Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REFORMA PROGRAMOWA SYSTEMU OŚWIATY Szkoła Podstawowa nr 84 Opracowanie : Zofia Rostek Elżbieta Leciak – Barszczewicz Warszawa 28 lutego 2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REFORMA PROGRAMOWA SYSTEMU OŚWIATY Szkoła Podstawowa nr 84 Opracowanie : Zofia Rostek Elżbieta Leciak – Barszczewicz Warszawa 28 lutego 2013r."— Zapis prezentacji:

1 REFORMA PROGRAMOWA SYSTEMU OŚWIATY Szkoła Podstawowa nr 84 Opracowanie : Zofia Rostek Elżbieta Leciak – Barszczewicz Warszawa 28 lutego 2013r.

2 PLAN SPOTKANIA: 1. Obowiązki Rodziców i dyrektora szkoły 2. Gotowość szkolna 3. Główne założenia podstawy programowej 4. Oferta szkoły w zakresie: - edukacji - wspomagania - opieki 5. Dostosowanie warunków szkoły do potrzeb dziecka sześcioletniego 6. Pytania Rodziców

3 Art.14 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

4 Art.14b ust. 1 pkt 1,2 i 3 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art. 14 ust. 3 są zobowiązani do: –dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego….., –zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia, –informowania w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka o realizacji tego obowiązku spełnianego w sposób określony w art.16 ust 5b.

5 Art.14b ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa w art.14 ust.3, należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.

6 6-LATEK oddział klasa przedszkolny pierwsza

7 W latach 2009-2014 o wcześniejszym pójściu dziecka do szkoły decydują r o d z i c e r o d z i c e i dyrektor szkoły i dyrektor szkoły

8 7-LATEK KLASA PIERWSZA

9 W chwili składania formularza Rodzic będzie proszony o wypełnienie druku wewnętrznego SP84 (imię, nazwisko dziecka, pesel, adres zameldowania, adres szkoły rejonowej).

10 GOTOWOŚĆ SZKOLNA (DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA) to poziom rozwoju w sferach: - fizycznej, - umysłowej, - emocjonalnej, - społecznej, który czyni dziecko wrażliwym i podatnym na nauczanie i wychowanie w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

11 GOTOWOŚĆ SZKOLNA Sześciolatek jest gotowy do nauki w I klasie szkoły podstawowej, jeśli posiada: umiejętności oczekiwane od dzieci kończących przedszkole, jest zainteresowany szkołą, stara się być wytrwały w podejmowanych zadaniach.

12 OD DZIECKA ROZPOCZYNAJĄCEGO NAUKĘ SZKOLNĄ OCZEKUJEMY: umiejętności w zakresie czynności samoobsługowych, radzenia sobie w typowych, codziennych sytuacjach, rozumienia, że trzeba dbać o swoje zdrowie, umiejętności porozumiewania się, zabawy w dziecięce gry i stosowania się do ich reguł, współdziałania z rówieśnikami i z dorosłymi,

13 OD DZIECKA ROZPOCZYNAJĄCEGO NAUKĘ SZKOLNĄ OCZEKUJEMY- c.d.: wytrwałości w realizowaniu zadań i własnych pomysłów, przygotowania do nauki czytania i pisania, przygotowania do nauki matematyki.

14 Podstawa programowa gwarantuje proporcjonalne wykorzystanie czasu przebywania dziecka w przedszkolu (w rozliczeniu tygodniowym)

15 WYBRANE TREŚCI PROGRAMOWE dla uczniów klasy I - Zasady, normy i reguły ustalone w klasie, -zasady bezpieczeństwa, -wykonywanie ćwiczeń ruchowych, -analiza i synteza wyrazów, -poprawna wymowa pod względem artykulacyjnym i gramatycznym, -stosunki przestrzenne, -figury geometryczne, -znajomość najbliższego otoczenia, -wprowadzenie liter alfabetu w czterech wariantach, -wprowadzenie 10 cyfr, -dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, -zapisywanie działań arytmetycznych do zadań z treścią.

16 OFERTA EDUKACYJNA DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNYKLASA PIERWSZA 25 godzin obowiązkowych zajęć wychowania przedszkolnego 20 godzin obowiązkowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w tym edukacje: -polonistyczna, -muzyczna, -plastyczna, -społeczna, -przyrodnicza, -matematyczna, oraz: -język obcy nowożytny (jęz. angielski), -zajęcia komputerowe, -techniczne, -wychowanie fizyczne.

