Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od prehisotrii do dzi ś. Dawno, dawno temu… Wymiana informacji mi ę dzy lud ź mi od pocz ą tku istnienia ludzko ś ci była warunkiem ich wspólnego bytowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od prehisotrii do dzi ś. Dawno, dawno temu… Wymiana informacji mi ę dzy lud ź mi od pocz ą tku istnienia ludzko ś ci była warunkiem ich wspólnego bytowania."— Zapis prezentacji:

1 Od prehisotrii do dzi ś

2 Dawno, dawno temu… Wymiana informacji mi ę dzy lud ź mi od pocz ą tku istnienia ludzko ś ci była warunkiem ich wspólnego bytowania. Bez komunikacji rozwój byłby praktycznie niemo ż liwy, wszech ś wiat pozostał by wielk ą zagadk ą, niepoznany, niezgł ę biony, niebezpieczny, ponury i szary. Ludzko ść porozumiewaj ą c si ę przekazywała wiadomo ś ci, uwagi, informacje i spostrze ż enia od dawien dawna. Pomagało to unika ć niebezpiecze ń stw, pozwalało na rozwój nauki i wiedzy.

3 Czym jest komunikacja? Rodzaje komunikacji Komunikacja jest procesem w którym uczestnicz ą co najmniej dwie osoby, przekazuj ą c sobie informacj ę. Wybrane rodzaje komunikacji:  komunikacja werbalna  komunikacja niewerbalna  komunikacja j ę zykowa  komunikacja mi ę dzykulturowa

4 200 000 p.n.e - Mowa Mowa, zbiór wokalnych symboli opartych na logicznej strukturze, umo ż liwiła przekazywanie informacji i wiedzy kolejnym pokoleniom w doskonalszy sposób. Mowa nie jest jednak doskonała. Wypowiedziane słowo czy zdanie docierało tylko do osób znajduj ą cych si ę w pobli ż u mówi ą cego. Komunikacja przy pomocy głosu, b ą d ź sygnałów migowych, na odległo ś ci wi ę ksze ni ż kilometr była praktycznie niemo ż liwa. Pami ęć ludzka wraz z upływem czasu cz ę sto ulegała zniekształceniu, istnieje tak ż e ograniczenie ilo ś ci informacji mo ż liwych do zapami ę tania przez jednostk ę. Wraz z przedwczesn ą ś mierci ą ‘osób pami ę taj ą cych’ – szamanów, m ę drców – którzy nie zd ąż yli przekaza ć swojej wiedzy uczniom - prymitywna społeczno ść mogła bezpowrotnie straci ć wiedz ę wielu pokole ń.

5 30 000 p.n.e - Pierwsze symbole Niedoskonało ś ci mowy prowadziły do prób stworzenia lepszego sposobu przekazywania i przechowywania informacji. Wszystkie te techniki opierały si ę na wspólnym elemencie. Najstarsze znane nam symbole przeznaczone do komunikacji na przestrzeni czasu to malowidła jaskiniowe. – symbolach. Powoli nast ę powała ewolucja od rysowania do pisania. W staro ż ytnym Egipcie oraz w dawnej Grecji poj ę cia pisania i rysowania były to ż same, na co wskazuj ą m.in. egipskie słowo s–sz i greckie graphein, które oznaczały zarówno pisanie, jak i rysowanie.

6 10 000 p.n.e – Petroglify Prawdopodobnie u ż ywane były liczne mniej trwałe symbole – uło ż one stosy kamieni, symbole wyryte w drewnie czy ziemi, jednak nie przetrwały one do dzisiejszych czasów, a ich istnienia mo ż emy si ę tylko domy ś la ć, obserwuj ą c – bli ż sze nam czasowo – prymitywne kultury z Oceanii czy Afryki. Równie stare s ą te ż pierwsze ś rodki mnemotechniczne – narz ę dzia słu żą ce do pomocy w zapami ę tywaniu. Symbole z najtrwalszych substancji (takie jak kamienie obrabiane do specyficznych kształtów) datowane s ą tak ż e na okres pó ź nego paleolitu. Prawdopodobnie cz ę sto u ż ywane były tak ż e w ę zły na sznurach (podstawa słynnych peruwia ń skich kipu), karby na drzewie, tatua ż e, herby, proporce, piecz ę cie.

