Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 METODOLOGIA COUNTRY RISK ANALYSIS... Kieruj swoim interesem, bo inaczej on tobą pokieruje... Benjamin Franklin Wykład III.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 METODOLOGIA COUNTRY RISK ANALYSIS... Kieruj swoim interesem, bo inaczej on tobą pokieruje... Benjamin Franklin Wykład III."— Zapis prezentacji:

1 1 METODOLOGIA COUNTRY RISK ANALYSIS... Kieruj swoim interesem, bo inaczej on tobą pokieruje... Benjamin Franklin Wykład III

2 2 HISTORYCZNA KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA COUNTRY RISK ANALYSIS

3 3 WARTOŚĆ ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ rokmld USD 196538,1 197072,9 1975204,4 1980455,5 1985952,3 19901.215,0

4 4 KREDYTY ZAGRANICZNE DLA KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ W RELACJI DO KAPITAŁU WŁASNEGO BANKÓW W 1982 R

5 5 DLACZEGO STOSUJEMY COUNTRY RISK ANALYSIS? powszechnie akceptowana ocena ogólnego ryzyka utrzymywania stosunków finansowych z danym krajem możliwość uzyskania przeciętnych wyników szansa na ponadprzeciętne wyniki country risk analysis identyfikacja przypadków ekstremalnych płynne funkcjonowania międzynarodowego rynku finansowego

6 6 KLASYFIKACJA ZACHOWAŃ KRAJU DŁUŻNICZEGO renegocjacja konwersja repudiacja nie może spłacać (np. z powodu klęsk żywiołowych lub nieudolnego gospodarowania) wywiązanie się z zobowiązań w ustalony w umowie sposób (przypadek najczęstszy) spłata przed terminem może spłacać wyraża chęć spłaty przypadek repudiacji political country risk nie wyraża chęci spłaty kraj kredytobiorca

7 7 ZASADNICZE METODY COUNTRY RISK ANALYSIS Podejście całkowicie opisowe (fully qualitative system) Zunifikowane podejście opisowe (structured qualitative system) Arkusz ocen (checklist system) Podejście statystyczno ilościowe (early warning models)

8 8 PODEJŚCIE CAŁKOWICIE OPISOWE (FULLY QUALITATIVE SYSTEM) Zalety: –łatwość dostosowania do pojedynczych sytuacji danego kraju, –brak kłopotów merytorycznych podczas oceny mocnych i słabych stron, Wady: –analiza ex post > analiza ex ante, –trudno porównywać sytuacje kilku różnych krajów, –niemożliwe jest tworzenie jakichkolwiek list rankingowych, –brak możliwości testów dotyczących trafności predykcji.

9 9 ZUNIFIKOWANE PODEJŚCIE OPISOWE (STRUCTURED QUALITATIVE SYSTEM) sformalizowanie podejścia pierwszego, raporty opisowe wg. zunifikowanego standardu obowiązującego dla wszystkich krajów, bardziej bazuje na danych statystycznych, umożliwia dokonywanie porównań pomiędzy różnymi krajami, unika się nadmiernego odzwierciedlania przeszłości.

10 10 ARKUSZ OCEN (CHECKLIST SYSTEM) najbardziej sformalizowane i najdalej posunięte pod względem ilościowym, nie korzysta ze skomplikowanej aparatury statystycznej, jednoznaczna ocena sytuacji danego w postaci pojedynczego symbolu oznaczającego konkretny stan na z góry ustalonej skali, obiektywna ocena ilościowa, szerokie możliwości do przeprowadzania testów poprawności przewidywań.

11 11 METODOLOGIA STOSOWANA PRZEZ EUROMONEY - część I * średnia ważona marża ponad LIBOR marża pożyczki * wielkość pożyczki zakontraktowany okres spłat pożyczki * wielkość pożyczki zakontraktowany okres spłat pożyczki = stosowana od października 1979 r. metoda była samoograniczająca się, zmiana ogólnej średniej marży pożyczek sztuczne preferowanie krajów, które zawarły kontrakty kredytowe przed podwyżką albo po obniżce marży, założenie o niezależności wysokości marży od zakontraktowanego okresu pożyczki, jednorazowe opłaty prowizyjne ustalanie pułapów kredytowych

