Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstęp do współczesnej inżynierii Elektrotechnika wyk.2 dla SZ 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstęp do współczesnej inżynierii Elektrotechnika wyk.2 dla SZ 2009."— Zapis prezentacji:

1

2 Wstęp do współczesnej inżynierii Elektrotechnika wyk.2 dla SZ 2009

3 Ładunek elektryczny(1) WŁAŚCIWOŚCI: Ładunki cząstek i ich układów stanowią krotność ładunku elementarnego: To cecha cząstek elementarnych powodująca, że podlegają one działaniom elektromagnetycznym

4 Ładunek elektryczny (2) 1C (kulomb) jednostka ładunku – to ładunek elektryczny jaki jest przenoszony w ciągu jednej sekundy przez dany przekrój przewodu stałym prądem 1 ampera Masa elekronu

5 Ładunek elektryczny (3) Ładunek elektryczny cząstek nie zmienia swej wartości podczas ruchu (nie zależy od prędkości) Jako ładunek rozumiemy określoną liczbę ładunków elementarnych Prawo zachowania ładunku Wypadkowy ładunek układu odosobnionego jest niezmienny lub Suma algebraiczna ładunków w układzie odosobnionym jest stała

6 Współczesna teoria pola elektromagnetycznego opiera się na mikrocząsteczkowej budowie materii Klasyczne, makroskopowe podejście do teorii zjawisk elektromagnetycznych prowadzi do uproszczonego ale często wystarczająco dokładnego opisu zjawisk Zakładamy ciągły rozkład ładunku -ładunek jest nieskończenie podzielny co umożliwia wprowadzenie definicji gęstości ładunku

7 Gęstość ładunku gęstość objętościową ładunkuJeżeli ładunek jest rozłożony równomiernie w pewnym obszarze przestrzeni to można zdefiniować gęstość objętościową ładunku ro ładunek objętość

8 Prawo Coulomba r Odległość ładunków wektor jednostkowy (wersor)

9 Prawo Coulomba Ładunki punktowe Przenikalność dielektryczna środowiska (bezwzględna) Siła oddziaływania

10 Prawo Coulomba (ładunki jednoimienne) r

11 Prawo Coulomba (ładunki różnoimienne) r

12 Natężenie pola elektrycznego (1) Siła oddziaływania na dany ładunek, bez względu na to ile jeszcze innych ładunków występuje i bez względu na to ja się one poruszają, zależy jedynie od położenia danego ładunku, jego prędkości i jego wielkości.

13 Wzór Lorentza (1) Odziaływanie pola elektrycznego na ładunek Odziaływanie pola magnetycznego na ładunek w ruchu

14 Wzór Lorentza (2) Ładunek punktowy Siła oddziaływania na ładunek Natężenie pola elektrycznego Natężenie pola magnetycznego

15 Wzór Lorentza (3)

16 Natężenie pola elektrycznego (def) Natężeniem pola elektrycznego w dowolnym punkcie, w którym pole istnieje, nazywamy wielkość wektorową, której wartość mierzymy ilorazem siły działającej na umieszczony w tym punkcie ładunek próbny do wartości tego ładunku

17 Natężenie pola elektrycznego (wzór)

18 Pole elektryczne ładunku punktowego P(x,y,z) r Ładunek próbny

19 Linie sił pola elektrycznego Jednym ze sposobów graficznego przedstawienia pola elektrycznego jest wyrysowanie linii pola. Są to krzywe, do których styczne w każdym punkcie pokrywają się z kierunkiem natężenia pola. (Po nich poruszałby się nie zakłócający pola dodatni ładunek próbny.)

