Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka celna Moduł –wyzwania i przyszłość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka celna Moduł –wyzwania i przyszłość"— Zapis prezentacji:

1 Polityka celna Moduł –wyzwania i przyszłość
Polish Customs Service Warsaw School of Economics Polityka celna Moduł –wyzwania i przyszłość Prof.dr hab. Wieslaw Czyzowicz Tel.kom.:

2 Polish Customs Service
Zagadnienia 1. Globalizacja i nowe wyzwania dla celnictwa 2. Bezpieczeństwo i ułatwienia celne – nowe inicjatywy 3. Polityka celna – wizja i misja we współczesnym świecie 4. Wnioski

3 Polish Customs Service
Historia Historycznie ataki terrorystyczne (wybrane przykłady): - na władców i polityków - Kaligula 41 r.n.e., Prezydenci Amerykańscy- Lincoln, Garfield, McKinley i Kennedy, Carowie-Aleksander II, arcyksiążę Franciszek Ferdynand 1914, Aldo Moro (1978), zamachy stanu, etc. - terroryzm samolotowy, - porwania statków (Achilla Lauro 1985), obecne ataki piratów w Zatoce Akaba, - Olimpiada w Monachium ( ), etc.

4 Ataki terrorystyczne po 11 września 2001r. (wybrane przykłady)
11 września 2001 WTC New York Madryd 2005, Londyn 2005, „Newski Ekspres”2009, ataki „paczkowe”na ambasady w Atenach i Rzymie 2010 Inne -Teatr na Dubrawce 2002, Bali 2002, Sharm-el-Shejk 2004, Biesłan 2005, etc. The U.S. count of major world terrorist attacks more than tripled in 2004, a rise that may revive debate on whether the Bush administration is winning the war on terrorism, congressional aides said on Tuesday. The number of "significant" international terrorist attacks rose to about 650 last year from about 175 in 2003, according to congressional aides briefed on the numbers by State Department and intelligence officials Źródło: Reuters, ,

5 „Bezpieczeństwo i ułatwienia”
Wyzwania i nowy paradygmat i bezpieczeństwa w polityce celnej dla administracji i przedsiębiorstw w XXI wieku Przez tysiąclecia – pobór ceł W końcu XX w. – ułatwienia i uproszczenia w międzynarodowym obrocie towarowym Po 11 września nowy paradygmat: „Bezpieczeństwo” i nowe wyzwanie „Bezpieczeństwo i ułatwienia”

6 Polish Customs Service
Definicje terroryzmu 1. Konwencja Ligi Narodów (1937 r.) Wszystkie działanie przestępcze skierowane przeciwko państwom, których celem jest wytworzenie stanu terroru w umysłach ludzi, grup osób lub społeczeństwa. 2. Definicja zaproponowana przez A.B. Schmidta z Wydziału Przestępczości ONZ (1992 r.) Akt terroru - przestępstwo wojenne popełnione w czasach pokoju. 3. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa nr 1269 (1999 r.) Stanowczo potępiamy wszelkie akty, metody i praktyki terrorystyczne jako nieusprawiedliwione, niezależnie od tego kiedy i przeciwko komu zostały popełnione, zwłaszcza te, które zagrażają międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu. 4. Definicja przyjęta przez środowiska akademickie Terroryzm [łac.], różnie umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego, podjęte w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych. Działania te realizowane są z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków (przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków wybuchowych), w celu nadania im rozgłosu i celowego wytworzenia lęku w społeczeństwie. Źródło:

