Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Audyting energetyczny – podstawowe definicje Audyting energetyczny - podstawowe definicje i zasady wykonywania A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Audyting energetyczny – podstawowe definicje Audyting energetyczny - podstawowe definicje i zasady wykonywania A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y."— Zapis prezentacji:

1 Audyting energetyczny – podstawowe definicje Audyting energetyczny - podstawowe definicje i zasady wykonywania A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y luty 2007

2 Audyting energetyczny – podstawowe definicje A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y 2 5.1 Wprowadzenie Podstawowy cel działalności przedsiębiorstwa. Energia jako niezbędny czynnik działalności firmy i jej udział w kosztach produkcji. Auditing przemysłowy – termin lat siedemdziesiątych, stanowi składnik przemysłowych programów efektywnego wykorzystania energii – obecnie auditing energetyczny – rozpatrywany w powiązaniu z dążeniem do zmniejszenia kosztów energii i użytkowania środowiska, realizowany w małych i średnich zakładach przemysłowych. Istniejący potencjał oszczędności energii w zakładach przemysłowych.

3 Audyting energetyczny – podstawowe definicje A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y 3 Audyting energetyczny – środek wspierający działania zmierzające do zmniejszenia kosztów energii. Auditing energetyczny – systematyczna analiza potrzeb energetycznych i procesów energetycznych wykonana w celu opracowania propozycji przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii i środowiska: wstępny, pełny, rozszerzony. 5.2 Auditing energetyczny – podstawowe określenia

4 Audyting energetyczny – podstawowe definicje A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y 4 Wstępny auditing energetyczny – zwykle jednodniowa obserwacja procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie mająca na celu zebranie informacji o ilości nośników energii i ich kosztów. Efektem wstępnego audytu są propozycje prostych rozwiązań zapewniających oszczędności energii ewentualnie uzasadnienie przeprowadzenia pełnego audytingu Pełny auditing energetyczny - wykorzystuje się bezpośrednie pomiary i analizę użytkowania nośników energii oraz pomiary innych podstawowych wielkości mogących służyć do oceny energetycznej procesów zachodzących w przedsiębiorstwie; niezbędne jest wykonanie pomiarów strumieni energii w zakładzie

5 Audyting energetyczny – podstawowe definicje A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y 5 Rozszerzony auditing energetyczny – zintegrowane działanie łączące działania na rzecz oszczędności energii i minimalizacji ilości powstających odpadów i emisji zanieczyszczeń oraz doskonalenia procesów produkcyjnych Niepełny auditing energtyczny – stosowany w praktyce niepełny zakres analizy instalacji i urządzeń w przedsiębiorstwie (brak powiązań międzygałęziowych) Auditing energetyczny wymaga kompleksowości działań – zapewnienie najlepszych efektów oszczędności energii – z punktu widzenia procesów produkcyjnych i gospodarki energetycznej firmy oraz kosztów użytkowania środowiska

6 Audyting energetyczny – podstawowe definicje A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y 6 Uproszczony schemat działań w programie EWE w przedsiębiorstwie: zaistnienie świadomości o potrzebie działań mających na celu oszczędność energii, wypracowanie wstępnej strategii działań, identyfikacja niezbędnych potrzeb nośników energii, auditing energetyczny – identyfikacja obszarów możliwych oszczędności, opracowanie wielowariantowych propozycji przedsięwzięć i wybór najkorzystniejszego rozwiązania, zabezpieczenie środków finansowych, realizacja przedsięwzięć, monitoring wyników realizowanego programu EWE, opracowanie okresowych raportów. 5.3 Auditing energetyczny w programie EWE

7 Audyting energetyczny – podstawowe definicje A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y 7 5.4 Sposoby podejścia w wykonywaniu auditingu Z punktu widzenia możliwości rozdzielnego i łącznego rozpatrywania nośników energii: przedsiębiorstwa o prostej strukturze – brak powiązań między nośnikami energii, przedsiębiorstwa o złożonej strukturze – brak możliwości rozdzielnego rozpatrywania nośników energii. Podstawą wyników poprawnej analizy użytkowania energii są wiarygodne dane o zużyciu nośników energii w roku poprzedzającym.