20 Linie sił pola elektrycznego ładunku punktowego (+) +

21 Linie sił pola elektrycznego ładunku punktowego (-) -

22 Linie sił pola od dwóch równych ładunków różnoimiennych

23 Linie sił pola od dwóch równych ładunków dodatnich

24 Polaryzacja Cząsteczka jako całość jest obojętna ładunki elektronów i jąder równoważą się +q -qNie wyklucza to posiadania właściwości elektrycznych: zastąpmy ładunki jąder wypadkowym ładunkiem +q i umieśćmy go w środku ciężkości ładunków składowych; podobnie ujemne ładunki zastąpmy ładunkiem -q Otrzymamy model cząsteczki zwany dipolem o momencie p eOtrzymamy model cząsteczki zwany dipolem o momencie p e +-

25 Polaryzacja + -

26 Polaryzacja (cd) Def. Zmiana natężenia pola elektrycznego w dielektryku w stosunku do natężenia w próżni jest efektem polaryzacji.Def. Zmiana natężenia pola elektrycznego w dielektryku w stosunku do natężenia w próżni jest efektem polaryzacji. Przy braku pola elektrycznego dielektryk jest obojętny elektrycznie; w zewnętrznym polu dipole wytwarzające własne pole elektryczne ustawiają się tak, że ich wypadkowe pole przeciwdziała zewnętrznemu osłabiając je. Stopień polaryzacji określa wektor polaryzacji proporcjonalny do wektora natężenia pola elektrycznego:Przy braku pola elektrycznego dielektryk jest obojętny elektrycznie; w zewnętrznym polu dipole wytwarzające własne pole elektryczne ustawiają się tak, że ich wypadkowe pole przeciwdziała zewnętrznemu osłabiając je. Stopień polaryzacji określa wektor polaryzacji proporcjonalny do wektora natężenia pola elektrycznego: Podatność bezwzględna

27 Wektor indukcji Wprowadźmy nową wielkość wektorowąWprowadźmy nową wielkość wektorową

28 Wektor indukcji (cd)

29 Wektor indukcji (interpretacja) W dielektryku istnieją tzw. ładunki związane (efekt polaryzacji)W dielektryku istnieją tzw. ładunki związane (efekt polaryzacji) Pierwotnym źródłem pola są ładunki swobodnePierwotnym źródłem pola są ładunki swobodne W dielektryku na pole ładunków swobodnych nakłada się pole od ładunków związanychW dielektryku na pole ładunków swobodnych nakłada się pole od ładunków związanych Wektor natężenia E odpowiada polu wypadkowemuWektor natężenia E odpowiada polu wypadkowemu Wektor indukcji D charakteryzuje zatem pole od ładunków swobodnych (ale przy takim ich rozmieszczeniu jak w obecności dielektryka)Wektor indukcji D charakteryzuje zatem pole od ładunków swobodnych (ale przy takim ich rozmieszczeniu jak w obecności dielektryka)

30 Strumień indukcji Wartość wektora indukcji (prostopadła do powierzchni S i stała na całej powierzchni) Pole powierzchni przez którą przenika wektor indukcji S

31 Strumień indukcji w przypadku ogólnym S normalna

32 Strumień indukcji w przypadku ogólnym Całka powierzchniowa

33 Prawo Gaussa Strumień indukcji przez dowolną powierzchnię zamkniętą równa się sumie algebraicznej ładunków elektrycznych obejmowanych przez tę powierzchnię

34 Pole magnetostatyczne POLE MAGNETYCZNEPOLE MAGNETYCZNE wytworzone przez poruszające się ładunki elektryczne. Charakteryzuje się tym, że na poruszające się w nim ciała naładowane działa siła POLE MAGNETOSTATYCZNEPOLE MAGNETOSTATYCZNE stałe w czasie pole wytworzone przez magnesy trwałe i przez prądy stałe.

35

36 Siły w polu magnetycznym Odziaływanie pola magnetycznego na ładunek w ruchu Jednostka indukcji magnetycznej

37 Strumień magnetyczny S normalna

38 Bezźródłowość pola magnetycznego: Linie pola magnetycznego są krzywymi zamkniętymi wobec czego strumień magnetyczny przez dowolną powierzchnię zamkniętą jest równy zeru.

