Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spółdzielnia Uczniowska Pszczółka w Paszczynie S PÓŁDZIELNIA U CZNIOWSKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spółdzielnia Uczniowska Pszczółka w Paszczynie S PÓŁDZIELNIA U CZNIOWSKA."— Zapis prezentacji:

1 Spółdzielnia Uczniowska Pszczółka w Paszczynie S PÓŁDZIELNIA U CZNIOWSKA

2 Spółdzielnia Uczniowska Pszczółka w Paszczynie Spis treści Definicja Spółdzielni Uczniowskiej Organy Spółdzielni Uczniowskiej Finansowanie Spółdzielni Uczniowskiej Prawa członków SU Obowiązki członków SU Formy działalności SU Dokumentowanie działalności SU Mały słownik Spółdzielcy Jak założyć SU w szkole Gdzie można szukać pomocy

3 Spółdzielnia Uczniowska Pszczółka w Paszczynie Spółdzielnia Uczniowska Jest organizacją uczniów, prowadzoną przez nich samodzielnie pod opieką nauczyciela - opiekuna i działa na podstawie statutu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie lub przez członków - założycieli.

4 Spółdzielnia Uczniowska Pszczółka w Paszczynie Organami spółdzielni są: 1. Walne Zgromadzenie – najwyższy organ spółdzielni składający się ze wszystkich członków. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały obowiązujące wszystkich członków i wszystkie organy spółdzielni. Walne zgromadzenie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli w stosunku 1 przedstawiciel na 10 członków spółdzielni.

5 Spółdzielnia Uczniowska Pszczółka w Paszczynie 2.Rada Nadzorcza – organ co najmniej trzyosobowy, składający się z członków spółdzielni o charakterze kontrolnym. 3. Zarząd spółdzielni – organ składający się z członków spółdzielni, o charakterze wykonawczym.

6 Spółdzielnia Uczniowska Pszczółka w Paszczynie 1.Fundusz udziałowy - tworzy się go z wpłat udziałów członkowskich 2.Fundusz prac oświatowych - tworzy się z części czystej nadwyżki oraz z nagród przyznanych spółdzielni za współzawodnictwo i udział w konkursach Dla finansowania działalności SU tworzy się:

7 Spółdzielnia Uczniowska Pszczółka w Paszczynie 3. Fundusz zasobowy - tworzy się z: wpłat przez członków wpisowego, 5% czystej nadwyżki dotacji darowizn przedawnionych zobowiązań. Fundusz zasobowy jest niepodzielny i służy do pokrywania ewentualnych strat, wynikłych z działalności spółdzielni.

8 Spółdzielnia Uczniowska Pszczółka w Paszczynie Prawa członków SU Członek spółdzielni ma prawo: 1.Korzystać z usług, urządzeń i świadczeń spółdzielni 2.Brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia 3.Wybierać i być wybieranym do organów spółdzielni 4.Zgłaszać swoje uwagi opiekunowi, Zarządowi lub Radzie Nadzorczej w sprawie doskonalenia działalności spółdzielni lub poszczególnych sekcji 5.Po ukończeniu szkoły przenieść swój udział do innej spółdzielni i kontynuować działalność spółdzielczą

9 Spółdzielnia Uczniowska Pszczółka w Paszczynie Obowiązki członków SU Członek spółdzielni jest obowiązany: 1.Stosować się do postanowień statutu i uchwał organów statutowych spółdzielni 2.Wykonywać starannie prace wynikające z planu pracy lub sprawowanej funkcji oraz inne podjęte dobrowolnie 3.Dbać o powierzone mu mienie spółdzielni

10 Spółdzielnia Uczniowska Pszczółka w Paszczynie Formy działalności SU Spółdzielnia może inicjować i prowadzić działalność np. w następujących dziedzinach : 1.Wytwarzać, stosownie do warunków i umiejętności młodzieży, pomoce dydaktyczne dla potrzeb szkoły i innych zainteresowanych spółdzielni, 2. Udzielać pomocy finansowej lub zaopatrywać w podręczniki i przybory szkolne członków spółdzielni będących w trudnych warunkach materialnych.

11 Spółdzielnia Uczniowska Pszczółka w Paszczynie 3.Uprawiać rośliny i hodować drobny inwentarz 4.Działać na rzecz ekologii i ochrony środowiska 5.Organizować na terenach dozwolonych zespołowego zbioru runa leśnego i surowców wtórnych 6.Organizować zakup i sprzedaż towarów, a szczególnie przyborów szkolnych., podręczników oraz sprzętu sportowego, turystycznego i.t.p. 7.Prowadzić pod opieką banku współpracującego szkolnej kasy oszczędności jako jednego z działów pracy spółdzielni.

