Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Szymański Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Szymański Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej."— Zapis prezentacji:

1 Piotr Szymański Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej w ramach Działania 4.3 MRPO Olkusz, 26 czerwca 2013 r.

2 Strefa aktywności gospodarczej (SAG) wydzielony pod względem obszarowym i przygotowany do inwestycji teren (o powierzchni co najmniej 2 ha), odpowiadający zapotrzebowaniom potencjalnych inwestorów, na którym zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub dokumentem równoważnym, jest lub będzie prowadzona działalność gospodarcza Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczające na obszarze objętym projektem prowadzenie działalności handlowej - nie dyskwalifikują projektu z możliwości wsparcia Wydatki poniesione na uzbrojenie terenu, który zostanie przeznaczony na inwestycje turystyczne, obiekty handlowe oraz mieszkaniowe - stanowią koszty niekwalifikowane projektu SAG może być także strefą o charakterze parku technologicznego lub Specjalną Strefą Ekonomiczną (SSE). Zwroty typu: tereny inwestycyjne, strefa inwestycyjna, strefa biznesu, park przemysłowy używane są jako synonimy określenia: strefa aktywności gospodarczej Czym jest strefa aktywności gospodarczej (SAG)? 2

3 Cel Działania stanowi podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, poprzez tworzenie korzystnych warunków do lokowania na jego obszarze przedsiębiorstw/inwestycji W ramach Działania wyodrębniono dwa Schematy: 1)4.3.A Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha 2)4.3.B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha Alokacja EFRR w ramach Działania wynosi , w tym dla Schematu 4.3.A wynosi , z kolei dla Schematu 4.3.B wynosi Zakończono 3 konkursy w ramach Schematu 4.3.A (nie planuje się kolejnych konkursów) Aktualnie trwa nabór ciągły projektów w ramach Schematu 4.3.B Dotychczas w ramach Działania dofinansowano projekty Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (1 projekt w ramach Schematu 4.3.B) Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej MRPO 3

4 1) Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych na nową strefę aktywności gospodarczej (w szczególności zlokalizowana na terenie strefy infrastruktura: wodno- kanalizacyjna, energetyczna (elektryczna), drogi wewnętrzne 2) Poszerzenie istniejącej strefy inwestycyjnej poprzez kompleksowe uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz uzbrojenie terenów obecnej strefy aktywności gospodarczej w infrastrukturę niezbędną aby nowo przyłączone tereny stanowiły funkcjonalną całość z dotychczasowym obszarem strefy, w szczególności zlokalizowana na terenie strefy infrastruktura: wodno-kanalizacyjna, energetyczna (elektryczna), drogi wewnętrzne W przypadku pkt. 1 i 2 wydatki poniesione na doprowadzenie do granic strefy aktywności gospodarczej niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budowę/ przebudowę/ modernizację lub rozbudowę dróg dojazdowych do strefy nie mogą łącznie stanowić więcej niż 30% wydatków kwalifikowanych projektu. Natomiast wydatki poniesione na nabycie nieruchomości gruntowej kwalifikowane są do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu Jakie rodzaje projektów są/mogą być dofinansowywane w ramach Działania 4.3 MRPO? 4

5 3) Kompleksowe dozbrojenie strefy aktywności gospodarczej, polegające w szczególności na uzupełnieniu zlokalizowanej na terenie strefy infrastruktury: wodno-kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej (elektrycznej), drogi wewnętrzne Wydatki poniesione na doprowadzenie do granic strefy aktywności gospodarczej niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budowę/ przebudowę/ modernizację lub rozbudowę dróg dojazdowych do strefy nie mogą łącznie stanowić więcej niż 30% wydatków kwalifikowanych projektu 4) Inwestycje w budowę nowych, rozbudowę lub przebudowę istniejących budynków na cele tworzonego inkubatora przedsiębiorczości, wyłącznie na obszarze strefy aktywności gospodarczej, jako element projektów wskazanych w pkt. od 1 do 3 Jakie rodzaje projektów są/mogą być dofinansowywane w ramach Działania 4.3 MRPO? cd. 5

6 Alokacja EFRR w ramach naboru ciągłego wynosi Nabór trwa od r. do dnia umieszczenia na liście rezerwowej projektu, który to projekt wyczerpie środki 140% alokacji Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: 1)Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 2)Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną 3)Szkoły wyższe 4)Instytucje otoczenia biznesu 5)Przedsiębiorcy realizujący cele Działania Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu dla inwestycji związanych z uzbrajaniem terenów pod strefy aktywności gospodarczej o charakterze parków technologicznych (parki technologiczne), musi być niższa od zł Nabór ciągły w ramach Schematu 4.3.B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha 6

