Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO dr Aleksandra Wrona p. 318.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO dr Aleksandra Wrona p. 318."— Zapis prezentacji:

1 WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO dr Aleksandra Wrona p. 318

2 Program wykładów z GE 1.Wprowadzenie do SI 2.Wprowadzenie do GE 3.Rozwiązania e-commerce 4.Płatności w Internecie 5.Standardy w GE 6.Zagrożenia w GE 7.Ochrona przed zagrożeniami w GE 8.Problemy prawne w społeczeństwie informacyjnym 9.Podstawy marketingu internetowego 10.Wykorzystanie GE w logistyce i transporcie

3 Literatura do wykładu B. Gregor, M. Stawiszyński, E-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002 M. Niedźwiedziński, Globalny handel elektroniczny, PWN, W-a 2004 M. Norris, S. West, e-biznes, WKŁ, Warszawa 2001 Z. Ruszczyk, Internet w biznesie, ODDK, Gdańsk 1997 J. Wielki, Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWN, Warszawa 2000 P. Guzior, Marketing w Internecie, Helion, Gliwice 2001 czasopisma Internet, PCkurier, Chip źródła internetowe

4 O czym dzisiaj? nowa era? co to jest społeczeństwo informacyjne problemy badania SI czym jest informacja rozwój SI na świecie i w Polsce

5 Świat w XXI wieku kształtują globalizacja postęp w technologiach informacyjnych Globalne Społeczeństwo Informacyjne

6 Co to jest globalizacja? (...) mało jest równie niejasnych, a jednocześnie nadużywanych pojęć jak globalizacja istnieje (...) wiele różnych definicji procesu globalizacji działalności gospodarczej,ale żadna nie jest powszechnie akceptowana

7 Co to jest globalizacja? ogólnie – wyższy oraz bardziej zaawansowany etap procesu umiędzynarodowienia działalności gospodarczej przenikalność wszelkich granic rośnie z upływem czasu wygrywa nie lepszy, lecz szybszy

8 Przenikalność granic na przykładzie handlu w cenach stałych tempo handlu globalnego wzrosło w latach – o ok. 40% – o ok. 100% Polska: –import – 5x, eksport – 3x –IV dziesiątka w świecie, III w Europie

9 Koszty komunikacji i transportu oraz ceny komputerów

10 Globalizacja A.D wg Francisa Fukuyamy najbardziej widoczny efekt - outsourcing nędza w Trzecim Świecie - efekt złych rządów, korupcji, niestabilności, niezdolności elit do przeprowadzania reform, niewydolności instytucji nie można importować modeli społecznych skutki globalizacji dla Polski –reorientacja w kierunku gospodarki rynkowej (inwestycje, nowoczesne technologie) –konkurowanie nie tylko w regionie jak wykorzystać? –podnieść jakość sprawowania rządów –odejść od regulacji sektora socjalnego

11 Tempo rozprzestrzeniania się technologii informacyjnych

12 Krzywe adaptacji różnych mediów Internet Advertising Bureau 1999,

13 Technologie a przemiany społeczne

14 Prawa rozwoju technologii w nowej ekonomii Prawo Moorea (założyciela Intela): koszt mocy obliczeniowej (szybkości komputerów) maleje wykładniczo z czasem Prawo Metcalfe (wynalazcy sieci lokalnej łączącej komputery): wartość sieci rośnie wykładniczo z liczbą użytkowników

15 Prawa w nowej ekonomii

16 Geneza społeczeństwa informacyjnego lata 60. – ewolucyjna teoria społeczeństwa Tadeo Umesao lata 70. – dostrzeżono rolę usług informacyjnych 1980 – książka Information Society koniec 90. – dyskusje o wpływie technologii teleinformatycznych na społeczeństwa o istotę informacji w procesie rozwoju społecznego

17 Dlaczego nagle tyle o tym mówimy? Moda? Dlaczego IT mają być głównym czynnikiem przemian? Dlaczego nie atomistyka, eksploracja kosmosu, inżynieria genetyczna, mikroinżynieria, itp.? Czyż informacja nie towarzyszyła zawsze wytwarzaniu? SPRZECZNOŚCI WŚRÓD TEORETYKÓW!

18 Dominujący pogląd ewolucja determinizmu technologicznego przemiany społeczne powodują ludzie tendencja do redukowania zjawisk społecznych do wymiaru technologicznego przemiany społeczne techno- logia a jak jest?

19 Problemy definicyjne oficjalne dokumenty państwowe, OECD, zaproponowane przez naukowców wszystkie - niejasne rola informacji - znaczna, istotna, dominująca dewaluacja i odrzucenie...