39 Napięcie magnetyczne

40 Napięcie magnetyczne na odcinku o stałym natężeniu

41 Prawo przepływu: Napięcie magnetyczne wzdłuż dowolnej zamkniętej krzywej l równa się całkowitemu przepływowi przez powierzchnię ograniczoną krzywą l.

42 Ilustracja prawa przepływu

43 Natężenie i indukcja magnetyczna przenikalność magnetyczna Wielkość fizyczna charakteryzująca środowisko ze względu na jego magnetyczne właściwości przenikalność magnetyczna próżni przenikalność magnetyczna względna

44 Istota magnetyzmu Ładunek magnetyczny

45 mikroprądy

46 Zjawisko indukcji elektromagnetycznej Powstawanie napięcia w uzwojeniu (przewodzie) pod wpływem jakiejkolwiek zmiany strumienia magnetycznego skojarzonego z tym uzwojeniem. Załączanie napięcia w obwodzie Ruch magnesu trwałego Ruch obwodu z Prądem stałym

47 Prawo Faradaya Strumień skojarzony z danym uzwojeniem Indukuje się siła elektromotoryczna e o takim zwrocie, że pole towarzyszące przepływowi prądu zmniejsza strumień skojarzony z ramką

48 Prawo Faradaya (obwód otwarty) Przewód o długości l przemieszcza się w czasie t na odległość x, zmiana strumienia w tym czasie da się wyrazić wzorem:

49 skąd: WNIOSEK: Wzór Faradaya jest uniwersalny i opisuje również zjawisko indukowania się napięcia w przewodzie poruszającym się w stałym polu magnetycznym (obwód otwarty) Reguła wyznaczania zwrotu napięcia e (strumień i zwrot napięcia zgodne z rysunkiem)

50 Napięcie indukowane w obwodzie otwartym (zastosowanie wzoru Lorentza): + Pod wpływem siły Lorentza: ładunki przemieszczą się (zgrupują); wytworzy się w przewodzie pole elektryczne E równoważące działanie pola B

51 Napięcie indukowane w obwodzie otwartym (zastosowanie wzoru Lorentza) (cd) + -

52 Cewka w polu magnetycznym 1 2 3 z Przy zmianie strumieni poszczególnych zwojów indukują się w nich siły elektromotoryczne (napięcia indukowane):

53 Cewka 1Cewka 2 Indukcja wzajemna cewek

54 Cewka 1Cewka 2

55 Siły elektrodynamiczne Siły oddziaływania na siebie przewodów wiodących prąd. Rozpatrzmy dwa równoległe przewody prostoliniowe 1 i 2 z prądami i 1 oraz i 2 w środowisku jednorodnym (są one dostatecznie długie) Przypomnienie: pole o indukcji B działa na elementarny odcinek przewodnika z prądem z siłą:

56 Siły elektrodynamiczne

57 Siły elektrodynamiczne (cd)

58 GOSPODARKA ENERGETYCZNA ZESPÓŁ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO WYTWARZANIA, PRZESYŁANIA, PRZETWARZANIA, ROZDZIAŁU I UŻYTKOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NAZYWAMY UKŁADEM LUB SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYMZESPÓŁ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO WYTWARZANIA, PRZESYŁANIA, PRZETWARZANIA, ROZDZIAŁU I UŻYTKOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NAZYWAMY UKŁADEM LUB SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM UKŁAD ELEKTROENERGETYCZNY JEST JEDNĄ Z CZĘŚCI UKŁADU ENERGETYCZNEGO, KTÓREGO ZADANIEM JEST ZASPOKAJANIE POTRZEB GOSPODARKI NARODOWEJ I ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH.UKŁAD ELEKTROENERGETYCZNY JEST JEDNĄ Z CZĘŚCI UKŁADU ENERGETYCZNEGO, KTÓREGO ZADANIEM JEST ZASPOKAJANIE POTRZEB GOSPODARKI NARODOWEJ I ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH.