17 OFERTA EDUKACYJNA SP84 DLA DZIECI W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM I W KLASIE PIERWSZEJ ZAJĘCIA DODATKOWE ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNYKLASA PIERWSZA - religia, - rytmika - język angielski - religia, - edukacja ekologiczna wg własnego programu koła: - języka angielskiego, - teatralne, - taneczne, - SKS, - gimnastyka korekcyjna, - zajęcia Od zabawy do sportu, - czytelnicze, - chór

18 WSPIERANIE ROZWOJU opieka specjalistów: - psychologa, - pedagoga, - logopedy, - nauczyciela terapii pedagogicznej oraz: - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w klasach pierwszych, - grupowa praca z uczniami zdolnymi.

19 OPIEKA ŚWIETLICA SZKOLNA 6.45 – 17.45

20 DORAŹNA POMOC PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

21 WYŻYWIENIE dla chętnych nawet 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)

22 BEZPŁATNE AKCJE: - zima w mieście, - lato w mieście, - szklanka mleka, - owoce w szkole.

23 PROJEKTY REALIZOWANE NA RZECZ PODNIESIENIA BEZPIECZEŃSTWA bezpieczna droga do szkoły, bezpieczne życie, bezpieczna energia, bezpieczny INTERNET.

24 ZAJĘCIA OTWARTE Program adaptacji dziecka 5-letniego (harmonogram lekcji otwartych, wykaz imprez, uroczystości, zajęć dodatkowych, wykaz zajęć otwartych prowadzonych przez świetlicę) do szkoły realizowany przez naszą placówkę w bieżącym roku szkolnym znajduje się na naszej stronie internetowej (o szkole – oferta placówki).

25 DOSTOSOWANIE SP 84 DO POTRZEB DZIECKA 6 – letniego - wydzielone skrzydło z nowocześnie wyposażonymi salami dydaktycznymi, - dostosowana do potrzeb dzieci sześcioletnich łazienka, - mobilna pracownia komputerowa (25 notebooków dla uczniów), - tablice interaktywne, - dobrze wyposażona i skomputeryzowana biblioteka szkolna, - oddzielna sala świetlicowa, - dobrze wyposażone dwie sale gimnastyczne, - nowoczesne boisko sportowe, - plac zabaw dla dzieci sześcioletnich, - stołówka oferująca chętnym dzieciom 3 posiłki.

26 Decyzją Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy zapisy dzieci urodzonych w latach 2006, 2007 i 2008 roku do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych będą prowadzone z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji podań.

27 WAŻNE TERMINY 13.02-04.03 – Rodzic pisemnie potwierdza u dyrektora przedszkola/szkoły wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej

28 WAŻNE TERMINY- c.d. 07.03-21.03 – Rodzic zapoznaje się z ofertą szkół i wypełnia w systemie formularz zgłoszenia dziecka, 07.03.-22.03 (godz.15.00) – formularz składa w szkole pierwszego wyboru, 25.04(godz.10.00) – sprawdza (w systemie lub w szkole pierwszego wyboru), do której szkoły dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia,

29 WAŻNE TERMINY- c.d. 25.04(od godz.10.00)- 06.05 (do godz.15.00) -pisemnie potwierdza wolę zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane, 09.05(od godz.10.00) - sprawdza (w systemie lub w szkole, do której złożył pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka), czy dziecko zostało przyjęte, 10.05 - 17.05 - po opublikowaniu wykazu wolnych miejsc, Rodzic może ubiegać się o przyjęcie dziecka na wolne miejsca.

30 WAŻNE TERMINY- c.d. 21.05 - sprawdza (w systemie lub w szkole, do której złożył podanie o przyjęcie na wolne miejsce), czy dziecko zostało przyjęte od 21 maja (od godz.15.00)- po zaktualizowaniu wykazu wolnych miejsc, może ubiegać się o przyjęcie dziecka w ramach rekrutacji uzupełniającej

31 Dzieci spoza Warszawy mogą się zalogować, ale system uwzględni je dopiero w rekrutacji uzupełniającej.

32 INFORMACJE Strona internetowa Ośrodka Rozwoju Edukacji podstrona "Sześciolatek w szkole""Sześciolatek w szkole"

33 PODSUMOWANIE SPOTKANIA POMOC W PODJĘCIU WŁAŚCIWEJ DECYZJI obserwacja dziecka, zapoznanie się z diagnozą wychowawcy przedszkola czy oddziału przedszkolnego, ewentualne zasięgnięcie opinii psychologa PPP, zgłoszenie dziecka do objęcia opieką psychologiczno-pedagogiczną (w marcu)

34 Kontakt SP 84 tel./fax (22) 679 78 95 e-mail: sekretariat sekretariat@sp84.waw.pl sekretariat uczniowski – sekretariatuczniowski@ sp84.waw.pl adres strony internetowej: www.sp84.waw.pl


Pobierz ppt "REFORMA PROGRAMOWA SYSTEMU OŚWIATY Szkoła Podstawowa nr 84 Opracowanie : Zofia Rostek Elżbieta Leciak – Barszczewicz Warszawa 28 lutego 2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google