7 3300 p.n.e. - Pismo Symbole były prekursorem kolejnego wielkiego wynalazku – pisma. Zamkni ę ty zbiór symboli, wyra ż aj ą cych d ź wi ę ki fonetyczne b ą d ź poj ę cia, umo ż liwił przechowywanie skomplikowanych, długich wiadomo ś ci i stanowił ‘graficzny zapis mowy’ Nieco kontrowersyjne jest ustalenie dokładnej daty powstania pisma. Pierwsze piktogramy i ideogramy pojawiły si ę wkrótce po pierwszych petroglifach, bo juz w okolicach 9000 p.n.e., ale pismo powstało nie wcze ś niej ni ż w okolicach 5000 p.n.e.

8 9000 p.n.e. - Piktogramy i ideogramy Najstarszym podgatunkiem pisma s ą piktogramy, czyli pismo obrazkowe, w którym obrazy lub schematyczne rysunki przedmiotów s ą symbolami tych zjawisk. Symbole te nie przedstawiaj ą d ź wi ę ków mowy – jest to alfabet semantyczny (od gr. sema, znak), a nie fonetyczny. Piktogramami posługiwały si ę ludy staro ż ytne – prehistoryczni mieszka ń cy Egiptu, Mezopotamii, Fenicji, Krety, Hiszpanii, Fancji. Posługuj ą si ę nimi dalej plemiona ż yj ą ce współcze ś nie w Afryce, Ameryce i Oceanii.

9 3400 p.n.e. - Pisma ideograficzne Z czasem ideogramy coraz bardziej odchodziły od ‘zwykłych obrazków’ i ewoluowały w stron ę bardziej abstrakcyjnych symboli, nadal jednak zachowały swoj ą podstawow ą ide ę, ż e dany znak reprezentuje konkretne poj ę cie. Ideogramy s ą spotykane w starszych systemach pisma Dalekiego Wschodu – m.in. w japo ń skim Kanji, korea ń skim Hanja (z V wieku n.e.), które z kolei wywodz ą si ę z chi ń skich znaków (1200 p.n.e). Najstarszy system pisma, sumeryjskie pismo klinowe, jest przykładem pisma ideograficznego.

10 2000 p.n.e. - Pismo fonetyczne – alfabetyczne Najstarszy znany nam dzi ś przykład alfabetu datuje si ę na 2000 p.n.e. i był on u ż ywany w Egipcie przez Semitów, którzy nadali egipskim hieroglifom nowe nazwy. Pocz ą tkowo tylko spółgłoski miały swoje fonemy, ale kolejne mutacje alfabetu (m.in. fenicki – 1200 p.n.e) ewoluowały w kierunku wł ą czenia samogłosek, co nast ą piło w alfabecie starogreckim (900 p.n.e), przodku alfabetów cywilizacji europejskiej. Kolejna wersje alfabetu z tej linii ewolucyjnej to alfabet etruski, a nast ę pnie alfabet rzymski (600 p.n.e.), z którego w prostej linii wywodz ą si ę alfabety łaci ń skie, którymi si ę dzi ś posługujemy.

11

12 Kody Wraz z rozwojem j ę zyków powstały te ż kody. Niektóre kody przeznaczone byty do szyfrowania informacji i te nazywamy szyframi, inne jednak – jak kod Morse’a czy Baudota - miały na celu przede wszystkim usprawnienie komunikacji na odległo ść, poprzez zmniejszenie liczby znaków jakie musz ą by ć przesłane. Specyficznym rodzajem kodów s ą sztuczne j ę zyki (konlangi, od ang. Constructed language), stworzone od podstaw przez grup ę ludzi, a nie powstałe w wyniku naturalnej ewolucji. J ę zyki te mo ż na podzieli ć na trzy grupy:  przeznaczone do komunikacji mi ę dzynarodowej (np. esperanto)  stworzone do celów artystycznych i estetycznych (np. klingo ń ski lub elficki Tolkienowski)  stworzone do celów naukowych i filozoficznych (np. loglan)

13 Sygna ł y optyczne Wiele kultur stosowało sygnały wzrokowe, oparte na dymie i ogniu, nazywane dziś także ‘optycznym telegrafem’. Ognisko było przykrywane koszem lub matą i odsłaniane, w ciągu dnia wypuszczając w różnych odstępach czasu smugi dymu, a w nocy dając migające światło. Widoczność tych sygnałów, zwłaszcza dymnych, był jednak zależna od pogody (wiatr, opady), co utrudniało stosowanie skomplikowanych kodów.