59 GOSPODARKA ENERGETYCZNA (2) Wytwarzanie energii : generatory synchroniczne (w elektrowniachWytwarzanie energii : generatory synchroniczne (w elektrowniach) transformatory, przetwornice, prostowniki, falownikiPrzetwarzanie energii = zamiana parametrów napięcia i prądu: transformatory, przetwornice, prostowniki, falowniki linie przesyłowe i rozdzielcze, rozdzielnie, podstacje, zabezpieczeniaPrzesyłanie energii i jej dystrybucja : linie przesyłowe i rozdzielcze, rozdzielnie, podstacje, zabezpieczenia

60 źródła energii elektrycznej Paliwa pierwotne stałe, ciekłe, gazowe paliwa jądrowe energia słoneczna energia wód energia wiatru energia geotermiczna Na skalę przemysłową: elektrownie konwencjonalne cieplne elektrownie jądrowe elektrownie wodne

61 Krajowe i światowe zasoby energii pierwotnej

62

63 Udział procentowy w światowej produkcji energii odnawialnych: WodnaWodna BiomasyBiomasy GeotermalnaGeotermalna WiatruWiatru SłonecznaSłoneczna 92,5 5,5 1,5 0,5 0,05

64 Podział źródeł energii

65 OGNIWO PALIWOWE Energia chemiczna wyzwolona w procesach utleniających jest oddawana bezpośrednio jako prąd elektryczny wytwarzanie prądu stałego niskiego napięcia

66

67 Rodzaje ogniw paliwowych PEM (Proton Exchange Membrane lub Polimer Electrolyte Membrane). DMFC (Direct Methanol Fuel Cell). AFC (Alkaline Fuel Cell). Phosphoric Acid (PAFC). MCFC (Molten Carbonate Fuel Cell). Solid Oxide (SOFCs).

68 Ogniwo Solid Oxide (SOFCs). posiadają membranę wykonaną z ceramiki tlenkowej. Pracują w wysokich temperaturach od 650 do 1000 stopni Celsjusza. wysoka sprawność w systemach kogeneracji energii elektrycznej i ciepła - 85%. długi czas osiągnięcia pełnej sprawności stosowane w stacjonarnych systemach CHP (cogeneration heat and power). wysoka tolerancja na zanieczyszczenia paliwa (tlenki węgla i siarki), co pozwala na stosowanie szerokiego wachlarza paliw.

69 PEM (Proton Exchange Membrane lub Polimer Electrolyte Membrane). ogniwa paliwowe PEM zasilane są czystym wodorem lub reformatem. Membrana materiał polimerowy np. nafion. duża sprawność w produkcji energii elektrycznej - do 65% mała ilość wydzielanego ciepła dobra nadążność ogniwa w systemach poddawanych zmiennym obciążeniom oraz krótki czas rozruchu. głównie do napędzania pojazdów oraz do budowy stacjonarnych i przenośnych generatorów energii.

70 Zastosowanie ogniw paliwowych Urządzenia przenośne, baterie małej mocy. Systemy stacjonarne - generatory energii elektrycznej i ciepła CHP, elektrownie małej mocy. Środki transportu, komunikacja. FCV (Fuel Cell Vehicle) RobotykaRobotyka

71 Generator MGD (MHD) Gaz o temp.1700-2700 o C prędkość v=1000m/s indukcja B=3-6 T

72 Definicja MHD generator magnetohydrodynamiczny, generator MHD, generator magnetogazodynamiczny urządzenie przetwarzające energię wewn. zjonizowanego gazu (plazmy) w energię elektr.; wykorzystuje zjawisko indukowania prądu elektr. w przepływającym z dużą prędkością strumieniu plazmy, znajdującym się w polu magnetycznym.

