Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja i Zarządzanie Organizacja w ujęciu podmiotowym (wykład 04ns) © dr Adam SALOMON, KST AM w Gdyni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja i Zarządzanie Organizacja w ujęciu podmiotowym (wykład 04ns) © dr Adam SALOMON, KST AM w Gdyni."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja i Zarządzanie Organizacja w ujęciu podmiotowym (wykład 04ns) © dr Adam SALOMON, KST AM w Gdyni

2 2 Plan wykładu 04ns 1.Człowiek w organizacji 2.Znaczenie umiejętności i funkcji kierowniczych w organizacji 3.Planowanie jako funkcja kierownicza 4.Pobudzanie: nakazywanie, harmonizowanie i motywowanie jako funkcje kierownicze 5.Kontrolowanie jako funkcja kierownicza OiZ wykład 04dr Adam Salomon

3 3 Organizacja w ujęciu podmiotowym Organizacja w ujęciu podmiotowym dotyczy ludzi i zachodzących pomiędzy nimi relacji poziomych (relacje interpersonalne) oraz relacji pionowych (rozumianych jako funkcje kierownicze: planowanie, pobudzanie i kontrolowanie). OiZ wykład 04dr Adam Salomon

4 4 Człowiek w organizacji 1.główny element strategiczny organizacji; 2.zasoby ludzkie jako najważniejsza część zasobów niematerialnych organizacji; 3.konieczność osiągania synergii celów jednostkowych z celami organizacji; 4.ogromna rola właściwych stosunków i relacji interpersonalnych; 5.znaczenie umiejętności kierowniczych (funkcje kierownicze). OiZ wykład 04dr Adam Salomon

5 5 Charakter wiedzy kierowniczej specjalistyczna; ogólnokierownicza: –umiejętności społeczne (zdolność współdziałania z ludźmi, motywowania, koordynowania i kontrolowania); –umiejętności organizatorskie (strategiczne) (zdolność postrzegania organizacji jako całości, generowanie i realizacja strategii na poziomie zintegrowanym). OiZ wykład 04dr Adam Salomon

6 6 Implikacje wiedzy kierowniczej na sprawność kierowania na różnych szczeblach szczebel kierowniczy Niższy dozór Średnie kierownictwo Naczelne kierownictwo Sprawność kierowanego obszaru umiejętności ogólnokierownicze umiejętności specjalistyczne OiZ wykład 04dr Adam Salomon

7 7 Planowanie jako funkcja kierownicza planowanie : 1.informacyjne przygotowanie realizacji funkcji celu; 2.przewidywanie i prognozowanie przyszłości; 3.proces etapowy (sekwencyjny) tworzący rodzaj systemu prognostyczno-planistycznego; 4.ustalenie harmonogramu działania dla organizacji, komórek i pojedynczych pracowników, a w nim: ustalenie zasobów oraz kolejności, czasu i sposobu działania (zastosowanie jednego z możliwych wariantów). OiZ wykład 04dr Adam Salomon

8 8 Proces planowania 1.sprecyzowanie celu: –głównego; –pomocniczych. 2.określenie zasobów (ludzi, rzeczy, informacji, czasu); 3.ustalenie kolejności działań; 4.podjęcie decyzji wykonawczych (świadomy, racjonalny, kompleksowy, określony czasowo, elastyczny i wykonalny wariant działania). OiZ wykład 04dr Adam Salomon

9 9 System planowania w organizacji PROGRAMOWANIEPLANOWANIE PROGNOZOWANIE prognozy koncepcje programy plany harmonogramy cyklizatory OiZ wykład 04dr Adam Salomon

10 10 Prognozowanie Prognozowanie jest naukową projekcją przyszłości zawierającą informacje o prawdopodobnym przebiegu zjawisk opatrzoną pewnym błędem – marginesem niepewności. prognozy proste (jedno zjawisko) i złożone; metody opracowania prognoz złożonych: –prosta ekstrapolacja; –złożona ekstrapolacja; –korygowana ekstrapolacja; –metoda intuicyjna (delficka i burza mózgów; –kolejnych przybliżeń; –prostej analogii; –statystyczno- matematyczne (budowa modeli). koncepcja – rozszerzenie i uszczegółowienie prognozy, wariantowość. OiZ wykład 04dr Adam Salomon