7 ONZ Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu
Polish Customs Service ONZ Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu 8 września 2006 roku wszystkie 192 państwa członkowskie ONZ przyjęły Globalną Strategię Zwalczania Terroryzmu. Po raz pierwszy w historii uzgodniono wspólne stanowisko w sprawie zwalczania terroryzmu. Przyjęcie Globalnej Strategii Zwalczania Terroryzmu wieńczyło lata wysiłków i jednocześnie wypełniało zobowiązanie poczynione przez przywódców państwowych na Światowym Szczycie we wrześniu 2005 roku Podstawą strategii jest jednoznaczne, bezwarunkowe i silne potępienie terroryzmu we wszelkich jego formach - stosowanego przez kogokolwiek, gdziekolwiek i z jakichkolwiek powodów. Strategia ustanawia konkretne środki, które mają być podejmowane w celu eliminowania przyczyn rozprzestrzeniania się terroryzmu oraz dla wzmacniania indywidualnej i wspólnej zdolności państw i Narodów Zjednoczonych w zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu, chroniąc jednocześnie prawa człowieka i strzegąc rządów prawa. Strategia spaja szereg nowych propozycji i wzmocnień aktualnych działań podejmowanych przez państwa członkowskie, system NZ oraz inne międzynarodowe i regionalne instytucje we wspólną platformę współpracy strategicznej.

8 Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu Założenia i inicjatywy
Polish Customs Service Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu Założenia i inicjatywy Poprawa spójności i skuteczności dostarczania pomocy technicznej w zwalczaniu terroryzmu tak, by wszystkie państwa mogły efektywnie odgrywać w niej swoją rolę. Dobrowolne organizowanie systemów pomocy dla potrzeb ofiar terroryzmu i ich rodzin. Przeciwdziałanie zagrożeniu bio-terroryzmem poprzez stworzenie jednolitej bazy danych dotyczącej przypadków użycia środków biologicznych, skoncentrowanie się na ulepszaniu systemów opieki zdrowotnej państw oraz zrozumienie konieczności współpracy najważniejszych instytucji, by móc zapewnić, że postęp w dziedzinie biotechnologii nie będzie wykorzystywany na użytek terrorystów lub dla jakichkolwiek innych kryminalnych działań, a jedynie dla dobra publicznego. Angażowanie społeczeństwa obywatelskiego, organizacji regionalnych i subregionalnych w walce z terroryzmem oraz rozwijanie partnerstwa z sektorem prywatnym, by zapobiegać atakom terrorystycznym na szczególnie wrażliwe cele. Opracowanie innowacyjnych środków przeciwdziałania rosnącemu zagrożeniu użycia internetu przez terrorystów. Modernizacja systemów kontroli granicznej i celnej oraz poprawa bezpieczeństwa dokumentów podróży, by zapobiegać przemieszczaniu się terrorystów i przenoszeniu nielegalnych materiałów. Wzmacnianie współpracy w zwalczaniu procederu prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

9 Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu c.d.
Polish Customs Service Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu c.d. Strategia jasno potwierdza, ze terroryzm nie powinien i nie może być łączony z żadnymi religijnymi, narodowymi, cywilizacyjnymi czy etnicznymi grupami. Strategia potwierdza odpowiedzialność państw za odmawianie terrorystom finansowego i operacyjnego schronienia, powstrzymywanie terrorystów przed naruszaniem instytucji azylu politycznego i pociąganie ich do odpowiedzialności karnej lub zastosowanie postępowania ekstradycyjnego. Poprzez przyjęcie strategii Zgromadzenie Ogólne jasno potwierdziło i wzmocniło swoją rolę w zwalczaniu terroryzmu. Wszystkie państwa członkowskie powinny niezwłocznie implementować strategię

10 Polish Customs Service
System Narodów Zjednoczonych wobec terroryzmu powstały po ataku na WTC w Nowym Jorku 11 września 2001 r. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego Międzynarodowa Organizacja Pracy Międzynarodowa Organizacja Morska Biuro ds. Środków Odurzających i Przestępczości Organizacja do spraw Zakazu Broni Chemicznej Powszechny Związek Pocztowy Światowa Organizacja Zdrowia Rola USA Światowa Organizacja Celnictwa – WCO (RWC-CCCO) Unia Europejska Polska

