Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJE O SPÓŁCE. HISTORIA Spółka BEEF-SAN powstała w wyniku procesów prywatyzacyjnych, na bazie dawnego przedsiębiorstwa państwowego, działającego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJE O SPÓŁCE. HISTORIA Spółka BEEF-SAN powstała w wyniku procesów prywatyzacyjnych, na bazie dawnego przedsiębiorstwa państwowego, działającego."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJE O SPÓŁCE

2 HISTORIA Spółka BEEF-SAN powstała w wyniku procesów prywatyzacyjnych, na bazie dawnego przedsiębiorstwa państwowego, działającego w Sanoku pod nazwą Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego. Działalność spółki koncentrowała się na przetwórstwie oraz handlu hurtowym i detalicznym mięsa i jego przetworów. Poszczególne spółki Grupy prowadziły działalność w zakresie: skupu, uboju wołowiny, uboju drobiu, rozbioru mięsa białego i czerwonego, produkcji wędlin i produkcji mięsa mielonego.Spółka BEEF-SAN powstała w wyniku procesów prywatyzacyjnych, na bazie dawnego przedsiębiorstwa państwowego, działającego w Sanoku pod nazwą Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego. Działalność spółki koncentrowała się na przetwórstwie oraz handlu hurtowym i detalicznym mięsa i jego przetworów. Poszczególne spółki Grupy prowadziły działalność w zakresie: skupu, uboju wołowiny, uboju drobiu, rozbioru mięsa białego i czerwonego, produkcji wędlin i produkcji mięsa mielonego.

3 WAŻNEJSZE WYDARZENIA WAŻNEJSZE WYDARZENIA Rok 1991 W dniu 7 grudnia 1991 roku sporządzony został statut spółki Beef-San" S.A. Następnie Spółka zastała zawiązana w dniu 11 grudnia 1991 r. aktem notarialnym Rep. A Nr 1048/91 i wpisana dnia 27 stycznia 1992 r. do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Krośnie. Kapitał akcyjny Spółki wynosił 1 550 000, 00 zł. Założycielami Spółki było 619 osób fizycznych, pracowników byłego przedsiębiorstwa państwowego, którzy objęli łącznie 775 000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł każda.W dniu 7 grudnia 1991 roku sporządzony został statut spółki Beef-San" S.A. Następnie Spółka zastała zawiązana w dniu 11 grudnia 1991 r. aktem notarialnym Rep. A Nr 1048/91 i wpisana dnia 27 stycznia 1992 r. do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Krośnie. Kapitał akcyjny Spółki wynosił 1 550 000, 00 zł. Założycielami Spółki było 619 osób fizycznych, pracowników byłego przedsiębiorstwa państwowego, którzy objęli łącznie 775 000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł każda. Rok 1992 W dniu 1 kwietnia 1992 r. Spółka przejęła do odpłatnego korzystania mienie zlikwidowanego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Sanoku.W dniu 1 kwietnia 1992 r. Spółka przejęła do odpłatnego korzystania mienie zlikwidowanego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Sanoku. Rok 1998 W dniu 21 lutego 1998r. podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału akcyjnego Spółki o kwotę 1 550 000,00 zł tj. do wysokości 3 100 000,00zł w drodze emisji 775 000 sztuk akcji imiennych zwykłych o wartości 2,00zł każda. Akcje o podwyższonym kapitale akcyjnym objęli dotychczasowi akcjonariusze Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, w stosunku 1:1. W wyniku tej operacji kapitał akcyjny Spółki wynosił 3 100 000,00zł i dzielił się na 1 550 000 akcji o wartości nominalnej 2, 00zł a tym: 775 000 szt. akcji serii A i 755 000 szt. akcji serii B.W dniu 21 lutego 1998r. podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału akcyjnego Spółki o kwotę 1 550 000,00 zł tj. do wysokości 3 100 000,00zł w drodze emisji 775 000 sztuk akcji imiennych zwykłych o wartości 2,00zł każda. Akcje o podwyższonym kapitale akcyjnym objęli dotychczasowi akcjonariusze Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, w stosunku 1:1. W wyniku tej operacji kapitał akcyjny Spółki wynosił 3 100 000,00zł i dzielił się na 1 550 000 akcji o wartości nominalnej 2, 00zł a tym: 775 000 szt. akcji serii A i 755 000 szt. akcji serii B. Rok 2000 W dniu 16 lutego 2000 r. Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuściła do obrotu giełdowego akcje serii A i B. Następnie dnia 1 marca 2000 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wprowadził je w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku wolnym. Pierwsze notowanie na GPWW dniu 16 lutego 2000 r. Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuściła do obrotu giełdowego akcje serii A i B. Następnie dnia 1 marca 2000 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wprowadził je w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku wolnym. Pierwsze notowanie na GPW odbyło się 9 marca 2000 r. Spółka zadebiutowała ceną 3,50 zł za 1 akcję. W czerwcu 2000 r. dokapitalizowana Spółka wyemitowała dodatkowo 1 550 000 szt. akcji na okaziciela serii C dla potencjalnych inwestorów. Kapitał akcyjny Spółki wzrósł do kwoty 6 200 000,00zł i dzielił się na 3 100 000 szt. akcji.