20 W ramach definicji - model warstwowy

21 Najogólniej Społeczeństwo Informacyjne to etap w rozwoju cywilizacji, w którym społeczeństwo i gospodarka skoncentrowane są na produkcji, dystrybucji i użytkowaniu informacji

22 Globalne społeczeństwo informacyjne Polityka państw i struktur ponad- narodowych Grupy interesów: producenci i operatorzy IT społeczności wirtualne społeczności realne Przemiana struktur gospodarczych i biznesowych Postęp techniczny i technologiczny branży IT Społeczeństwo informacyjne

23 Główne problemy w badaniu Społeczeństwa Informacyjnego Na ile społeczeństwo informacyjne jest nową jakością, a do jakiego stopnia wyrazem ciągłości procesów rozwoju społeczności? W jakiej relacji pozostają czynniki technologiczne, ekonomiczne i społeczne w procesie rozwoju SI? Czy i jak zmieniają się w SI struktury władzy i stratyfikacja społeczna? Jakie kryteria należy brać pod uwagę jako kluczowe w definiowaniu SI? Jakie natężenie określonych czynników pozwala uznać, że określona zbiorowość przekroczyła punkt krytyczny?

24 Jeszcze raz - technologie a przemiany społeczne

25 Wymiary i kryteria SI Aktywność gospodarcza udział zatrudnionych w produkcji komputerów, oprogramowania i usługach

26 Wymiary i kryteria SI Produktywność udział przemysłu komputerowego w PKB udział wartości dodanej w produkcji komputerów w PKB

27 Wymiary i kryteria SI Organizacja/struktura udział przedsiębiorstw komputerowych w całkowitej liczbie przedsiębiorstw liczba pracowników na jedno przedsiębiorstwo w przemyśle komputerowym zastosowanie IT w działalności przedsiębiorstw umiejętności obsługi komputera przez pracowników

28 Wymiary i kryteria SI Infrastruktura techniczna moc obliczeniowa komputerów (MIPS) na osobę udział inwestycji telekomunikacyjnych w PKB liczba komputerów podłączonych do Internetu na tysiąc osób udział łączy cyfrowych w całkowitej długości

29 Wymiary i kryteria SI Innowacyjność techniczna udział wydatków na B+R w informatyce w całkowitych wydatkach badawczych udział informatyków w grupie inżynierów i pracowników technicznych udział patentów IT w całkowitej liczbie

30 Wymiary i kryteria SI Rozpowszechnienie technologii liczba komputerów per capita udział gospodarstw domowych wyposażonych w komputer udział wydatków na technologie informacyjne w PKB

31 Wyznaczniki społeczeństwa informacyjnego informacja jako dobro ekonomiczne upowszechniony dostęp do technologii informacyjnej swobodna cyrkulacja różnych kategorii informacji ok. 50% zatrudnionych w sektorze informacyjnym ok. 50% udziału sektora informacyjnego w PKB sektor informacyjny warunkuje sprawne funkcjonowanie innych sektorów i działów gospodarki specjalny status nauki i edukacji

32 Co to jest informacja? treść przekazywana w określonej formie przez nadawcę do jej odbiorcy podstawowe elementy: –nadawca informacji –odbiorca –treść –forma człowiek lub maszyna opis, nakaz, zakaz, polecenie itp. dowolny język lub kod INFORMACJA JEST SUBIEKTYWNA!

33 Co na to ekonomiści? Podstawowe kategorie czynników produkcji –środki finansowe –ziemia –praca - organizacja - informacja dobro niezużywalne, od którego zależy wykorzystanie wszystkich innych dóbr

34 Funkcje i determinanty informacji w społeczeństwie Funkcje: powiadamiająca łączności m-y nadawcą i odbiorcą Determinanty: definiowalność jakość wartość wykorzystanie

35 Informacja w ujęciu społeczno-ekonomicznym definiowalność informacji jakość informacji wartość informacji wykorzystanie informacji INFORMACJA determinanty

36 Informacja w ujęciu społeczno-ekonomicznym definiowalność informacji jakość informacji wartość informacji wykorzystanie informacji INFORMACJA

37 Informacja w ujęciu społeczno-ekonomicznym definiowalność informacji jakość informacji wartość informacji wykorzystanie informacji INFORMACJA multimedia system informacyjny popyt na informację podaż informacji system informatyczny

38 Zalew informacji Straszak A., Globalne Społeczeństwo Informacji - Społeczeństwo Głodu Wiedzy i Nadmiaru Surowej lub Starzejącej się Informacji, Informacja. Dobra lub zła nowina, pod red. A. Szewczyk, Szczecin 2004

39 Efektywność informacji a jej ilość przyrost efektywność moment przeciążenia informacją D. Dżega, Niepweność informacji w procesie decyzyjnym, [w:] Informacja –dobra lub zła nowina, Szczecin 2004

