Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Elżbieta Kwella Uniwersytet Gdański „CYKLE KONIUNKTURALNE -TEORIA I PRAKTYKA” Materiały wykładowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Elżbieta Kwella Uniwersytet Gdański „CYKLE KONIUNKTURALNE -TEORIA I PRAKTYKA” Materiały wykładowe."— Zapis prezentacji:

1 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Elżbieta Kwella Uniwersytet Gdański „CYKLE KONIUNKTURALNE -TEORIA I PRAKTYKA” Materiały wykładowe

2 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Treści programowe: 1. 1. Czy cykle koniunkturalne jeszcze istnieją? 2. 2. Słynne cykle koniunkturalne. 3. 3. Teorie cyklu koniunkturalnego – przegląd ogólny. 4. 4. Deterministyczne i stochastyczne teorie cyklu koniunkturalnego. 5. 5. Cykle koniunkturalne w Stanach Zjednoczonych po 1918 roku do czasów współczesnych - analiza empiryczna. 6. 6. Cykle koniunkturalne w Polsce - analiza empiryczna. 7. 7. Globalny kryzys finansowy - źródła, mechanizm i skutki. 2

3 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Literatura: 1. 1. Burda M., Wyplosz Ch., Makroekonomia. Podręcznik europejski. PWE Warszawa 2000, rozdz. 14. 2. 2. Barro R.J., Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997, rozdz. 9. 3. 3. Kaldor N., Eseje z teorii stabilizacji i wzrostu gospodarczego. PWN, Warszawa 1971. 4. 4. Barczak R., Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego. PWE, Warszawa 2006. 5. 5. Jakimowicz A., Ewolucja teorii wahań koniunkturalnych. PWN, Warszawa 2005. 6. 6. Burns A., Mitchell W., Measuring Business Cycles. NBER, New York 1946. 7. 7. Friedman M., Schwartz A., A Monetary History of the United States. Princeton University Press 1963. 8. 8. Kindleberger C., The World in Depression. University of California press, Berkeley, California 1986. 9. 9. Mankiw G.N., Real Business Cycles: A New Keynesian View, “Journal of Economic Perspectives”, 3, 1989, s. 79-90. 10. 10. Szymański W., Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenia. Difin, Warszawa 2009. 11. 11. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy. CeDeWu, Warszawa 2009. 3

4 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Elżbieta Kwella Uniwersytet Gdański 1. CYKLE KONIUNKTURALNE - CO TO JEST ? Materiały wykładowe

5 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 5 RODZAJE WAHAŃ W GOSPODARCE

6 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 6 Rodzaje wahań w gospodarce 1.Trend; Wahania wokół trendu: 2.Wahania koniunkturalne (cykliczne), 3.Wahania sezonowe (periodyczne); 4.Wahania przypadkowe (nieregularne).

7 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 7 Trend Ogólna, długookresowa, jednokierunkowa, trwała tendencja zmian w gospodarce; Kilka – kilkadziesiąt lat. Rodzaje wahań w gospodarce

8 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 8 Wahania sezonowe (periodyczne) Zmiany nasilenia zjawisk gospodarczych, powtarzające względnie regularnie; ← przyczyny niezależne od podmiotów gospodarczych: czynniki przyrodnicze, techniczne, społeczne (zwyczaje, przepisy, prawa); Do 1 roku.

9 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 9 Wahania przypadkowe (nieperiodyczne) Niecykliczne zmiany nasilenia zjawisk gospodarczych; ← Jednorazowe szoki wynikające z działania nieokreślonych bliżej przyczyn (losowych), nie związanych z istotą danego zjawiska (wybory, zmiany ustaw); Nieregularne co do siły i kierunku; Wahania katastroficzne.

10 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 10 POJĘCIE CYKLU KONIUNKTURALNEGO - różne konwencje - różne konwencje

11 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 11 1/3 Tradycyjne ujęcie Wahania koniunkturalne to powtarzające się okresy wzrostu i spadku absolutnego podstawowych wielkości ekonomicznych.

12 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 12 /3 2/3 Modyfikacja interpretacji fluktuacji koniunkturalnych „Cykl odchyleń” Okresowe, lecz nieregularne wahanie poziomu aktywności gospodarczej, mierzone jako odchylenia realnego PKB i innych zmiennych makroekonomicznych od wielkości wynikających z ogólnego trendu.