11 11 Programowanie PROGRAMOWANIE = zbiór czynności prowadzący do uzyskania sformalizowanego opisu celów oraz określenia optymalnych sił i środków do ich realizacji. program = dalsze uszczegółowienie koncepcji (prognozy); najbardziej rozbudowana wersja programu - etapowy model procesu osiągania funkcji celu (terminy, działania, wydzielone siły i środki); charakter programu: –algorytmiczny; –sekwencyjny (niealgorytmiczny). OiZ wykład 04dr Adam Salomon

12 12 Planowanie PLANOWANIE = działanie zmierzające do ustalenia szczegółowych harmonogramów działania dla organizacji, komórek i pojedynczych pracowników, polegających na wskazaniu zaangażowanych zasobów oraz kolejności, czasu i sposobu działania. plany = ostateczne (końcowe) uszczegółowienie programów; harmonogramy = dokumenty planistyczne o charakterze koordynacyjnym (forma graficzna, wyeksponowane nieprzekraczalne terminy); cyklizatory = dokumenty koordynacyjne zgrywające zadania powtarzalne (rozkład dnia, tygodnia itp.). OiZ wykład 04dr Adam Salomon

13 13 Pobudzanie jako funkcja kierownicza POBUDZANIE = oddziaływanie regulacyjne przełożonego na podwładnego za pomocą dostępnego mu spektrum narzędzi (zlecenia, plany, bodźce motywacyjne) zmierzające do wywarcia określonego wpływu i realizacji funkcji celu organizacji jako całości. OiZ wykład 04dr Adam Salomon

14 NAKAZYWANIE ZLECENIA MOTYWOWANIE BODŹCE MATERIALNE BODŹCE NIEMATERIALNE POBUDZANIE HARMONIZOWANIE KOORDYNACJA SYNCHRONIZACJA 14 Elementy pobudzania OiZ wykład 04dr Adam Salomon

15 15 Nakazywanie wykorzystuje istnienie sytuacji przymusowych (struktura hierarchiczna); opiera się o zlecenia: –rozkaz; –polecenie; –zalecenie; –rada. OiZ wykład 04dr Adam Salomon

16 16 Harmonizowanie HARMONIZOWANIE = uporządkowanie zdarzeń w odpowiedniej ilości, jakości i we właściwym czasie. wyniki harmonizowania: –wymierne (ekonomiczne); –niewymierne (estetyczne). koordynacja = harmonizacja uwzględniająca jedynie efekty wymierne; synchronizacja = harmonizacja działań wielopodmiotowych - zespołowych wysoce skomplikowanych i złożonych w czasie i przestrzeni. OiZ wykład 04dr Adam Salomon

17 17 Narzędzia harmonizacji harmonogramy; wykresy Gantta; metody sieciowe; esogramy Rytla; metoda linii równowagi. OiZ wykład 04dr Adam Salomon

18 18 Harmonogramy (wg K. Adamieckiego) harmonizowane elementy organizacji: ludzie, urządzenia i stanowiska; powiązanie czynności i czasów ich wykonania; chronometraż – pomiar czasu czynności poprzedzający wykonanie harmonogramu. OiZ wykład 04dr Adam Salomon

19 19 Harmonogram procesu pracy OiZ wykład 04dr Adam Salomon

20 20 Wykresy Gantta odpowiednio skumulowane informacje o działaniach planowych i zaawansowaniu ich wykonania w ustalonej jednostce czasu; ocena zaawansowania odbywa się na bazie tzw. punktów zwrotnych – kluczowe momenty realizacji. OiZ wykład 04dr Adam Salomon