11 Polskie prawo antyterrorystyczne
Polish Customs Service Polskie prawo antyterrorystyczne 22 akty o randze ustawy, w tym: Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu - Dz.U. z 2002 r., Nr 74, poz. 676, z późn. zm;  Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego - Dz.U. z 2006 r., Nr 104, poz. 709; Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym - Dz.U. z 2006 r., Nr 104, poz. 708, z późn. zm; Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji  - Dz.U. z 2007 r., Nr 43, poz. 277, z późn. zm; Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej - Dz.U. z 2005 r., Nr 234, poz. 1997,  z późn. zm; Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych - Dz.U. z 2001 r., Nr 123, poz. 1353,  z późn. zm; Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu - Dz.U. z 2004  r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm; Ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu -  Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1505, z późn. zm; Źródło:

12 Konwencje, protokoły i umowy międzynarodowe
Polish Customs Service Konwencje, protokoły i umowy międzynarodowe Łącznie ok.65 aktów, w tym m.in.: Wspólny program Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczący zwalczania przestępczości i umacniania bezpieczeństwa publicznego, sporządzony w Waszyngtonie dnia 22 lipca 1996 r. (niepublikowany) – od dnia 22 lipca 1996 r.; Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o współpracy w zwalczaniu poważnej przestępczości, sporządzona w Warszawie dnia 13 kwietnia 2005 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 14, poz. 100 – od dnia 4 listopada 2005 r.; Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy w dziedzinie spraw wewnętrznych, sporządzona w Warszawie dnia 12 września 1996 r. (niepublikowana) – od dnia 1 marca 1998 r.; Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, sporządzona w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r. Dz.U. z 2005 r., Nr 223, poz. 1915 – od dnia 26 czerwca 2003 r.;  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości, sporządzona w Warszawie dnia 25 czerwca 2007 r. Dz.U. z 2009 r., Nr 28, poz. 172 – od dnia 9 sierpnia 2008 r.; Źródło:

13 Prawo Unii Europejskiej
Polish Customs Service Prawo Unii Europejskiej Łącznie ok.25 aktów, w tym m.in.: Rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu Dz.U. UE L, Nr 344, poz. 70,z późn. zm. – od dnia 28 grudnia 2001 r. (UE) / 1 maja 2004 r. (RP); Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Dz.U. UE L, Nr 309, poz. 15, z późn. zm. – od dnia15 grudnia 2005 r. z terminem implementacji w dniu 15 grudnia 2007 r.; Decyzja Rady 2007/124/WE z dnia 12 lutego 2007 r. ustanawiająca na lata 2007 – 2013, jako część ogólnego programu w sprawie bezpieczeństwa i ochrony wolności, szczegółowy program „Zapobieganie, gotowość o zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka dla bezpieczeństwa” Dz.U. UE L, Nr 58, poz. 1 – od dnia 1 stycznia 2007 r.; utraci moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2013 r.; Decyzja Rady 2005/671/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wymiany informacji i współpracy dotyczącej przestępstw terrorystycznych Dz.U. UE L, Nr 253, poz. 22 – od dnia 30 września 2005 r.; Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu Dz.U. UE L, Nr 164, poz. 3 – od dnia 22 czerwca 2002 (UE) / 1 maja 2004 r. (RP); Źródło:

14 Polish Customs Service
Polityka celna – ewolucja od roli fiskalnej do ochrony bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu Pobór ceł i podatków konsumpcyjnych (akcyzy) Funkc j e C l n i c twa Ochrona interesów gospodarczych i uczciwej konkurencji Ochrona zdrowia i życia (kontrola handlu narkotykami, bronią, towarami podwójnego użytku,etc. ) Wspieranie rozwoju gospodarczego (inwestycje, ułatwienia handlowe) Bezpieczeństwo i zwalczanie terroryzmu (skupienie uwagi na łańcuchu dostaw) Source: WCO Work to Facilitate Global Trade and Secure Supply Chain, by Kunio Mikuriya, WCO Deputy Secretary General, 24 January 2005, Brussels