4 WAŻNIEJSZE WYDARZENIA - CD WAŻNIEJSZE WYDARZENIA - CD Rok 2002 W roku tym został wprowadzony program naprawczy. Został także zmieniony akcjonariat Spółki oraz w jej działalność zaangażował się MYSŁAW. Przejął on część zobowiązań Spółki co do Banku Pekao S.A. i BRE Banku. MYSŁAW udzielił Spółce również kredytu kupieckiego wynoszącego na koniec 2002 r. około 1 mln zł.W roku tym został wprowadzony program naprawczy. Został także zmieniony akcjonariat Spółki oraz w jej działalność zaangażował się MYSŁAW. Przejął on część zobowiązań Spółki co do Banku Pekao S.A. i BRE Banku. MYSŁAW udzielił Spółce również kredytu kupieckiego wynoszącego na koniec 2002 r. około 1 mln zł. Rok 2003 W celu pokrycia straty za rok 2002, dnia 16 marca 2003 r. nastąpiło obniżenie wartości kapitału akcyjnegoW celu pokrycia straty za rok 2002, dnia 16 marca 2003 r. nastąpiło obniżenie wartości kapitału akcyjnego o 3,1 mln złotych poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z dwóch złotych do jednego złotego. o 3,1 mln złotych poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z dwóch złotych do jednego złotego. Rok 2004 W ramach restrukturyzacji kapitałowej w 2004 r. nastąpiła konwersja części zadłużenia wobec Podkarpackiego Banku Spółdzielczego na akcje serii D.W ramach restrukturyzacji kapitałowej w 2004 r. nastąpiła konwersja części zadłużenia wobec Podkarpackiego Banku Spółdzielczego na akcje serii D. Rok 2006 W dniu 28 czerwca 2006 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki poprzez emisję publiczną 47 500 000 szt. akcji, w tym 34 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnejW dniu 28 czerwca 2006 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki poprzez emisję publiczną 47 500 000 szt. akcji, w tym 34 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł każda, oraz 13 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda. W dniu 1 zł każda, oraz 13 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł każda. W dniu 1 grudnia 2006 r. została utworzona Grupa Kapitałowa Beef-San Zakłady Mięsne S.A. 1 grudnia 2006 r. została utworzona Grupa Kapitałowa Beef-San Zakłady Mięsne S.A. Rok 2010 Dnia 12.02.2010 r. Grupa Kapitałowa Beef-San Zakłady Mięsne S.A. sprzedała udziały AJPI Sp. z o.o., w związku, z czym skład Grupy Kapitałowej uległ zmianie. Dnia 03.09.2010 r. Grupa Kapitałowa Beef-San Zakłady Mięsne S.A. nabyła udziały firmy NEWCO Sp. z o.o., w związku z czym skład Grupy Kapitałowej uległ zmianie. Dnia 31.12.2010r. Grupa Kapitałowa Beef-San Zakłady Mięsne S.A. w Sanoku zmieniła swoją nazwę na PBS FINANSE S.A. W związku z czym, Grupa Kapitałowa PBS FINANSE S.A. składa się ze spółki dominującej PBS FINANSE S.A. i jej spółek zależnych.