21 21 Metody sieciowe METODY SIECIOWE przedstawiają graficznie logiczny przebieg przedsięwzięcia (czynności i zdarzenia); metody sieciowe wykorzystują teorię grafów (elementy rysunkowe i algebra grafów); rodzaje metod sieciowych: –CPM critical path method = ścieżki krytycznej; opracował koncern Du Pont (1957), sieć czynności (następna może zacząć się po zakończeniu poprzedniej, czas całkowity od zdarzenia początkowego do końcowego); –PERT program evaluation and reviev technique powstała w Biurze Projektów Specjalnych MW USA (1958), koordynacja sieci 3 tys. podwykonawców i dostawców – procesy, dostawy i technologie. OiZ wykład 04dr Adam Salomon

22 22 Graf metody sieciowej a+d = 5+10 = 15 b+c = 8+15 = 23 a+e+c = 5+10+15 = 30 OiZ wykład 04dr Adam Salomon

23 23 Zasady metod sieciowych 1.pomiędzy dwoma zdarzeniami może wystąpić tylko jedna czynność 2. czynność następna może rozpocząć się po zakończeniu czynności poprzedzającej 3.nie należy krzyżować czynności 4.nie mogą występować pętle 5.każdorazowo dla sieci powinna zostać określona ścieżka krytyczna OiZ wykład 04dr Adam Salomon

24 24 Esogramy Rytla powiązanie czasu i nasilenia działalności w czasie realizacji zadań zespołowych (kolejne – sekwencyjne włączanie się komórek i ludzi do działania); powstaje plan działania (wzorcowy), a w procesie działania porównuje się go z wynikami rzeczywistymi – ocena efektywności w oparciu o ustalone okresy nasilenia w jednostkach czasu; esogram – graficzne przedstawienie nasilenia pracy. OiZ wykład 04dr Adam Salomon

25 25 Esogram z planowanym i rzeczywistym nasileniem pracy pracochłonność czas rzeczywiste planowane OiZ wykład 04dr Adam Salomon

26 26 Rzeczywisty esogram budowy statku OiZ wykład 04dr Adam Salomon

27 27 Metoda linii równowagi (Line of Balance) Stanowi ona narzędzie kontroli i koordynacji złożonych procesów pracy, głównie produkcyjnej. Cechą charakterystyczną metody jest wykorzystanie zasady zarządzania przez wyjątki. Sprowadza się to do ustalenia w zbiorze czynności składających się na proces tych spośród nich, które mają szczególne znaczenie z punktu widzenia kontroli i koordynacji. OiZ wykład 04dr Adam Salomon

28 28 Zastosowanie techniki LOB wymaga przyjęcia następujących założeń: 1.w realizacji projektu muszą występować wyodrębnione, identyfikowalne fazy, nad którymi jest możliwa kontrola kierownicza; 2.czasy realizacji poszczególnych faz muszą być znane; 3.znany jest harmonogram dostaw; 4.zasoby wykorzystywane przy realizacji projektów są nieograniczone. Technika LOB znajduje najczęściej zastosowanie podczas budowy domów szeregowych, wytwarzania określonej linii produktów (np. samochodów, komputerów) oraz produkcji pojedynczej partii wyrobu o dużym znaczeniu dla przedsiębiorstwa. OiZ wykład 04dr Adam Salomon

29 29 Diagram wyprzedzeń (LOB) OiZ wykład 04dr Adam Salomon

30 30 Graficzne wyznaczenie linii równowagi OiZ wykład 04dr Adam Salomon

31 31 Motywowanie MOTYWOWANIE = wpływanie na zachowanie podwładnego za pośrednictwem bodźców (motywatorów) przekształcanych w motywy działania. motyw = pragnienie, chęć, zamiar celowego zachowania się; motywacja = zintegrowany zespół motywów; motywowanie uzależnione jest od indywidualnych cech osobniczych i modelowego podejścia do natury ludzkiej: 1.model świadomego działania ( teoria treści); 2.model działania jako procesu ( teoria oczekiwań). OiZ wykład 04dr Adam Salomon