15 Przesłanki dla ułatwień międzynarodowych obrotów towarowych
Polish Customs Service Rola HZ, w tym i obrotów towarowych, w rozwoju społeczno-gospodarczym państw i regionów Liberalizacja powoduje wzrost obrotów i obniżkę kosztów Rozwój techniki i technologii (ICT) pozwala na przyspieszenie i ułatwienia obrotów towarowych („Time is Money”!) Wiąże się to z przewidywalnościa i szybkością działalności logistycznej Wzrost konkurencyjności gospodarek narodowych i przedsiębiorstw w ramach gospodarki elektronicznej (renta wiedzy i umiejętności) Tworzenie korzystnych warunków (w tym i prawnych) dla wzrostu międzynarodowych obrotów towarowych (cła, podatki, elektronizacja wzajemnych relacji biznes – administracja, etc.) Uczciwość i dobre zarządzanie (good governance) - walka z korupcją a bezpieczeństwo obrotów towarowych !!! Źródło: WCO Work to Facilitate Global Trade and Secure Supply Chain, by Kunio Mikuriya, WCO Deputy Secretary General, 24 January 2005, Brussels

16 Bezpieczeństwo + ułatwienia celne
Wyzwanie dla partnerów biznesowych - osiągnięcie równowagi między ułatwieniami i bezpieczeństwem łańcucha dostaw Bezpieczeństwo + ułatwienia celne Konkurencyjność sektora publicznego Redukcja kosztów Dostosowywanie się do warunków działania Szybkość i elastyczność reagowania Współdziałanie

17 Wyzwania Bezpieczeństwo publiczne
(zagrożenie terrorystyczne dla życia i zdrowia, korupcja, przemyt, etc.) Bezpieczeństwo gospodarcze (uczciwa konkurencja, legalny handel, zwalczanie korupcji i przemytu) Ułatwienia i uproszczenia celne dla przedsiębiorców w warunkach globalnego zagrożenia terrorystycznego

18 Bezpieczeństwo Ułatwienia
Wyzwania Bezpieczeństwo Ułatwienia

19 Inicjatywy w zakresie polityki celnej i prawa celnego w sprawach bezpieczeństwa
USA EU WCO

20 USA Container Security Iniciative (C.S.I.) – Inicjatywa Bezpieczeństwa kontenerowego – z zasadą 24h International Ship and Port Facility Security (ISPS Code of IMO) – Bezpieczeństwo Portów i Urządzeń Załadowczych Magaports Iniciatives (Nuclear Security) – Inicjatywa Megaportów – Bezpieczeństwo Nuklearne Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) – Partnerstwo Celniczo –Biznesowe w HZ przeciwko Terroryzmowi Importer Self – Assessment (I.S.A) – Własne Oceny Importerów (swoich zdolności i możliwosći rozpoznania zagrożeń, analizy ryzyka) Bioterrorism Act of the FDA (Food and Drug Administration) – Ustawa o Bioterroryzmie Inne:

21 WCO WCO SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (lipiec 2005, do końca 2009r państw i organizacji sygnatariusze) Idea kontroli celnej nie tylko w punktach granicznych, lecz podczas całego łańcucha dostaw – od producenta do odbiorcy i ustanowienie instytucji AEO (Authorized Economic Operator) –upoważnionego przedsiębiorcy Źródło:

22 Regulacje UE w sprawie zwalczania zagrożenia terroryzmem w międzynarodowych obrotach towarowych
WSPÓLNOTOWY KODEKS CELNY (WKC) ZMIENIONY ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI NR 648/2005 (AEO) DECYZJA RADY i PE 70/2008 (E-CUSTOMS) ZMODERNIZOWANY WSPÓLNOTOWY KODEKS CELNY (ZWKC), ROZPORZĄDZENIE RADY i PE 450/2008 (Dz.U.145/2008 L) ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE DO WSPÓLNOTOWEGO KODEKSU CELNEGO (RWKC) ZMIENIONE ROZP.KOMISJI NR 1875/2006, ROZP. KOMISJI NR 312/2009 oraz ROZP. KOMISJI NR 414/2009 i ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 273/2009

23 Przedsiębiorstwo w regulacjach Rozporządzenia 648 i ZWKC – Autorized Economic Operator – Upoważniony Przedsiębiorca Funkcjonuje od 1 stycznia 2008r. art. 5a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 648/2005 z dnia 13 IV 2005r. zmieniającego Wspólnotowy Kodeks Celny (WKC) art. 14a-14x rozporządzenia Komisji (WE) z dnia 23 X 2006r. zmieniającego Rozporządzenie Wykonawcze (RW) do WKC Sekcja 3 , art ZWKC