5 Skład Grupy Kapitałowej (podmioty podlegające konsolidacji, stan na 31.12.2006 r.). Źródło: Opracowanie własne.Źródło: Opracowanie własne.

6 Skład Grupy Kapitałowej (podmioty podlegające konsolidacji, stan na 31.03.2010 r.) Źródło: Opracowanie własne.Źródło: Opracowanie własne.

7 Obecny skład Grupy Kapitałowej PBS FINANSE S.A. (stan na 31.12.2010r.) Źródło: Opracowanie własne.Źródło: Opracowanie własne. PBS FINANSE S.A. CARPATIA- INVEST Sp. z o. o. DUET Sp. z o.o. NEWCO Sp. z o.o.

8 WŁADZE SPÓŁKI SKŁAD ZARZĄDUSKŁAD ZARZĄDU Jerzy Biel – Prezes SKŁAD RADY NADZORCZEJSKŁAD RADY NADZORCZEJ Błaż Wojciech - Przewodniczący Kołodziejczyk Paweł - Wiceprzewodniczący Rysz Grzegorz - Sekretarz Frankiewicz Maciej - Członek RN Stabryła Bogusław - Członek RN

9 AKCJONARIAT Źródło: Opracowanie własne.Źródło: Opracowanie własne. AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI UDZIAŁ W AKCJACH PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY W SANOKU 23 395 422 44,76% BANK SPÓŁDZIELCZY W BRODNICZY 28000005,35% BIEL JERZY 4353000,83% RYSZ GRZEGORZ 75000,01%

10 CEL ORAZ STARTEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ PBS FINANSE S.A. Celem nowej strategii Spółki jest zwiększenie jej wartości poprzez zbudowanie potencjału wzrostu w celu odzyskania zdolności emisyjnej.Celem nowej strategii Spółki jest zwiększenie jej wartości poprzez zbudowanie potencjału wzrostu w celu odzyskania zdolności emisyjnej. Strategia Spółki zostanie powiązana i oparta na potencjale gospodarczym większościowego akcjonariusza, Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku. Będzie ona skoncentrowana na szeroko rozumianych usługach finansowych początkowo w trzech obszarach:Strategia Spółki zostanie powiązana i oparta na potencjale gospodarczym większościowego akcjonariusza, Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku. Będzie ona skoncentrowana na szeroko rozumianych usługach finansowych początkowo w trzech obszarach: a) pośrednictwo kredytowe b) szybka pożyczka c) leasing finansowy