12 Spółdzielnia Uczniowska Pszczółka w Paszczynie Dokumentowanie działań SU Według ostatnich wytycznych Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej ( FRSU) SU powinna prowadzić dokumentację: 1. Finansową – księga główna Zapisy w księgach robi się tylko na podstawie dokumentów, które dzielimy na: przychodowe, rozchodowe i memoriałowe czyli własne. 2. Samorządową - księga udziałów, - protokoły zebrań i kontroli komisji rewizyjnej.

13 Spółdzielnia Uczniowska Pszczółka w Paszczynie Niezbędne pojęcia Wpisowe – kwota pieniężna, którą nowo przyjęty członek jest zobowiązany wpłacić spółdzielni. Wysokość wpisowego jest określona w statucie. Wpłaty członków z tytułu wpisowego są przelewane na fundusz zasobowy. Udział – kwota pieniężna, którą członek jest zobowiązany zadeklarować, a następnie wnieść do spółdzielni. Statut określa wysokość udziału. Udziały wniesione przez członków tworzą fundusz udziałowy.

14 Spółdzielnia Uczniowska Pszczółka w Paszczynie Fundusz udziałowy – fundusz powstający z wpłat udziałów członkowskich Fundusz zasobowy – fundusz powstający zwłaszcza z wpłat przez członków wpisowego, z części nadwyżki bilansowej, z wartości majątkowych otrzymanych nieodpłatnie przez spółdzielnie oraz z przedawnionych roszczeń. Absolutorium – uchwała wyrażająca zaufanie lub brak zaufania do członków Zarządu. Nie udzielenie członkom Zarządu absolutorium nie powoduje automatycznie jego odwołania. Konieczne jest w tym celu podjęcie odrębnej uchwały. Marża – różnica między ceną zakupu towaru a ceną sprzedaży. Zysk – wartość marży pomniejszona o koszty handlowe

15 Spółdzielnia Uczniowska Pszczółka w Paszczynie Jak założyć SU w szkole? Krok 1 Ująć w Statucie Szkoły zapis W szkole działa spółdzielnia uczniowska. Jeżeli statut jest aktualny należy zrobić aneks do statutu. Krok 2 Wytypować na Radzie Pedagogicznej nauczyciela do opieki nad spółdzielnią uczniowską. Krok 3 Zjednać co najmniej 20 uczniów na członków SU, sporządzić ich listę. Ustalić udział i wpisowe. Przygotować statut SU.

16 Spółdzielnia Uczniowska Pszczółka w Paszczynie Krok 4 Zwołać Walne Zgromadzenie członków SU z następującym porządkiem obrad : a)Zapoznanie ze statutem SU i jego przyjęcie. Członkowie podpisują statut, który następnie zatwierdza RP b) Przyjęcie na członków SU, tych co wpłacili udziały. c) Wybory Zarządu – 3 osoby. d) Wybory Rady Nadzorczej – 3 osoby. e) Zatwierdzenie krótkiego planu pracy SU na bieżący rok. f) Wybory sklepowych Zebranie członków jest najwyższą władzą w spółdzielni.

17 Spółdzielnia Uczniowska Pszczółka w Paszczynie Krok 5 a) Zorientować się, czy w rejonie nie działa Powiatowa Rada Spółdzielczości Uczniowskiej, lub Wojewódzka Rada Spółdzielczości Uczniowskiej i zgłosić jej swoją działalność. b) Skontaktować się z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Prezesem jest Pan Michał Zaremba. c) Spróbować poszukać w okolicy spółdzielni dorosłych, która zgodziłaby się objąć patronat nad SU. d) Organizować pracę spółdzielni zgodnie ze statutem.

18 Spółdzielnia Uczniowska Pszczółka w Paszczynie Pomoc można uzyskać 1.Wszelkie wzory dokumentów niezbędnych do prowadzenia SU i szczegółową instrukcję jak założyć SU można znaleźć na stronie: www.su.pszczolka.prv.plwww.su.pszczolka.prv.pl 2.Na stronie www.spoldzielczosc.pl znajduje się wzorcowy statut i zeskanowane dokumenty z Ministerstwa Finansówwww.spoldzielczosc.pl 3. Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej – służy fachowa pomocą. Prezesem Zarządu FRSU jest Pan Michał Zaremba Jej adres: 31- 153 Kraków ul. Szlak 65 tel. 012 632-51-44 wew. 29


Pobierz ppt "Spółdzielnia Uczniowska Pszczółka w Paszczynie S PÓŁDZIELNIA U CZNIOWSKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google