12 12 od września 1982 nowa formuła forma kwestionariusza opracowanego przez zespół analityczny Euromoney przedstawione w postaci jednej cyfry połączenie zestrukturalizowanego podejścia opisowego z arkuszem ocen. METODOLOGIA STOSOWANA PRZEZ EUROMONEY - część II

13 13 METODOLOGIA STOSOWANA PRZEZ EUROMONEY - część III Obecny system wskaźników i wag: 50% wskaźniki analityczne = –20% (ryzyko polityczne), –15% (ryzyko ekonomiczne), –15% (ocena płynności krótko i długookresowej); 20% wskaźniki kredytowe = –1% (ocena historii obsługi zadłużenia), –19% (ocena łatwości dokonywania konwersji = obraz wiarygodności danego kraju); 30%wskaźniki rynkowe = –10% (dostęp do rynku krótkoterminowych obligacji), –10% (ocena emisji krótkoterminowych dokumentów handlowych), –10% (ocena dostępu do korzystania z kredytu a' forfait). Zmiany notowań Polski wg rankingu Euromoney od 1982 do 2003

14 14 Metodologia stosowana przez Institutional Investor ranking publikowany dwa razy do roku: w marcu i we wrześniu, zasada kwestionariusza departamenty banków prowadzących country risk analysis skala od zera do stu bank nie ocenia kraju, w którym znajduje się jego główna siedziba większy nacisk na: –oceny banków ze znacznym zaangażowaniem kredytowym zagranicą –stosujących bardziej złożone metody country risk analysis. niebezpieczeństwo subiektywnej oceny poszczególnych banków

15 15 OCENA LIST RANKINGOWYCH informacja o opinii uczestników rynku kredytowego w stosunku do danego kraju, nie określają prawdopodobieństwa wystąpienia trudności w obsłudze zadłużenia zagranicznego

16 16 PODEJŚCIE STATYSTYCZNO ILOŚCIOWE (EARLY WARNING MODELS) prawdopodobieństwo zaistnienia niewypłacalności poszczególnych krajów dłużniczych, prawdopodobieństwo jako zmienna zależna, próba zidentyfikowania znaczących niezależnych zmiennych prawdopodobieństwo niewypłacalności = zmienne ekonomiczne f ()

17 17 METODYCZNE ASPEKTY UJĘĆ ILOŚCIOWYCH poprawne zdefiniowanie zmiennej zależnej –czysty przypadek repudiacji –każdy przypadek konwersji zadłużenia jako wystąpienie zagrożenia upadłością early warning models sygnalizują konieczność konwersji zadłużenia nie są sygnałami repudiacji

18 18 CO JEST LEPSZE? klasyczna repudiacja to strata dla kredytodawcy konwersja zaktualizowana wartość netto pożyczek po konwersji > przed konwersją wzrost rynkowej wartości aktywów pożyczkodawcy

19 19 DOBÓR ODPOWIEDNICH ZMIENNYCH OBJAŚNIAJĄCYCH Zmienne związane z rachunkiem bieżącym bilansu płatniczego Zmienne związane z rachunkiem kapitałowym bilansu płatniczego Pozostałe zmienne

20 20 ZMIENNE ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM BIEŻĄCYM BILANSU PŁATNICZEGO obsługa zadłużenia / eksport, zadłużenie zagraniczne / eksport, import / dochód narodowy niezbędny import / całość dóbr i usług sprowadzanych z zagranicy, rezerwy dewizowe / import, stopa wzrostu eksportu, fluktuacje eksportu saldo rachunku bieżącego / eksport

21 21 ZMIENNE ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM KAPITAŁOWYM BILANSU PŁATNICZEGO napływ kapitałów zagranicznych / obsługa zadłużenia, rat kapitałowe / zadłużenie, nowe kredyty per capita

22 22 POZOSTAŁE ZMIENNE rezerwy dewizowe / zadłużenie zagraniczne, PKB per capita udział inwestycji w PKB, zadłużenie zagraniczne / PKB, rezerwy dewizowe / PKB, wskaźniki polityki monetarnej, wskaźniki płynności kredytowej gospodarki światowej, wzrost PKB per capita.

