Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacje problemowe w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej dotyczyły następujących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacje problemowe w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej dotyczyły następujących."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacje problemowe w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej dotyczyły następujących wymagań: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej (wymaganie nr 3). Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację (wymaganie nr 6). Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych (wymaganie nr 11).

2 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacje problemowe w zakresie wskazanym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dotyczyły następujących wymagań: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się (wymaganie nr 2).

3 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA -GIMNAZJA- (1.09.14 - 31.05.15) przeprowadzono 99 ewaluacji, w tym: 13 ewaluacji całościowych 86 ewaluacji problemowych Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015

4 WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. A 3 6 6 5 1 21 B 6 929 10 6 35 79 5 1235 4 167 C 425 30 13 19 4 2 3 1 5 116 D 3 4 3 1 8 1 8 28 E 4 22 3 2 2 2 4 3 3 27 Zestawienie poziomów spełniania wymagań

5 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA -LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE- (1.09.14 - 31.05.15) przeprowadzono 47 ewaluacji, w tym: 4 ewaluacje całościowe 43 ewaluacje problemowe Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015

6 WYMAGANIA WOBEC LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. A 1 3 1 1 7 1 1 1 4 1 21 B 2 3 18 2 24 2 2 2 20 1 76 C 3 16 1 6 2 1 11 1 41 D 2 2 5 9 E 2 1 1 1 5 Zestawienie poziomów spełniania wymagań

7 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA -TECHNIKA- (1.09.14 - 31.05.15) przeprowadzono 23 ewaluacje, w tym: 3 ewaluacje całościowe 20 ewaluacji problemowych Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015

8 WYMAGANIA WOBEC TECHNIKÓW 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. A 1 1 1 1 4 B 2 410 211 2 2 2 7 2 44 C 3 5 1 4 2 8 23 D E Zestawienie poziomów spełniania wymagań

9 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA -ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE- (1.09.14 - 31.05.15) przeprowadzono: Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 26 ewaluacji problemowych

10 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 WYMAGANIA WOBEC ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. A 1 1 B 18 10 5 24 C 25 1 7 15 D 1 1 E 1 1 Zestawienie poziomów spełniania wymagań

11 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA - SZKOŁY POLICEALNE, POMATURALNE- (1.09.14 - 31.05.15) przeprowadzono: Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 11 ewaluacji problemowych

12 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ POLICEALNYCH, POMATURALNYCH 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. A B 15 7 3 16 C 12 1 5 9 D 1 1 2 E Zestawienie poziomów spełniania wymagań

13 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 WNIOSKI GIMNAZJA MOCNE STRONY Dyrektorzy szkół stwarzają warunki do współpracy, dzięki czemu nauczyciele wspólnie przygotowują różnorodne przedsięwzięcia wychowawcze i edukacyjne. Nauczyciele poprzez projektowane sytuacje edukacyjne, wykorzystywane środki dydaktyczne, odpowiednie tempo pracy, różnorodne formy pracy i udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach, motywują uczniów do aktywnego uczenia się. Zorientowana na potrzeby uczniów współpraca szkół z placówkami oświatowymi, organizacjami samorządowymi, organizacjami społecznymi, instytucjami ochrony porządku publicznego i mediami, wspiera uczniów w samodzielnym planowaniu ich drogi edukacyjnej/życiowej. Nauczyciele efektywnie angażują uczniów w proces lekcyjny dzięki kreowaniu przyjaznej atmosfery uczenia się.

14 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 WNIOSKI CD. SŁABE STRONY Uczniowie mają ograniczony wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu edukacyjnego. Metodologia prowadzenia ewaluacji wewnętrznej oraz monitorowanie podjętych w jej wyniku działań nie zapewniają ewaluacji pełnej przydatności. Brak oceny rozwiązań dydaktyczno-metodycznych nauczycieli nie sprzyja projakościowym zmianom w systemie kształcenia. W niewielkim stopniu wykorzystywane są badania zewnętrzne i wewnętrzne.

15 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 WNIOSKI Z EWALUACJI LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MOCNE STRONY Uczniowie opanowują wiadomości i umiejętności na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie dzięki rzetelnej i systematycznej realizacji podstawy programowej. Dzięki właściwej organizacji pracy szkół w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniowie uzyskują wsparcie stosowne do potrzeb edukacyjnych i możliwości rozwojowych. Kształcenie w wielkopolskich liceach jest wspomagane poprzez udział młodzieży w projektach unijnych oraz realizację różnorodnych, szkolnych projektów edukacyjnych, w tym międzyprzedmiotowych, co w istotny sposób przyczynia się do kształcenia kluczowych kompetencji, umiejętności interpersonalnych i społecznych, służy budowaniu spójnej wizji świata.

16 Wielkopolskie licea mają trudności w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej oraz innych analiz wewnętrznych dotyczących oceny rozwiązań dydaktyczno- wychowawczych, co skutkuje brakiem pożądanych modyfikacji strategii kształcenia, a w 1/2 z badanych liceów ogólnokształcących nie stwierdza się wzrostu efektów kształcenia. Szkoły nie tworzą intencjonalnych sytuacji, które pozwalałyby na wpływanie uczniów na organizację i realizację procesów edukacyjnych oraz umożliwiałyby wzajemne uczenie się, dlatego poczucie odpowiedzialności uczniów za własny rozwój jest rozwijane w sposób mało satysfakcjonujący. WNIOSKI Z EWALUACJI LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SŁABE STRONY W niewielkim stopniu wykorzystywane są badania zewnętrzne i wewnętrzne.

