Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej w ramach Działania 4

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej w ramach Działania 4"— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej w ramach Działania 4
Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej w ramach Działania 4.3 MRPO Olkusz, 26 czerwca 2013 r. Piotr Szymański Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

2 Czym jest strefa aktywności gospodarczej (SAG)?
Strefa aktywności gospodarczej (SAG) wydzielony pod względem obszarowym i przygotowany do inwestycji teren (o powierzchni co najmniej 2 ha), odpowiadający zapotrzebowaniom potencjalnych inwestorów, na którym zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub dokumentem równoważnym, jest lub będzie prowadzona działalność gospodarcza Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczające na obszarze objętym projektem prowadzenie działalności handlowej - nie dyskwalifikują projektu z możliwości wsparcia Wydatki poniesione na uzbrojenie terenu, który zostanie przeznaczony na inwestycje turystyczne, obiekty handlowe oraz mieszkaniowe - stanowią koszty niekwalifikowane projektu SAG może być także strefą o charakterze parku technologicznego lub Specjalną Strefą Ekonomiczną (SSE). Zwroty typu: tereny inwestycyjne, strefa inwestycyjna, strefa biznesu, park przemysłowy używane są jako synonimy określenia: strefa aktywności gospodarczej

3 Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej MRPO
Cel Działania stanowi podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, poprzez tworzenie korzystnych warunków do lokowania na jego obszarze przedsiębiorstw/inwestycji W ramach Działania wyodrębniono dwa Schematy: 4.3.A Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha 4.3.B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha Alokacja EFRR w ramach Działania wynosi €, w tym dla Schematu 4.3.A wynosi €, z kolei dla Schematu 4.3.B wynosi € Zakończono 3 konkursy w ramach Schematu 4.3.A (nie planuje się kolejnych konkursów) Aktualnie trwa nabór ciągły projektów w ramach Schematu 4.3.B Dotychczas w ramach Działania dofinansowano projekty Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (1 projekt w ramach Schematu 4.3.B)

4 Jakie rodzaje projektów są/mogą być dofinansowywane w ramach Działania 4.3 MRPO?
Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych na nową strefę aktywności gospodarczej (w szczególności zlokalizowana na terenie strefy infrastruktura: wodno- kanalizacyjna, energetyczna (elektryczna), drogi wewnętrzne Poszerzenie istniejącej strefy inwestycyjnej poprzez kompleksowe uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz uzbrojenie terenów obecnej strefy aktywności gospodarczej w infrastrukturę niezbędną aby nowo przyłączone tereny stanowiły funkcjonalną całość z dotychczasowym obszarem strefy, w szczególności zlokalizowana na terenie strefy infrastruktura: wodno-kanalizacyjna, energetyczna (elektryczna), drogi wewnętrzne W przypadku pkt. 1 i 2 wydatki poniesione na doprowadzenie do granic strefy aktywności gospodarczej niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budowę/ przebudowę/ modernizację lub rozbudowę dróg dojazdowych do strefy nie mogą łącznie stanowić więcej niż 30% wydatków kwalifikowanych projektu. Natomiast wydatki poniesione na nabycie nieruchomości gruntowej kwalifikowane są do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu

5 Jakie rodzaje projektów są/mogą być dofinansowywane w ramach Działania 4.3 MRPO? cd.
Kompleksowe dozbrojenie strefy aktywności gospodarczej, polegające w szczególności na uzupełnieniu zlokalizowanej na terenie strefy infrastruktury: wodno-kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej (elektrycznej), drogi wewnętrzne Wydatki poniesione na doprowadzenie do granic strefy aktywności gospodarczej niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budowę/ przebudowę/ modernizację lub rozbudowę dróg dojazdowych do strefy nie mogą łącznie stanowić więcej niż 30% wydatków kwalifikowanych projektu Inwestycje w budowę nowych, rozbudowę lub przebudowę istniejących budynków na cele tworzonego inkubatora przedsiębiorczości, wyłącznie na obszarze strefy aktywności gospodarczej, jako element projektów wskazanych w pkt. od 1 do 3

6 Nabór ciągły w ramach Schematu 4. 3
Nabór ciągły w ramach Schematu 4.3.B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha Alokacja EFRR w ramach naboru ciągłego wynosi € Nabór trwa od r. do dnia umieszczenia na liście rezerwowej projektu, który to projekt wyczerpie środki 140% alokacji Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną Szkoły wyższe Instytucje otoczenia biznesu Przedsiębiorcy realizujący cele Działania Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu dla inwestycji związanych z uzbrajaniem terenów pod strefy aktywności gospodarczej o charakterze parków technologicznych (parki technologiczne), musi być niższa od zł