73 Metody konwersji promieniowania słonecznego Konwersja fotowoltaicznaKonwersja fotowoltaiczna Ogniwa polimeroweOgniwa polimerowe Konwersja fototermiczna pasywnaKonwersja fototermiczna pasywna Konwersja fototermiczna aktywnaKonwersja fototermiczna aktywna Konwersja fotochemicznaKonwersja fotochemiczna

74 Ogniwo fotowoltaiczne (fotoogniwo, solar lub ogniwo słoneczne) jest urządzeniem służącym do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną, wykorzystuje półprzewodnikowe złącze typu p-n, w którym pod wpływem fotonów, o energii większej niż szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika, elektrony przemieszczają się do obszaru n, a dziury do obszaru p przemieszczenie ładunków elektrycznych powoduje pojawienie się różnicy potencjałów, czyli napięcia elektrycznego.

75 + - ZŁĄCZE pn POD WPŁYWEM DZIAŁANIA ŚWIATŁA W TRYBIE FOTOOGNIWA PRACUJĄCE W TRYBIE FOTOOGNIWA

76 Ogniwo słoneczne

77 Konwersja fototermiczna aktywna to zamiana energii promieniowania słonecznego na inną formę energii

78 Konwersja fotochemiczna konwersja energii promieniowania słonecznego na energię chemiczną na szeroką skalę zachodzi jedynie w organizmach żywych, ma bardzo niską sprawność (ok. 1%) i nosi nazwę fotosyntezy istnieją ogniwa fotoelektrochemiczne dysocjujące wodę pod wpływem światła słonecznego oraz metody wykorzystujące fotony do dezynfekcji i detoksykacji.

79 Bezpośrednio w ogniwie

80 Technologia CRS CRS (Central Receiver System) polega na odbiciu promieni słonecznych z dużego obszaru i skierowaniu ich w jeden centralnie umieszczony punkt, gdzie można osiągnąć bardzo wysoką temperaturę. (Na tej samej zasadzie działają piece słoneczne) CRS (Central Receiver System) polega na odbiciu promieni słonecznych z dużego obszaru i skierowaniu ich w jeden centralnie umieszczony punkt, gdzie można osiągnąć bardzo wysoką temperaturę. (Na tej samej zasadzie działają piece słoneczne)

81 Elektrownie słoneczne

82 CRS

83

84 Ogniwa słoneczne

85 Technologia DSS –DSS (Distributed Solar System) promienie są kierowane (najczęściej za pomocą kolektorów parabolicznym) na rurę, w której płynie czynnik (najczęściej olej o małej lepkości i dużej pojemności cieplnej). Czynnik przepływając przez wiele kolektorów osiąga dość wysoką, choć dużo niższą (poniżej 400 °C) niż w systemach CRS, temperaturę,

86 Komin słoneczny komin słoneczny to bardzo wysoki komin (1000 m) otoczony przezroczystym pokryciem, pod którym powietrze ogrzewa się (zmniejszając równocześnie swoją gęstość) i pod wpływem siły wyporu dąży do wydostania się przez komin, w którym instaluje się turbinę wiatrową połączoną z generatorem.

87 Komin słoneczny

88 Technologie przyszłości Parabola Stirlinga Receptor słoneczny wychwytuje energię słoneczną i ogrzewa znajdujący się w nim gaz (wodór). Ogrzany gaz napędza silnik Stirlinga i produkuje elektryczność. Parabola jest w fazie eksperymentu, w mniejszym wymiarze mogłaby być wykorzystana do produkcji elektryczności w pojedynczych domach.

89 Energia Słoneczna Z A L E T Y brak emisji zanieczyszczeń atmosferycznych i gazów cieplarnianych łatwe utrzymanie i konserwacja urządzeń możliwość wykorzystania w gospodarstwach oddalonych od innych źródeł energii W A D Y ogniwa fotowoltaiczne budowane są z użyciem szkodliwych substancji ustawione ogniwa zajmują dużą powierzchnię

90 Energia wiatru

91 Elektrownia wiatrowa Światowy potentat w produkcji energii wiatrowej Niemcy (ok. 40% produkcji w skali całego globu). Aby uzyskać 1 MW (megawat) mocy, wirnik turbiny wiatrowej powinien mieć średnicę około 50 metrów. duża konwencjonalna elektrownia ma moc sięgającą nawet 1GW (gigawata), tj. 1000 MW, to jej zastąpienie wymaga użycia do 1000 generatorów wiatrowych. farmy wiatrowe: Na polskim wybrzeżu Bałtyku oddano do użytku w 2006 roku taką farmę w miejscowości Tymień (25 wiatraków o mocy 2 MW każdy = 50 MW).

