Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Centrum 5i”.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Centrum 5i”."— Zapis prezentacji:

1 „Centrum 5i”

2 Temat innowacyjny. Model współpracy i metody aktywizacji
Temat innowacyjny Model współpracy i metody aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

3 Konferencja - 2/3 kwietnia 2012r - łącznie 91 osób, w tym 30 NGO

4 I warsztaty – 29 maja 2012 r. – 60 osób, w tym 34 osoby niepełnosprawne
Podsumowanie warsztatów roboczych z 3 kwietnia 2012 r. - „CENTRUM 5i”

5 II warsztaty – 26 czerwca 2012 r
II warsztaty – 26 czerwca 2012 r. – 60 osób, w tym 37 osób niepełnosprawnych – opracowanie założeń merytorycznych organizacyjnych koncepcji „CENTRUM 5i”.

6 Badania społeczne (powiat wałbrzyski)
 - badania jakościowe – 60 przedstawicieli pracodawców, IRP, JPS – m.in.: jakie są praktykowane formy współpracy publicznych i niepublicznych IRP i JTS, jakie są wyniki tej współpracy, ocena jakości tej współpracy  - badania ilościowe przedstawicieli pracodawców, IRP, JPS oraz 180 osób niepełnosprawnych: m.in.: co utrudnia znalezienie pracy, na jakie bariery napotyka ON w poszukiwaniu pracy i w codziennym życiu.

7 Badania i wnioski z warsztatów jednoznacznie potwierdziły:
brak zaufania do publicznych instytucji rynku pracy - zgłasza to aż 67% badanych, brak narzędzi wzajemnej współpracy między wszystkimi instytucjami rynku pracy – wskazuje aż 70 % przedstawicieli instytucji rynku pracy i pomocy społecznej respondentów, brak indywidualnego podejścia do procesu aktywizacji osób niepełnosprawnych niską efektywność prowadzonej współpracy – aż 64 % spośród badanych wskazało, że dzięki współpracy jego instytucji z innymi instytucjami udało się zaktywizować zawodowo zaledwie 1 – 10 osób w ciągu ostatnich 2 lat

8 „Centrum 5i” kompleksowość i indywidualizacja usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych poprawy jakości współpracy i koordynacji działań instytucji rynku pracy, pomocy społecznej i organizacji pozarządowych.

9 Definicja „Centrum 5i” „Centrum 5 i” to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka, realizującą zindywidualizowane i kompleksowe usługi wspierające aktywizację osobistą, społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.

10 Zaplecze techniczne i kadrowe
4 pomieszczenia, w tym: sekretariat, dwa pomieszczenia doradcze oraz 1 pomieszczenie szkoleniowo – integracyjne. 2 pracowników obsługujących działalność „Centrum 5 i” oraz współpracująca kadra specjalistów, w tym: psycholog, doradca zawodowy, pośrednik pracy, pracownik socjalny, prawnik.

11 INICJATYWA m.in. INTERGRACJA m.in
INFORMACJA m.in. udzielana informacja i porady dotyczą wszystkich sfer życia i aktywności osób niepełnosprawnych INTERWENCJA m.in. Udzielenie skutecznej i fachowej pomocy interwencyjnej osobom niepełnosprawnym oraz środowisku tej osoby (rodzinie, sąsiadom, pracodawcy itp.), INSPIRACJA m.in. Inspirowanie bezrobotnych osób niepełnosprawnych to wszelkie działania wspomagające ich rozwój osobisty. INICJATYWA m.in. akcje informacyjno-promocyjne, targi pracy, różne formy współpracy z lokalnym środowiskiem INTERGRACJA m.in Zmiana myślenia o osobach niepełnosprawnych, zmiana stereotypów, pełniejszy udział w życiu społecznym