11 SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY PBS FINANSE S.A. – CARPATIA INVEST SP. Z O.O. Od 01.01.2011 wraz ze zmianą nazwy i profilu działaności Beef-San na PBS-Finanse S.A. nastąpiły stosowne zmiany w Carpatii. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników uchwaliło zmianę nazwy na Carpatia-InvestOd 01.01.2011 wraz ze zmianą nazwy i profilu działaności Beef-San na PBS-Finanse S.A. nastąpiły stosowne zmiany w Carpatii. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników uchwaliło zmianę nazwy na Carpatia-Invest Sp. z o.o. i poszerzyło obszar statutowej działalności spółki o sferę związaną z rynkiem finansowym i kapitałowym. Carpatia, w ramach grupy prowadziła i prowadzi działalność związaną z wspieraniem i technicznym zabezpieczeniem obrotu żywcem wołowym (obiekty spółki uzyskały status miejsca gromadzenia zwierząt. uprawniającego do obrotu na terenie Unii Europejskiej). Równocześnie do zadań spółki należało i należy zagospodarowywanie materiałów i urządzeń zbędnych w grupie, działania w obszarze nieruchomości (monitoring, zbywanie i nabywanie), a także współpraca z podmiotami zewnętrznymi. Wraz z ewolucją wiodącej w grupie spółki ( Beef-San ZM S.A. a od o1.01.2011 PBS-Finanse S.A.) Carpatia rozszerzyła swój statutowy zakres działalności. Do dotychczasowych, związanych z obrotem spożywczym i rynkiem nieruchomości, dołączony został pakiet, który pozwala na działania komplementarne w stosunku do pozostałych podmiotów Grupy. Pakiet ten zawiera te z działalności gospodarczych, które są wspomagającymi, podnoszącymi efektywność oraz ubezpieczającymi, w stosunku do operacji prowadzonych przez pozostałe podmioty grupy. Funkcja spółki sprowadza się do sprawowania pieczy nad bezpieczeństwem transakcji oraz zapewniania pewnego sposobu odzyskania należności. Niebagatelne znaczenie ma też fakt, iż spółka posiada solidne zaplecze w postaci spółki akcyjnej i pozostałych podmiotów grupy związanych z szeroką ofertą kapitałowo - finansową agend Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.Wraz z ewolucją wiodącej w grupie spółki ( Beef-San ZM S.A. a od o1.01.2011 PBS-Finanse S.A.) Carpatia rozszerzyła swój statutowy zakres działalności. Do dotychczasowych, związanych z obrotem spożywczym i rynkiem nieruchomości, dołączony został pakiet, który pozwala na działania komplementarne w stosunku do pozostałych podmiotów Grupy. Pakiet ten zawiera te z działalności gospodarczych, które są wspomagającymi, podnoszącymi efektywność oraz ubezpieczającymi, w stosunku do operacji prowadzonych przez pozostałe podmioty grupy. Funkcja spółki sprowadza się do sprawowania pieczy nad bezpieczeństwem transakcji oraz zapewniania pewnego sposobu odzyskania należności. Niebagatelne znaczenie ma też fakt, iż spółka posiada solidne zaplecze w postaci spółki akcyjnej i pozostałych podmiotów grupy związanych z szeroką ofertą kapitałowo - finansową agend Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.

12 SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY PBS FINANSE S.A. – DUET SP. Z O.O. Firma Duet" spółka z o.o. funkcjonuje na rynku usług finansowych. Firma Duet" spółka z o.o. funkcjonuje na rynku usług finansowych. Oferujemy produkt jakim są Pożyczki Gotówkowe na krótkie terminy dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta. Profesjonalna obsługa Klienta, którą zapewniamy na każdym etapie współpracy, jest najwygodniejszą z możliwych na rynku, a czytelna umowa z jasnymi zasadami współpracy zapewnia naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa. Gotówkę dostarczamy Klientowi do domu, ustalamy z Klientem terminy spłat oraz odbieramy raty od Klienta osobiście. Przy udzielaniu pożyczki ustalamy z Klientem jego potrzeby, możliwości finansowe i wraz z nim ustalamy jaka kwota i na jaki okres spłat w pełni odpowiada oczekiwaniom Klienta. Jesteśmy odpowiedzialną Firmą i rozumiemy, że Klient ma potrzebę, która musi zostać zaspokojona szybko.Oferujemy produkt jakim są Pożyczki Gotówkowe na krótkie terminy dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta. Profesjonalna obsługa Klienta, którą zapewniamy na każdym etapie współpracy, jest najwygodniejszą z możliwych na rynku, a czytelna umowa z jasnymi zasadami współpracy zapewnia naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa. Gotówkę dostarczamy Klientowi do domu, ustalamy z Klientem terminy spłat oraz odbieramy raty od Klienta osobiście. Przy udzielaniu pożyczki ustalamy z Klientem jego potrzeby, możliwości finansowe i wraz z nim ustalamy jaka kwota i na jaki okres spłat w pełni odpowiada oczekiwaniom Klienta. Jesteśmy odpowiedzialną Firmą i rozumiemy, że Klient ma potrzebę, która musi zostać zaspokojona szybko. Działalność prowadzimy w dwóch ośrodkach: Częstochowsko - Opolskim, oraz na terenie województwa Podkarpackiego. Mamy ambicje aby nasze struktury pokryły obszar Polski południowej i stały się realną konkurencją dla wiodących w branży firm.Działalność prowadzimy w dwóch ośrodkach: Częstochowsko - Opolskim, oraz na terenie województwa Podkarpackiego. Mamy ambicje aby nasze struktury pokryły obszar Polski południowej i stały się realną konkurencją dla wiodących w branży firm.