14 400 p.n.e. - Heliograf 1790 - Semafor Na 400 r. p.n.e. datuje si ę heliografy, czyli urz ą dzenia działaj ą ce na zasadzie odbijania promieni ś wietlnych przez lustra. Po raz pierwszy opis ich u ż ycia napotykamy w Hellenice Ksenofona, gdzie spotykamy opis sygnałów bitewnych przesyłanych przy pomocy wypolerowanych tarcz. Najbardziej zaawansowanych wariantem ‘optycznego telegrafu’ jest semafor. Za jego wynalazców uznaje si ę braci Chappe, Francuzów z ko ń ca XVIII wieku. Wykazali oni, ż e przy wi ę kszych odległo ś ciach łatwiej jest spotrzec poło ż enie pr ę tu ni ż kolor. Pierwszy działaj ą cy semafor miał 196 pozycji. Pierwsza linia semaforowa pomi ę dzy Pary ż em a Lille rozpocz ę ła działalno ść w 1792 a czas transmisji przeci ę tnej wiadomo ś ci (36 znaki) na odległo ść 192km wynosił 32 minut. Za wariant semafora uznaje si ę te ż stosowanie na morzu morskie flagi komunikacyjne.

15 Sygna ł y dzwiękowe Kultury ż yj ą ce na obszarach obfituj ą cych w du ż e drzewa stosowały wydr ąż one pnie drzew, niekiedy przykryte skór ą, czyli b ę bny – ten wynalazek powstał niezale ż nie od siebie w wielu kulturach afryka ń skich i ameryka ń skich. Najbardziej znanym dzi ś przykładem takiej komunikacji s ą tam-tamy, czyli ‘mówi ą ce b ę bny’ pochodz ą ce z kultur zachodniej Afryki, dzi ś dalej wykorzystywane (cho ć przede wszystkim jako element muzyki juju).28 Podobnie jak przy sygnałach optycznych, tak ż e przy sygnałach d ź wi ę kowych stosowano ’stacje przeka ź nikowe’. Rogi, b ę bny i inne sposoby przekazywania d ź wi ę ku były tak ż e cz ę sto u ż ywane do komunikacji na polach bitew. Na niewielkie odległo ś ci w budowlach d ź wi ę ki były te ż przesyłane w systemach rur – najstarszy znany taki system to wynalazek Chi ń czyka Kung-Foo-Whing z 968 roku n.e.

16 Kurierzy i poczta Rozwój tego sposobu przesyłania wiadomo ś ci dał pocz ą tek systemowi pocztowemu. Palma pierwsze ń stwa nale ż y si ę Asyrii (lata 550-500 p.n.e), aczkolwiek pewne – stosunkowo nieliczne – przesłanki wskazuj ą na istnienie systemu pocztowego nawet w 1700 p.n.e, w czasach Hammurabiego. Asyryjski system pocztowy powstał jako dodatek do systemu zbieraj ą cego informacj ę – szpiegowskiego i podatkowego. Chi ń ski system pocztowy jest z pewno ś cia najstarszym dalej działaj ą cym – dzisiejsza poczta chi ń ska wywodzi si ę w ci ą głej linii od reform za czasów dynasti Qin Rzymska poczta jest jedn ą z lepiej udokumentowanych ze ś wiata antycznego. Cursus publicus została utworzona w czasach Oktawiana Augusta (62 p.n.e – 12 n.e), pierwotnie przeznaczona dla słu ż b rz ą dowych, wkrótce potem została jednak rozszerzona na obywateli rzymskich. Systemy pocztowe istniały w pa ń stwach Karola Wielkiego, Zakonu Krzy ż ackiego i wielu innych pa ń stw ś redniowiecznych. W Rzeczpospolitej Obojga Narodów wielu szlachciców miało własnych kurierów-listonoszy. Niepi ś mienni korzystali z usług skryby, pisz ą cego i czytaj ą cego listy.