23 23 TECHNIKI OBLICZENIOWE STOSOWANE W RAMACH EARLY WARNING MODELS Analiza głównych składowych Analiza dyskryminacyjna Analiza logitowa i probitowa

24 24 ANALIZA DYSKRYMINACYJNA wykorzystana jako pierwsza - 1971 populacja - zbiór obserwacji wartości poszczególnych zmiennych odnoszących się do danego kraju dłużniczego w rozpatrywanym okresie czasu. podział populacji na dwie albo więcej podgrup –kraje dokonujące konwersji należą do podgrupy P 1, –kraje nie dokonujące konwersji do podgrupy P 2. Cel - procedura klasyfikująca każdą obserwację do odpowiedniej podgrupy populacyjnej

25 25 ETAPY ANALIZY DYSKRYMINACYJNEJ I.Zebranie dużej próbki krajów w podgrupach P 1 i P 2, Skonstruowanie na postawie różnych wartości zmiennych objaśniających funkcji dyskryminacyjnej Z będącej w stanie rozróżnić dwa typy krajów; II.Sprawdzenie przy pomocy danych obserwacyjnych nie należących do pierwotnie wybranej próby, czy funkcja klasyfikuje poprawnie również obiekty spoza próby; III.Oszacowanie ex ante wartości zmiennych objaśniających

26 26 Funkcja Dyskryminacyjna Z Z liniowa funkcja dyskryminacyjna niezależnych zmiennych objaśniających X i Wartość krytyczna Z*: a) ZZ* nie przewiduje się dokonania konwersji i kraj należy do podgrupy P 2

27 27 DWA RODZAJE BŁĘDÓW KLASYFIKACJI KRAJÓW stan faktyczny klasyfikacja konwersjabrak konwersji konwersjaO.K. I rodzaj błędu klasyfikacja = P 2 stan faktyczny = P 1 brak konwersji II rodzaj błędu klasyfikacja = P 1 stan faktyczny = P 2 O.K.

28 28 PROCEDURA OBLICZANIA WARTOŚCI KRYTYCZNEJ znany koszt i prawdopodobieństwo popełnienia tych błędów oczekiwana funkcja kosztów procedura iteracyjna minimalizująca wartość oczekiwanej funkcji kosztów postać funkcji dyskryminacyjnej i wartości krytycznej Z*

29 29 PIERWSZE ZASTOSOWANIE FUNKCJI DYSKRYMINACYJNEJ Najlepsze wyniki dla liniowej funkcji dwóch zmiennych niezależnych: obsługa zadłużenia / eksport spłata rat kapitałowych / zadłużenie zagraniczne Transformacja ocen Z ryzyka niewypłacalności poszczególnych krajów w listę ocen rankingowych P.

30 30 ANALIZA LOGITOWA nie narzuca krajom z góry określonej przynależności do jednej z podgrup na podstawie odpowiednich wartości zmiennych objaśniających, na skutek wspólnego działania wielu czynników ekonomicznych kraj przesuwa się powyżej pewnego punktu krytycznego z grupy krajów nie dokonujących konwersji do grupy krajów podejmujących tego typu działanie. wektor Z zmiennych niezależnych przekształca się na prawdopodobieństwo dokonania konwersji przez dany kraj rozwinięta w celu opisania zjawisk związanych z występowaniem zależnej zmiennej binarnej, użycie metody największej wiarygodności,

31 31 PIERWSZE ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY LOGITOWEJ (FEDER & JUST, 1977) składowe wektora Z: X 1 - obsługa zadłużenia / eksport, X 2 – import / rezerwy dewizowe, X 3 - spłaty rat kapitałowych / zadłużenie, X 4 - dochód narodowy per capita, X 5 - napływ zagranicznego kapitału / obsługa zadłużenia, X 6 - średnia stopa wzrostu eksportu w przeszłości

32 32 TRANSFORMACJA LOGITOWA

33 33 WYBRANIE KRYTYCZNEJ WARTOŚCI PR= PR* PR > PR* znaczne ryzyko dokonania konwersji zadłużenia zagranicznego w najbliższej przyszłości. PR < PR* brak ryzyka dokonania konwersji zadłużenia zagranicznego w najbliższej przyszłości arbitralne określenie poziomu PR* = 0,5 nierówna dystrybucja błędów I i II rodzaju Optimum: wartość PR* minimalizująca wielkość całkowitego możliwego do popełnienia błędu przy ograniczeniu, że występuje równy procentowy udział błędu w obu klasach obserwacji

