Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT Przystanek SZKOŁA- podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci, młodzieży Gminy Zebrzydowice 2010-2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT Przystanek SZKOŁA- podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci, młodzieży Gminy Zebrzydowice 2010-2012."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT Przystanek SZKOŁA- podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci, młodzieży Gminy Zebrzydowice

2 PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

3 INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

4 Numer konkursu: 1/POKL/9.1.2/2009 Termin realizacji: –

5 Budżet projektu: zł zł w 2010 r zł w 2011 r zł w 2012 r.

6 Termin rozpoczęcia zajęć:

7 Cel główny: Wspieranie aktywno ś ci oraz podniesienie poziomu kompetencji kluczowych warunkuj ą cych lepszy start uczniów wiejskich w doros ł o ść, poprzez umo ż liwienie szerokiego dost ę pu do edukacji oraz wybór w ł a ś ciwej ś cie ż ki edukacyjnej.

8 Kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna

9 Cele szczegółowe: Poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych mających na celu: wyrównanie dysproporcji edukacyjnych poprzez zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i logopedyczne dla uczniów ze specyficznymi potrzebami, zapewnienie uczniom słabszym stałego wsparcia dydaktycznego, wzmacnianie wiary we własne możliwości;

10 pomoc pedagogiczno-psychologiczną zapobiegającą patologiom społecznym i wypadaniu uczniów z systemu edukacyjnego, psychologiczną pomoc w rozwiązywaniu trudności i problemów w kontaktach międzyludzkich;

11 podnoszenie kompetencji naukowych, poprawa jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej, poprawa wyników egzaminów zewnętrznych poprzez cykl zajęć pozalekcyjnych, poszerzanie treści edukacyjnych z poszczególnych bloków przedmiotowych za pomocą nowoczesnych metod nauczania, rozwijanie zainteresowań naukowych, wzmacnianie motywacji do nauki i zdolności do przyszłego zatrudnienia;

12 doskonalenie porozumienia się w językach obcych, podnoszenie kompetencji językowych w celu zniwelowania różnic ze szkołami z terenów miejskich;

13 rozwijanie zainteresowań uczniów w dziedzinie technologii informacyjnej i kształcenie postaw społecznych i przedsiębiorczości poprzez optymalne wykorzystanie zasobów szkół, wskazanie wartości nadrzędnych jakie daje komputer i Internet, uświadomienie uczniom, że są prosumentami sieci, uczą się przez sieć i korzystają ze zjawiska peer learning- koleżeńskiego uczenia się;

14 kreowanie ekspresji artystycznej uczniów, poszukiwanie i rozwój uczniowskich talentów, stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, przygotowaniu do podejmowania długotrwałych wysiłków;

15 Dotrzymuj kroku- zajęcia wyrównujące dla uczniów ZADANIE 1 Zajęcia logopedyczne Zajęcia logopedyczne Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

16 Zajęcia logopedyczne mgr Halina Sztymon – logopeda mgr Halina Sztymon – logopeda mgr Katarzyna Knyps- Korycka – neurologopeda mgr Katarzyna Knyps- Korycka – neurologopeda Zadania: Przeprowadzenie badań wstępnych, Diagnozowanie logopedyczne, Organizowanie pomocy logopedycznej, Prowadzenie terapii indywidualnej lub grupowej, Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń mowy, Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli,

17 Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego mgr Jadwiga Ogrodnik - I etap kształcenia mgr Jadwiga Ogrodnik - I etap kształcenia Celem zajęć wyrównawczych dla klas III będzie: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z trudnościami w przyswajaniu języka o różnym podłożu, Podczas zajęć uczniowie będą mogli utrwalić materiał językowy wprowadzony na lekcjach poprzez dodatkowe ćwiczenia. Poniedziałek lekcja 7

18 Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego mgr Barbara Foltyn- II etap kształcenia mgr Barbara Foltyn- II etap kształcenia Zajęcia wyrównawcze będą dostosowane do oczekiwań oraz potrzeb uczniów. Ich celem jest pomoc w nadrobieniu zaległości z języka angielskiego, a także pomoc w takich sytuacjach jak np. trudności z odrobieniem zadania domowego, przygotowanie do sprawdzianu. Uczniowie będą otrzymywać ksera z dodatkowymi zadaniami, dzięki którym będą mieli możliwość ponownego przećwiczenia i utrwalenia materiału gramatycznego oraz słownictwa wprowadzanego w klasie V. Środa lekcja 7