7 Nabór ciągły w ramach Schematu 4. 3
Nabór ciągły w ramach Schematu 4.3.B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha cd. Poziom dofinansowania projektów wynosi maksymalnie 80% wydatków kwalifikowanych projektu W przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom dofinansowania wynosi maksymalnie: do 70% wydatków kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców do 60% wydatków kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorców do 50% wydatków kwalifikowanych dla pozostałych przedsiębiorców W przypadku, gdy projekt o całkowitej wartości powyżej 1 mln euro na etapie eksploatacji generować będzie dochód netto – poziom dofinansowania ulegnie obniżeniu o kwotę przyszłego dochodu obliczoną przy wykorzystaniu metody luki w finansowaniu. Zastrzeżenie to nie dotyczy projektów objętych pomocą publiczną, dla których maksymalny poziom dofinansowania określony jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia

8 Stan wdrażania projektów dotyczących tworzenia i rozwoju SAG w ramach MRPO
Status projektów Schemat/ Działanie Liczba projektów Wartość całkowita Dofinansowanie Projekty wybrane do dofinansowania 4.3.a 12 ,81 zł ,17 zł 4.3.b 21 ,33 zł ,94 zł 4.3 33 ,14 zł ,11 zł Projekty zakontraktowane Projekty zakończone 3 ,98 zł ,90 zł 1 ,33 zł ,05 zł 4 ,31 zł ,95 zł Środki wypłacone i rozliczone x ,55 zł ,46 zł ,01 zł

9 Rozkład terytorialny projektów dotyczących tworzenia i rozwoju SAG w ramach MRPO

10 Rozkład terytorialny projektów dotyczących tworzenia i rozwoju SAG w ramach MRPO cd.

11 Projekty dotyczące tworzenia i rozwoju SAG w ramach MRPO z terenu Małopolski Zachodniej
Powiat Działanie Numer projektu Beneficjent Tytuł Wartość całkowita Dofinansowanie Status Chrzanowski 4.3.a MRPO /11 Gmina Trzebinia Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini przy węźle autostrady A4 ,13 zł ,33 zł W trakcie realizacji 4.3.b MRPO /10 Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Trzebini obejmującej teren po byłych Zakładach Metalurgicznych I, Gumowni i Zakładach Tłuszczowych. ,01 zł ,01 zł MRPO /12 Budowa infrastruktury dla powstającej Strefy Aktywności Gospodarczej "Górka" w Trzebini ,00 zł ,00 zł Olkuski MRPO /10 Gmina Bukowno KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZY UL. KOLEJOWEJ W BUKOWNIE ,91 zł ,14 zł

12 Projekty dotyczące tworzenia i rozwoju SAG w ramach MRPO z terenu Małopolski Zachodniej cd.
Powiat Działanie Numer projektu Beneficjent Tytuł Wartość całkowita Dofinansowanie Status Oświęcimski 4.3.b MRPO /11 Gmina Miasto Oświęcim Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej "Nowe Dwory" w Oświęcimiu ,54 zł ,23 zł W trakcie realizacji MRPO /09 Gmina Zator Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej – Gmina Zator ,54 zł ,76 zł MRPO /11 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zator poprzez dozbrojenie terenów obecnej SAG - etap II ,44 zł ,75 zł

13 Projekty dotyczące tworzenia i rozwoju SAG w ramach MRPO z terenu Małopolski Zachodniej cd.
Powiat Działanie Numer projektu Beneficjent Tytuł Wartość całkowita Dofinansowanie Status Suski 4.3.a MRPO /09 Gmina Sucha Beskidzka Stworzenie strefy aktywności gospodarczej w Suchej Beskidzkiej - rejon Dąbie ,10 zł ,69 zł Zakończony MRPO /12 Dozbrojenie strefy aktywności gospodarczej w Suchej Beskidzkiej - rejon ul. Przemysłowej ,52 zł ,22 zł W trakcie realizacji Wadowicki 4.3.b MRPO /10 Gmina Andrychów Rozbudowa strefy poprzez stworzenie wewnętrznego układu komunikacyjnego andrychowskiej podstrefy Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,77 zł ,10 zł

14 PRZED PO Kompleksowe uzbrojenie terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej – Gmina Zator Wartość całkowita: ,54 zł Wartość dofinansowania: ,76 zł oraz Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zator poprzez dozbrojenie terenów obecnej SAG - etap II Wartość całkowita: ,44 zł Wartość dofinansowania: ,75 zł

15 Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich
Piotr Szymański Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

16


Pobierz ppt "Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej w ramach Działania 4"

Podobne prezentacje


Reklamy Google