Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. dr hab. Marek Świdziński Zakład Językoznawstwa Komputerowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. dr hab. Marek Świdziński Zakład Językoznawstwa Komputerowego"— Zapis prezentacji:

1 KORPUS JAKO PODSTAWA ZDYSCYPLINOWANEGO OPISU LINGWISTYCZNEGO Proseminarium doktoranckie 2011/2012
Prof. dr hab. Marek Świdziński Zakład Językoznawstwa Komputerowego Instytut Języka Polskiego UW Konsultacje: środa , pok. 1 Strona internetowa:

2 Wstęp do lingwistyki korpusowej.
Spotkanie 1 Wstęp do lingwistyki korpusowej.

3 Program na dziś O sobie. Cele. Przedmiot. Hasła. Tematy.
Szkic historii lingwistyki Korpusy. Narzędzia i produkty. 3

4 O sobie Specjalność: lingwistyka (polonistyczna).
Zainteresowania zawodowe: składnia dystrybucyjna języka polskiego (Saloni, Z., Świdziński, M.: Składnia współczesnego języka polskiego. Warszawa 1981, 1985, 1987, 1998, 2001, 2006); gramatyka formalna (Świdziński, M.: Gramatyka formalna języka polskiego. Warszawa 1992). językoznawstwo korpusowe (projekt „Zaawansowane narzędzia komputerowe do obsługi wielkich korpusów tekstów”, ). Inicjator i kierownik Zakładu Językoznawstwa Komputerowego ( ). Nie informatyk, ale raczej technik niż humanista... 4

5 Cele Cel: wprowadzenie w warsztat współczesnej lingwistyki.
Zawartość treściowa: pokaz narzędzi przetwarzania korpusu tekstów polskich – rozpoznawania słów, rozwiązywania homonimii, przeszukiwania korpusów, interpretacji składniowej. Nasze zajęcia: moje opowiadanie, wykłady gości; referowanie; trening i rozwiązywanie zadań badawczych (w ideale – Waszych...). 5

6 Cele Zaliczenie: zal za obecność lub
ocena za aktywność: referowanie, dyskusję problemów lingwistycznych, rozwiązywanie zadań, weryfikacje wyników analiz lub, ocena za rozmowę końcową. 6

7 Literatura Derwojedowa, M., Rudolf, M., Świdziński, M.: „Dehomonimizacja i desynkretyzacja w procesie automatycznego przetwarzania wielkich korpusów tekstów polskich”. [W:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LVIII, Warszawa Korpus_IPI_PAN: Korpus_PWN: Marciniak, M. (red.): Anotowany korpus dialogów telefonicznych. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT: Warszawa 2010. Narodowy Korpus Języka Polskiego: Przepiórkowski, A.: Korpus IPI PAN. Wersja wstępna. IPI PAN: Warszawa 2004. 7

8 Literatura Rudolf, M.: Metody automatycznej analizy korpusu tekstów polskich. Uniwersytet Warszawski – Wydział Polonistyki: Warszawa 2004. Świdziński, M., Gramatyka formalna jezyka polskiego. WUW: Warszawa 1992 (dostępna w wersji elektronicznej). Świdziński, M.: „Lingwistyka korpusowa w Polsce – źródła, stan, perspektywy”. [W:] LingVaria, nr 1. Kraków Świdziński, M., Rudolf, M.: „Narzędzia informatyczne obsługi wielkich korpusów tekstów: wyszukiwarka Holmes”. [W:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXII, Warszawa 2006. Woliński, M.: Komputerowa weryfikacja gramatyki Świdzińskiego. Niepublikowana rozprawa doktorska. IPI PAN: Warszawa 2004. 8

9 Przedmiot „[językoznawstwo XXI stulecia] to [...] lingwistyka korpusowa. Rozwija się ona już od jakiegoś czasu; wynikła w sposób naturalny z dość szczęśliwego splotu różnorodnych okoliczności; zdominowała inne nurty i odmiany językoznawstwa nieodwracalnie. Nie można być dziś językoznawcą i nie otrzeć się o nią choćby jako użytkownik narzędzi. A skoro tak, to warto wejść w ten świat z wyboru, zadań bowiem jest moc i będzie ich coraz więcej. W świecie jest na tę najnowszą lingwistykę, nie na dowolną, mnóstwo pieniędzy – i zajmują się nią całe rzesze; to dowodzi, że coś jest na rzeczy, że czemuś to służy...” [Świdziński, M.: „Lingwistyka korpusowa w Polsce – źródła, stan, perspektywy”. [W:] LingVaria, nr 1. Kraków ] 9

