Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Trzy lata funduszu sołeckiego – co się udało, a co stanowi wyzwanie Podlaski Urząd Wojewódzki Białystok, 27 czerwca 2012 r. www.funduszesoleckie.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Trzy lata funduszu sołeckiego – co się udało, a co stanowi wyzwanie Podlaski Urząd Wojewódzki Białystok, 27 czerwca 2012 r. www.funduszesoleckie.pl."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Trzy lata funduszu sołeckiego – co się udało, a co stanowi wyzwanie Podlaski Urząd Wojewódzki Białystok, 27 czerwca 2012 r.

2 Fundusz sołecki w województwie podlaskim

3 Fundusz sołecki w województwie podlaskim
Uchwały o wyodrębnieniu w budżecie gmin środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 r. W 2012 r. o 7 gmin mniej niż w 2011 r. zdecydowało się wyodrębnić fundusz, tj. 35% gmin w województwie. .

4 Fundusz sołecki w województwie podlaskim

5 Fundusz sołecki – procedura w praktyce
Podjęcie uchwały stanowi obowiązek Rady Gminy. Termin 31 marca jest terminem nieprzekraczalnym. Fundusz wyodrębniany jest dla wszystkich sołectw w gminie. Wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych: I SA/Kr 1526/09, I SA/Bd 951/09. Rozstrzygnięcia RIO w Białymstoku w stosunku do uchwał rad gmin (znak RIO.II /10)

6 Fundusz sołecki – procedura w praktyce
Stanowisko MSWiA (MAiC) dotyczące kwestii związanej z obligatoryjnością podejmowania przez rady gmin uchwał w sprawie wyrażenia (albo nie wyrażenia) zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego z 22 lipca 2011 r. Pismo RIO w Białymstoku, znak RIO.II-025-9/11, z dnia 28 marca 2011 r. Liczba gmin nie podejmujących żadnych uchwał w sprawie funduszu sołeckiego w województwie podlaskim zmniejsza się. W 2012 r. 3 gminy nie dopełniły ustawowego obowiązku: KOŁAKI KOŚCIELNE MICHAŁOWO NOWINKA

7 Fundusz sołecki – procedura w praktyce
1. Znaczenie roli organu wykonawczego gminy dla wyodrębnienia funduszu sołeckiego. 2. Dyskusje o funduszu sołeckim na forum Rad Gmin i zmiany charakteru dyskusji w latach 2009 – Wpływ decyzji z 2009 roku na uchwały w kolejnych latach. 3. Fundusz sołecki a funkcjonowanie sołectwa: czy podjęcie przez Radę Gminy uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego wyklucza inne formy finansowania działalności sołectw? ad. 2 […] może należy ten fundusz uchwalić, zapewne będą sołectwa, które wykorzystają daną szansę. […] Augustów, 2009 […] Na spotkaniu z burmistrzem sołtysi zapoznali się z programem funduszu sołeckiego i mają pewne obawy, ale nic nie dzieje się bez pracy. Sołtysi proszą radnych o podjęcie stosownej uchwały. Środki, które dzięki temu wpłyną do wsi, spowodują ich rozwój, a mieszkańcy i sołtysi w pełni poczują się ich gospodarzami mając jakiś wpływ na pewne decyzje i rozwój sołectwa […]. Choroszcz, 2009

8 Fundusz sołecki – procedura w praktyce
„Zgodzić się należy też ze skarżącą, że nie ma również przesłanek do uznania, iż wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego wyklucza inne formy finansowania działalności sołectw. Ustawa o funduszu sołeckim nie uchyla ani nie zmienia przepisów ustawy o samorządzie gminnym dotyczących prowadzenia przez jednostki pomocnicze (w tym sołectwa) gospodarki finansowej. Wyodrębnienie środków funduszu służy wykonywaniu konkretnych ściśle określonych przedsięwzięć opisanych we wniosku sołectwa, a nie zadań przekazanych sołectwu w statucie czy korzystaniu z mienia przekazanego sołectwu. Biorąc pod uwagę treść przepisu art. 48 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie gminnym "Jednostka pomocnicza zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie" należało stwierdzić, że prawo do zarządzania tym mieniem, korzystania zeń i rozporządzania dochodami z tego mienia wynika z zakresu określonego w statucie tej jednostki.” WSA w Bydgoszczy, wyrok z 20 stycznia 2010, sygn. I SA/Bd 951/09