19 Zajęcia wyrównawcze matematyczne mgr Agnieszka Łosińska- I etap kształcenia mgr Agnieszka Łosińska- I etap kształcenia Wyrównywanie braków w wiadomościach oraz doskonalenie umiejętności prawidłowego liczenia poprzez różnorodne ćwiczenia matematyczne obejmujące: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb różnymi sposobami, rozwiązywanie zadań z treścią, działania na grafach, drzewkach matematycznych, tabelki funkcyjne, kreślenie odcinków, obliczanie ich długości oraz obwodów poznanych figur geometrycznych, Wtorek lekcja 6

20 Zajęcia wyrównawcze matematyczne mgr Agnieszka Łupieżowiec - II etap kształcenia mgr Agnieszka Łupieżowiec - II etap kształcenia Cele: Wyrównywanie szans, Poprawa wyników nauczania, Ćwiczenia rachunkowe, Przebieg: Utrwalanie na bieżąco zdobytej wiedzy na lekcjach matematyki, Zabawy i gry dydaktyczne, Poniedziałek lekcja 7

21 Zajęcia wyrównawcze przyrodnicze mgr Sylwia Gołębiewska mgr Sylwia Gołębiewska Cele: doskonalenie materiału, pojęć i wiadomości niezrozumiałych na lekcjach przyrody, wyrównywanie szans edukacyjnych, przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy przyrodniczej w praktyce, korzystania z informacji oraz wdrażania uczniów do logicznego myślenia, zwiększenie ilości osób biorących udział w konkursie matematyczno-przyrodniczym, wzmocnienie motywacji do nauki, pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych, przygotowanie uczniów do osiągnięcia jak najlepszego wyniku na sprawdzianie po klasie VI-tej Piątek lekcja 7

22 mgr inż. Agnieszka Karwowska- Pawliczek mgr inż. Agnieszka Karwowska- Pawliczek Zajęcia wyrównawcze matematyczno - fizyczne w gimnazjum Poniedziałek lekcja 7

23 mgr Iwona Buława mgr Iwona Buława Zajęcia wyrównawcze biologiczno- chemiczne Czwartek lekcja 8 Cele: Wyrównywanie szans uczniów w nauce biologii i chemii, Utrwalenie wiadomości z lekcji, ćwiczenie w prosty i przystępny dla każdego ucznia zagadnień trudnych, problematycznych,

24 mgr Lucyna Lasok- Zarzecka mgr Lucyna Lasok- Zarzecka Zajęcia wyrównawcze geograficzne Nadrzędnym celem zajęć wyrównawczych z geografii jest potrzeba uzupełniania podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji przyrodniczej. Podczas zajęć wykorzystywane będą metody operatywne – tj. praca z mapą, analiza danych statystycznych, schematów, metody praktyczno – ćwiczeniowe i aktywizujące. Zajęcia te pozwolą również nauczycielowi lepiej poznać predyspozycje swoich uczniów. Środa lekcja 8

25 Nie jesteś sam ZADANIE 2 Zajęcia psychologiczne Zajęcia psychologiczne Zajęcia świetlicy socjoterapeutycznej Zajęcia świetlicy socjoterapeutycznej Spektakle profilaktyczne Spektakle profilaktyczne

26 Zajęcia psychologiczne mgr Magdalena Horecka- Kuszmar mgr Magdalena Horecka- Kuszmar Plan pracy: 1. Wsparcie psychologiczne dla uczniów 2. Wsparcie psychologiczne dla rodziców 3. Wsparcie psychologiczne dla nauczycieli 20 godzin tygodniowo

27 Zajęcia psychologiczne Wsparcie psychologiczne dla uczniów : prowadzenie indywidualnych spotkań i rozmów z uczniami, którzy mają trudności rodzinne oraz w kontaktach rówieśniczych; prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych z uczniami nadpobudliwymi oraz posiadającymi problemy emocjonalne i lękowe; interwencje i mediacje w konfliktach między uczniami; zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu; prowadzenie warsztatów psychologicznych z uczniami, których celem będzie m.in.: pomoc w lepszym rozumieniu siebie i innych oraz rozwój umiejętności prospołecznych i interpersonalnych.