10 Hasła Co to jest: przetwarzanie tekstu (NLP),
korpus reprezentatywny / zrównoważony / oportunistyczny, Korpus IPIPAN / Korpus PWN, homonimia / synkretyzm, tekst znakowany, tagowanie / POS-tagging / tagset, analizator morfologiczny, lematyzacja / dehomonimizacja / desynkretyzacja, rozwiązywanie homonimii słabe / mocne / jakościowe / ilościowe, wyszukiwarka / search engine / Poliqarp, gramatyka formalna, parser, homonimia strukturalna. 10

11 Tematy Wprowadzenie do językoznawstwa korpusowego.
Korpus jako źródło informacji lingwistycznej. Typy korpusów. Dostępne korpusy polskie. Homonimia jako problem praktyczny. Analizatory morfologiczne. Pojęcie znakowania. Koncepcje zbioru znaczników. Morfeusz. AMOR. Narzędzia obsługi korpusów. Wyszukiwarka Korpusu PWN. Holmes i korpus PWN. Poliqarp i Korpus IPI PAN. Narzędzia interpretacji składniowej. Gramatyka formalna języka polskiego i Świgra. Zadania praktyczne. Warsztat współczesnego leksykografa. 11

12 Szkic historii lingwistyki
Lingwistyka do początków XX wieku – filologia: analiza tekstów minionych epok, egzegeza, interpretacje historyczne (etymologia), pochodzenie, pokrewieństwo języków. Lingwistyka powstała w XX wieku! Trzy rewolucje: strukturalna, forrmalna („kopernikańska”), informatyczna. 12

13 Szkic historii lingwistyki
Lingwistyka I połowy XX wieku – strukturalizm (F. de Saussure, J.N. Baudouin de Courtenay, M. Kruszewski, O. Jespersen, N. Trubeckoj, L. Hjelmslev, L. Tesniére, J. Kuryłowicz, L. Bloomfield, Z. S. Harris): opis struktury, nie genezy. Język naturalny: dwuklasowy system semiotyczny służący danej populacji do komunikacji uniwersalnej. Lingwistyka formalna: opisy „typu matematycznego” – twierdzenia, dowody, rachunki. Opis na papierze!!! Wynik: definicja drzew struktury. Język naturalny: zbiór wszystkich wyrażeń poprawnych i tylko takich. Generatywizm: N. Chomsky, Syntactic Structures (1957). Inne formalizmy: GPSG, HPSG, DCG, wiele innych. 13

14 Szkic historii lingwistyki
Lingwistyka informatyczna: zadania inżynierskie – budowa korpusu, automatyczna analiza tekstu, przetwarzanie tekstów, przeszukiwanie itp. Opis jest urządzeniem – na przykład programem komputerowym. Wynik: określony podzbiór korpusu, lista składników spełniających zadane warunki, rzeczywiste drzewa struktury dla danego wyrażenia (parsing trees). Pojęcie implementacji opisu (formalnego). Lingwistyka korpusowa. 14

15 Korpusy korpus m IV, D. -u, Ms. ~sie; lm M. -y 1. «ciało człowieka lub zwierzęcia prócz kończyn i głowy; tułów» 2. => garmond 3. archit. «główna część budowli; w architekturze pałacowej: część centralna budynku o charakterze reprezentacyjnym; w architekturze sakralnej: część nawowa kościoła» 4. techn. «główna, tworząca całość, część jakiegoś urządzenia, maszyny, przyrządu itp.; kadłub» Korpus obrabiarki, okrętu. 5. wojsk. «duża jednostka taktyczna składająca się z kilku dywizji lub brygad; wchodzi w skład armii lub może działać samodzielnie» Korpus zmechanizowany. Korpus piechoty, kawalerii. FR. Korpus oficerów, korpus oficerski «ogół oficerów wchodzących w skład dowództwa wojskowego» FR.Korpus kadetów «szkoła wojskowa, początkowo szkoła oficerska, później średnia szkoła ogólnokształcąca, przygotowująca kandydatów do szkół oficerskich; w Polsce istniała do roku 1956» 15

16 Korpusy FR. polit. Korpus dyplomatyczny «ogół przedstawicieli państw obcych akredytowanych przy rządzie danego kraju; personel dyplomatyczny oraz wszyscy członkowie obcych misji dyplomatycznych korzystających z przywilejów i immunitetów» FR. Korpus konsularny «ogół konsulów w określonym państwie lub miejscowości; szefowie placówek konsularnych oraz członkowie personelu konsularnego korzystający z przywilejów i immunitetów» (wg KSJP) 16