12 INICJATYWA m.in. INTEGRACJA m.in.
INFORMACJA m.in. dwóch pracowników Centrum: koordynatora i asystenta (pracownik pierwszego kontaktu), przy użyciu m.in. różnorodnych baz danych itp INTERWENCJA m.in. prawnik, oddelegowani pracownicy socjalni , doradcy z OPS/PCPR/PUP oraz specjalista ds. PFRON, psycholog oraz specjaliści wg identyfikacji problemu. INSPIRACJA m.in. psycholodzy, trenerzy, doradcy zawodowi, trenerzy specjaliści – pracujący z osobami niepełnosprawnych niewidzącymi, terapeuci INICJATYWA m.in. organizacje pozarządowe współpracujące na podstawie porozumień i umów, lokalne media, wolontariat Centrum INTEGRACJA m.in. lokalne organizacje pozarządowe ze swoimi działaniami

13 Schemat otoczenia instytucji wspierających działalność „Centrum 5i”

14 Partnerzy „Centrum 5i” - POROZUMIENIE
Jednostki samorządu terytorialnego, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej, Instytucje rynku pracy, Pracodawcy, OHP, Przychodnie zdrowotne, NGO, Kościoły i związki wyznaniowe, Instytucje kultury, Placówki oświatowe, Media, Podmioty ekonomii społecznej,

15 TESTOWANIE – 2013r

16 Przebieg testowania Indywidualne spotkania z job coach’em (IV – XII’13
Powołanie Centrum 5i – od I do III’13 Porozumienie międzygminne, porozumienie z OPS, PCPR Rekrutacja + Diagnoza 27 B.O Indywidualne spotkania z psychologiem (IV – XII’13) 3 godziny / osobę Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (IV – XII’13) 2 godziny /osobę Indywidualne spotkania z job coach’em (IV – XII’13 4 godziny / osobę

17 Przebieg testowania c.d.
Warsztaty motywacyjno - rozwojowe (IV – IX’13) - 10 warsztatach tematycznych (3 - godzinnych) - tematyka warsztatów zostanie opracowania na podstawie wstępnej indywidualnej diagnozy oraz konsultacji z U2. Mobilny psycholog, doradca zaw. i pośr. pracy (IV-XII’ 13) - wsparcie skierowane do osób, które nie mogą skorzystać ze wsparcia w siedzibie ”Centrum 5 i” (okresowo lub na stałe unieruchomieni w miejscu zamieszkania ze względu na stan zdrowia) .

18 Przebieg testowania c.d.
Akcja informacyjno – promocyjna (IV-XII’13) m.in.: stworzenie i aktualizację bazy danych ofert pracodawców stworzenie bazy ofert o pracę dla 27 osób niepełnosprawnych opracowanie i wysyłanie newslettera do lokalnych pracodawców organizacja seminarium dla przedstawicieli 30 pracodawców,

19 Przebieg testowania c.d.
Targi pracy i doradztwa zawodowego w sieci (IX 2013 r.) 30 pracodawców - chcących zatrudnić osoby niepełnosprawne, skatalogowanie wg głównych branż, pomoc przy opracowaniu dokumentów aplikacyjnych - dyżury doradców zawodowych – 7 dni przez 6 godzin

20 Przebieg testowania c.d.
Współpraca wg koncepcji „Centrum 5i” (IV-XII ‘13r) pracownik socjalny lub specjalista ds. PFRON (4 godz./tydzień) doradca zawodowy/pośrednik pracy – PUP (jw.) doradca zawodowy – szkoła ponadgimnazjalna (jw.) prawnik (jw.) przedstawiciel NGO zrzeszającej osoby niepełnosprawne (jw.) - Inne osoby/specjaliści wg potrzeb

21 między instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych
POROZUMIENIE między instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych

22 Podpisano Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie działalności Centrum 5i pomiędzy:
Fundacją Edukacji Europejskiej – organizacja i nadzór działalności C5i oddelegowanie prawnika 4h/tydzień Powiatowym Urzędem Pracy – oddelegowanie doradcy zawodowego 4h/tydzień Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – oddelegowanie specjalisty 4h/tydzień Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – oddelegowanie specjalisty 4h/tydzień Zespołem Szkół nr 5 – oddelegowanie doradcy zawodowego 4h/tydzień

23


Pobierz ppt "„Centrum 5i”."

Podobne prezentacje


Reklamy Google