28 Zajęcia psychologiczne Wsparcie psychologiczne dla rodziców: prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami dzieci, które sygnalizują lub zgłaszają trudności; udzielanie porad psychologicznych rodzicom uczniów w zakresie problemów wychowawczych i szkolnych (np. łamanie zasad panujących w rodzinie, brak motywacji u dziecka do nauki itp.) oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów dotykających rodzinę (np. przemoc, alkoholizm, rozwód, choroba, wydarzenia traumatyczne). informowanie na temat specjalistycznych placówek zajmujących się pomocą dla dzieci i rodziców.

29 Zajęcia psychologiczne Wsparcie psychologiczne dla nauczycieli: wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych w działaniach profilaktyczno- wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły. udzielanie pomocy i wsparcia wychowawcom klas i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz wspólne analizowanie i omawianie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

30 Zajęcia świetlicy socjoterapeutycznej mgr Ilona Szatanik, mgr Grzegorz Kukuczka mgr Ilona Szatanik, mgr Grzegorz Kukuczka Na zajęcia zapraszamy wszystkich tych uczniów, których rodzice, zajęci pracą zawodową nie mogą zapewnić opieki po południu. W ramach zajęć proponujemy: pisanie zadań domowych, Zajęcia sportowe w sali gimnastycznej, Zajęcia plastyczne, Zajęcia relaksacyjne, a także budowanie umiejętności społecznie przydatnych do funkcjonowania w szkole, domu, grupie rówieśniczej. Wychowankowie będą mieli zapewniony bezpłatny posiłek, który jak pokazuje wieloletnia tradycja, zjadają bardzo chętnie. Cztery razy w tygodniu

31 Odyseja umysłu- zajęcia dla uczniów zdolnych ZADANIE 3 Kółka humanistyczne Kółka humanistyczne Kółka matematyczne Kółka matematyczne Konkursy ortograficzne, matematyczne, Omnibus 2011 Konkursy ortograficzne, matematyczne, Omnibus 2011

32 Kółko humanistyczne mgr Jadwiga Nowakowska- II etap kształcenia mgr Jadwiga Nowakowska- II etap kształcenia Cele: Pogłębianie zainteresowań związanych z literaturą, Doskonalenie umiejętności posługiwania się piękną polszczyzną w mowie i piśmie, Pomoc uczniom w przygotowaniach do konkursów przedmiotowych z języka polskiego oraz licznych konkursów literackich, Piątek lekcja 7

33 Kółko humanistyczne mgr Barbara Tobiczyk –III etap kształcenia mgr Barbara Tobiczyk –III etap kształcenia Cele: Rozwijanie zamiłowań i uzdolnień humanistycznych, Rozbudzanie dociekliwości i samodzielności w traktowaniu utworów literackich, kształtowanie postawy aktywnego odbioru dzieł literackich, Przygotowanie uczniów do startu w konkursie przedmiotowym z języka polskiego, Uaktywnienie ucznia i stworzenie odpowiednich warunków do pracy indywidualnej. Czwartek lekcja 7

34 Kółko miłośników rozrywek matematycznych mgr Agnieszka Ziętek - II etap kształcenia mgr Agnieszka Ziętek - II etap kształcenia Cele: Rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych, Rozwijanie zdolności manualnych, wyobraźni przestrzennej, logicznego myślenia, Inspirowanie do twórczych działań, Przygotowanie do konkursów matematycznych, Uczniowie na zajęciach będą rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności, łamigłówki, zagadki, sudoku. Pojawią się różnego rodzaju gry dydaktyczne, układanki, zabawy z tangramem, origami. Poniedziałek lekcja 7

35 Kółko matematyczne mgr Bożena Piguła- III etap kształcenia mgr Bożena Piguła- III etap kształcenia Matematyka służy stymulowaniu rozwoju intelektualnego uczniów. Nie bez powodu nazywana jest "Królową nauk". Oprócz utrwalania wiedzy i umiejętności matematycznych stawiam sobie następujące cele: rozwijanie wśród gimnazjalistów zainteresowania matematyką, popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności logicznego rozumowania, wspieranie uczniów zainteresowanych matematyką oraz uczniów uzdolnionych matematycznie, przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych Poniedziałek lekcja 8

36 Język oknem na świat- zajęcia językowe ZADANIE 4 Kółka języka francuskiegoKółka języka francuskiego Kółka języka angielskiegoKółka języka angielskiego Konkursy językoweKonkursy językowe