24 Status AEO może być udzielony każdemu przedsiębiorcy:
- posiadającemu siedzibę na obszarze celnym Wspólnoty (wyjątki – art.14g RW) - spełniającemu warunki i kryteria określone w art. 5a ust. 2 WKC

25 Rodzaje świadectw AEO 1.Świadectwo AEO C (Customs-Commerce) – Uproszczenia Celne (Handlowe) 2.Świadectwo AEO S (Security) – Bezpieczeństwo i Ochrona 3. Świadectwo AEO F (Full) – Uproszczenia Celne/Bezpieczeństwo i Ochrona

26 Korzyści ze statusu AEO
- status AEO uznawany jest we wszystkich krajach UE (a po zawarciu odpowiednich umów ma być uznawany przez UE, także w USA, Szwajcarii, Norwegii, Japonii, Chinach...- proces negocjacyjny trwa) - ułatwienia w zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony - ułatwienia dotyczące uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych

27 Korzyści ze statusu AEO
- mniejsza liczba kontroli fizycznych (rewizji towarów i środków transportowych, składów i magazynów) i kontroli dokumentów - priorytetowe przeprowadzenie kontroli - wcześniejsze powiadomienie o wytypowaniu przesyłki do kontroli

28 Korzyści ze statusu AEO
- ograniczony zakres danych w przywozowej i wywozowej deklaracji skróconej - możliwość przeprowadzenia kontroli, na wniosek AEO, w miejscu innym niż urząd celny - w przypadku złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z uproszczeń wynikających z WKC i RW, organy celne nie badają ponownie warunków, które były badane przy wydaniu świadectwa AEO

29 Polityka celna a nowy paradygmat w XXI wieku
Wojna z międzynarodowym terroryzmem David Miliband (b.MSZ Wlk.Brytanii, akt. Premier) w 2009r.doszedł do wniosku, że termin „wojna z terrorem” był błędem który spowodował więcej złego (harm) niż dobrego” (finally to come to the conclusion that the term "war on terror" was a mistake that may have caused "more harm than good", as he wrote in yesterday's Guardian, five days before the inauguration of Barack Obama). Source:

30 Cztery determinanty polityki celnej i przyszłej roli celnictwa
Zintegrowanie funkcji i zadań fiskalnych z problemami bezpieczeństwa międzynarodowego obrotu towarowego Przechodzenie od fizycznej, punktowej kontroli celnej (granicznej czy w miejscach odpraw) do certyfikacji całego łańcucha dostaw Odejście od funkcji wykonacy kontroli i przejście do funkcji koordynatora wymiany informacji o kontroli dokonywanej we współpracy z krajami trzecimi i partnerami biznesowymi, w krajach pochodzenia i przeznaczenia towaru Przejście od ery „papierowej” do „cyfrowej” Źródło: Noel Colpin – Dir.Gen. of the Belgian Customs and Excise Administration & Paul Raes – Programme Menager – Presentation WCO Session , Brussels

31 Determinanty polityki celnej i przyszłej roli celnictwa(1)
Zintegrowanie funkcji i zadań fiskalnych z problemami bezpieczeństwa międzynarodowego obrotu towarowego Ochrona zdrowia i życia konsumentów Bezpieczeństwo żywności i ryzyko dla środowiska naturalnego Ryzyko dla bezpieczeństwa społecznego: nielegalny handel bronią, narkotykami, pranie pieniędzy, etc. Walka z międzynarodową przestępczością i terroryzmem Source: Noel Colpin – Dir.Gen. of the Belgian Customs and Excise Administration & Paul Raes – Programme Menager – Presentation WCO Session , Brussels