13 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 13 3/3 Modyfikacja interpretacji fluktuacji koniunkturalnych „Cykl wzrostu” Okresowe i nieregularne wahanie tempa wzrostu realnego PKB i innych zmiennych makroekonomicznych.

14 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 14 Wahania koniunkturalne (cykliczne, nieregularne) Mniej lub bardziej regularny ruch typu wahadłowego wokół linii trendu; ← wynik samowzmacniających się mechanizmów wewnętrznych; Okres kilkuletni.

15 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 15 Cykl koniunkturalny to ruch typu falowego, który ogarnia cały system gospodarczy. Powtarzalność, Różna siła, Wszechobejmujący wymiar, Różne formy. Koniunktura łac. conjunctura – zbieg wydarzeń; Cykl gr. kyklos – koło, wieczny nawrót.

16 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 16 „Cykle koniunkturalne są pewnego rodzaju fluktuacjami obserwowanymi w ogólnej działalności gospodarczej narodów, które organizują swoją pracę głównie w formie przedsiębiorstw obliczonych na zysk. Cykl składa się z ekspansji występującej mniej więcej w tym samym czasie w licznych dziedzinach działalności gospodarczej, po której następuje podobnie powszechna recesja, okres kurczenia się działalności i potem ożywienia przechodzącego w fazę ekspansji kolejnego cyklu. Cykle wahają się od ponad 1 roku do 10 i 12 lat”. / A. Burns, W. Mitchell, Measuring Business Cycles, 1946/

17 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 17 GENEZA TEORII KONIUNKTURY

18 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 18 Gustav Cassel (1866-1945) University of Stockholm, 1903-1936 Nature and Necessity of Interest (1903), Money and Foreign Exchange after 1914 (1922), Fundamental Thoughts on Economics (1925), On Quantitative Thinking in Economics (1935).

19 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 19 Knut Wicksell (1851-1926) University of Lund,1900-1916 Lectures on Political Economy, I. 1901. Translated by E. Classen. 1934. Lectures on Political Economy, II. Translated by E. Classen. 1935. Value, Capital and Rent. 1893. Translated by S. H. Frowein, 1954. Reprint. 1970. The Influence of the Rate of Interest on Prices, „Economic Journal”, (1907).The Influence of the Rate of Interest on Prices,

20 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 20 MORFOLOGIA WAHAŃ KONIUNKTURY

21 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 21 Klasyczny cykl koniunkturalny PKB Czas Szczyt Dno S D I cyklII cykl Ożywienie/ ekspansja Recesja Ożywienie

22 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 22 Fazy współczesnego cyklu koniunkturalnego Czas PKB

23 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 23 DEFORMACJACYKLUKONIUNKTURALNEGO

24 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Klasyczny a współczesny cykl Cykl klasyczny (występujące regularnie od roku 1825 do II wojny światowej) Cykl współczesny (występujące po II wojnie światowej) dotyczył zmian absolutnych w szeregach czasowych dotyczy zmian indeksów względnych cykl czterofazowycykl dwufazowy: faza spadku (recesji), faza wzrostu (ekspansji) gwałtowne punkty zwrotnełagodne punkty zwrotne Fazy rozkwitu +ożywienie (4-6 lat) fazy kryzysu i depresji (4-6 lat) Cykl trwa 8-12 lat faza wzrostu 2-10 lat faza spadku 1,5-2 lat Cykl trwa 5-12 lat częstotliwość cyklu - niskaczęstotliwość cyklu – wysoka 24

25 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Klasyczny a współczesny cykl Cykl klasycznyCykl współczesny amplituda fazy wzrostu koniunktury bardzo zbliżona do amplituda fazy spadkowej amplituda fazy wzrostu koniunktury wyższa niż amplituda fazy spadkowej wysoka intensywność cykluniska intensywność cyklu asymetryczny przebieg cyklu 25

26 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 26 Powojenna deformacja cyklu koniunkturalnego  mniejsza amplituda wahań;  skrócenie i spłycenie fazy spadkowej;  wydłużenie okresu ekspansji.