17 Korpusy (wg ISJP) korpus [...]
6 Korpus tekstów to zbiór książek, czasopism, artykułów itp. przeznaczony do jakichś prac lub badań. Termin specjalistyczny. …komputerowy korpus języka polskiego. (wg ISJP) 17

18 Korpusy Korpus to dowolny zbiór tekstów.
Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy. Korpus to dowolny zbiór tekstów będący podstawą badań (np. naukowych). Korpus narodowy??? 18

19 Korpusy Klasyfikacje: Rozmiar: wielki – średni – mały
Waga: zasadniczy – pomocniczy Cel: podstawowy – przykładowy (sample) Zakres: ogólny – szczegółowy Status: naukowy (kulturowy) – komercyjny 19

20 Korpusy LOB Corpus Lancaster – Oslo/Bergen 1970-1978
Geoffrey Leech, Stig Johansson BNC Oxford, Lancaster, Longman PELCRA Polish and English Language Corpora for Research and Applications COBUILD Korpus PWN Korpus IPI PAN 20

21 Polski Korpus Narodowy???
Korpusy Inne języki Český Narodní Korpus Korpus niemiecki Berlińskiej Akademii Nauk (DWDS) Korpusy IDS (Institut für Deutsche Sprache) Национальый Корпус Русского Языка korpusy francuskie? korpusy hiszpańskie? korpusy portugalskie? Polski Korpus Narodowy??? 21

22 Korpusy The Lancaster/Oslo-Bergen Corpus
Approximately 1,000,000 words of British written English dating from The corpus is made up of 15 different genre categories. Available as orthographic text, and tagged with the CLAWS1 part-of-speech tagging system. The Leeds- Lancaster Treebank and Lancaster Parsed Corpus are analyzed subsamples of the LOB corpus. For further information see the corpus manual (1978) and the tagged corpus manual (1986). (There is a local on-line copy of the tagged corpus manual at Lancaster.) 22 22

23 Korpusy ● BNC (British National Corpus) 23 23

24 Korpusy ● PELCRA 24

25 Korpusy London and Glasgow 1987 25 25

26 Korpusy 26 26

27 Korpusy 27 27

28 Korpusy http://korpus.pwn.pl/ Korpus PWN
Wydawnictwo Naukowe PWN przygotowało i udostępniło sieciową wersję Korpusu Języka Polskiego PWN wielkości 40 milionów słów. Korpus składa się z fragmentów 386 różnych książek, 977 numerów 185 różnych gazet i czasopism, 84 nagranych rozmów, 207 stron internetowych oraz kilkuset ulotek reklamowych. Pełna wersja sieciowa korpusu jest dostępna odpłatnie (40 mln), a bezpłatnie wersja demonstracyjna wielkości ponad 7,5 miliona słów. 28

29 Korpusy 29

30 Korpusy http:/korpus.pl/ Korpus IPI PAN
2. wydanie Korpusu IPI PAN (marzec 2006) 2.all.250.bin.tar.bz2 — pełny Korpus IPI PAN, czyli ponad 250 mln. segmentów. 2.sample.30.bin.tar.bz2 — próbka Korpusu IPI PAN dostępna na stronie ponad 30 mln. segmentów. Niniejsza wersja sample jest korpusem różnorodnym o następującym składzie: proza współczesna: ponad 10% proza dawna: prawie 10% teksty książkowe niebeletrystyczne (głównie naukowe): 10% prasa: 50% stenogramy sejmowe i senackie (w tym z komisji śledczej): 15% ustawy: 5% 30

31 Korpusy 31

32 Narzędzia i produkty Korpus PWN: przeglądarka http://korpus.pwn.pl/
Korpus PWN: (Sherlock) Holmes Morfeusz Korpus IPIPAN: Poliqarp Świgra Komputerowy słownik języka polskiego Słownik gramatyczny języka polskiego 32

33 Podsumowanie Lingwistyka XXI wieku – korpusowa.
Korpus – zbiór tekstów wymagających narzędzi obsługi. Polszczyzna – dobrze opisana gramatycznie. Istnieją narzędzia do pracy z korpusem tekstów polskich. Istnieją narzędzia analizy morfologicznej i składniowej. Współczesny leksykograf musi być lingwistą korpusowym. 33


Pobierz ppt "Prof. dr hab. Marek Świdziński Zakład Językoznawstwa Komputerowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google