Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Szymański Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Szymański Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej."— Zapis prezentacji:

1 Piotr Szymański Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej w ramach Działania 4.3 MRPO Olkusz, 26 czerwca 2013 r.

2 Strefa aktywności gospodarczej (SAG) wydzielony pod względem obszarowym i przygotowany do inwestycji teren (o powierzchni co najmniej 2 ha), odpowiadający zapotrzebowaniom potencjalnych inwestorów, na którym zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub dokumentem równoważnym, jest lub będzie prowadzona działalność gospodarcza Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczające na obszarze objętym projektem prowadzenie działalności handlowej - nie dyskwalifikują projektu z możliwości wsparcia Wydatki poniesione na uzbrojenie terenu, który zostanie przeznaczony na inwestycje turystyczne, obiekty handlowe oraz mieszkaniowe - stanowią koszty niekwalifikowane projektu SAG może być także strefą o charakterze parku technologicznego lub Specjalną Strefą Ekonomiczną (SSE). Zwroty typu: tereny inwestycyjne, strefa inwestycyjna, strefa biznesu, park przemysłowy używane są jako synonimy określenia: strefa aktywności gospodarczej Czym jest strefa aktywności gospodarczej (SAG)? 2

3 Cel Działania stanowi podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, poprzez tworzenie korzystnych warunków do lokowania na jego obszarze przedsiębiorstw/inwestycji W ramach Działania wyodrębniono dwa Schematy: 1)4.3.A Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha 2)4.3.B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha Alokacja EFRR w ramach Działania wynosi 58 160 431, w tym dla Schematu 4.3.A wynosi 8 067 238, z kolei dla Schematu 4.3.B wynosi 50 093 193 Zakończono 3 konkursy w ramach Schematu 4.3.A (nie planuje się kolejnych konkursów) Aktualnie trwa nabór ciągły projektów w ramach Schematu 4.3.B Dotychczas w ramach Działania dofinansowano projekty Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (1 projekt w ramach Schematu 4.3.B) Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej MRPO 3

4 1) Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych na nową strefę aktywności gospodarczej (w szczególności zlokalizowana na terenie strefy infrastruktura: wodno- kanalizacyjna, energetyczna (elektryczna), drogi wewnętrzne 2) Poszerzenie istniejącej strefy inwestycyjnej poprzez kompleksowe uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz uzbrojenie terenów obecnej strefy aktywności gospodarczej w infrastrukturę niezbędną aby nowo przyłączone tereny stanowiły funkcjonalną całość z dotychczasowym obszarem strefy, w szczególności zlokalizowana na terenie strefy infrastruktura: wodno-kanalizacyjna, energetyczna (elektryczna), drogi wewnętrzne W przypadku pkt. 1 i 2 wydatki poniesione na doprowadzenie do granic strefy aktywności gospodarczej niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budowę/ przebudowę/ modernizację lub rozbudowę dróg dojazdowych do strefy nie mogą łącznie stanowić więcej niż 30% wydatków kwalifikowanych projektu. Natomiast wydatki poniesione na nabycie nieruchomości gruntowej kwalifikowane są do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu Jakie rodzaje projektów są/mogą być dofinansowywane w ramach Działania 4.3 MRPO? 4

5 3) Kompleksowe dozbrojenie strefy aktywności gospodarczej, polegające w szczególności na uzupełnieniu zlokalizowanej na terenie strefy infrastruktury: wodno-kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej (elektrycznej), drogi wewnętrzne Wydatki poniesione na doprowadzenie do granic strefy aktywności gospodarczej niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budowę/ przebudowę/ modernizację lub rozbudowę dróg dojazdowych do strefy nie mogą łącznie stanowić więcej niż 30% wydatków kwalifikowanych projektu 4) Inwestycje w budowę nowych, rozbudowę lub przebudowę istniejących budynków na cele tworzonego inkubatora przedsiębiorczości, wyłącznie na obszarze strefy aktywności gospodarczej, jako element projektów wskazanych w pkt. od 1 do 3 Jakie rodzaje projektów są/mogą być dofinansowywane w ramach Działania 4.3 MRPO? cd. 5

6 Alokacja EFRR w ramach naboru ciągłego wynosi 50 093 193 Nabór trwa od 24.08.2009 r. do dnia umieszczenia na liście rezerwowej projektu, który to projekt wyczerpie środki 140% alokacji Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: 1)Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 2)Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną 3)Szkoły wyższe 4)Instytucje otoczenia biznesu 5)Przedsiębiorcy realizujący cele Działania Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu dla inwestycji związanych z uzbrajaniem terenów pod strefy aktywności gospodarczej o charakterze parków technologicznych (parki technologiczne), musi być niższa od 40 000 000 zł Nabór ciągły w ramach Schematu 4.3.B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha 6

7 Poziom dofinansowania projektów wynosi maksymalnie 80% wydatków kwalifikowanych projektu W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynosi maksymalnie: 1)do 70% wydatków kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców 2)do 60% wydatków kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorców 3)do 50% wydatków kwalifikowanych dla pozostałych przedsiębiorców W przypadku, gdy projekt o całkowitej wartości powyżej 1 mln euro na etapie eksploatacji generować będzie dochód netto – poziom dofinansowania ulegnie obniżeniu o kwotę przyszłego dochodu obliczoną przy wykorzystaniu metody luki w finansowaniu. Zastrzeżenie to nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną, dla których maksymalny poziom dofinansowania określony jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia Nabór ciągły w ramach Schematu 4.3.B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha cd. 7