32 32 Model świadomego działania OiZ wykład 04dr Adam Salomon

33 33 Model zachowania wg teorii oczekiwań OiZ wykład 04dr Adam Salomon

34 34 Narzędzia motywacji warunki motywacyjne (czynniki higieny, warunki bhp, poziom świadczeń socjalnych, klimat organizacji i jej kultura, human relations, porządek ogólnoorganizacyjny); perswazja (przekonywanie, uświadamianie, nakłanianie, dawanie przykładu osobistego itp.); bodźce (motywatory). OiZ wykład 04dr Adam Salomon

35 35 Typologia motywatorów OiZ wykład 04dr Adam Salomon BODŹCE PŁACOWE BODŹCE POZAPŁACOWE płace stałe (zasadnicze) płace ruchome dotyczące wykonawcy dotyczące pracy dodatki nagrody premie partycypacja autonomia udział w zarzą- dzaniu podział zadań wzbogacenie pracy afiliacyjne współ- zawodnictwo oceny efektów system wyróżnień

36 36 Bodźce płacowe płaca – pieniężna rekompensata za pracę na rzecz organizacji; funkcja bodźcowa płacy obok kosztowej, dochodowej i socjalnej; płaca stała – pobudza do realizacji zadań na poziomie pożądanym (akceptowanym); płaca ruchoma – mobilizuje do ponadprzeciętnego dodatkowego wysiłku dla najlepszej realizacji zadań. OiZ wykład 04dr Adam Salomon

37 37OiZ wykład 04dr Adam Salomon

38 38 Bodźce pozapłacowe związane z wykonawcą odpowiadają na potrzeby afiliacyjne pracownika (uznania, uwagi, niezależności, prestiżu); grupy bodźców związane są z: 1.sprawiedliwą oceną pracy (jednolitość kryteriów); 2.współzawodnictwem – propagowanie pożądanych postaw, awans stanowiskowy; 3.publiczną oceną efektów – podziękowania, zakres uwagi poświęcanej podwładnym; 4.systemem wyróżnień i kar – system pochwał, wyróżnień i odznaczeń, system wyrażania dezaprobaty, kary nagany i upomnienia. OiZ wykład 04dr Adam Salomon

39 39 Bodźce pozapłacowe związane z pracą mają sprawić, że praca przestaje być przykrą koniecznością; grupy bodźców związane z rozszerzeniem sfery i swobody działania: –partycypacją – współudział w zarządzaniu, delegowanie uprawnień, poczucie pozycji stanowiska, zakresu kompetencji,współodpowiedzialności –autonomią – ograniczenie kontroli, poczucie zaufania, niezależności i swobody w wykonywaniu zadań, –wzbogaceniem pracy – task variety, task signification, task identity, job rotation, job enlargement, job enrichment OiZ wykład 04dr Adam Salomon

40 40 Wzbogacanie pracy (1) Wzbogacanie pracy to metoda wprowadzona przez Fredericka Herzberga (1950), w celu eliminacji nadmiernego podziału pracy, a dziś nabiera ona na znaczeniu jako narzędzie pozwalające dostosować pracę do poziomu kompetencji pracowników. Wzbogacanie pracy opiera się na sześciu założeniach. OiZ wykład 04dr Adam Salomon

41 41 Wzbogacanie pracy (założenia) (1) 1.pracownik powinien wykonywać cały produkt (detal), by wziąć na siebie odpowiedzialność za pracę, by mógł identyfikować się z produktem; 2.do zadań pracownika należy włączyć czynności przygotowawcze i kontrolne, takie jak prace konserwacyjne, planowanie rozmieszczenia materiałów na stanowisku (5xS = selekcja, systematyczność, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina ) co pozwala pracownikowi na wykazanie się swoimi kwalifikacjami a także ich poszerzenia; 3.pracownik powinien być informowany o wynikach swojej pracy, zarówno o błędach jak i o sukcesach, może być to realizowane poprzez raporty sporządzane przez bezpośrednich przełożonych; OiZ wykład 04dr Adam Salomon