32 Determinanty polityki celnej i przyszłej roli celnictwa (2)
Zintegrowanie funkcji fiskalnych z problemami bezpieczeństwa: Stosowanie takich metod i środków kontroli które w minimalnym stopniu będą opóźniać międzynarodowe dostawy towarów a równocześnie zapewniać wysoką jej efektywność dzięki doskonaleniu współpracy z innymi agencjami rządowymi (policją, strażą graniczną, wywiadem i kontrwywiadem, kontrolą podatkową, sanitarną, fitosanitarną, weterynaryjną, etc.) oraz z biznesem Source: Noel Colpin – Dir.Gen. of the Belgian Customs and Excise Administration & Paul Raes – Programme Menager – Presentation WCO Session , Brussels

33 Determinanty polityki celnej i przyszłej roli celnictwa (3)
Od fizycznej kontroli w jednym punkcie do certyfikacji całego łańcucha dostaw Certyfikacja to: - Baza dla efektywnego partnerstwa Zapewnienie gwarancji wypłacalności dłużnika celnego Zgodność długu celnego z e środkami gospodarczymi Gwarancja bezpieczeństwa całego łańcucha dostaw – od producenta do konsumenta Source: Noel Colpin – Dir.Gen. of the Belgian Customs and Excise Administration & Paul Raes – Programme Menager – Presentation WCO Session , Brussels

34 Determinanty polityki celnej i przyszłej roli celnictwa(4)
Od fizycznej kontroli w jednym punkcie do certyfikacji całego łańcucha dostaw Korzyści Dla władz celnych: analiza ryzyka jest efektywniejsza i tańsza niż fizyczna kontrola 100%; Dla przedsiębiorców: towary są zwalniane do procedur celnych szybciej i przy mniejszych kosztach zarządzania (administracyjnych) Jak? Władze celne ustanawiają określone kryteria Są one pochodne audytu w przedsiębiorstwie dokonanym przez same władze albo instytucje trzecie Włączenie w proces certyfikacji wszystkich zainteresowanych podmiotów – uczestników łańcucha dostaw = AEO !!!

35 Determinanty polityki celnej i przyszłej roli celnictwa (5)
Od egzekutora kontroli do jej koordynatora Od „bramkarza” w przejściach granicznych czy miejscach odpraw celnych a nawet mobilnych punktów kontroli celnej Do ponad granicznego koordynatora ruchu towarów w porozumieniu ze wszystkimi partnerami rządowymi i biznesowymi Source: Noel Colpin – Dir.Gen. of the Belgian Customs and Excise Administration & Paul Raes – Programme Menager – Presentation WCO Session , Brussels

36 Determinanty polityki celnej i przyszłej roli celnictwa(6)
Konsekwencje Przedsiębiorstwa posiadające status AEO zapewniają wysoki poziom wiarygodności danych a tym samym i bezpieczeństwa międzynarodowego obrotu towarowego Władze celne koordynują zarządzanie ryzykiem i tworzą profile ryzyka Władze celne otrzymują i dzielą się niezbędnymi danymi z pozostałymi agendami rządowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne we wszystkich jego przekrojach (finansowym, zdrowotnym, militarnym, etc.) Source: Noel Colpin – Dir.Gen. of the Belgian Customs and Excise Administration & Paul Raes – Programme Menager – Presentation WCO Session , Brussels

37 Determinanty polityki celnej i przyszłej roli celnictwa(7)
Od ery papierowej do cyfrowej Bezpapierowe celnictwo jest ważne: Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ułatwień międzynarodowego obroto towarowegoreno Deklarowanie wstępne odprawy i przybycia towaru pozwala na wprowadzenie efektywnej analizy ryzyka „pojedyncze okno” („Single window”) pozwala na integrację danych służących do analizy ryzyka dla wielu służb Pozwala na skupienie się na eksporcie zamiast na imporcie Pozwala na wymianę rezultatami analizą kontroli ryzyka między celnictwem i agandami rządowymi na zasadzie partnerstwa Pozwala na zintegrowanie formalności celnych z obrotem towarowym Przykłady: MASP-strategia celnictwa elektronicznego, AEO, C-TPAT, etc. Source: Noel Colpin – Dir.Gen. of the Belgian Customs and Excise Administration & Paul Raes – Programme Menager – Presentation WCO Session , Brussels