40 Od informacji do wiedzy dane to fakty informacja to zinterpretowane dane wiedza to wynik zintegrowania informacji z wiedzą istniejącą DANE INFORMACJA WIEDZA TRANSFORMACJA FORMALIZACJA INTERPRETACJ A OKRĘŻNY OBIEG WIEDZY S. Iwan

41 Nośniki gospodarki opartej na wiedzy przemysł wysokiej technologii nauka i zaplecze B+R edukacja część usług biznesowych związanych z gospodarką opartą na wiedzy usługi społeczeństwa informacyjnego

42 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego

43 Kraje, które wejdą w erę społeczeństwa informacyjnego zbiorą największe żniwo. To one wyznaczą drogę dla innych. Natomiast te kraje, które będą zwlekać, lub podejmą działania połowiczne, mogą w czasie krótszym od dziesięciolecia stanąć w obliczu załamania inwestycji i kryzysu na rynku pracy." (fragment Raportu Komisji Bangemanna)

44 Plan Masudy - Japonia

45 Stany Zjednoczone raport Narodowej Akademii Nauk proklamacja początku nowego okresu w dziejach świata - cywilizacji informacyjnej pocz idea Narodowej, a następnie Światowej, Infrastruktury Informacyjnej (GII - Global Information Infrasructure)

46 SI w Europie socjologowie Alain Minc i Simon Nora przedstawili prezydentowi Francji raport dotyczący sukcesów gospodarczych Japonii Raport Bangemana i europejski plan działania - An Action Plan –Raport Europe and the Global Information Society. Recommendations to the European Council –zmiana sposobu pracy oraz sposób współżycia w nowym społeczeństwie –problem tworzenia nowych miejsc pracy poprzez wykorzystanie nowych technologii –różnice technologiczne m-y Europą, USA a Japonią

47 Fundamentalne pytania w Raporcie Bangemana Czy Unia Europejska potrafi wykorzystać szansę w postaci SI? Jak przygotować Europejczyków do życia w SI? Jak zminimalizować różnice w społecznościach lokalnych na tle życia w SI?

48 Europejskie dokumenty dotyczące SI Europa i społeczeństwo globalnej informacji - Raport Bangemanna, Bruksela, 26 maja 1994 Ku Społeczeństwu Informacyjnemu w Krajach Europy Środkowej i Wschodniej - 30 pomysłów na europejskie inicjatywy –Plan działań, 1996 r. –Raport z realizacji planu działań, 1997 eEurope - An Information Society For All, Bruksela, 1999 eEurope An Information Society for All - plan działań, Bruksela, 2000 eEurope+ - A Co-operative Effort to Implement the Information Society in Europe, Göteborg, 2001 "eEurope An Information Society for All" - plan działań, Bruksela, 2002

49 eEurope - An Information Society For All cele podstawowe –przyspieszenie rozwoju krajów członkowskich –zniwelowanie różnic w dostępie do informacji pomiędzy dużymi ośrodkami miejskimi a prowincją cele strategiczne –wprowadzenie obywateli Europy, szkół, przedsiębiorstw oraz administracji publicznej w wiek cywilizacji informacyjnej –wspieranie rozwoju nowych ICT –wzmocnienie spójności socjalnej

50 10 szczególnych obszarów tematycznych 1.Młodzież Europy w wieku cywilizacji cyfrowej 2.Tani dostęp do Internetu 3.Intensyfikacja działań w dziedzinie e-gospodarki 4.Szybki Internet dla potrzeb naukowców i studentów 5.Karty elektroniczne dla bezpieczeństwa dostępu do informacji 6.ICT w MSP 7.Uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych. 8.Służba zdrowia on-line 9.Inteligentny transport 10.Rząd on-line

51 oficjalna europejska strona SI w Internecie: europa.eu.int/information_society/index_en.htm

52 SI w Polsce Uchwała Sejmu RP z dnia 14 lipca 2000 w sprawie budowania podstaw SI w Polsce Stanowisko Rady Ministrów wobec uchwały Sejmu RP z dnia 14 lipca 2000 w sprawie budowania podstaw SI o w Polsce Cele i kierunki rozwoju SI w Polsce ePolska - Plan działań na rzecz rozwoju SI w Polsce na lata , przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 11 września 2001 Strategia informatyzacji RP – ePolska na lata , MNiI, grudzień 2003