42 42 Wzbogacanie pracy (założenia) (2) 4.stosunki pomiędzy uczestnikami procesu pracy powinny mieć charakter dostawca-klient, co pozwala na dotrzymanie norm jakościowych, a także na stworzenie mechanizmów kooperacji między pracownikami; 5.wykonawca powinien mieć autonomię w zakresie swobody wykonania zadania, co pozwala pracownikowi samemu ustalać tempo wykonywanej pracy, a także decydować o czasie przerwy; 6.styl kierowania musi być zmieniony (wiąże się to z powyższymi założeniami, które mają na celu wspomagać i ułatwiać pracę). Powyższe warunki (założenia) należy traktować łącznie. OiZ wykład 04dr Adam Salomon

43 43 Wytyczne skutecznego użycia bodźców 1.jako kierownik utrzymuj swoją motywację na najwyższym poziomie; 2.dostosuj bodźce do oczekiwań podwładnych; 3.skoreluj bodźce z celami organizacji; 4.określ powiązania bodźców z zachowaniami podwładnych - czytelność zasad; 5.dotrzymuj obietnic; 6.skoreluj bodźce z wynikami podwładnego – indywidualizacja; 7.bądź sprawiedliwy; 8.stosuj bodźce bezpośrednio po działaniu. OiZ wykład 04dr Adam Salomon

44 44 Kontrolowanie w organizacji KONTROLOWANIE = czynności kontrolne sensu stricto i wszelkie inne oddziaływania kierownicze dotyczące korygowania odchyleń działalności organizacji i jej członków od założonych standardów. OiZ wykład 04dr Adam Salomon

45 45 Kontrolowanie jako funkcja kierownicza i jako konieczny proces kontrolowanie jako funkcja kierownicza – w odróżnieniu od kontroli instytucjonalnej (NIK) i funkcjonalnej (kontrola jakości); kontrolowanie jako konieczny proces – doprowadzający do zgodności działalności rzeczywistej z zaplanowanymi działaniami (sprzężony z pozostałymi funkcjami: planowaniem i pobudzaniem). OiZ wykład 04dr Adam Salomon

46 46 Feedback funkcji kontrolnej OiZ wykład 04dr Adam Salomon Feedback polega na udzielaniu informacji zwrotnej pracownikowi na temat efektów jego pracy. Powinna być ona udzielona w sposób bezpośredni i zrozumiały.

47 47 Rodzaje działalności kontrolnej kontrolowanie prospektywne – poprzedzające wykonanie zadania przez pracownika, kontroli podlega proces organizacyjno-decyzyjny, planowanie operacyjne i materiałowo-informacyjne, przygotowanie do podjęcia działania; kontrolowanie bieżące (sterujące) – kontrolowanie w trakcie wykonywania zadania, proces technologiczny, jakość, ilość, terminowość, akceptacja stanu aktualnego bądź zmiana; kontrolowanie retrospektywne – konfrontacja założonych celów z wynikami, ocena sprawności funkcjonowania organizacji, zarządu i koncepcji, uczenie się systemu. OiZ wykład 04dr Adam Salomon

48 48 Pytania do wykładu 04 OiZns 1.Jak rozumiesz strategiczną rolę człowieka w organizacji? 2.Jak zmienia się znaczenie umiejętności specjalistycznych i ogólnokierowniczych na różnych szczeblach zarządzania organizacją? 3.Wyjaśnij co składa się na system planowania oraz jak realizowana jest funkcja kierownicza w oparciu o elementy tego systemu. 4. Wymień elementy pobudzania oraz oceń ich przydatność w sprawowaniu funkcji kierowniczych. 5. Na czym polega kontrolowanie jako funkcja kierownicza? OiZ wykład 04dr Adam Salomon


Pobierz ppt "Organizacja i Zarządzanie Organizacja w ujęciu podmiotowym (wykład 04ns) © dr Adam SALOMON, KST AM w Gdyni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google