Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum 5i. Temat innowacyjny Model współpracy i metody aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum 5i. Temat innowacyjny Model współpracy i metody aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych."— Zapis prezentacji:

1 Centrum 5i

2 Temat innowacyjny Model współpracy i metody aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

3 Konferencja - 2/3 kwietnia 2012r - łącznie 91 osób, w tym 30 NGO

4 I warsztaty – 29 maja 2012 r. – 60 osób, w tym 34 osoby niepełnosprawne Podsumowanie warsztatów roboczych z 3 kwietnia 2012 r. - CENTRUM 5i

5 II warsztaty – 26 czerwca 2012 r. – 60 osób, w tym 37 osób niepełnosprawnych – opracowanie założeń merytorycznych organizacyjnych koncepcji CENTRUM 5i.

6 Badania społeczne (powiat wałbrzyski) - badania jakościowe – 60 przedstawicieli pracodawców, IRP, JPS – m.in.: jakie są praktykowane formy współpracy publicznych i niepublicznych IRP i JTS, jakie są wyniki tej współpracy, ocena jakości tej współpracy - badania ilościowe - 50 przedstawicieli pracodawców, IRP, JPS oraz 180 osób niepełnosprawnych: m.in.: co utrudnia znalezienie pracy, na jakie bariery napotyka ON w poszukiwaniu pracy i w codziennym życiu.

7 Badania i wnioski z warsztat ó w jednoznacznie potwierdziły: brak zaufania do publicznych instytucji rynku pracy - zgłasza to aż 67% badanych, brak narzędzi wzajemnej wsp ó łpracy między wszystkimi instytucjami rynku pracy – wskazuje aż 70 % przedstawicieli instytucji rynku pracy i pomocy społecznej respondent ó w, brak indywidualnego podejścia do procesu aktywizacji os ó b niepełnosprawnych niską efektywność prowadzonej wsp ó łpracy – aż 64 % spośr ó d badanych wskazało, że dzięki wsp ó łpracy jego instytucji z innymi instytucjami udało się zaktywizować zawodowo zaledwie 1 – 10 os ó b w ciągu ostatnich 2 lat

8 Centrum 5i kompleksowość i indywidualizacja usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych poprawy jakości współpracy i koordynacji działań instytucji rynku pracy, pomocy społecznej i organizacji pozarządowych.

9 Definicja Centrum 5i Centrum 5 i to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka, realizującą zindywidualizowane i kompleksowe usługi wspierające aktywizację osobistą, społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.

10 Zaplecze techniczne i kadrowe - 4 pomieszczenia, w tym: sekretariat, dwa pomieszczenia doradcze oraz 1 pomieszczenie szkoleniowo – integracyjne. - 2 pracowników obsługujących działalność Centrum 5 i oraz - współpracująca kadra specjalistów, w tym: psycholog, doradca zawodowy, pośrednik pracy, pracownik socjalny, prawnik.

11 INFORMACJA m.in. udzielana informacja i porady dotyczą wszystkich sfer życia i aktywności osób niepełnosprawnych INTERWENCJA m.in. Udzielenie skutecznej i fachowej pomocy interwencyjnej osobom niepełnosprawnym oraz środowisku tej osoby (rodzinie, sąsiadom, pracodawcy itp.), INSPIRACJA m.in. Inspirowanie bezrobotnych osób niepełnosprawnych to wszelkie działania wspomagające ich rozwój osobisty. INICJATYWA m.in. akcje informacyjno-promocyjne, targi pracy, różne formy współpracy z lokalnym środowiskiem INTERGRACJA m.in Zmiana myślenia o osobach niepełnosprawnych, zmiana stereotypów, pełniejszy udział w życiu społecznym