27 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 27 SEKWENCJA CYKLU KONIUNKTURALNEGO SZCZYT → SPADEK KONIUNKTURY → RECESJA (KRYZYS) → DNO (DEPRESJA) → OŻYWIENIE → WYSOKA KONIUNKTURA → „PRZEGRZANIE” → SZCZYT.

28 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 28 Szczyt koniunktury  AD  AS Maksymalna produkcja globalna ( PKB bieżący > PKB potencjalnego ) Wysoki popyt Wysokie zakupy Wysokie płace Wysokie koszty produkcji Wysokie ceny → inflacja Wysokie zatrudnienie Wysokie zyski Wysokie stopy procentowe Niskie bezrobocie

29 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 29 Spadek koniunktury Popyt zagregowany (AD) stabilizuje się lub  ; Firmy mają kłopoty   kosztów produkcji i  cen; ich prognozy o  AD nie sprawdzają się  wstrzymują I  produkcja globalna Likwidacja zapasów,  inwestycje Bezrobocie (U) jeszcze na niskim poziomie  Płace pozostają wysokie Kolejne firmy bankrutują Ludzie ostrożniej wydają pieniądze Gwałtownie  AD Rząd opierając się na danych z okresu poprzedniego - szczytu może:  podatki (t),  wydatki budżetowe (G); BC:  podstawowe stopy proc. (r), co pogłębi jeszcze bardziej dopiero co pojawiające się tendencje spadkowe AD (!!!) Banki stają się ostrożniejsze, niepokoją się o udzielone pożyczki

30 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 30 Recesja - definicje 1.Dwa kolejne kwartały spadku PKB w wyrażeniu realnym. Tempo wzrostu jest ujemne. 2.Okres, w którym tempo wzrostu PKB jest co prawda dodatnie, ale ulega silnemu zmniejszeniu. 3.„Wyraźne zmniejszenie aktywności gospodarczej w całej gospodarce, trwające dłużej niż kilka miesięcy, mające odbicie w poziomie produkcji przemysłowej, zatrudnienia, dochodów realnych oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej”.

31 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 31 Zmienność rodzajowa recesji Modele recesji: U – ostry spadek – depresja – ostry wzrost, V – ostry spadek – szybki wzrost, L – ostry spadek – długa recesja – długa depresja – ożywienie.

32 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 32 Symptomy recesji → kryzysu 1/2 Spadek PKB i produkcji przez dwa kolejne kwartały, ↓ produkcja przemysłowa i sprzedaż,  zapasy Spadek indeksów giełdowych przez pewien czas, Spadek wskaźnika pozytywnych nastrojów konsumentów, Wzrost oszczędności, Masowe bankructwa.

33 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 33 Symptomy recesji → kryzysu 2/2 Gwałtownie  popyt zagregowany (AD),  ceny,  zyski,  kursy akcji  popytu na surowce   podaży surowców   ceny towarów zaopatrzeniowych Znacznie wolniej spadają ceny towarów finalnych i płace ↓ popyt na kredyt → ↓ stopy procentowe Znaczny  zakupów dóbr trwałego użytku  I produkcyjne Ludzie ubożeją Banki wstrzymują pożyczki ↑ Bezrobocie,  zatrudnienie,  czas pracy, ↑, transfery społeczne Brakuje poczucia pewności, oczekiwanie na depresję, kiedy wszystko będzie tańsze, zakupy odkładane. U, V, L, W

34 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 34 Źródła recesji 1/2 Krótkookresowe stopy od kredytów odchylają się od stopy naturalnej (równowagi), przy której podaż oszczędności gospodarstw domowych = popytowi firm na środki inwestycyjne  produkcja podlega wahaniom. interakcje między: zyskami, inwestycjami, rynkami kredytowymi, rynkami finansowymi.

35 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 35  inwestycji,  optymizmu powraca poczucie pewności  zagregowany popyt (AD), ↑ zakupy Banki komercyjne -  pożyczek Bank centralny - tnie podstawowe stopy procentowe  zapasy towarów (brak gotówki)   popyt na kredyt nowe inwestycje czynniki produkcji są tanie  nowe firmy. Ożywienie

36 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 36 Wysoka koniunktura PKB bliski PKB potencjalnego Poczucie bezpieczeństwa Nadmierny optymizm, szybki  AD,  zakupy Banki chętnie udzielają pożyczek Wysokie zyski firm Wpływy podatkowe wysokie  bezrobocie   transfery socjalne Ceny szybko  zdarza się, że rząd opierając się na danych statystycznych z poprzedniego okresu – recesji, chcąc złagodzić jej objawy -  wydatki rządowe, co dodatkowo przyczyni się do i tak już nadmiernego wzrostu AD Rosną nadmiernie inwestycje (I) nadmierny  popytu na kredyty   podaży pieniądza na pożyczki  z poślizgiem  stopy procentowe  presja na  I.

