Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej."— Zapis prezentacji:

1 Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2 8 marca 1990 uchwalenie ustawy o samorządzie terytorialnym 1993ratyfikacja Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego 1996Przejęcie przez samorządy prowadzenia szkół podstawowych 2 kwietnia 1997 uchwalenie Konstytucji RP, która uznaje zasadę samorządności terytorialnej i decentralizacji władzy publicznej za naczelną zasadę ustroju Polski 1998uchwalenie ustaw o samorządzie powiatowym i wojewódzkim 2002sejm uchwalił ustawę o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta 2004akcesja do Unii Europejskiej – impuls dla samorządów do szybszego rozwoju 2005uchwalenie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczpospolitej Polskiej w Komitecie Regionów UE 2

3 Rozdział VII Art. 163. Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Art. 164. 1. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. 2. Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa ustawa. 3. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego. Art. 165. 1. Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługują im prawo własności i inne prawa majątkowe. 2. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej. 3

4 4

5  2478 gmin ◦ rada gminy, ◦ wójt (w gminach wiejskich), burmistrz (w miastach) lub prezydent. 66 miast ma status powiatu. Władzę wykonawczą sprawują w nich prezydenci miasta, zaś władzę uchwałodawczą – rady miasta.  314 powiatów (rada powiatu, zarząd powiatu + starosta).  16 województw (sejmik województwa, zarząd województwa + marszałek województwa). 5

6 6 Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługują im prawo własności i inne prawa majątkowe. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej. Art. 165 ust. 1 i 2 Konstytucji RP 地方自治单位具有法人资格。它们应有 所有权及其它财产权的权利 地方自治单位自主权应由法院保护 波兰宪法 第 165 条第 1 、 2 款 ład przestrzenny gospodarka odpadami przychodnie zdrowia szkoły podstawowe i gimnazja pomoc społeczna straż miejska i bezpieczeństwo publiczne sieć wodno- kanalizacyjna drogi lokalne i komunikacja publiczna biblioteki, domy kultury boiska, parki pomniki Odpowiada za wszystkie sprawy o znaczeniu lokalnym, które zaspokajają „zbiorowe potrzeby wspólnoty”

7 7 urzędy pracydrogi powiatowe policja i straż pożarna szpitale wspieranie osób niepełnosprawny ch służby weterynaryjn e domy dziecka szkoły ponadgimanzjal ne inspektoraty nadzoru budowlanego karty wędkarskierejestracja pojazdów muzea, teatry, biblioteki drogi wojewódzkie i koleje regionalne szpitale specjalistyczne ochrona środowiska dysponowanie funduszami unijnymi Powiat Zapewnia usługi publiczne, których skala przekracza możliwości gminy Województwo Przede wszystkim planuje i wspiera rozwój regionu

8 8 Spośród istniejących w polskim systemie politycznym procedur wyborczych wybory samorządowe mają największe znaczenie dla Polaków – aż 66% badanych uznaje je za ważne, wybory prezydenckie – 63%, a parlamentarne – 57% uprawnionych do głosowania (CBOS 2014). Ocena działalności władz lokalnych (w %)

9 9

10 Wg GUS budżet samorządów w 2013 roku wyniósł 183 mld zł. To niewiele mniej niż budżet państwa, który – po odliczeniu z niego dotacji i subwencji dla samorządów – wyniósł 203 mld zł. 10 budżet gmin

11  W latach 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.  31,2 mld euro otrzymają łącznie z Unii województwa na regionalne programy operacyjne 2014–2020 ̴̴38% wszystkich środków.  Min. 60% środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla Mazowsza, min.50% środków w pozostałych województwach dla innowacji, badań naukowych, technologii informacyjno – komunikacyjnych, konkurencyjności przedsiębiorstw oraz w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. 11

12  Program Inteligentny Rozwój (krajowy) - 8,6 mld euro 12 Mazowieckie: bezpieczna żywność; inteligentne systemy zarządzania; nowoczesne usługi dla biznesu; wysoka jakość życia. Woj. Śląskie: energetyka; medycyna; ICT. Woj. Lubelskie: biogospodarka; usługi medyczne i prozdrowotne; informatyka i automatyka; energetyka niskoemisyjna. Woj. Małopolskie: energia zrównoważona, ICT, chemia, przemysły kreatywne Woj. Dolnośląskie: przemysł chemiczny, farmaceutyczny, elektryczny, wydobywczy Woj. Łódzkie: nowoczesny przemysł włókienniczy i mody oraz wzornictwo, zaawansowane materiały budowlane, medycyna, farmacja, kosmetyki, turystyka zdrowotna, energetyka (w tym OZE), innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno- spożywcze, informatyka, telekomunikacja, mechatronika, biotechnologia,

13 Władze lokalne wnioskują do zarządzających o objęcie gruntów publicznych statusem strefy. Zgodnie z ustawą o sse to Rady Gmin wydają zgodę na utworzenie strefy, a zarządy województw wydają opinie o zasadności utworzenia na danym terenie strefy. Władze lokalne uczestniczą w budowie infrastruktury. Na koniec 2014 r. poniesiono na ten cel wydatki w kwocie 3,6 mld zł, z czego gminy i gestorzy mediów wydali 1,3 mld zł. Rady Gmin mają uprawnienia do udzielania pomocy publicznej w formie zwolnień z podatków od nieruchomości, co jest bardzo oczekiwane przez inwestorów. Wiele gmin takie zwolnienia oferuje.

14  CEL: stworzyć dogodne warunki absolwentom; ułatwiać start MŚP, w tym firmom typu spin-off; zatrzymać i zatrudnić w Łodzi i Regionie najlepiej wykształconych absolwentów; komercjalizować wyniki prac badawczych; transferować nowoczesne technologie z nauki do przemysłu  BIONANOPARK: LABORATORIUM BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁOWEJ + LABORATORIUM BIOFIZYKI MOLEKULARNEJ I NANOSTRUKTURALNEJ  ODBIORCY: przemysł chemiczny, spożywczy, kosmetyczny, agrotechniczny, włókienniczy, energetyczny, farmaceutyczny, wojskowy, chirurgia, neurochirurgia, ortopedia, stomatologia, biotechnologia przemysłowa 14 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 36 449 000 PLN MIASTO ŁÓDŹ61,41% WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE35,25% POLITECHNIKA ŁÓDZKA2,76% UNIWERSYTET ŁÓDZKI0,27% UNIWERSYTET MEDYCZNY 0,14% ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA 0,11% ŁÓDZKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA0,05%

15 15

16  Siła samorządów są kompetencje i umiejętności współpracy z licznymi partnerami. Współpraca ta często wykracza poza granice Polski. 16

17 Dziękuję za uwagę. RAZEM DLA SAMORZĄDNOŚCI 谢谢关注 共同为自治 17


Pobierz ppt "Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google