicki89,8 Centrum usług wspólnych wraz z subregionalną instytucjonalną siecią światłowodową Gmina Miasto Tarnów50 Małopolskie Centrum Serwerowe dla Instytucji Publicznych Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, ACK Cyfronet AGH 29 Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez budowę aktualnej, wiarygodnej i kompletnej bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Krakowa Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa 27,4 Wyniki naboru projektów według priorytetów RSI 2020 Priorytet 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

26 Wyniki naboru projektów według priorytetów RSI 2020 Priorytet 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego Projekty dotyczące e-administracji c.d. Tytuł projektuPodmiot zgłaszający Wartość projektu (mln zł) Rozbudowa systemu udostępniania e-usług publicznych w administracji publicznej w Małopolsce Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie 20 Regionalna platforma komunikacji wideoUrząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 5 Wdrożenie technologii informacyjnych oraz e usług w Gminie Olkusz Gmina Olkusz1,5

27 Wyniki naboru projektów według priorytetów RSI 2020 Priorytet 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego Projekty dotyczące zarządzania kryzysowego, informatyzacji policji, bezpieczeństwa danych Tytuł projektuPodmiot zgłaszający Wartość projektu (mln zł) Regionalny system monitoringu powodziowego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 60 Budowa Zintegrowanego Systemu Łączności Radiowej I Telekomunikacyjnej dla Małopolskiej Policji Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 65 Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji II Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 50 Ujednolicenie systemu kontroli dostępu do systemów informatycznych i pomieszczeń w jednostkach Małopolskiej Policji Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 28 Bezpieczne repozytorium danych cyfrowych dla Małopolski Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, ACK Cyfronet AGH 26

28 Wyniki naboru projektów według priorytetów RSI 2020 Projekty zgłoszone do RSI, sugerowane do uwzględnienia w pozostałych programach strategicznych

29 Wyniki naboru projektów według priorytetów RSI 2020 Projekty zgłoszone do RSI sugerowane do uwzględnienia w pozostałych programach strategicznych Tytuł projektu Podmiot zgłaszający Wartość projektu (mln zł) Sugerowane przeniesienie do programu strateg. Lider EnergooszczędnościPolitechnika Krakowska350Ochrona środowiska Centrum Inżynierii Rozwoju Politechniki Krakowskiej (CIR PK) – przedsięwzięcie inwestycyjne Politechnika Krakowska98,5Ochrona środowiska Budowa kompleksowego systemu zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem informowania i ostrzegania ludności na terenie województwa małopolskiego Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie 66Ochrona środowiska Branżowy kompleks badawczo rozwojowy wykorzystania odnawialnych źródeł energii w przemyśle odlewniczym oraz zastosowań odlewów na potrzeby energetyki odnawialnej Instytut Odlewnictwa65Ochrona środowiska Cyfrowa szkoła w MałopolsceUrząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 60Kapitał intelektualny i rynek pracy

30 Wyniki naboru projektów według priorytetów RSI 2020 Projekty zgłoszone do RSI sugerowane do uwzględnienia w pozostałych programach strategicznych Tytuł projektu Podmiot zgłaszający Wartość projektu (mln zł) Sugerowane przeniesienie do programu strateg. Przebudowa hali pawilonu D-8 dla Międzynarodowego Centrum Wiedzy dla Odlewnictwa i Metalurgii oraz Centrum Lingwistyki Stosowanej Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 52Ochrona środowiska Wielofunkcyjna Hala Widowiskowo – Sportowa w Krakowie miejscem niezapomnianych przeżyć; Innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania Halą wraz z nowoczesnymi systemami informatyczno elektronicznymi i wyposażeniem Gmina Miejska Kraków - Urząd Miasta Krakowa, Agencja Rozwoju Miasta S.A. 49,6Ochrona środowiska Budowa zintegrowanego laboratorium wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb służb inspekcyjnych z terenu Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony środowiska, farmacji, ochrony roślin i nasiennictwa oraz sanitarno- epidemiologicznym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 30Ochrona środowiska

31 Wyniki naboru projektów według priorytetów RSI 2020 Projekty zgłoszone do RSI sugerowane do uwzględnienia w pozostałych programach strategicznych Tytuł projektu Podmiot zgłaszający Wartość projektu (mln zł) Sugerowane przeniesienie do programu strateg. Zielona Gmina" - zwiększenie udziału energii odnawialnej do zasilania obiektów na terenie gminy Urząd Gminy w Brzeźnicy 25Ochrona środowiska Moje otoczenie – Mój biznesMałopolska Agencja Rozwoju Regionalnego 20Kapitał intelektualny i rynek pracy Ożywienie turystyki rzecznej i przywrócenie tradycji żeglugowej na kanale małopolskim oraz stworzenie Kompleksu wypoczynkowo – sportowego na obszarze starego wiśliska w Łączanach Urząd Gminy w Brzeźnicy 20Dziedzictwo i przemysł czasu wolnego

32 Wyniki naboru projektów według priorytetów RSI 2020 Projekty zgłoszone do innych programów strategicznych, sugerowane do przeniesienia do RSI

33 Wyniki naboru projektów według priorytetów RSI 2020 Projekty zgłoszone do innych programów strategicznych, sugerowane do przeniesienia do RSI Tytuł projektuPodmiot zgłaszający Wartość projektu (mln zł) Utworzenie Regionalnego Parku Naukowo- Technologicznego INFO-TECH-MED w Tarnowie Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.90 Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii Miękinia Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 85 Uruchomienie funduszu typu venture capital związanego z ograniczeniem ryzyka inwestycji w OZE i alternatywne Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. 50 Utworzenie regionalnego centrum e-zdrowiaStowarzyszenie Medycyna Polska50 Powiatowy Integrator SamorządnościStowarzyszenie 10 Czerwca25 Kompleksowa opieka medycznaStowarzyszenie 10 Czerwca25 Małopolski Ośrodek Dokumentacji Życia Społecznego Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie21,32

34 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WM 2013 -2020 ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO ORAZ WYNIKI NABORU DO BANKU PROJEKTÓW REGIONALNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google