Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. Bogusław SMÓLSKI Kraków, 6 września 2012r. Finansowanie nowoczesnych technologii na wczesnym etapie rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. Bogusław SMÓLSKI Kraków, 6 września 2012r. Finansowanie nowoczesnych technologii na wczesnym etapie rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Prof. Bogusław SMÓLSKI Kraków, 6 września 2012r. Finansowanie nowoczesnych technologii na wczesnym etapie rozwoju

2 CHARLES DARWIN 2 Przetrwają gatunki zwierząt nie te najsilniejsze ani te najbardziej inteligentne, ale te które są najbardziej podatne na zmiany a propos Współcześnie nie ma nic pewniejszego niż zmiana Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI

3 dolina śmierci, luka w finansowaniu, powstawanie nowych firm, Badania stosowane Badania podstawowe Koniec fazy laboratoryjnej - działający prototyp Produkcja i sprzedaż na rynku Opcja transferu technologii lub start-upu Prototyp technologiczny Rozwój projektu Poziom nakładów PRZEDSIĘBIORCY budżet badań PRZEDSIĘBIORCY KORPORACJE TRZECI SEKTOR BANKI GIEŁDA VENTURE CAPITAL ANIOŁOWIE BIZNESU RZĄD wsparcie finansowe? ryzyko finansowania ryzyko technologiczne potrzeby kapitałowe Finansowanie technologii 3 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI

4 Rodzina, przyjaciele Źródła finansowania w kolejnych etapach (rozwoju) komercjalizacji technologii 4 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI

5 (wg prof. A. Pawlaka) Techniczne 40 – 20 % Ekspertyza technologiczna i prognozy technologiczne Innowacyjność i poziom rozwoju technologii Wartość intelektualna (własność i zabezpieczenie wartości) Biznesowe (rynek) 50 – 65 % Różnorodność zastosowań Rozmiary rynku Konkurencja i bariery wzrostu rynkowego Strategia firmy Finansowe 10 – 15 % Wymagania finansowe Stopa zwrotu wkładów XX – dotyczy technologii przełomowych 5 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Ocena wartości technologii zawiera trzy główne elementy: /12-14/% wprowadzonych na rynek technologii daje około 75% dochodów

6 Koszt (rozwoju) komercjalizacji technologii Koszty B+R Przeniesienie wyników badań podstawowych do prototypu produktu wymaga poniesienia średnio około 10-krotnie wyższych kosztów niż koszt badań. Aby produkt odniósł sukces rynkowy, nakłady na testowanie prototypu, engineering i promocję są średnio około 10 razy wyższe niż koszt zbudowania prototypu. (Jolly V.J. Commercializing New Technologies, Boston 1997). 1 X 10 X 10 = 100 (!) Aplikacja o grant badawczy Aplikacja o grant badawczy pomysł Projekt badawczy Wyniki o potencjale rynkowym Raport naukowy Inwestor branżowy Inwestor kapitałowy Projekt komercyjny ? dominujący system finansowania projektów Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI 6

7 7 Selekcja

8 8 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Współzależność systemowa

9 W każdym systemie o jego efektywności decyduje najsłabsze ogniwo. Innowacyjne gospodarki zdolne do kreowania zaawansowanych technologii rozwijają się tam, gdzie występuje: nowoczesny system edukacyjny silny sektor badań znaczące nakłady finansowe przeznaczane na rozwój dobry system prawny dostęp do kapitału podwyższonego ryzyka dobrze funkcjonujące partnerstwo publiczno-prywatne skuteczna ochrona własności intelektualnej oraz dedykowany działaniom proinnowacyjnym zbiór zachęt (np. podatkowych). Jak system działa w Polsce? Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI 9

10 10

11 11 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Struktura wydatków w części 28 – Nauka (2011 r.) 5 383 894 tyś. zł ok. 50 % DOTACJE !