13 SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY PBS FINANSE S.A. – NEWCO SP. Z O.O. Newco Sp. z o.o. jest właścicielem platformy ducatto.pl.Newco Sp. z o.o. jest właścicielem platformy ducatto.pl. Ducatto.pl jest portalem społecznościowym typu social lending, stworzonym w celu zainicjowania i podtrzymania ekonomicznej komitywy między użytkownikami systemu. Dzięki platformie, każdy użytkownik otrzymuje wyjątkową sposobność uzyskania kredytu na ustalonych przez siebie warunkach, jak również możliwość inwestowania posiadanego kapitału. Dzięki takim rozwiązaniom jedynymi beneficjentami platformy są jej użytkownicy, gdyż wszelkie transakcje odbywają się bez pośrednictwa banków oraz innych instytucji finansowych. Funkcja spółki Newco sprowadza się do sprawowania pieczy nad bezpieczeństwem transakcji oraz zapewniania pewnego sposobu odzyskania należności użytkowników portalu. Pożyczki społecznościowe zawsze kojarzą się z ryzykiem, dlatego Newco dołożyło wszelkich starań, by zniwelować owe stereotypy, tworząc system, którego usługi są godne zaufania i finalizowały się zadowoleniem zarówno pożyczkodawców jak i pożyczkobiorców. Ducatto.pl jest portalem społecznościowym typu social lending, stworzonym w celu zainicjowania i podtrzymania ekonomicznej komitywy między użytkownikami systemu. Dzięki platformie, każdy użytkownik otrzymuje wyjątkową sposobność uzyskania kredytu na ustalonych przez siebie warunkach, jak również możliwość inwestowania posiadanego kapitału. Dzięki takim rozwiązaniom jedynymi beneficjentami platformy są jej użytkownicy, gdyż wszelkie transakcje odbywają się bez pośrednictwa banków oraz innych instytucji finansowych. Funkcja spółki Newco sprowadza się do sprawowania pieczy nad bezpieczeństwem transakcji oraz zapewniania pewnego sposobu odzyskania należności użytkowników portalu. Pożyczki społecznościowe zawsze kojarzą się z ryzykiem, dlatego Newco dołożyło wszelkich starań, by zniwelować owe stereotypy, tworząc system, którego usługi są godne zaufania i finalizowały się zadowoleniem zarówno pożyczkodawców jak i pożyczkobiorców. Kluczową właściwością platformy jest niebagatelny system zabezpieczeń, do którego zalicza się rzetelny proces weryfikacji danych rejestrującego się użytkownika, techniczne zabezpieczenie danych osobowych przez ich szyfrowanie za pomocą SSL, jak również ochronę użytkownika poprzez dywersyfikację, rating, ubezpieczenie aukcji jak i windykację należności. Należy również podkreślić, iż spółka za pośrednictwem ducatto.pl, oprócz typowego kredytu oraz możliwości inwestowania kapitału, stworzyła również warunki do uzyskania wysokiego kredytu samochodowego.Kluczową właściwością platformy jest niebagatelny system zabezpieczeń, do którego zalicza się rzetelny proces weryfikacji danych rejestrującego się użytkownika, techniczne zabezpieczenie danych osobowych przez ich szyfrowanie za pomocą SSL, jak również ochronę użytkownika poprzez dywersyfikację, rating, ubezpieczenie aukcji jak i windykację należności. Należy również podkreślić, iż spółka za pośrednictwem ducatto.pl, oprócz typowego kredytu oraz możliwości inwestowania kapitału, stworzyła również warunki do uzyskania wysokiego kredytu samochodowego. Ducatto.pl to prężnie rozwijająca się alternatywa na rynku kredytowym, dzięki której każda osoba może stworzyć dla siebie lepszą szansę na przyszłość. Biorąc pod uwagę specyfikę spółki Newco jak i współczesne zapotrzebowanie na usługi świadczone drogą elektroniczną, należy podkreślić, iż platforma ducatto.pl posiada dalekosiężne perspektywy rozwoju na polskim rynku kredytowym. Przemawia za tym faktem wiele czynników, do których zaliczyć można rosnącą świadomość kredytową polskich obywateli, coraz to korzystniejsze warunki kredytowe, dostępność i przejrzystość tychże kredytów, jak również ich wysoki poziom bezpieczeństwa. Ducatto.pl to prężnie rozwijająca się alternatywa na rynku kredytowym, dzięki której każda osoba może stworzyć dla siebie lepszą szansę na przyszłość. Biorąc pod uwagę specyfikę spółki Newco jak i współczesne zapotrzebowanie na usługi świadczone drogą elektroniczną, należy podkreślić, iż platforma ducatto.pl posiada dalekosiężne perspektywy rozwoju na polskim rynku kredytowym. Przemawia za tym faktem wiele czynników, do których zaliczyć można rosnącą świadomość kredytową polskich obywateli, coraz to korzystniejsze warunki kredytowe, dostępność i przejrzystość tychże kredytów, jak również ich wysoki poziom bezpieczeństwa.

