Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/9 02-015 Warszawa 11 Dofinansowanie inwestycji w OZE z budżetu miasta – doświadczenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/9 02-015 Warszawa 11 Dofinansowanie inwestycji w OZE z budżetu miasta – doświadczenia."— Zapis prezentacji:

1 Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/9 02-015 Warszawa 11 Dofinansowanie inwestycji w OZE z budżetu miasta – doświadczenia m.st. Warszawy Forum Czystej Energii, Poznań 22.11.2012 Ewa Chochlewicz, Joanna Starska Magdalena Zowsik

2 Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/9 02-015 Warszawa 2 Polityka m.st. Warszawy w zakresie odnawialnych źródeł energii Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 r. –Uchwała Rady m.st. Warszawa XXII/443/2011 r. z dn. 08.09.2011 r. Cele: –Redukcja emisji CO 2 o co najmniej 20% do 2020, –Cel pomocniczy: przynajmniej 20% udziału OZE w zużyciu energii finalnej -> 3,8 TWh

3 Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/9 02-015 Warszawa 3 Podstawa prawna udzielania dotacji na OZE Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). Art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska wymienia zadania które mogą być finansowane z wpływów do budżetu m.st. Warszawy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Zgodnie art. 400a ust. 1 pkt. 22 ustawy Prawo ochrony środowiska, finansowanie może być przyznane na wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.

4 Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/9 02-015 Warszawa 444 Uchwała Nr XVII/356/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Zarządzenie Nr 1267/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedury oceny merytorycznej wniosków dotyczących realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Szczegółowe uregulowania prawne

5 Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/9 02-015 Warszawa 555 Środki na dofinansowanie lub dotacje celowe udzielane, na realizację inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie m.st. Warszawy, m.in.: - kolektory słoneczne, - panele fotowoltaiczne, - pompy ciepła. Technologie podlegające wsparciu

6 Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/9 02-015 Warszawa 6 Kto może ubiegać się o dotacje celowe na podstawie Uchwały nr XVII/356/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16.06.2011 r. 1 grupa: Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w tym: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia i fundacje. Mogą uzyskać dotację do 50% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

7 Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/9 02-015 Warszawa 7 Kto może ubiegać się o dotacje celowe na podstawie Uchwały nr XVII/356/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16.06.2011 r. (2) 2 grupa: Jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi i powiatowymi osobami prawnymi tj. zakłady opieki zdrowotnej m.st. Warszawy, samorządowe instytucje kultury m.st. Warszawy, jednoosobowe spółki m.st. Warszawy, spółki z dominującym udziałem m.st. Warszawy przedsiębiorstwa komunalne, Mogą uzyskać dotację do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

8 Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/9 02-015 Warszawa 8 Kto może ubiegać się o dofinansowanie na podstawie Zarządzenia nr 1267/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22.07.2011 r. 3 grupa: Biura Urzędu m.st. Warszawy, Dzielnice, Jednostki organizacyjne m.st. Warszawy tj: oświatowe jednostki organizacyjne, ośrodki sportu i rekreacji, ośrodki pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, żłobki (Zespół Żłobków m.st. Warszawy), zarządcy zasobem lokalowym m.st. Warszawy, pozostałe jednostki i zakłady budżetowe. Mogą uzyskać 100% finansowania inwestycji, o ile w budżecie m.st. Warszawy dostępna będzie odpowiednia ilość środków finansowych.

9 Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/9 02-015 Warszawa 9 Procedura Wnioski składane w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy 1 i 2 grupa – wnioski przyjmowane w terminie od 2 stycznia do 31 maja roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji, Decyzja o przyznaniu dotacji podejmowana m.in. na podstawie informacji od Skarbnika nt. dostępności środków Decyzję podejmuje się po sesji budżetowej Rady m.st. Warszawy w lutym następnego roku, umowa w marcu. Podpisanie umowy na udzielenie dotacji następuje po podjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały budżetowej. 3 grupa – wnioski przyjmowane w terminie od dnia 2 stycznia do 31 marca roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji. Decyzja o przyznaniu dotacji podejmowana w tym samym roku.

10 Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/9 02-015 Warszawa 10 Procedura (2) Załączniki do wniosku dla osób fizycznych: oryginał dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub szczegółowa oferta wykonawcy oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, audyt energetyczny (w przypadku podnoszenia efektywności gospodarowania energią), oświadczenie wnioskodawcy, że instalacja elektryczna, instalacja grzewcza oraz instalacja ciepłej i zimnej wody budynku są przystosowane do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, inne dokumenty wymagane przepisami prawa do realizacji inwestycji (np. zgłoszenie zamiaru montażu kolektora słonecznego do wydziału architektury, pompa ciepła – pozwolenie na budowę, projekt prac geologicznych).

11 Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/9 02-015 Warszawa 11 Rozliczenie dotacji Niezbędne dokumenty: potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy z wykonawcą inwestycji; oryginał protokołu z odbioru końcowego wykonanej inwestycji; oryginał faktury (rachunku) wystawionej na podmiot, na podstawie protokołu odbioru końcowego wykonanej inwestycji (do wglądu); oświadczenie podmiotu, że wykonawcy inwestycji zostali wyłonieni zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (nie dotyczy osób fizycznych). Rozliczenie do 30 listopada.

12 Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/9 02-015 Warszawa 12 Wnioski o dotację w 2011 r. W 2011 wpłynęło 8 wniosków o udzielenie dotacji na OZE. 7 wniosków otrzymało dotacje o łącznej kwocie 228 730,00 zł. Beneficjenci: 5 osób fizycznych, 1 wspólnota mieszkaniowa, 1 spółka jawna. Zestawienie dotacji:

13 Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/9 02-015 Warszawa 13 Wnioski o dotację w 2012 r. W 2012 wpłynęło 24 wniosków o udzielenie dotacji na OZE. Zestawienie wstępnie zaakceptowanych wniosków:

14 Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/9 02-015 Warszawa 14 Wnioski o dotację w 2012 r. (2) Zestawienie wnioskodawców:

15 Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/9 02-015 Warszawa 15 Inwestycje ekologiczne, które aktualnie są wspierane ze środków stanowiących dochód budżetu m.st. Warszawy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 15 Priorytet mają: ochrona przeciwpowodziowa wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest likwidacja zbiorników bezodpływowych

16 Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/9 02-015 Warszawa 16 Gdzie można znaleźć informacje Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy http://www.bip.warszawa.pl/bos http://www.bip.warszawa.pl/bos www.citiesonpower.eu/pl (Materiały -> Finansowanie OZE)www.citiesonpower.eu/pl

17 Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/9 02-015 Warszawa 17 Rozwój energii odnawialnej w miastach Budżet: 2 335 020 EUR Finansowanie: Program Central Europe (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w 78,5%, pozostałe środki wkład własny partnerów. Potrzeby w zakresie wspierania energetyki odnawialnej – projekt Cities on Power

18 Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/9 02-015 Warszawa 18 Cele Przygotowanie polityk i strategii mających na celu zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w obszarach miejskich; Przygotowanie ram zachęcających do inwestowania w energię odnawialną w tych obszarach. - > Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

19 Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/9 02-015 Warszawa 19 Dziękuję za uwagę Urząd m.st. Warszawy Biuro Ochrony Środowiska Wydział Opiniowania Wniosków Ekologicznych jstarska@um.warszawa.pl echochlewicz@um.warszawa.pl mzowsik@um.warszawa.pl 19


Pobierz ppt "Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy plac Starynkiewicza 7/9 02-015 Warszawa 11 Dofinansowanie inwestycji w OZE z budżetu miasta – doświadczenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google