17 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 WNIOSKI Z EWALUACJI TECHNIKÓW MOCNE STRONY W wielkopolskich technikach podstawa programowa, szczególnie w zakresie przedmiotów zawodowych, jest realizowana systematycznie i rzetelnie przy wykorzystaniu wyposażenia dydaktycznego uwzględniającego najnowsze technologie, stąd uczniowie opanowują wiadomości i umiejętności zawodowe na poziomie umożliwiającym im sukces na rynku pracy. Dzięki podejmowaniu działań, które umożliwiają uczniom zdobywanie doświadczeń zawodowych w czasie praktyk zagranicznych, realizacji edukacyjnych projektów unijnych i szkolnych, organizacji dodatkowych kursów kwalifikacyjnych oraz współpracy z renomowanymi firmami i zakładami pracy, technika zwiększają atrakcyjność młodzieży na rynku pracy. Dzięki właściwej organizacji pracy szkół w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniowie uzyskują wsparcie stosowne do potrzeb edukacyjnych i możliwości rozwojowych.

18 Wielkopolskie technika mają trudności w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej oraz innych analiz wewnętrznych dotyczących oceny rozwiązań dydaktyczno- wychowawczych, co skutkuje brakiem pożądanych modyfikacji strategii kształcenia, a w 1/3 z badanych techników nie stwierdza się wzrostu efektów kształcenia. Szkoły nie tworzą intencjonalnych sytuacji, które pozwalałyby na wpływanie uczniów na organizację i realizację procesów edukacyjnych oraz umożliwiałyby wzajemne uczenie się, dlatego poczucie odpowiedzialności uczniów za własny rozwój jest rozwijane w sposób mało satysfakcjonujący. WNIOSKI Z EWALUACJI TECHNIKÓW SŁABE STRONY W niewielkim stopniu wykorzystywane są badania zewnętrzne i wewnętrzne.

19 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 WNIOSKI Z EWALUACJI ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH MOCNE STRONY W zasadniczych szkołach zawodowych podstawa programowa, szczególnie w zakresie przedmiotów zawodowych, jest realizowana systematycznie i rzetelnie przy wykorzystaniu nowoczesnego wyposażenia, stąd uczniowie opanowują wiadomości i umiejętności zawodowe na poziomie umożliwiającym im sukces na rynku pracy. Dzięki podejmowaniu przez szkoły działań, które umożliwiają uczniom zdobywanie dodatkowych kwalifikacji poprzez organizację dodatkowych kursów oraz współpracy z renomowanymi firmami i zakładami pracy zwiększa się atrakcyjność młodzieży na rynku pracy. Dzięki właściwej diagnozie potrzeb edukacyjnych uczniów mają oni szansę na uczestnictwo w różnorodnych zajęciach dodatkowych pozwalających na rozwój osobisty.

20 Szkoły nie tworzą intencjonalnych sytuacji, które pozwalałyby na wpływanie uczniów na organizację i realizację procesów edukacyjnych oraz umożliwiałyby wzajemne uczenie się, dlatego poczucie odpowiedzialności uczniów za własny rozwój jest niewielkie. Zasadnicze szkoły zawodowe mają trudności w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej oraz innych analiz wewnętrznych dotyczących oceny rozwiązań dydaktyczno- wychowawczych, co skutkuje brakiem pożądanych modyfikacji strategii kształcenia, a w 1/3 z badanych szkół nie stwierdza się wzrostu efektów kształcenia. WNIOSKI Z EWALUACJI ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH SŁABE STRONY W niewielkim stopniu wykorzystywane są badania zewnętrzne i wewnętrzne.

21 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 WNIOSKI Z EWALUACJI SZKÓŁ POLICEALNYCH, POMATURALNYCH MOCNE STRONY Organizacja i przebieg procesów edukacyjnych sprzyja nabywaniu przez słuchaczy kluczowych umiejętności i kompetencji zawodowych. W szkołach przywiązuje się dużą wagę do wykorzystywania zdobytej przez słuchaczy wiedzy w praktyce oraz do kształtowania umiejętności społecznych przydatnych do funkcjonowania na rynku pracy. Szkoły stwarzają słuchaczom warunki do wszechstronnego rozwoju poprzez udział w różnorodnych kursach poszerzających wiedzę i umiejętności opisane w podstawie programowej. Działania antydyskryminacyjne prowadzone w szkole mają charakter profilaktyczny i dotyczą uczenia współdziałania w grupie, wzajemnej akceptacji, szacunku i zrozumienia.

22 WNIOSKI Z EWALUACJI SZKÓŁ POLICEALNYCH, POMATURALNYCH SŁABE STRONY Szkoły nie wykorzystują badań wewnętrznych oraz zewnętrznych do modyfikowania swojej strategii uczenia.


Pobierz ppt "Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacje problemowe w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej dotyczyły następujących."

Podobne prezentacje


Reklamy Google