Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kapitał intelektualny a wyniki przedsiębiorstwa Dorota Dobija Akademia Leona Koźmińskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kapitał intelektualny a wyniki przedsiębiorstwa Dorota Dobija Akademia Leona Koźmińskiego."— Zapis prezentacji:

1 Kapitał intelektualny a wyniki przedsiębiorstwa Dorota Dobija Akademia Leona Koźmińskiego

2 © Dorota Dobija, Nowe środowisko gospodarowania? Człowiek od wieków dokonywał inwestycji w celu osiągnięcia nadzwyczajnych zysków, dzięki okresowemu monopolowi oraz dominującej pozycji na rynku Inwestycje takie jako koło, broń palna, elektryczność, telefon, komputer przyczyniały się do powstania wartości niematerialnych i im twórcom przynosiły zyski z monopolu Co zatem jest takiego w dzisiejszej rzeczywistości, że firmy za wszelką cenę chcą być innowacyjne i tworzyć wartości intelektualne, że inwestują olbrzymie środki w prace badawczo-rozwojowe, zasoby ludzkie czy też technologie informacyjne?

3 © Dorota Dobija, Przyczyny zmian w charakterze zasobów Globalizacja, rozwój rynków finansowych, zaawansowanie technologiczne i technologie komunikacyjne przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności rynków Firmy, aby sprostać wymaganiom konkurencyjnego rynku ponoszą wysokie nakłady na innowacje, dokonują restrukturyzacji i kładą większy nacisk na wykorzystanie technologii informatycznej Kapitał strukturalny, rynkowy i innowacyjny Kapitał ludzki, wykształcenie, doświadczenie, postawa, współpraca Zmiany na rynkach międzynarodowych Zmiany na poziomie firmy Zmiany w charakterze zasobów firmy

4 © Dorota Dobija, Dominujące znaczenie aktywów niematerialnych Ekonomia produkcji Sfera produkcyjna (70%) Sfera usług (30%) Aktywa fizyczne (70%): siła robocza, aktywa trwałe, gotówka, materiały) Aktywa wiedzy (30%) (B+R, marka, oprogramowanie, klienci, sieci) Tradycyjne zarządzanie operacyjne Tradycyjne ramy rachunko- wości Ekonomia wiedzy Sfera produkcyjna Sfera usług Aktywa fizyczne (37%): Aktywa wiedzy (63%) (B+R, marka, oprogramowanie, klienci, sieci) Zarządzanie wiedzą i w warunkach niepewności Kolorowa rachun- kowość przeszłośćprzeszłość przyszłośćprzyszłość

5 © Dorota Dobija, Aktywa intelektualne jako ekonomiczne zasoby firmy Brak rozwiniętych rynków wymiany Trudności w wycenie firm opartych na zasobach intelektualnych Brak przejrzystości działań - wyzwanie dla talentów menedżerów Trudności w ocenie efektów inwestycji w zasoby intelektualne. –Relacje zarządzający – inwestor: niepewność przedsięwzięcia –Relacje zarządzający – pracownicy: problemy z ustaleniem praw do własności aktywów wytworzonych przez pracowników

6 © Dorota Dobija, Wyzwanie dla zarządzających? Specyficzna cecha aktywów niematerialnych dotycząca braku fizycznego wymiaru i/lub finansowej miary powoduje trudności definicyjne oraz trudności klasyfikacyjne Jeśli zasoby niematerialne rzeczywiście decydują o przewadze konkurencyjnej to powinny być one zdefiniowane, sklasyfikowane i zmierzone aby można było nimi efektywnie zarządzać Różne podejścia do definicji i klasyfikacji zasobów intelektualnych

7 © Dorota Dobija, Klasyfikacje KI Kapitał intelektualny Kapitał ludzki Kapitał strukturalny Kapitał kliencki Kapitał organizacyjny Innowacje Procesy Edvinsson, Malone, 1997 Kapitał intelektualny Kompetencje pracowników Struktura wewnętrzna Struktura zewnętrzna Sveiby, 1998 Kapitał intelektualny Zasoby ludzkie Aktywa rynkowe Własność intelektualna Infrastruktura Brooking, 1996