8 Audyting energetyczny – podstawowe definicje A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y 8 Informacje niezbędne do wykonania auditingu: ilości stosowanych nośników energii – dane lub pomiary, sposoby użytkowania nośników energii. Sposoby podejścia z punktu widzenia ilości dostępnych informacji: istnieje system pomiaru monitoringu danych, brak systemu zbierania danych, ale informacje o dostawach nośników energetycznych np.. na podstawie faktur czy ponoszonych opłat, sytuacja pośrednia – pewna liczba mało wiarygodnych danych pomiarowych.

9 Audyting energetyczny – podstawowe definicje A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y 9 5.5 Sposoby podejścia w wykonywaniu audytingu Warunek uzyskania efektów audytingu – nieustanne dążenie do poprawy konkurencyjności wyrobów. Monitoring wyników audytingu – podstawowy element prawidłowej gospodarki energetycznej firmy. Audyting energetyczny powtarzany co 3-5 lat jako element programu EWE w przedsiębiorstwie.

10 Audyting energetyczny – podstawowe definicje A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y 10 5.6 Wykonywanie auditingu energetycznego Celem auditingu energetycznego obiektu przemysłowego jest opracowanie propozycji przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii i oszacowanie oszczędności energii 5.6.1 Cel auditingu energetycznego Etapy auditingu energetycznego: ocena aktualnego sposobu użytkowania energii określenie sposobów ograniczenia zużycia energii określenie działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii

11 Audyting energetyczny – podstawowe definicje A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y 11 Etapy auditingu energetycznego: ocena aktualnego sposobu użytkowania energii, określenie sposobów ograniczenia zużycia energii, określenie działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii. Zadania realizowane podczas auditingu: sporządzanie wykazu obiektów i ocena ich stanu technicznego (wizja lokalna), opis sposobu eksploatacji obiektu w odniesieniu do procedur technologicznych czy do wykorzystania urządzeń oraz czasu pracy pracowników, określenie zużycia energii w przypadku poprawnego wykorzystania energii na zasadzie porównania, wyszczególnienie i opis potencjalnych działań usprawniających wykorzystanie energii; studium możliwości, ocena wpływu działań na warunki pracy oraz na środowisko naturalne, analiza opłacalności. Auditing energetyczny jest częścią programu EWE przedsiębiorstwa.

12 Audyting energetyczny – podstawowe definicje A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y 12 5.6.2 Przygotowanie do auditingu Przygotowanie zespołu do auditingu: członkowie, ogólne informacje o przedsiębiorstwie i procesach technologicznych Działanie przygotowawcze do auditingu energetycznego: 1.wstępne spotkanie z kierownictwem przedsiębiorstwa – przekazanie kwestionariuszy dot. procesów produkcyjnych, rodzaju i ilości stosowanych nośników energii 2.wstępna wizyta w firmie – poznanie procesów produkcyjnych, urządzeń wytwórczych ciepła, urządzeń produkcyjnych

13 Audyting energetyczny – podstawowe definicje A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y 13 3.określenie środków niezbędnych do wykonania auditingu – przygotowanie raportu po wizycie w zakładzie, które powinno zawierać: informacje o zużyciu poszczególnych nośników energii, dane o jednostkowych kosztach energii w celu określenia kosztów obecnych i przyszłych, dane o wielkości produkcji oraz wydajności urządzeń czy linii produkcyjnych (możliwe porównanie kosztu jednostkowego różnych wyrobów), dane i charakterystyki techniczne poszczególnych urządzeń. 4.Informacje o przemyśle – zebranie informacji o całej gałęzi przemysłu, możliwe porównanie podobnych zakładów – nie musi wchodzić w zakres auditingu.

14 Audyting energetyczny – podstawowe definicje A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y 14 5.6.3 Gromadzenie informacji o przedsiębiorstwie Cel – zgromadzenie danych o użytkowaniu energii na podstawie zapisów i obserwacji 1.Sposób zbierania informacji – źródła informacji: zapisy przedsiębiorstwa obserwacje własne Tok postępowania: określenie, które informacje będą najbardziej użyteczne w odniesieniu do rodzaju instalacji czy sposobu eksploatacji i przyjętej metodyki analizy pisemne zapotrzebowane na dany rodzaj informacji weryfikacja i wstępna ocena uzyskanych informacji

15 Audyting energetyczny – podstawowe definicje A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y 15 2.Zapisy o zużyciu nośników energii Powinny uwzględniać dane o zużyciu (a nie koszcie!!) z kilku poprzednich lat, można wykorzystać rachunki za zakupioną energię. W sprawozdaniu: ile zużyto poszczególnych nośników energii miesięcznie, aktualna cena (taryfa opłat w odniesieniu do en. elektr., gazu czy ciepła). 3.Zapis danych dotyczących produkcji każdego z wytwarzanych wyrobów.