7 Poziom dofinansowania projektów wynosi maksymalnie 80% wydatków kwalifikowanych projektu W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynosi maksymalnie: 1)do 70% wydatków kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców 2)do 60% wydatków kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorców 3)do 50% wydatków kwalifikowanych dla pozostałych przedsiębiorców W przypadku, gdy projekt o całkowitej wartości powyżej 1 mln euro na etapie eksploatacji generować będzie dochód netto – poziom dofinansowania ulegnie obniżeniu o kwotę przyszłego dochodu obliczoną przy wykorzystaniu metody luki w finansowaniu. Zastrzeżenie to nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną, dla których maksymalny poziom dofinansowania określony jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia Nabór ciągły w ramach Schematu 4.3.B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha cd. 7

8 Status projektów Schemat/ Działanie Liczba projektówWartość całkowitaDofinansowanie Projekty wybrane do dofinansowania 4.3.a ,81 zł ,17 zł 4.3.b ,33 zł ,94 zł ,14 zł ,11 zł Projekty zakontraktowane 4.3.a ,81 zł ,17 zł 4.3.b ,33 zł ,94 zł ,14 zł ,11 zł Projekty zakończone 4.3.a ,98 zł ,90 zł 4.3.b ,33 zł ,05 zł ,31 zł ,95 zł Środki wypłacone i rozliczone 4.3.axx ,55 zł 4.3.bxx ,46 zł 4.3xx ,01 zł Stan wdrażania projektów dotyczących tworzenia i rozwoju SAG w ramach MRPO 8

9 Rozkład terytorialny projektów dotyczących tworzenia i rozwoju SAG w ramach MRPO 9

10 Rozkład terytorialny projektów dotyczących tworzenia i rozwoju SAG w ramach MRPO cd. 10

11 PowiatDziałanieNumer projektuBeneficjentTytuł Wartość całkowita DofinansowanieStatus Chrzanowski4.3.a MRPO /11 Gmina Trzebinia Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini przy węźle autostrady A ,13 zł ,33 zł W trakcie realizacji Chrzanowski4.3.b MRPO /10 Gmina Trzebinia Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini obejmującej teren po byłych Zakładach Metalurgicznych I, Gumowni i Zakładach Tłuszczowych ,01 zł ,01 zł W trakcie realizacji Chrzanowski4.3.b MRPO /12 Gmina Trzebinia Budowa infrastruktury dla powstającej Strefy Aktywności Gospodarczej "Górka" w Trzebini ,00 zł ,00 zł W trakcie realizacji Olkuski4.3.b MRPO /10 Gmina Bukowno KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZY UL. KOLEJOWEJ W BUKOWNIE ,91 zł ,14 zł W trakcie realizacji Projekty dotyczące tworzenia i rozwoju SAG w ramach MRPO z terenu Małopolski Zachodniej 11

12 PowiatDziałanieNumer projektuBeneficjentTytuł Wartość całkowita DofinansowanieStatus Oświęcimski4.3.b MRPO /11 Gmina Miasto Oświęcim Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej "Nowe Dwory" w Oświęcimiu ,54 zł ,23 zł W trakcie realizacji Oświęcimski4.3.b MRPO /09 Gmina Zator Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej – Gmina Zator ,54 zł ,76 zł W trakcie realizacji Oświęcimski4.3.b MRPO /11 Gmina Zator Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zator poprzez dozbrojenie terenów obecnej SAG - etap II ,44 zł ,75 zł W trakcie realizacji Projekty dotyczące tworzenia i rozwoju SAG w ramach MRPO z terenu Małopolski Zachodniej cd. 12

13 PowiatDziałanieNumer projektuBeneficjentTytuł Wartość całkowita DofinansowanieStatus Suski4.3.a MRPO /09 Gmina Sucha Beskidzka Stworzenie strefy aktywności gospodarczej w Suchej Beskidzkiej - rejon Dąbie ,10 zł ,69 złZakończony Suski4.3.a MRPO /12 Gmina Sucha Beskidzka Dozbrojenie strefy aktywności gospodarczej w Suchej Beskidzkiej - rejon ul. Przemysłowej ,52 zł ,22 zł W trakcie realizacji Wadowicki4.3.b MRPO /10 Gmina Andrychów Rozbudowa strefy poprzez stworzenie wewnętrznego układu komunikacyjnego andrychowskiej podstrefy Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,77 zł ,10 zł W trakcie realizacji Projekty dotyczące tworzenia i rozwoju SAG w ramach MRPO z terenu Małopolski Zachodniej cd. 13

14 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej – Gmina Zator Wartość całkowita: ,54 zł Wartość dofinansowania: ,76 zł oraz Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zator poprzez dozbrojenie terenów obecnej SAG - etap II Wartość całkowita: ,44 zł Wartość dofinansowania: ,75 zł 14 PRZEDPO

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Piotr Szymański Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

16 Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Wielicka 72B, Kraków tel. (12) , fax (12) Centrum Informacyjne FEM tel. (12) , fax (12) Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, Kraków tel. (12) , fax (12)


Pobierz ppt "Piotr Szymański Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google