Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA"— Zapis prezentacji:

1 SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA
Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie

2 Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie
Spis treści Definicja Spółdzielni Uczniowskiej Organy Spółdzielni Uczniowskiej Finansowanie Spółdzielni Uczniowskiej Prawa członków SU Obowiązki członków SU Formy działalności SU Dokumentowanie działalności SU Mały słownik Spółdzielcy Jak założyć SU w szkole Gdzie można szukać pomocy Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie

3 Spółdzielnia Uczniowska
Jest organizacją uczniów , prowadzoną przez nich samodzielnie pod opieką nauczyciela - opiekuna i działa na podstawie statutu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie lub przez członków - założycieli. Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie

4 Organami spółdzielni są:
1. Walne Zgromadzenie – najwyższy organ spółdzielni składający się ze wszystkich członków. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały obowiązujące wszystkich członków i wszystkie organy spółdzielni. Walne zgromadzenie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli w stosunku 1 przedstawiciel na 10 członków spółdzielni. Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie

5 Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie
2.Rada Nadzorcza – organ co najmniej trzyosobowy, składający się z członków spółdzielni o charakterze kontrolnym. 3. Zarząd spółdzielni – organ składający się z członków spółdzielni, o charakterze wykonawczym. Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie

6 Dla finansowania działalności SU tworzy się:
Fundusz udziałowy - tworzy się go z wpłat udziałów członkowskich Fundusz prac oświatowych - tworzy się z części czystej nadwyżki oraz z nagród przyznanych spółdzielni za współzawodnictwo i udział w konkursach Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie

7 Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie
3. Fundusz zasobowy - tworzy się z: wpłat przez członków wpisowego , 5% czystej nadwyżki dotacji darowizn przedawnionych zobowiązań . Fundusz zasobowy jest niepodzielny i służy do pokrywania ewentualnych strat, wynikłych z działalności spółdzielni. Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie

8 Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie
Prawa członków SU Członek spółdzielni ma prawo: Korzystać z usług, urządzeń i świadczeń spółdzielni Brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia Wybierać i być wybieranym do organów spółdzielni Zgłaszać swoje uwagi opiekunowi , Zarządowi lub Radzie Nadzorczej w sprawie doskonalenia działalności spółdzielni lub poszczególnych sekcji Po ukończeniu szkoły przenieść swój udział do innej spółdzielni i kontynuować działalność spółdzielczą Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie

9 Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie
Obowiązki członków SU Członek spółdzielni jest obowiązany: Stosować się do postanowień statutu i uchwał organów statutowych spółdzielni Wykonywać starannie prace wynikające z planu pracy lub sprawowanej funkcji oraz inne podjęte dobrowolnie Dbać o powierzone mu mienie spółdzielni Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie

10 Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie
Formy działalności SU Spółdzielnia może inicjować i prowadzić działalność np. w następujących dziedzinach : 1.Wytwarzać , stosownie do warunków i umiejętności młodzieży, pomoce dydaktyczne dla potrzeb szkoły i innych zainteresowanych spółdzielni, 2. Udzielać pomocy finansowej lub zaopatrywać w podręczniki i przybory szkolne członków spółdzielni będących w trudnych warunkach materialnych. Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie

11 Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie
Uprawiać rośliny i hodować drobny inwentarz Działać na rzecz ekologii i ochrony środowiska Organizować na terenach dozwolonych zespołowego zbioru runa leśnego i surowców wtórnych Organizować zakup i sprzedaż towarów , a szczególnie przyborów szkolnych. , podręczników oraz sprzętu sportowego , turystycznego i.t.p. Prowadzić pod opieką banku współpracującego szkolnej kasy oszczędności jako jednego z działów pracy spółdzielni. Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie

12 Dokumentowanie działań SU
Według ostatnich wytycznych Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej ( FRSU) SU powinna prowadzić dokumentację: 1. Finansową – księga główna Zapisy w księgach robi się tylko na podstawie dokumentów, które dzielimy na: przychodowe, rozchodowe i memoriałowe czyli własne. 2. Samorządową       - księga udziałów, - protokoły zebrań i kontroli komisji rewizyjnej. Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie

13 Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie
Niezbędne pojęcia Wpisowe – kwota pieniężna, którą nowo przyjęty członek jest zobowiązany wpłacić spółdzielni. Wysokość wpisowego jest określona w statucie. Wpłaty członków z tytułu wpisowego są przelewane na fundusz zasobowy. Udział – kwota pieniężna, którą członek jest zobowiązany zadeklarować, a następnie wnieść do spółdzielni. Statut określa wysokość udziału. Udziały wniesione przez członków tworzą fundusz udziałowy. Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie

14 Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie
Fundusz udziałowy – fundusz powstający z wpłat udziałów członkowskich Fundusz zasobowy – fundusz powstający zwłaszcza z wpłat przez członków wpisowego, z części nadwyżki bilansowej, z wartości majątkowych otrzymanych nieodpłatnie przez spółdzielnie oraz z przedawnionych roszczeń. Absolutorium – uchwała wyrażająca zaufanie lub brak zaufania do członków Zarządu. Nie udzielenie członkom Zarządu absolutorium nie powoduje automatycznie jego odwołania. Konieczne jest w tym celu podjęcie odrębnej uchwały. Marża – różnica między ceną zakupu towaru a ceną sprzedaży. Zysk – wartość marży pomniejszona o koszty handlowe Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie

15 Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie
Jak założyć SU w szkole? Krok 1 Ująć w Statucie Szkoły zapis „ W szkole działa spółdzielnia uczniowska”. Jeżeli statut jest aktualny należy zrobić aneks do statutu. Krok 2 Wytypować na Radzie Pedagogicznej nauczyciela do opieki nad spółdzielnią uczniowską. Krok 3 Zjednać co najmniej 20 uczniów na członków SU, sporządzić ich listę. Ustalić udział i wpisowe. Przygotować statut SU. Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie

16 Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie
Krok 4 Zwołać Walne Zgromadzenie członków SU z następującym porządkiem obrad : Zapoznanie ze statutem SU i jego przyjęcie. Członkowie podpisują statut, który następnie zatwierdza RP b) Przyjęcie na członków SU, tych co wpłacili udziały. c) Wybory Zarządu – 3 osoby. d) Wybory Rady Nadzorczej – 3 osoby. e) Zatwierdzenie krótkiego planu pracy SU na bieżący rok. f) Wybory sklepowych Zebranie członków jest najwyższą władzą w spółdzielni. Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie

17 Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie
Krok 5 a) Zorientować się, czy w rejonie nie działa Powiatowa Rada Spółdzielczości Uczniowskiej, lub Wojewódzka Rada Spółdzielczości Uczniowskiej i zgłosić jej swoją działalność. b) Skontaktować się z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Prezesem jest Pan Michał Zaremba. c) Spróbować poszukać w okolicy spółdzielni dorosłych, która zgodziłaby się objąć patronat nad SU. d) Organizować pracę spółdzielni zgodnie ze statutem. Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie

18 Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie
Pomoc można uzyskać 1.Wszelkie wzory dokumentów niezbędnych do prowadzenia SU i szczegółową instrukcję jak założyć SU można znaleźć na stronie: 2.Na stronie znajduje się wzorcowy statut i zeskanowane dokumenty z Ministerstwa Finansów 3. Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej – służy fachowa pomocą. Prezesem Zarządu FRSU jest Pan Michał Zaremba Jej adres: Kraków ul. Szlak 65 tel wew. 29 Spółdzielnia Uczniowska „Pszczółka” w Paszczynie


Pobierz ppt "SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google