92

93 Typy turbin Wertykalne –Turbina Darreiusa (Giromill, cykloturbina) –Savoniusa (Finlandia 1922). Horiztonalne

94 Typy turbin

95 Budowa turbiny wiatrowej

96 Transport i instalacja wiatraków Płat wirnika ma długość około 40 metrów; do transportu potrzebne lawety o skr ę canych tylnych osiach.

97 Budowa farmy Zagórze Stworzenie infrastruktury Budowa podziemnych linii kablowych Wykonanie fundamentów 5260 metrów drutu zbrojeniowego 6750 m3 betonu. Instalacja masztu (80m),gondoli i śmigła

98

99 Elektrownie wiatrowe w Polsce ogólna moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w Polsce to 280MW (stan na 4 paź 2007r.). 142 turbiny wiatrowe 33% terytorium Polski ma korzystne lub bardzo korzystne warunki do produkcji energii wiatrowej.

100 Energia wiatru ZALETYZALETY Czyste źródło odnawialnej energii. WADYWADY Wysokie koszty budowy i utrzymania. Ingerencja w krajobraz, instalacja wiatraków zajmuje rozległe obszary stracone dla rolnictwa.. Hałas turbin. Zależność od wiatru. Zakłócają odbiór fal radiowych i telewizyjnych. Ofiary wśród świata zwierzęcego (ptaki!!!!)

101 Co z hałasem? W odległości 350m od pracującej turbiny odbieramy dźwięk o natężeniu ok. 40dB. Porównanie emisji hałasu generowanego przez różne urządzenia w dB Ruch uliczny w miastach80 Klimatyzacja60 Hałaśliwa restauracja70 Płaczące dziecko115 Odkurzacz70 Pralka78

102 Jak to z tymi ptakami obecnie?

103 Ptaki a wiatraki cd

104

105 O przyszłości technologii wiatrowych BADANIA I ROZWÓJ –Szybkie turbiny wielopłaszczyznowe –Turbiny wolnoobrotowe –Zmniejszenie tarcia i wymogów konserwacyjnych dla – Farmy morskie

106 Farmy wiatraków w pasie przybrzeżnym http://www.ecoworld.org/articles/images/UKWind_Wind%20Turbines%20in%20Water%20(Sandia%20US%20Gov).jpg The UK is leading the way in off shore wind turbine development.

107 Energia wody Woda pokrywa aż trzy czwarte naszej planety, stanowi również jeden z największych potencjałów energetycznych.

108 Elektrownie wodne http://www.energyquest.ca.gov/story/chapter12.html

109 Wodospad Niagara, 1914 http://www.americaslibrary.gov/assets/jb/reform/jb_reform_niagra_2_e.jpg Źródło: "Niagara Falls, General View from Hennepin Point, Winter." Copyright 1914. Taking the Long View: Panoramic Photographs, 1851-1991, Library of Congress.

110 Pierwsza elektrownia wodna Appelton, Wisconsin. 1882. Fox River Hydroelectric Plant. http://www.crmeyer.com/17A-FoxRiverPaperHydro.jpg

111 Pierwsza Zapora w USA: Bonneville Dam http://memory.loc.gov/pnp/fsa/8c22000/8c22800/8c22871r.jpg

112 Elektrownia wodna zakład przemysłowy zamieniający energię spadku wody na elektryczną. Spadająca woda napędza turbiny które przetwarzają energię mechaniczną na elektryczną.