53 Uchwała Sejmu RP w sprawie budowania podstaw SI w Polsce 1.zasady powszechnego dostępu i wykorzystania Internetu 2.plan rozwoju edukacji informatycznej dzieci i młodzieży 3.plan rozwoju edukacji informatycznej osób dorosłych uwzględniający konieczność zdobywania nowych kwalifikacji w transformującej się gospodarce 4.plany i priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych w administracji sprzyjające racjonalizacji wykorzystania środków budżetowych, a także usprawniające kontakty obywatela z urzędem oraz samorządność lokalną, 5.metodykę rozwoju systemów teleinformatycznych uwzględniających wymagania obronności i bezpieczeństwa państwa 6.priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych wspomagających system finansowy państwa, 7.działania podejmowane przez państwo dla rozwoju systemów teleinformatycznych dla potrzeb ośrodków naukowych i ośrodków uniwersyteckich

54 Uchwała Sejmu RP w sprawie budowania podstaw SI w Polsce 8.system ostrzegania przed zagrożeniami związanymi z nadużyciami i przestępstwami z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych 9.plan działań wspomagających wykorzystanie usług społeczeństwa informacyjnego: 1.dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 2.dla rozwoju wsi 3.w ochronie zdrowia 4.w zwiększaniu dostępności do dóbr kultury, 5.w transporcie 6.ochronie środowiska 7.dla zwiększenia bezpieczeństwa obywateli i ochrony porządku publicznego 10.udział przedstawicieli Polski w międzynarodowych ustaleniach i działaniach standaryzujących zasady gospodarki elektronicznej

55 Strategia informatyzacji RP – ePolska na lata obszary i priorytety informatyzacji Polski: –zapewnienie wszystkim obywatelom i firmom taniego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu –tworzenie szerokiej i wartościowej oferty treści i usług dostępnych w Internecie –powszechna umiejętność posługiwania się teleinformatyką

56 Strategia informatyzacji RP – ePolska na lata możliwe źródła finansowania: –Narodowy Plan Rozwoju –budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego Partnerstwo publiczno – prywatne –oszczędności budżetowe

57 Strategia informatyzacji RP – ePolska na lata korzyści ilościowe –obniżenie kosztów działalności gospodarczej –oszczędności dla państwa (społeczeństwa), wynikające z lepszej kontroli i racjonalizacji procesów jakościowe –zadowolenie obywateli z lepszego dostępu do tradycyjnych usług –możliwości świadczenia i korzystania z nowych usług –możliwości zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji – rozwoju osobowego, niezależnie od pochodzenia społecznego i geograficznego –udział w życiu społecznym i politycznym, eliminowanie podziału społecznego, a nawet renesans demokracji bezpośredniej

58 I co dalej... Rozwój potencjału naukowo – badawczego warunkiem skutecznego budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy (dokument MNiI) (...) Należy wyraźnie stwierdzić, iż bez zdecydowanego wzrostu nakładów na naukę w Polsce, realizacja planów wyznaczających sferze B+R rolę jednego z filarów wzrostu i rozwoju gospodarki nie będzie możliwa. (...)

59 Pożądana piramida edukacyjna wobec tworzenia się społeczeństwa informacyjnego 5% 25% 35% 30% 5% edukacja podstawowa edukacja średnia edukacja wyższa edukacja ponadwyższa II stopnia edukacja ponadwyższa I stopnia EDUKACJA REGRESYWNA EDUKACJA PROGRESYWNA EDUKACJA STAGNACYJNA EDUKACJA KREATYWNA

60 Nie ma rozwoju bez nakładów wg Strategii Lizbońskiej nakłady na naukę powinny osiągnąć poziom 3% PKB do 2010 –środki budżetowe - 1% –środki unijne i prywatne - 2% Kto wie, ile teraz przeznacza się w Polsce na B+R?

61 Literatura Giziński J., Globalizacja dla średniozaawansowanych, Newsweek, 2004, z dn , s (e, bibl.) Goliński M., Społeczeństwo informacyjne – problemy definicyjne i problemy pomiaru, [w:] Polskie doświadczenia w kształtowaniu SI. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, AGH, Kraków 2001 (e) Gregor B., Stawiszyński M., E-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002, r. 1 (bibl.) Informacja. Dobra lub zła nowina, pod red. A. Szewczyk, Szczecin 2004 (e)

62 Literatura Mattelart A., Społeczeństwo informacji, Kraków 2004 (bibl.) Porębski L, Elektroniczne oblicze polityki, UWN-D, Kraków 2001 (e) Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość, UWN-D, Kraków 2004 (e) Strategia informatyzacji RP – ePolska na lata , MNiI, grudzień 2003, (www.informatyzacja.gov.pl/_gAllery/14/147.pdf) Rozwój potencjału naukowo – badawczego warunkiem skutecznego budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy,


Pobierz ppt "WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO dr Aleksandra Wrona p. 318."

Podobne prezentacje


Reklamy Google