12 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Źródło: OECD Innovation Strategy 2010 Direct and indirect government funding of business R&D and tax incentives for R&D, 2007 12

13 Źródło: Central and Eastern Europe Statistics 2009, An EVCA Special Paper, EVCA Central and Eastern Europe Task Force, Brussels 2010 13 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Inwestycje kapitału wysokiego ryzyka w stosunku do PKB w wybranych państwach Europy w latach 2007-2009 (%)

14 niedofinansowanie (*) nakłady publiczne na B+R do PKB w % Polska – 0,74% UE-27 – 1,90% (2010 r.) nakłady na B+R na 1 mieszkańca Polska – 55 Euro UE-27 – 473,6 Euro (2009 r.) niekorzystna struktura wewnętrzna budżetu nauki non-oriented research Polska ~` 50% UE-27 – 14,5% bardzo niski udział podmiotów gospodarczych w finansowaniu B+R Polska – 30,5% UE-27 – 55,0 % (2008 r.) niewielki odsetek badaczy zatrudniony w przemyśle Polska – 7,0 % UE-27 – 30,0% (2010 r.) Źródło: Key figures on Europe, 2011, GUS 2012 (*) Środki wyasygnowane przez rząd na działalność badawczą i rozwojową (dział 730) w 2010 r. wyniosły 4 202,2 mln zł i stanowiły 1,4% wydatków budżetu państwa. Poziom wskaźnika intensywności prac B+R wynikający ze Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 2015 zakładany na 2010 r. (1,5%) nie został osiągnięty.(GUS) 14 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Finansowanie badań – na etapie wczesnej fazy rozwoju technologii w Polsce

15 15 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI

16 16 1. Uczelnia, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych tworzy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, zwaną dalej spółką celową. Spółkę celową tworzy rektor za zgodą senatu uczelni lub innego organu kolegialnego uczelni. Do zadań spółki celowej należy w szczególności obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych, które powstają w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w uczelni. 2. Rektor, w drodze umowy, może powierzyć spółce celowej zarządzanie prawami własności przemysłowej uczelni w zakresie jej komercjalizacji. 3. Uczelnia w celu realizacji zadań określonych w ust. 1 i 2 przekazuje spółce celowej w formie aportu wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności uzyskane prawa własności przemysłowej. 4. Wypłaconą dywidendę spółki celowej uczelnia przeznacza na działalność statutową uczelni. Prawo o szkolnictwie wyższym art. 86 a.

17 MNiSzW Prezes Rady Ministrów NCBiRNCN WYKONAWCY FNP badania stosowane (programy strategiczne) badania podstawowe * Komitet lub Rada ds. Nauki i Innowacyjności z udziałem MNiSW, MG, MF, MRR ???? - dotacja statutowa - duże inwestycje infrastrukturalne OPINOT PARP Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI

18 efekt: liczba wniosków patentowych złożonych do Europejskiego Urzędu Patentowego z krajów UE-27 w przeliczeniu 1 mln mieszkańców (2010 r.) Polska = 8,0 UE-27 = 108,6 liczba wniosków patentowych dotyczących wysokich technologii złożonych do Europejskiego Urzędu Patentowego z krajów UE-27 w przeliczeniu 1 mln mieszkańców (2009 r.) Polska = 0,7 UE-27 = 9,5 PRZEDSIĘBIORCY NAUKA tworzenie wartości intelektualnej 5 lat + wnikliwość i precyzja dywersyfikacja wysiłku od problemu do rozwiązania pozycja naukowa sukces ekonomiczny 3-5 lat skuteczność koncentracja wysiłku od projektu do gotowego produktu rozwój produktu priorytet sposób pracy kierunek badań cel motywacja horyzont czasowy BARIERA Źródło: Eurostat, 2012 Uwarunkowania transferu wiedzy – wczesnego stadium tworzenia technologii 18 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI

19 19 Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R w ramach POIG - wnioski z badań /OPI - 2012 r./ w jednostkach naukowych sukces projektu to przede wszystkim formalna poprawność realizacji a ich efekty, mierzone wpływem na gospodarkę, są niezadawalające brak priorytet ó w badawczych i realnej weryfikacji osiągnięć oraz wymagania stawiane badaczom sprawiają, że większość badań realizuje indywidualne cele naukowc ó w podejście właściwe dla badań podstawowych stosowane było praktycznie w całym sektorze nauki część konkurs ó w dotyczy nieprzydatnych w praktyce badań, prowadzonych bez powiązania z otoczeniem gospodarczym. w sytuacji, gdy priorytetem staje się formalna zgodność z założeniami, faworyzowane są projekty przewidywalne i pozbawione ryzyka, r ó wnież w przedsiębiorstwach ciągła zmiana formalnych zasad prowadzenia prac badawczych oraz modyfikowanie i tworzenie nowych sposob ó w finansowania badań istotną barierą sprawnego realizowania prac B+R stanowi jakość współpracy firm z instytucjami naukowymi, w szczególności z uczelniami

20 Proces Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI 20

21 Inwestorzy typu Business Angels szacuje się zainteresowanie tego typu działalnością inwestycyjną w Polsce do 100 inwestorów (aktywnych i potencjalnych), w tym około 20 inwestorów zaawansowanych (czyli takich, którzy posiadają na swoim koncie już kilka inwestycji). realne wartości pojedynczej inwestycji (w projekt) na rynku kształtują się w przedziale 0,5-1 mln zł. przy tak zakreślonej średniej wielkości inwestycji oraz przy założeniu, że rocznie business angels dokonują średnio około 50 inwestycji wartość całego strumienia podaży equity można oszacować na 25–50 mln zł Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI 21

22 Rynek PE/VC/SC w Polsce Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI 22 Inwestycje VC zrealizowane w RP w 2007 r. wyniosły 680 mln i w większości były to PE niż VC. W 2008 r. fundusze PE zainwestowały na rynku polskim 500-600 mln. Projekty na wczesnych etapach rozwoju (seed, start-up) były dotychczas poza obszarem zainteresowania funduszy PE/VC ze względu na wysokie ryzyko inwestycyjne. W Polsce luka kapitałowa polega na braku podaży środków inwestycyjnych od 2 do 10 mln zł. Minimalna wartość inwestycji kształtuje się bowiem na poziomie 3 mln, (nawet w grupie mniejszych funduszy VC działających w Polsce). Roczna podaż środków na polskim rynku Aniołów Biznesu szacowana jest w 2010r. na ok. 30 mln zł.

23 23 Kredyt Technologiczny BGK jako instytucja wdrażająca POIG Na mocy ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej przedsiębiorcy wdrażający nowe technologie mogą otrzymać wsparcie ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego. Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kapitału kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny. Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić nie mniej niż 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego

24 24 NewConnect - nowa jakość na GPW NewConnect ma status rynku zorganizowanego, lecz prowadzony jest przez GPW poza rynkiem regulowanym jako alternatywnego systemu obrotu. Jest to propozycja dla młodych, rozwijających się firm, zwłaszcza w sektorze high-tech jest rynkiem dla spółek: o dużym potencjale wzrostu, z projekcją kapitalizacji do ok.. 20 mln zł, poszukujących kapitału pomiędzy kilkuset tysięcy i kilka milionów złotych, działających w sektorach innowacyjnych, głównie z wartości niematerialnych (np. IT, media elektroniczne, telekomunikacja, biotechnologie, ochrona środowiska, energia alternatywna, nowoczesne usługi),

25 25 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Charakterystyka systemu brak rozpoznawalnych priorytetów rozwoju gospodarczego kraju /losy raportu min.Boniego POLSKA 2030, kolejnych Foresightów, Strategii, itp. ???/ słaba zdolność do koncentrowania nakładów finansowych na wybranych programach naukowo-badawczych (niewykorzystywane szanse) niewystarczająca koordynacja działań pomiędzy agendami rządowymi dominujący potencjał nauki (~70,3%) skupiony w uczelniach wyższych wieloetatowość kadry naukowej rozproszony system inwestycyjny w zakresie infrastruktury badawczej słabo funkcjonujące mechanizmy konkurencyjności