113

114 Mała Elektrownia Wodna http://danny.oz.au/travel/walks/20021227/schlink-pass.html

115 Podział elektrowni wodnych małe elektrownie wodne (określane skrótem MEW) poniżej 5 MW. Podział umowny –w Skandynawii i Szwajcarii granicą są 2 MW, –w USA 15 MW, MEW są zaliczane do niekonwencjonalnych, odnawialnych i ekologicznych źródeł energii duże elektrownie wodne są tak na świecie rozpowszechnione (20% światowej produkcji energii elektrycznej), że traktowane są często jako konwencjonalne źródło energii, a duży stopień ingerencji w środowisko naturalne powstrzymuje wielu badaczy od nazywania dużych elektrowni wodnych ekologicznymi.

116 Energia ciepłej wody oceanicznej zdjęcie: próbny projekt " Sagar Shakti " we współpracy indyjsko-japońskiej, 2000, źródło: www.ifremer.fr

117 Energia ciepłej wody oceanicznej Skraplacz wody odsolonej Turbina niskoprężna

118 Siła fal elektrownia falowa Energia fal morskich przekształcana jest w energię elektryczną. W zależności od systemu działania można wyróżnić elektrownie hydrauliczne, mechaniczne, pneumatyczne i indukcyjne.

119 elektrownia falowa - schemat Komora sprężania

120 Przypływy i odpływy

121 Energia prądów morskich źródło: www.ifremer.fr, MCT Ltdwww.ifremer.fr Umieszczone pod woda turbiny napędzane są energią prądów morskich.

122 Elektrownia szczytowo -pompowa

123 Elektrownia Wodna Żarnowiec -największa w Polsce elektrownia szczytowo- pompowa. Położona w miejscowości Czymanowo nad jeziorem Żarnowieckim w województwie pomorskim. Budowana w latach 1976- 1982 1982 dla pracy turbinowej 4 x 179 MW = 716 MW Dla pracy pompowej4 4 x 200 MW = 800 MW

124 Elektrownia Łebień (1933) Powierzchnia zlewni580 km2 Średni przepływ5,74 m3/s Moc instalowana 45 kW Przełyk instalowany3 m3/s Spad2,3 m

125 Elektrownie wodne klasyczne ZALETY Czyste odnawialne źródło energii. Możliwość szybkiego zatrzymywania i uruchamiania elektrowni. Małe problemy przy utrzymywaniu i eksploatacji elektrowni. Sztuczne zbiorniki wodne gromadzą wodę, zmniejszając ryzyko powodzi. WADY Zależność od opadów deszczu. Konieczność zalania dużych obszarów i przesiedlenia ludzi, co niszczy naturalne siedliska lądowych dla roślin i zwierząt. Lokalne zmiany klimatyczne.

126 Biomasa Biomasa to materia pochodzenia organicznego. Jej energię możemy wykorzystywać spalając ją, rozkładając lub przekształcając chemicznie.

127 Biomasa - spalanie Spalając materię organiczną uzyskujemy energię cieplną, która może posłużyć do produkcji energii elektrycznej. Używa się do tego najczęściej odpadów drewna, słomy, niektórych odpadów domowych, rolniczych i przemysłowych. Ilość emitowanego CO 2 w wyniku spalania jest równa jego asymilacji przez okres wzrostu rośliny.

128 Biomasa – przemiany chemiczne Niektóre uprawy takie jak np. rzepak, wierzba, trzcina cukrowa, kukurydza, czy niektóre zboża mogą być przekształcone w biopaliwa.

129 Biomasa – fermentacja W wyniku fermentacji materii organicznej (np. odchodów zwierzęcych, odpadów komunalnych) otrzymujemy m.in. metanol, etanol i biogaz, wykorzystywane jako paliwo lub do produkcji energii. zdjęcie: beztlenowa fermentacja komorowa, źródło:www.cieplej.pl

130


Pobierz ppt "Wstęp do współczesnej inżynierii Elektrotechnika wyk.2 dla SZ 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google