34 34 RÓŻNICOWANIE WAG PRZYPISYWANYCH UDZIAŁOM PROCENTOWYM POSZCZEGÓLNYCH BŁĘDÓW pożyczkodawcy unikający ryzyka minimalizacja częstotliwości błędu I rodzaju wyższa waga błędów I rodzaju poziom krytyczny PR* niższy niż w przypadku tych samych wag obu rodzajom błędów

35 35 MODEL PROBITOWY zamiana danego prawdopodobieństwa P na wartość dystrybuanty F standaryzowanego rozkładu normalnego N(0,1) dla uzyskania dodatnich wartości - powiększenia wartości F o liczbę pięć prawdopodobieństwo przyjęcia przez standaryzowaną zmienną losową o rozkładzie normalnym wartości mniejszej od minus pięć jest praktycznie biorąc równe zeru.

36 36 OBIEKCJE W STOSOWANIU EARLY WARNING MODELS czy konwersja to zagrożenie otwartą repudiacją kiedy zmienna zależna = 1; łańcuch przyczynowo-skutkowy jest dwukierunkowy, częsta współzależność zmiennych objaśniających; konieczność skonstruowania wiarygodnego modelu merytorycznego. Assessing Financial Vulnerability: An Early Warning System for Emerging Markets Znaczące instytucje: Międzynarodowy Fundusz Walutowy The Institute for International Economics

37 37 SPRAWY ISTOTNE W PRAKTYCE WYKORZYSTANIA METOD COUNTRY RISK ANALYSIS utworzenia regularnej procedury country risk analysis wybór metody określenie częstotliwości jakie informacje i wskaźniki jak wykorzystać w praktycznej działalności banku konieczne testy sprawdzające poprawność przewidywań

38 38 PRAKTYKA WYKORZYSTANIA METOD COUNTRY RISK ANALYSIS

39 39 WYNIKI BADANIA GRUPY 27 BANKÓW W 1984 R. część I ROZKŁAD CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEPROWADZANIA COUNTRY RISK ANALYSIS częstotliwość przeprowadzania analizy udział w grupie raz na kwartał15% raz na pół roku15% raz na rok40% brak sprecyzowanych procedur 30%

40 40 WYNIKI BADANIA GRUPY 27 BANKÓW W 1984 R. część II Opinie na temat istotności wskaźników sytuacji społeczno-politycznej stopień istotnościudział w grupie równie istotne jak wskaźniki ekonomiczne 70% bardziej istotne niż ekonomiczne 13% mniej istotne niż ekonomiczne 17%

41 41 WYNIKI BADANIA GRUPY 27 BANKÓW W 1984 R. część III Wskaźniki sytuacji społeczno-politycznej uznawane za istotne wskaźnikiudział banków uznających istotność wskaźników stabilność polityczna74% poziom edukacji43% stosunki międzynarodowe22% system polityczny22% inne9%

42 42 WYNIKI BADANIA GRUPY 27 BANKÓW W 1984 R. część IV Wskaźniki sytuacji gospodarczej uznawane za istotne wskaźnikiudział wskaźników handlu zagranicznego38% zadłużenia zagranicznego29% stan gospodarki narodowej25% brak jednoznacznej kwalifikacji 8%

43 43 LITERATURA: H.S.Czubek, Metody oceny ryzyka finansowego kraju dłużniczego, Ekonomista, No 4, 1992. H.S.Czubek, Kwantyfikacja ryzyka udzielania kredytów krajom Europy Środkowo-Wschodniej przez banki zachodnie w Handel Wschód-Zachód. Materiały II Konferencji Naukowej, Katedra Handlu Zagranicznego, AE Kraków, 1993.


Pobierz ppt "1 METODOLOGIA COUNTRY RISK ANALYSIS... Kieruj swoim interesem, bo inaczej on tobą pokieruje... Benjamin Franklin Wykład III."

Podobne prezentacje


Reklamy Google