37 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 37 „Przegrzanie” Maksimum produkcji w kilku sektorach Niedobory towarów  szybki  inflacji Niedobór wykwalifikowanej siły roboczej Płace i ceny nieruchomości gwałtownie    koszty produkcji BC:   AD   podstawowe stopy proc.(r) „Sprytne” firmy sprzedają się po wysokich cenach większym firmom Menedżerowie zachęcają do inwestowania  AD  AS  szczyt koniunktury.

38 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 38 Stylizowane fakty

39 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 39 Fakt nr 1: Nieregularność W RKK obserwujemy nierównomierne, lecz powtarzające się wahania realnych wartości PKB. Przeciętny cykl trwa od 5 do 8 lat.

40 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 40 Statystyczny opis cykli koniunkturalnych z lat 1970-1994 Liczba pełnych cykli W. Brytania Francja Niemcy Włochy Japonia USA IMF Przeciętna długość cyklu Maks. długość cyklu Minim. długość cyklu Przeciętne odchylenie od przec. długości cyklu (w %) w kwartałach 222222222222 31,5 35 36 24 36,5 22 42 48 41 44 35 21 22 24 11 29 6 2,5 2,1 2,9 3,4 2,7 3,0

41 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 41 Fakt nr 2: Amplituda Amplituda wahań cyklu koniunkturalnego mierzona w stosunku do przeciętnego PKB i linii jego trendu jest niewielka.

42 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 42 Fakt nr 3: Korelacje  Wydatki prywatne (konsumpcja, inwestycje i import) - procykliczne,  Konsumpcja rządowa - acykliczna;  Inflacja i zatrudnienie - procykliczne,  Bezrobocie jest antycykliczne

43 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 43

44 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Współczynniki korelacji niektórych zmiennych makroekonomicznych z PKB CIGXMP  UE0,840,890,110,790,92-0,760,09 JAP0,490,81-0,19-0,100,16-0,270,17 USA0,850,900,090,180,56-0,590,19 Źródło: M. Burda, Ch. Wypłosz, Makroekonomia, PWE, Warszawa 1997, rozdz.9. 44

45 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Bezrobocie i inflacja w trakcie cyklu koniunkturalnego

46 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 46 Bezrobocie i inflacja w trakcie cyklu Potencjalny PKB Rzeczywisty PKB Stopa inflacji Rzeczywista stopa bezrobocia PKB Naturalna stopa bezrobocia П, u t 0 t 1 t2 t2 t 3 t 4 ●●●●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

47 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 47 Korelacja zmiennych makroekonomicznych z poziomem produktu* Konsu mpcja Inwesty -cje Wydatki rządowe EksportImportCenyInflacja UE Japonia USA 0,84 0,49 0,85 0,89 0,81 0,90 0,11 -0,19 0,09 0,79 -0,10 0,18 0,92 0,16 0,56 -0,76 -0,27 -0,59 0,09 0,17 0,19 Źródło: J.P. Danthine, J. Donaldson: Methodological and Empirical Issues in Real Business Cycle Theory, „European Economic Review”, 31, 1993, tab.3. * Dane dla UE obl. jako nieważone średnie z wielkości dot. W. Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch. Korelacje sa liczone dla okresów kwartalnych z lat 1957-1989 do 1965-1989. Zmienne procykliczne (C, I, M) – współczynnik korelacji dodatni, ok. +1 Zmienne antycykliczne (ceny) – w.k. ujemny, bliski -1, Zmienne acykliczne (G)– w.k. bliski 0.