9 Fundusz sołecki – procedura w praktyce
Fundusz funkcjonuje od 2009 r. ale nadal istnieje duża potrzeba informacji wśród wszystkich, którzy tworzą wspólnotę samorządową. Także wśród samorządów posiadających fundusz. Dobra praktyka: Organizacja otwartego spotkania informacyjnego dla mieszkańców, sołtysów, radnych odnośnie funduszu sołeckiego, np. z udziałem przedstawicieli gmin, w których fundusz funkcjonuje. Jaką informację o funduszu sołeckim otrzymują mieszkańcy, sołtysi i radni? Co wiemy o funduszu? Czy od razu wszystko się udało? Czy warto mieć fundusz? Co to w ogóle jest?

10 Fundusz sołecki – procedura w praktyce
Wykonanie funduszu sołeckiego w gm. Brwinów 2010 r. 2011 r. Źródło: Prezentacja Mariusza Baranowskiego, Radnego gm. Brwinów

11 Fundusz sołecki – procedura w praktyce
W latach podlaskie gminy nie zdecydowały się zwiększać kwoty funduszu sołeckiego. Źródło: KRRIO

12 Fundusz sołecki – procedura w praktyce
Art. 2 ust. 2 Ustawy o funduszu sołeckim Prosty zapis ustawy, ale…

13 Fundusz sołecki – procedura w praktyce: kontrola
Kontrole NIK: r. nr. R/11/010/LGD Kontrola w UG Cedry Wielkie, Morzeszczyn, Kępice, Pszczółki Na co należy zwrócić uwagę: 1. Obliczanie wysokości funduszu sołeckiego przypadającego na sołectwo. 2. Sprawowanie kontroli zarządczej w urzędzie w kontekście realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego. 3. Problem: realizacja przedsięwzięć nie ujętych we wnioskach lub zmiana przedsięwzięć przyjętych przez mieszkańców na zebraniu wiejskim. Kontrola funduszu sołeckiego: 1. Komisja rewizyjna gminy 2. Regionalna Izba Obrachunkowa 3. Najwyższa Izba Kontroli W 2012 roku zapowiadana jest koordynowana kontrola KRRIO

14 Fundusz sołecki – procedura w praktyce
Art. 2 ust. 2 Ustawy o funduszu sołeckim Do 31 lipca przekazanie informacji sołtysom o kwocie funduszu przypadającej na sołectwo. Między 31 lipca a 30 września czas na organizację zebrań wiejskich. Dobra praktyka: Organizacja spotkania mieszkańców sołectwa jeszcze przed zebraniem wiejskim tak, aby zebrać pierwsze pomysły i opracować kosztorysy przedsięwzięć. Przekazanie informacji o kwocie funduszu, o procedurze decydowania i możliwościach wydatkowania.

15 Fundusz sołecki – procedura w praktyce
Wyzwania: Organizacja zebrania wiejskiego: co ma, a co powinno mieć miejsce przed, w trakcie i po zebraniu wiejskim? Co można a co finansuje się z funduszu sołeckiego? Lidera i duch prawa, zróżnicowane interpretacje RIO, problemy nazewnictwa przedsięwzięć. Jak szczegółowy powinien być wniosek składany do 30 września? Czy dopuszczalne są zmiany zadań wykonywanych z funduszu sołeckiego?