14 ZATRUDNIENIE - GRUPA Źródło: Opracowanie własne.Źródło: Opracowanie własne.

15 ZATRUDNIENIE - SPÓŁKA ZATRUDNIENIE - SPÓŁKA Źródło: Opracowanie własne.Źródło: Opracowanie własne.

16 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (W TYS. ZŁ) Źródło: Opracowanie własne.Źródło: Opracowanie własne.

17 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY – DYNAMIKA (%) Źródło: Opracowanie własne.Źródło: Opracowanie własne.

18 ZYSK (STRATA) NETTO* * Przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej. Źródło: Opracowanie własne.Źródło: Opracowanie własne.

19 KAPITAŁ WŁASNY (W TYS. ZŁ) Źródło: Opracowanie własne.Źródło: Opracowanie własne.

20 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁALNOŚCIACH Źródło: Opracowanie własne.Źródło: Opracowanie własne. WYSZCZEGÓLNIENIE 200720082009 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA6 637 537,3111 917 487,12-2 704 722,41 DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA-16 471 497,11-8 636 325,342 857 617,22 DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA3 245 074,88-7 559 986,50262 203,39 BILANSOWA ZMIANA STANU SRODKÓW PIENIĘŻNYCH -6 588 884,92-4 278 824,72415 098,20

21 WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI NAZWA WSKAŹNIKATREŚĆ WSKAŹNIKAROK 2007ROK 2008ROK 2009 WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI AKTYWA OBROTOWE ZOBOWIĄZANIA BIEŻACE 1,040,70,4 WSKAŹNIK SZYBKI AKT. OBROTOWE- ZAPASY ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE 0,70,50,4 WSKAŹNIK WYPŁACALNOŚCI GOTÓWKOWEJ ŚRODKI PIENIĘŻNE ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE 0,20,10,2 WSKAŹNIK POKRYCIA NALEŻNOŚCI BIEŻĄCE ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE 0,40,30,03 Źródło: Opracowanie własne.Źródło: Opracowanie własne.