17 Telegraf Pierwszy z elektrycznych wynalazków komunikacyjnych, telegraf, został zastosowany w 1838 r. w Anglii przez Sir Charlesa Wheatstone’a. Razem z telegrafem gwałtownie zacz ę ły rozwija ć si ę gazety, które mogły oferowa ć swoim czytelnikom wiadomo ś ci ju ż nie sprzed kilku dni, ale sprzed kilkunastu godzin. Gdy pierwsze kable podmorskie skróciły czas podró ż y informacji przez oceany, dawniej liczony w tygodniach lub miesi ą cach, na ś wiecie po raz pierwszy zacz ę to u ż ywa ć okre ś lenia ‘globalna wioska’. Telegrafy były uznawane za dokumenty prawnie wi ążą ce w transakcjach handlowych.

18 Telefon Antonio Meucci skonstruował pierwszy telefon w 1848. Pierwsze przeno ś ne aparaty telefoniczne zacz ę ły by ć wykorzystywane przez wojsko i policj ę w latach 50. XX wieku w USA i w Szwecji, a od lat 90. przeno ś ne, bezprzewodowe telefony komórkowe staj ą si ę coraz popularniejsze, jako przedmioty codziennego u ż ytku. Modele najnowszej generacji s ą w stanie przesyła ć tak ż e inne ni ż głos rodzaje informacji – m.in. wiadomo ś ci tekstowe, graficzne, pliki komputerowe, itp, a tak ż e ł ą czy ć si ę z Internetem. W dwudziestym wieku popularnym dodatkiem do telefonu był fax, oparty na wynalazku Rudolfa Hella z 1929 roku. Popularno ść faksów osi ą gn ę ła szczyt w latach 80. tego wieku, wraz ze spadkiem ich cen, jednak ju ż od nast ę pnej dekady wida ć zmierzch tej technologii na rzecz komputerów i Internetu.

19 Komputer Ju ż pod koniec XIX wieku słowo to odnosiło si ę do mechanicznych urz ą dze ń ułatwiaj ą cych obliczenia (po raz pierwszy okre ś lenie to znajdujemy w Oxford Dictionary w 1897 roku). Pierwsze komputery miały jednak istotne ograniczenie, gdy ż dana maszyna mogła wykonywa ć tylko te konkretne i nieliczne operacje, do jakich została zaprojektowana od podstaw. Znacz ą ca rewolucja w ś wiecie komputerów nast ą piła w 1941 roku, gdy Konrad Zuse zbudował Z3, pierwszy komputer ‘kompletny’ w interpretacji Teorematu Turinga, czyli taki, który mo ż e wykonywa ć ka ż de zaprogramowane mu zadanie.

20 Telewizja Pierwsze eksperymenty z przesyłaniem obrazów na odległo ść s ą niewiele pó ź niejsze od wynalazku radia – ju ż w 1884 Paul Gottlieb Nipkow opatentował pierwszy system elektromechanicznego przesyłania obrazu. Pierwsza transmisja telewizji publicznej odbyła si ę w Nowym Jorku w 1927 roku. Pierwsza transmisja rozrywkowa ma miejsce w Wielkiej Brytanii w 1930 roku. Pierwsza transmisja mi ę dzykontynentalna na ż ywo to USA, 1957 rok. W tym tak ż e dziesi ę cioleciu telewizja zacz ę ła przekształca ć si ę z czarno-białej w kolorow ą. W 1980, w niespełna wiek po patencie Nipkowa, 98% rodzin w USA dysponowało odbiornikiem telewizyjnym.

21 Sieci komputerowe (Internet) Internet w poł ą czeniu z funkcjonalno ś ci ą komputera to kolejna rewolucja w technikach komunikacji. W poł ą czeniu z Internetem i peryferiami komputerowymi, takimi jak drukarka, skaner, słuchawki i mikrofon, a tak ż e z rozwijanymi technologiami, takimi jak elektroniczny papier, komputer wkrótce mo ż e poł ą czy ć w sobie wszystkie zalety poprzednich sposobów komunikacji. Ju ż dzi ś komputer internetowy przej ą ł wi ę kszo ść usług udost ę pnianych w poprzednich dekadach przez fax i videotext, praktycznie całkowicie wchłaniaj ą c dawne sieci, takie jak BBS.

22 Przygotowa ł a Kamila Kiwior Dzi ę kuje za uwag ę Ż ródło: http://histmag.org/Komunikacja-od-mowy-do-Internetu-744


Pobierz ppt "Od prehisotrii do dzi ś. Dawno, dawno temu… Wymiana informacji mi ę dzy lud ź mi od pocz ą tku istnienia ludzko ś ci była warunkiem ich wspólnego bytowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google