8 Status projektów Schemat/ Działanie Liczba projektówWartość całkowitaDofinansowanie Projekty wybrane do dofinansowania 4.3.a1248 709 461,81 zł33 918 315,17 zł 4.3.b21279 522 790,33 zł180 299 638,94 zł 4.333328 232 252,14 zł214 217 954,11 zł Projekty zakontraktowane 4.3.a1248 709 461,81 zł33 918 315,17 zł 4.3.b21279 522 790,33 zł180 299 638,94 zł 4.333328 232 252,14 zł214 217 954,11 zł Projekty zakończone 4.3.a312 106 206,98 zł7 736 085,90 zł 4.3.b18 369 755,33 zł3 415 765,05 zł 4.3420 475 962,31 zł11 151 850,95 zł Środki wypłacone i rozliczone 4.3.axx8 559 617,55 zł 4.3.bxx105 652 807,46 zł 4.3xx114 212 425,01 zł Stan wdrażania projektów dotyczących tworzenia i rozwoju SAG w ramach MRPO 8

9 Rozkład terytorialny projektów dotyczących tworzenia i rozwoju SAG w ramach MRPO 9

10 Rozkład terytorialny projektów dotyczących tworzenia i rozwoju SAG w ramach MRPO cd. 10

11 PowiatDziałanieNumer projektuBeneficjentTytuł Wartość całkowita DofinansowanieStatus Chrzanowski4.3.a MRPO.04.03.01-12- 010/11 Gmina Trzebinia Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini przy węźle autostrady A4 3 358 035,13 zł2 048 176,33 zł W trakcie realizacji Chrzanowski4.3.b MRPO.04.03.02-12- 443/10 Gmina Trzebinia Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini obejmującej teren po byłych Zakładach Metalurgicznych I, Gumowni i Zakładach Tłuszczowych. 8 488 300,01 zł6 790 640,01 zł W trakcie realizacji Chrzanowski4.3.b MRPO.04.03.02-12- 091/12 Gmina Trzebinia Budowa infrastruktury dla powstającej Strefy Aktywności Gospodarczej "Górka" w Trzebini 5 173 000,00 zł4 138 400,00 zł W trakcie realizacji Olkuski4.3.b MRPO.04.03.02-12- 311/10 Gmina Bukowno KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZY UL. KOLEJOWEJ W BUKOWNIE 12 027 400,91 zł9 591 627,14 zł W trakcie realizacji Projekty dotyczące tworzenia i rozwoju SAG w ramach MRPO z terenu Małopolski Zachodniej 11

12 PowiatDziałanieNumer projektuBeneficjentTytuł Wartość całkowita DofinansowanieStatus Oświęcimski4.3.b MRPO.04.03.02-12- 053/11 Gmina Miasto Oświęcim Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej "Nowe Dwory" w Oświęcimiu 16 425 376,54 zł9 372 829,23 zł W trakcie realizacji Oświęcimski4.3.b MRPO.04.03.02-12- 388/09 Gmina Zator Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej – Gmina Zator 18 486 885,54 zł14 408 582,76 zł W trakcie realizacji Oświęcimski4.3.b MRPO.04.03.02-12- 022/11 Gmina Zator Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zator poprzez dozbrojenie terenów obecnej SAG - etap II 3 075 338,44 zł2 460 270,75 zł W trakcie realizacji Projekty dotyczące tworzenia i rozwoju SAG w ramach MRPO z terenu Małopolski Zachodniej cd. 12

13 PowiatDziałanieNumer projektuBeneficjentTytuł Wartość całkowita DofinansowanieStatus Suski4.3.a MRPO.04.03.01-12- 451/09 Gmina Sucha Beskidzka Stworzenie strefy aktywności gospodarczej w Suchej Beskidzkiej - rejon Dąbie 2 545 827,10 zł1 973 204,69 złZakończony Suski4.3.a MRPO.04.03.01-12- 078/12 Gmina Sucha Beskidzka Dozbrojenie strefy aktywności gospodarczej w Suchej Beskidzkiej - rejon ul. Przemysłowej 714 691,52 zł571 753,22 zł W trakcie realizacji Wadowicki4.3.b MRPO.04.03.02-12- 010/10 Gmina Andrychów Rozbudowa strefy poprzez stworzenie wewnętrznego układu komunikacyjnego andrychowskiej podstrefy Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 6 558 109,77 zł2 717 619,10 zł W trakcie realizacji Projekty dotyczące tworzenia i rozwoju SAG w ramach MRPO z terenu Małopolski Zachodniej cd. 13

14 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej – Gmina Zator Wartość całkowita: 18 486 885,54 zł Wartość dofinansowania: 14 408 582,76 zł oraz Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zator poprzez dozbrojenie terenów obecnej SAG - etap II Wartość całkowita: 3 075 338,44 zł Wartość dofinansowania: 2 460 270,75 zł 14 PRZEDPO

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Piotr Szymański Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

16 www.fundusze.malopolska.pl Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków tel. (12) 29 90 744, fax (12) 29 90 741 fe.sekretariat@malopolska.mw.gov.pl Centrum Informacyjne FEM tel. (12) 29 90 740, fax (12) 29 90 741 fem@umwm.pl Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków tel. (12) 63 03 107, fax (12) 63 03 126 urzad@malopolska.mw.gov.pl


Pobierz ppt "Piotr Szymański Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google