8 © Dorota Dobija, Możliwości pomiaru KI w tradycyjnych systemach rachunkowości Aby aktywa mogło być ujawnione w systemie rachunkowości musi spełniać następujące kryteria: –Oczekuje się od niego wniesienia bezpośrednio lub pośrednio przyszłych korzyści w postaci wpływów operacyjnych netto –Firma może uzyskać korzyści z i kontrolować dostęp do tego aktywa –Można je wycenić w jednostkach pieniężnych W przypadku tradycyjnych przedsiębiorstw definicja jasno określała jakie nakłady można aktywować. W gospodarce opartej na wiedzy określenie miejsca ujęcia zasobów nie jest tak oczywiste

9 © Dorota Dobija, Standard IAS 38 Standard wymaga aby aktywa intelektualne były identyfikowalne i rozróżnialne od wartości firmy W przypadku braku legalnych praw i innych jednoznacznych relacji w stosunku do firmy, firma ma zwykle niewystarczającą kontrolę nad ekonomicznymi korzyściami wynikającymi z aktywów niematerialnych i dlatego nie może ich traktować jako aktywów niematerialnych Aktywa powinny być wycenione wg kosztu historycznego Standard nie dopuszcza pewnych form wartości intelektualnych i nie uznaje ich za aktywa. Są to: wewnętrznie generowana wartość firmy, wewnętrznie wygenerowane znaki firmowe, tytuły publikacji, listy klientów. Standard jest zatem zgodny z nadrzędną zasadą konserwatyzmu, poważnie ograniczając możliwości wykazywania kategorii niematerialnych jako aktywów firmy

10 © Dorota Dobija, Wyzwania dla rachunkowości Model rachunkowości finansowej…, okresowy, historyczny, oparty na kosztach historycznych służył dobrze w minionej erze industrialnej, ale nie jest wystarczający do oceny firmy w erze informacji. (Elliot, Jacobson, 1991) Zmniejszająca się użyteczność informacji przekazywanych w sprawozdaniach finansowych w wyniku: –Ekonomicznej istotność informacji nieujawnianych (aktywa intelektualne) –Zwiększonej liczby raportowanych strat i jednorazowych wydatków –Rosnące rozmiary działalności i dywersyfikacja firm –Trudności związane z dostosowaniem zmian w modelu raportowania finansowego do szybko zmieniającego się środowiska (np. deregulacja i innowacyjność) Badania empiryczne potwierdzają fakt, zmniejszającej się użyteczności informacji przekazywanych w sprawozdaniach finansowych (Francis, Schipper, 1999; Lev, Zorowin, 1999; Lev, Amir, 1996; Barth, Beaver, Landsman, 1997; Jenkins, 1994)

11 © Dorota Dobija, Wartość rynkowa a wartość księgowa przedsiębiorstw Źródło: Brookings Institute

12 © Dorota Dobija, W kierunku lepszej sprawozdawczości Czarno-biała rachunkowość Tradycyjne sprawozdania finansowe Elementy stanowiące istotne aktywa, ale nie włączone w tradycyjne sprawozdania finansowe ze względu na trudności z ich pomiarem ( B+R, reklama, znaki firmowe) Elementy wzbudzające wątpliwości definicyjne (np. satysfakcja klienta) Zagadnienia ryzyka i analizy wrażliwości, które trudno ująć w sprawozdaniach finansowych Kapitał intelektualny, wartość pracowników, wartość firmy Pozostawienie tradycyjnych sprawozdań bez zmian i wprowadzenia nowych, dodatkowych raportów, obejmujących treści zwiększające użyteczność informacji finansowej w procesie podejmowania decyzji przez ich użytkowników Propozycje Wallmana, 1996, Abdel-khalika, 1992 i wielu innych

13 © Dorota Dobija, Raportowanie informacji o kapitale intelektualnym – odpowiedź praktyków Niektóre organizacje przygotowują swój własny system pomiaru i raportowania informacji nie uwzględnianych w tradycyjnych sprawozdaniach finansowych Trzy typy produkowanych raportów –Sprawozdania o kapitale intelektualnym –Sprawozdania dla interesariuszy –Sprawozdania społeczno-środowiskowe


Pobierz ppt "Kapitał intelektualny a wyniki przedsiębiorstwa Dorota Dobija Akademia Leona Koźmińskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google