16 Fundusz sołecki – procedura w praktyce
Zwrot z budżetu państwa: Kwota wyodrębniona w 2009 r. w budżetach gmin woj. podlaskiego na fundusz sołecki: zł Kwota wydana na przedsięwzięcia z funduszu w 2010 r.: ,23 zł Kwota zwrotu z budżetu państwa przekazana w 2011 r.: zł Procent wydanych środków w województwie podlaskim: 82% Jakie jest przeznaczenie pieniędzy ze zwrotu z budżetu państwa? Źródło: Odpowiedź sekretarza stanu w MAiC z 20 stycznia 2012 r. za zapytanie poselskie nr 137

17 Fundusz sołecki – co się udało, a co stanowi wyzwanie?
Pytania, które stawialiśmy w 2010 roku: Czy fundusz sołecki się sprawdził? za rok zobaczymy jak przebiegła realizacja projektów oraz jak poszło rozliczanie i wypłacanie zwrotów najwcześniej za kilka lat będzie wiadomo, czy udało się zrealizować cel wprowadzenia funduszu – aktywizację i upodmiotowienie mieszkańców warto zapewnić gminom i osobom pracującym z FS system wsparcia

18 Fundusz sołecki – co się udało, a co stanowi wyzwanie?
Najważniejsze obszary wsparcia określone w SLLGO na podstawie praktyki w 2010 r.: 1. Przygotowania do wprowadzenia funduszu 2. Decydowanie o wydatkowaniu funduszu 3. Społeczna kontrola realizacji funduszu

19 Fundusz sołecki – co się udało, a co stanowi wyzwanie?
Wyzwania obecne w 2012 roku: Rola gmin – aktywne informowanie na wszystkich poziomach w sposób rzetelny, dostępny i zrozumiały dla wszystkich o funduszu i funkcjonowaniu urzędu, budżetu gminnego; rozliczalność wykonania funduszu sołeckiego Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców sołectw na temat własnych praw; wyjaśnienie problematycznych zapisów statutów sołectw Zapewnienie system wsparcia w realizacji funduszu w gminie oraz centralnie; usprawnienie realizacji zapisów prawa, a nie zmiana obowiązującej Ustawy o funduszu sołeckim

20 Źródło: SLLGO na podst. danych RIO w Białymstoku
Fundusz sołecki – uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w budżecie gminy 2011 NIE → TAK Gm. BARGŁÓW KOŚCIELNY Gm. MILEJCZYCE M.-Gm. SUPRAŚL 2011 BRAK U → TAK Gm. ŁOMŻA 2011 TAK → NIE M.-Gm. DĄBROWA BIAŁOSTOCKA Gm. DUBICZE CERKIEWNE Gm. JANÓW Gm. KLUKOWO M.-Gm. KNYSZYN M. SEJNY Gm. SZTABIN Gm. SZUDZIAŁOWO 2011 BRAK U → NIE Gm. PRZEROŚL Gm. SZUMOWO Gm. ŚNIADOWO 2011 BRAK U. 2012 BRAK U. Gm.KOŁAKI KOŚCIELNE Źródło: SLLGO na podst. danych RIO w Białymstoku

21 Trzy lata funduszu sołeckiego – co się udało, a co stanowi wyzwanie
Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do dyskusji Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich Program Budżet Obywatelski tel./fax.:

22 Fundusz sołecki – dane liczbowe
Źródło: Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2011, P. Sobiesiak-Penszko (red.), ISP, Warszawa 2012

23 Fundusz sołecki – zwrot (fragment zestawienia)
Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki, 2011 r. (fragment tabelarycznego zestawienia kwot zwrotu z rozbiciem na jst)

24 Fundusz sołecki – Odnowa Wsi
Źródło: Ryszard Wilczyński, Dorobek 15 lat metody odnowy wsi w Polsce, prezentacja na konferencji „Wiejska Polska”, 26 maja 2012


Pobierz ppt "Konferencja Trzy lata funduszu sołeckiego – co się udało, a co stanowi wyzwanie Podlaski Urząd Wojewódzki Białystok, 27 czerwca 2012 r. www.funduszesoleckie.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google