16 Audyting energetyczny – podstawowe definicje A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y 16 4.Informacje o procesach i urządzeniach produkcyjnych Możliwe źródła informacji o procesach produkcyjnych i wyposażeniu zakładu: plan sytuacyjny przedsiębiorstwa z budynkami i urządzeniami usługowymi, schematy wydziałów produkcyjnych wraz z urządzeniami produkcyjnymi, schematy procesów produkcyjnych wraz z przepływami wszystkich czynników, schemat zasilania w energię elektr. i schemat sieci energetycznej schematy sieci parowej oraz ciepłej wody, schematy innych, ważnych z punktu widzenia produkcji zakładu, systemów i procesów, rysunki ważniejszych urządzeń i warunki eksploatacji. Ponadto konieczną jest informacja o planowanych inwestycjach czy modernizacjach mogących wpłynąć na zużycie nośników energii. 5. Charakter ruchu zakładu i przebiegu procesów produkcyjnych 6. Wstępna analiza informacji o przedsiębiorstwie

17 Audyting energetyczny – podstawowe definicje A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y 17 5.6.4 Obserwacja procesów produkcyjnych i pomiary 1.Metodyka badań 2.Obserwacje i pomiary Etap 1 Etap 2 3.Analiza warunków przebiegu procesów 4.Analiza budynków przemysłowych 5.Analiza systemów mechanicznych 6.Analiza systemów elektrycznych

18 Audyting energetyczny – podstawowe definicje A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y 18 5.6.5 Zestawienie bilansu energii 1.Nośniki energii 2.Analiza zużycia energii 3.Wykonanie bilansu energii dla wybranego roku 4.Wykonanie bilansu dla typowego roku 5.Zestawienie potencjału energii odpadowej

19 Audyting energetyczny – podstawowe definicje A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y 19 5.6.6 Propozycje przedsięwzięć usprawniających użytkowanie energii 1.Określenie zakresu proponowanych przedsięwzięć Rodzaje przedsięwzięć: bezpośrednie przedsięwzięcia oszczędnościowe odzyskiwanie ciepła odpadowego substytucja nośników energii 2.Analiza technicznych możliwości wykonania przedsięwzięć 3.Analiza wpływu proponowanych przedsięwzięć na warunki pracy i środowisko 5.6.7 Określenie oszczędności kosztów ponoszonych na zakup energii

20 Audyting energetyczny – podstawowe definicje A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y 20 5.6.8 Określenie nakładów inwestycyjnych oszacowanie nakładów ograniczone do wymiernych, rzeczywistych wielkości nie powinno się uwzględniać przedsięwzięć, które finansowane są zwyczajowo z normalnych środków obrotowych zakładu koszty materiałów i robocizny kalkulowane jak dla firmy zewnętrznej oszacowanie nie musi obejmować kosztów związanych z wykonaniem projektu czy uzyskaniem zezwoleń koszt oparty na aktualnie obowiązujących rzeczywistych kosztach

21 Audyting energetyczny – podstawowe definicje A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y 21 5.6.9 Opracowanie raportu końcowego 1.Format i zawartość wyniki w formie skróconej wraz z ilustracją graficzną zużycia i kosztów energii przed i po modernizacji procesy produkcyjne opisywane zwięźle wraz ze schematami nacisk na opis procesów szczególnie energochłonnych, w których występują duże straty a zarazem możliwości oszczędności zalecenia wg wielkości nakładów potrzebnych na realizacje przedsięwzięcia propozycja kolejności i czasu realizacji przedsięwzięć

22 Audyting energetyczny – podstawowe definicje A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y 22 2.Podsumowanie wyników roczne koszty energii i jej roczne zużycie roczna oszczędność wydatków na energię wysokość koniecznych nakładów inwestycyjnych propozycje finansowania przedsięwzięć 3.Wstępne opracowanie raportu 4.Opracowanie raportu w wersji ostatecznej wraz z ewentualnymi uwagami krytycznymi

23 Audyting energetyczny – podstawowe definicje A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y 23


Pobierz ppt "Audyting energetyczny – podstawowe definicje Audyting energetyczny - podstawowe definicje i zasady wykonywania A u d y t i n g e n e r g e t y c z n y."

Podobne prezentacje


Reklamy Google