26 Bariery utrudniające finansowanie nowoczesnych technologii na wczesnym etapie rozwoju luka kapitałowa / dzięki powstaniu NewConnect, Krajowego Funduszu Kapitałowego oraz aktywizacji podmiotów takich jak anioły biznesu i fundusze seed, jej zakres został zmniejszony ALE ?/ polskie fundusze sc/vc raczej unikają ryzyka rozproszenie środków ze strony sektora publicznego spowolnienie rozwoju gospodarczego i spadek dynamiki inwestycyjnej w gospodarce PPP ?????? brak atrakcyjnych ekonomicznie projektów brak profesjonalnych brokerów technologii przecenianie wartości własności intelektualnej (IP) w stosunku do jej wartości rynkowej słaba skuteczność działania i profesjonalnego zarządzania w centrach transferu technologii znikomy udział prywatnych inwestorów uczestniczących w finansowaniu badań pozbawia system realnego weryfikatora założeń brak zachęt fiskalnych do działalności inwestycyjnej i skomplikowane prawo podatkowe, Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI 26

27 dane za 2011 r. 27 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Polska na tle innych krajów

28 Źródło: European Competitiveness Report 2010, European Competitiveness in Key Enabling Technologies (TNO/ZEW), TKM 2011 28 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Około 92% wszystkich informacji dotyczących nowych technologii jest zawarta w patentach

29 Inni Azja Europa Chiny Brazylia wielkość produkcji bioetanolu w 2009 r. ilość patentów w zakresie biotechnologii Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI 29 Źródło: European Biomass Industry Association, European Biofuels Technology Platform(EBTP), European Competitiveness Report 2010, European Competitiveness in Key Enabling Technologies (TNO/ZEW)

30 30 Inni Azja Europa Japonia Chiny / Tajwan pierwszy solar Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI wielkość produkcji komórek PV w 2009 r. ilość patentów w zakresie fotoniki Europa = 77% globalnego rynku Źródło: Photon International Mars 2010, European Competitiveness Report 2010, European Competitiveness in Key Enabling Technologies (TNO/ZEW) JP Morgan, PV News, Oliver Wyman Analysis

31 31 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Udział w globalnym eksporcie zaawansowanych technologii

32 W procesie finansowania nowoczesnych technologii na wczesnym etapie ich rozwoju nie wystarczy sama obecność środków finansowych na rynku, ale niezbędne jest również występowanie kompetentnego i efektywnie współpracującego otoczenia biznesu. Najlepszym przykładem na poparcie powyższej tezy jest Dolina Krzemowa, w której powstały takie firmy jak Google, Cisco, Hewlett-Packard czy Apple Computers. Sukcesy te nie wynikają wyłącznie z faktu, iż ich pomysłodawcy pozyskali odpowiedni kapitał na start i rozwój swoich firm, ale w dużej mierze z tego, że trafili do miejsca, w którym współpraca nauki z biznesem oraz ośrodków innowacji z inwestorami kapitału zewnętrznego jest podstawą działalności. Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI 32 Uwarunkowania rozwoju komercjalizacji

33 Strategia działania w warunkach kryzysu ? przetrwać ??? Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI 33

34 34 Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI 34

35 Umiejętności dopotąd są jeszcze próżnym wynalazkiem, może czczym tylko rozumu wywodem, albo próżniactwa zabawą, dopokąd nie są zastosowane do użytku narodów. Stanisław Staszic /1755 -1826/ Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI 35

36 e-mail: boguslaw@smolski.eu Prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Prof. Bogusław SMÓLSKI Kraków, 6 września 2012r. Finansowanie nowoczesnych technologii na wczesnym etapie rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google