37 Kółko języka francuskiego mgr Aneta Szpiech- Kosek- II etap kształcenia mgr Aneta Szpiech- Kosek- II etap kształcenia Cele: Motywowanie do nauki języka francuskiego, Przybliżanie kultury i zwyczajów panujących we Francji i krajach francuskojęzycznych, Rozwijanie umiejętności językowych uczniów. Poniedziałek lekcja 7

38 Kółko języka francuskiego mgr Beata Hanzlik- III etap kształcenia mgr Beata Hanzlik- III etap kształcenia Wtorek lekcja 8 Dodatkowe zajęcia z języka francuskiego mają służyć doskonaleniu kompetencji językowych umożliwiających swobodną komunikację, rozumienie i reagowanie na wypowiedzi w języku obcym na poziomie A1 i A2, a także pozwolą na poszerzenie wiedzy cywilizacyjno – kulturowej.

39 Kółko języka angielskiego NATIVE SPEAKING mgr Wioleta Dandyk - III etap kształcenia mgr Wioleta Dandyk - III etap kształcenia Zajęcia będą polegały na prowadzeniu rozmowy w języku angielskim na podstawie materiałów stymulujących. Cele: Rozwijanie zdolności komunikacyjnych (umiejętności porozumiewania się w j. angielskim), Nabywanie przez ucznia płynności wypowiedzi, Wzmacnianie wiary ucznia w swoje umiejętności językowe, Praktyczne przygotowanie ucznia do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Środa lekcja 7

40 Dzieciaki – sieciaki Dzieciaki – sieciaki ZADANIE 5 Kółka informatyczne Kółka informatyczne Kółka dziennikarskie Kółka dziennikarskie Warsztaty dziennikarskie Warsztaty dziennikarskie

41 Kółko informatyczne mgr Dorota Hobernik- Pindel mgr Dorota Hobernik- Pindel Cele: Wybieranie, łączenie i celowe stosowanie różnych narzędzi informatycznych do rozwiązywania typowych praktycznych i szkolnych problemów. Korzystanie z różnych, w tym multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji dostępnych za pomocą komputera. Rozwiązywanie umiarkowanie złożonych problemów przez stosowanie narzędzi mających źródło z innych przedmiotów nauczania. Zainteresowanie uczniów rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami dostępu do informacji i komunikowania się. Dostrzeganie korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem zastosowań komputerów. Środa lekcja 8 Na zajęciach proponuję udział w projekcie Filmowa mapa przemianą realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: Narodowej Strategii Spójności, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Instytutu Rozwoju Regionalnego. W projekcie tym wykorzystane zostaną różnorodne sposoby przetwarzania multimediów: animacja, fotografia i film oraz obróbka dźwięku. Efektem będzie wykonanie 3 minutowego filmu z różnymi efektami multimedialnymi. Kolejnym etapem prac będzie korelacja na zajęciach wiedzy matematycznej z narzędziami informatycznymi: przetwarzanie danych matematycznych w narzędziach komputerowych.

42 Kółko dziennikarskie SP mgr Lucyna Kondziołka mgr Lucyna Kondziołka Uczestnicy zajęć: Będą mogli na łamach gazetki prezentować swoje umiejętności, wiadomości oraz zainteresowania, Będą uczestniczyć w redagowaniu kolejnych numerów gazetki szkolnej, Zapoznają się z pracą dziennikarską poprzez wycieczkę do redakcji lokalnych czasopism, do drukarni, spotkania z dziennikarzami, Będą mogli uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich, Rozwiną swoje umiejętności związane z praktycznym wykorzystaniem programów komputerowych oraz Internetu przy redagowaniu gazetki, Będą relacjonować ważne wydarzenia z życia szkoły, Będą prezentować osiągnięcia swoich kolegów i koleżanek, Będą włączać się w akcje charytatywne oraz ekologiczne. Czwartek lekcja 7 - 8

43 Kółko dziennikarskie G mgr Agata Gabzdyl mgr Agata Gabzdyl Cele: Redagowanie szkolnej gazetki gimnazjalnej, Zaangażowanie w życie szkoły oraz promocja szkoły, Rozwijanie zdolności twórczych, Zdobywanie umiejętności pracy w zespole, Kształtowanie postaw zainteresowania drugim człowiekiem, Umiejętne korzystanie z różnych źródeł informacji. Wtorek lekcja 7 - 8