22 WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI Źródło: Opracowanie własne.Źródło: Opracowanie własne. NAZWA WSKAŹNIKA TREŚĆ WSKAŹNIKAROK 2007ROK 2008ROK 2009 WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY ROS ZYSK NETTO PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 1,3%-14,6%-145,6% RENTOWNOŚĆ BRUTTO SPRZEDAŻY ZYSK OPERACYJNY PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY -2% - 4,7%- 9,9% WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI AKTYWÓW ROA ZYSK OPERACYJNY AKTYWA OGÓŁEM -0,48%-5,5%-8,4% WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI KAPITAŁU WŁASNEGO ROE ZYSK NETTO KAPITAŁ WŁASNY 3,73%-69,33%-85,85%

23 WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA Źródło: Opracowanie własne.Źródło: Opracowanie własne. NAZWA WSKAŹNIKA TREŚĆ WSKAŹNIKAROK 2007ROK 2008ROK 2009 OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA ZOBOW. OGÓŁEM AKTYWA OGÓŁEM 0,4860,6300,586 UDZIAŁ KAPITAŁÓW WŁASNYCH W FINANSOWANIU SPÓŁKI KAPITAŁ WŁASNY AKTYWA OGÓŁEM 0,5060,3690,413 WSKAŹNIK POKRYCIA ZOBOWIĄZAŃ KAPITAŁAMI WŁASNYMI ZOBOW. OGÓŁEM KAPITAŁ WŁASNY 0,9611,7051,417

24 WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI *Ujemna wartość wskaźnika określającego cykl rotacji środków pieniężnych występuje zazwyczaj w spółkach o silnej pozycji rynkowej. Źródło: Opracowanie własne.Źródło: Opracowanie własne. NAZWA WSKAŹNIKATREŚĆ WSKAŹNIKA ROK 2008 ROK 2009 ROTACJI AKTYWÓW PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY ŚR. STAN AKT. OGÓŁEM 1,7 razy 0,2 razy ROTACJI NALEŻNOŚCI ŚREDNI STAN NALEŻNOŚCI. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 0,07 dnia 0,07 dnia ROTACJI ZOBOWIĄZAŃ ŚREDNI STAN ZOBOWIĄZAŃ PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 0,2 dnia 2,3 dni ROTACJI ZAPASÓW ŚREDNI STAN ZAPASÓW PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 0,1 dnia 1 dzień CYKL ROTACJI ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH* ROTACJA ZAPASÓW + ROTACJA NALEŻNOŚCI - ROTACJA ZOBOWIĄZAŃ -0,03 dnia -1,23 dni

25 WSKAŹNIKI RYNKOWE Źródło: Opracowanie własne.Źródło: Opracowanie własne. NAZWA WSKAŹNIKATREŚĆ WSKAŹNIKAROK 2007ROK 2008ROK 2009 PRIDUKTYWNOŚCI JEDNEJ AKCJI PRZYCHODY NETTO ILOŚĆ WYEMITOWANYCH. AKCJI 4,984,970,29 ZYSKOWNOŚCI JEDNEJ AKCJI (EPS) ZYSK NETTO. ILOŚĆ WYEMITOWANYCH. AKCJI 0,07-0,73-0,42 WARTOŚCI KSIĘGOWEJ JEDNEJ AKCJI KAPITAŁ WŁASNY ILOŚĆ WYEMITOWANYCH. AKCJI 1,771,050,49

26 WSKAŹNIKI - CD P - Cena akcji z ostatniej sesji danego okresu. Źródło: Opracowanie własne.Źródło: Opracowanie własne. NAZWA WSKAŹNIKATREŚĆ WSKAŹNIKAROK 2007ROK 2008ROK 2009 CASH FLOW NA AKCJĘ ZYSK NETTO+AMORTYZ. ILOŚĆ WYEMITOWANYCH AKCJI 0,19-0,38-0,42 EBITDA NA AKCJĘ ZYSK OPERAC.+AMORTYZ. ILOŚĆ WYEMITOWANYCH AKCJI 0,25-0,04-0,03 P/E CENA EPS 48,70-0,50-3,38 P/BV CENA WARTOŚĆ KSIĘGOWA FIRMY PRZYPADAJĄCA NA JEDNĄ AKCJĘ 1,81-0,352,90 P/CF CENA CASH FLOW 16,78-0,97-3,41

27 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Opracowanie: Anna Potera


Pobierz ppt "INFORMACJE O SPÓŁCE. HISTORIA Spółka BEEF-SAN powstała w wyniku procesów prywatyzacyjnych, na bazie dawnego przedsiębiorstwa państwowego, działającego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google