38 Artykuł 2 Zadania (Mission) organów celnych
Polityka i misja celnictwa w ZWKC Rozporządzenie 450 /2008 , Dz.U. UE nr 145 (1) Artykuł 2 Zadania (Mission) organów celnych Organy celne są w głównej mierze odpowiedzialne za nadzór nad międzynarodową wymianą handlową Wspólnoty, wspierając w ten sposób sprawiedliwy i swobodny handel, wdrażanie zewnętrznych aspektów rynku wewnętrznego, wspólnej polityki handlowej oraz pozostałych wspólnych polityk Wspólnoty w zakresie wymiany handlowej, a także bezpieczeństwo całego łańcucha dostaw. Organy celne wprowadzają środki mające na celu w szczególności:

39 Artykuł 2 Zadania organów celnych (c.d.)
Polityka i misja celnictwa w ZWKC Rozporządzenie 450 /2008 , Dz.U. UE nr 145 (2) Artykuł 2 Zadania organów celnych (c.d.) a) ochronę interesów finansowych Wspólnoty i jej państw członkowskich; b) ochronę Wspólnoty przed nieuczciwym i nielegalnym handlem przy równoczesnym wspieraniu legalnej działalności gospodarczej; c) zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony Wspólnoty i jej mieszkańców oraz ochrony środowiska, w stosownych przypadkach w ścisłej współpracy z innymi organami; d) utrzymanie należytej równowagi pomiędzy kontrolami celnymi a ułatwianiem legalnej wymiany handlowej.

40 Polityka i misja celnictwa w ZWKC Rozporządzenie 450 /2008 , Dz. U
Polityka i misja celnictwa w ZWKC Rozporządzenie 450 /2008 , Dz.U. UE nr 145 Przepisy dotyczące zgłoszeń celnych oraz objęcia towarów procedurą celną powinny zostać zmodernizowane i usprawnione; w szczególności powinny one stanowić, że zgłoszenia celne są zasadniczo przedstawiane w formie elektronicznej, oraz przewidywać jeden rodzaj zgłoszenia uproszczonego. (SASP-CW) Źródło:,ZWKC, Wstęp, p.(27)

41 Przyszłość polityki celnej i celnictwa
Tak długo jak długo będą istniały państwa i handel międzynarodowy, w tym i międzynarodowy obrót towarowy, będzie istnieć polityka celna dla promocji i ochrony w tej sferze nadrzędności ich interesów publicznych nad interesami publicznymi innych wielkich grup społecznych zorganizowanych w państwach i/lub sojuszach gospodarczych (strefach wolnego handlu czy uniach celnych, uniach gospodarczych,etc.)

42 WNIOSKI Polityka celna i celnictwo ulegały historycznie i ulegają obecnie,jednak w przyspieszonym tempie, zmianom, adaptacjom do środowiska politycznego i gospodarczego. Adaptowały się do nowych wyzwań i zadań,nowych funkcji. Obecnie funkcje fiskalne zeszły na plan drugi zaś ich miejsce zajęły problemy bezpieczeństwa międzynarodowego łańcucha dostaw towarowych.

43 WNIOSKI c.d. Polityka celna i celnictwo mają przed sobą przyszłość.
Realizują istotne interesy bezpieczeństwa i potrzeb fiskalnych , poboru ceł i podatków , ochrony zdrowia i życia, środowiska naturalnego, przemysłu i rolnictwa , miejsc pracy związanych z międzynarodowym obrotem towarowym Source: The Customs Policy of the European Union, Brussels, EC DG XXI TAXUD, 1999, p.29 , see also:

44 PYTANIA??? UWAGI??? SUGESTIE ???

45 Prof. dr hab..Wieslaw Czyżowicz E-mail: wesczyz@sgh.waw.pl
Dziękuję za uwagę Prof. dr hab..Wieslaw Czyżowicz Tel.kom.:


Pobierz ppt "Polityka celna Moduł –wyzwania i przyszłość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google