44 Działaj twórczo- nie odtwórczo Działaj twórczo- nie odtwórczo ZADANIE 6 Kółka taneczno- ruchowe Kółka taneczno- ruchowe Kółka teatralne Kółka teatralne Kółka plastyczne Kółka plastyczne Kółka instrumentalno- wokalne Kółka instrumentalno- wokalne Warsztaty teatralne Warsztaty teatralne Wyjazdy do teatru Wyjazdy do teatru Konkursy Konkursy

45 Kółko taneczne - salsa mgr Agnieszka Łupieżowiec mgr Agnieszka Łupieżowiec Cele: Rozwijanie zainteresowań i indywidualnych zdolności, Budowanie poczucia kolektywizmu oraz zwiększenie odpowiedzialności za pracę zespołową, Przebieg: Poznanie możliwości muzyczno – ruchowych grupy, Nauka podstawowych kroków oraz figur tanecznych – indywidualnie i w parach, Zajęcia ruchowe z salsy oraz innych tańców latynoamerykańskich (merengue, reggaeton, mambo, cha –cha) Poniedziałek lekcja 8

46 Kółko akrobatyczno - taneczne mgr Magdalena Jarocka mgr Magdalena Jarocka Cele: Rozwijanie indywidualnych talentów, zainteresowań i predyspozycji artystyczno- ruchowych. Nauka i prezentacja układów akrobatyczno- tanecznych. Podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej, rozwijanie motoryki, kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej Aktywne spędzanie czasu wolnego. Czwartek lekcja 8

47 Kółko teatralne mgr Jolanta Plinta, mgr Barbara Wija - SP mgr Jolanta Plinta, mgr Barbara Wija - SP Na zajęciach uczniowie będą przygotowywać inscenizacje bajek, baśni i utworów literackich. Zaangażowani będą również w tworzenie programów i montaży słowno – muzycznych. Wszystkie przedstawienia będą prezentowane uczniom SP, a w popołudniowych spotkaniach rodzicom. Zorganizujemy również imprezę plenerową, zabawy fabularyzowane, ognisko, zabawę karnawałową oraz turniej teatralny. Planujemy również wyjazd do teatru, udział w warsztatach teatralnych, spotkanie z aktorami, a także udział w konkursach i przeglądach szkolnych zespołów teatralnych. Wtorek lekcja 7 - 8

48 Kółko teatralne – ZAKLINACZE DUSZ mgr Katarzyna Kondziołka- G mgr Katarzyna Kondziołka- G Piątek lekcja Cele: Rozbudzanie zainteresowań uczniów teatrem. Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania ze sztuką, bywania w teatrze. Rozwijanie wrażliwości estetycznej. Udział w życiu kulturalnym szkoły, gminy. Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Integracja zespołu. Doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy, techniki głośnego czytania oraz recytacji z odpowiednią artykulacją, akcentem, tempem, rytmem i intonacją. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i dyscypliny, a także samodzielności, wytrwałości i rzetelności w pracy. Wyzwalanie postaw kreatywnych wśród uczniów.

49 Kółko instrumentalno- wokalne mgr Halina Donocik mgr Halina Donocik Wtorek lekcja 7 Gdzie słyszysz śpiew tam wejdź tam dobre serca mają... Cele zajęć: 1.Rozwijanie muzycznej wrażliwości dzieci i młodzieży. 2.Zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 3.Możliwość lepszego poznania świata i wartości estetycznych. RADOŚĆ I SATYSFAKCJA Z AKTYWNEGO OBCOWANIA ZE SZTUKĄ

50 Kółko plastyczne mgr Jadwiga Bajger mgr Jadwiga Bajger Cele: Rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych, Pobudzanie kreatywności uczniów, Poznawanie różnych technik plastycznych, Odkrywanie przyjemności tworzenia, Poniedziałek lekcja 8

51 Byle do lata…- szkoła letnia Byle do lata…- szkoła letnia ZADANIE 7 Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze Wycieczki Wycieczki Posiłek Posiłek

52 podczas wakacji czerwiec/lipiec 2011 i 2012 r. odbędzie się szkoła letnia, działanie ma na celu zorganizowanie aktywnego spędzania czasu w dni wolne od zajęć szkolnych. prowadzone będą zajęcia rekreacyjno sportowe, muzyczne, informatyczne i językowe, dla uczestników będą przygotowane konkursy, zabawy i zawody oraz posiłek.

53


Pobierz ppt "PROJEKT Przystanek SZKOŁA- podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci, młodzieży Gminy Zebrzydowice 2010-2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google