12 INFORMACJA m.in. dwóch pracowników Centrum: koordynatora i asystenta (pracownik pierwszego kontaktu), przy użyciu m.in. różnorodnych baz danych itp INTERWENCJA m.in. prawnik, oddelegowani pracownicy socjalni, doradcy z OPS/PCPR/PUP oraz specjalista ds. PFRON, psycholog oraz specjaliści wg identyfikacji problemu. INSPIRACJA m.in. psycholodzy, trenerzy, doradcy zawodowi, trenerzy specjaliści – pracujący z osobami niepełnosprawnych niewidzącymi, terapeuci INICJATYWA m.in. organizacje pozarządowe współpracujące na podstawie porozumień i umów, lokalne media, wolontariat Centrum INTEGRACJA m.in. lokalne organizacje pozarządowe ze swoimi działaniami

13 Schemat otoczenia instytucji wspierających działalność Centrum 5i

14 Partnerzy Centrum 5i - POROZUMIENIE Jednostki samorządu terytorialnego, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej, Instytucje rynku pracy, Pracodawcy, OHP, Przychodnie zdrowotne, NGO, Kościoły i związki wyznaniowe, Instytucje kultury, Placówki oświatowe, Media, Podmioty ekonomii społecznej,

15 TESTOWANIE – 2013r 242.660 zł

16 Przebieg testowania Powołanie Centrum 5i – od I do III13 Porozumienie międzygminne, porozumienie z OPS, PCPR Rekrutacja + Diagnoza 27 B.O Indywidualne spotkania z psychologiem (IV – XII13) 3 godziny / osobę Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (IV – XII13) 2 godziny /osobę Indywidualne spotkania z job coachem (IV – XII13 4 godziny / osobę

17 Przebieg testowania c.d. Warsztaty motywacyjno - rozwojowe (IV – IX13) - 10 warsztatach tematycznych (3 - godzinnych) - tematyka warsztatów zostanie opracowania na podstawie wstępnej indywidualnej diagnozy oraz konsultacji z U2. Mobilny psycholog, doradca zaw. i pośr. pracy (IV-XII 13) - wsparcie skierowane do osób, które nie mogą skorzystać ze wsparcia w siedzibie Centrum 5 i (okresowo lub na stałe unieruchomieni w miejscu zamieszkania ze względu na stan zdrowia).

18 Przebieg testowania c.d. Akcja informacyjno – promocyjna (IV-XII13) m.in.: - stworzenie i aktualizację bazy danych ofert pracodawców - stworzenie bazy ofert o pracę dla 27 osób niepełnosprawnych - opracowanie i wysyłanie newslettera do lokalnych pracodawców - organizacja seminarium dla przedstawicieli 30 pracodawców,

19 Przebieg testowania c.d. Targi pracy i doradztwa zawodowego w sieci (IX 2013 r.) - 30 pracodawców - chcących zatrudnić osoby niepełnosprawne, skatalogowanie wg głównych branż, - pomoc przy opracowaniu dokumentów aplikacyjnych - dyżury doradców zawodowych – 7 dni przez 6 godzin

20 Przebieg testowania c.d. Współpraca wg koncepcji Centrum 5i (IV-XII 13r) - pracownik socjalny lub specjalista ds. PFRON (4 godz./tydzień) - doradca zawodowy/pośrednik pracy – PUP (jw.) - doradca zawodowy – szkoła ponadgimnazjalna (jw.) - prawnik (jw.) - przedstawiciel NGO zrzeszającej osoby niepełnosprawne (jw.) - Inne osoby/specjaliści wg potrzeb

21 POROZUMIENIE między instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych

22 Podpisano Porozumienie dotyczące współpracy w zakresie działalności Centrum 5i pomiędzy : Fundacją Edukacji Europejskiej – organizacja i nadzór działalności C5i oddelegowanie prawnika 4h/tydzień Powiatowym Urzędem Pracy – oddelegowanie doradcy zawodowego 4h/tydzień Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – oddelegowanie specjalisty 4h/tydzień Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej – oddelegowanie specjalisty 4h/tydzień Zespołem Szkół nr 5 – oddelegowanie doradcy zawodowego 4h/tydzień

23


Pobierz ppt "Centrum 5i. Temat innowacyjny Model współpracy i metody aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google