48 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 48 Fakt nr 4: Wskaźniki Niektóre zmienne wyprzedzają PKB w cyklu inne opóźniają się w stosunku do niego, czy zachowują się identycznie.  Wskaźniki wyprzedzające: stopień wykorzystania możliwości produkcyjnych, zapasy, realne ceny akcji, realna podaż pieniądza  Wskaźniki opóźnione: bezrobocie, inflacja  Wskaźniki zbieżne w czasie: stopy procentowe.

49 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 49 Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) Miara przyszłej aktywności gospodarki. Pokazuje wzrosty i spadki poziomu aktywności całej gospodarki z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do PKB oraz innych miar jej aktywności, takich jak produkcja, sprzedaż detaliczna, zatrudnienie, płace, dochody.

50 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 50 Komponenty (składowe) Wskaźnika Wyprzedzającego Koniunktury (WWK) - średnia tygodniowa liczba godzin przepracowanych w przemyśle, - nowe zgłoszenia po zasiłki dla bezrobotnych, - nowe zamówienia w przemyśle, - ilość nowopowstałych przedsiębiorstw, - zezwolenia na nowe budowle, - zmiany w zapasach towarów i materiałów, - zyski, - stosunek cen do kosztów pracy, - zmiany w zadłużeniu z tytułu kredytów konsumenckich, - indeksy giełdowe, - długość realizacji dostaw, - wydajność pracy, - podaż pieniądza, - ceny niektórych, wybranych surowców, - ceny w sektorze usług, - nastroje konsumentów i biznesmenów.

51 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 51 Wyprzedzenie Wskaźnika Wyprzedzającego Koniunktury (WWK) w stosunku do rzeczywistości Przeciętne wyprzedzenie WWK - ok. 6 miesięcy; Dłuższe wyprzedzenie szczytu, wyprzedzenie zwiastujące zwolnienie tempa wzrostu lub recesję. Wyprzedzenie szczytu może wynosić nawet kilkanaście miesięcy. (W 1997 roku wskaźnik zaczął pokazywać przyszłe zwolnienie gospodarki z wyprzedzeniem 12 miesięcy); Wyprzedzenie WWK jest znacznie krótsze w przypadku dna, wówczas, gdy należy spodziewać się ożywienia gospodarczego - około 3-6 miesięcy.

52 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 52 Wskaźnik Równoległy Koniunktury (WRK)? Miara aktualnego poziomu aktywności gospodarki. Jest opóźniony o kilka miesięcy w stosunku do WWK; Jest równie uniwersalną miarą jak PKB, lecz dostępną szybciej i częściej. PKB raportowany jest w ujęciu kwartalnym i z dużym opóźnieniem; Wskaźnik równoległy (WRK) dostępny jest już w kilka dni po ogłoszeniu danych makroekonomicznych, takich jak wielkość produkcji, sprzedaż detaliczna, płace.

53 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 53 Komponenty (składowe) Wskaźnika Równoległego Koniunktury (WRK) zatrudnienie, stopa bezrobocia sprzedaż detaliczna lub (i) hurtowa towarów, dochody (osobiste, na głowę mieszkańca, gospodarstw domowych), wydatki budżetowe brutto, płace.

54 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 54 informuje o zmianach zachodzących na rynku pracy - głównie zmianach w wysokości stopy bezrobocia. Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informuje o zmianach zachodzących na rynku pracy - głównie zmianach w wysokości stopy bezrobocia. Wykazuje wyższą zbieżność z wartościami stopy bezrobocia BAEL niż ze stopą bezrobocia rejestrowanego. Jego okres wyprzedzenia wynosi od kilku do kilkunastu miesięcy.

55 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 55

56 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 56 Wskaźnik Opóźniony Koniunktury (WOK) Zestaw danych statystycznych, który z pewnym opóźnieniem w stosunku do PKB i do wskaźnika równoległego (WRK) rejestruje zmiany w poziomie aktywności gospodarki.

57 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 57 Komponenty (składowe) Wskaźnika Opóźnionego Koniunktury (WOK) inwestycje w maszyny i urządzenia, inwestycje w budynki, zapasy, zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu kredytów, stopy procentowe kredytów dla przedsiębiorstw.

58 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 58 Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) Konstrukcja składowych - danych statystycznych, które mają istotny wpływ na poziom cen konsumpcyjnych (CPI) w przyszłości; WPI, podobnie jak inflacja bazowa pokazuje główny trend inflacji, nie uwzględnia sezonowych ruchów cen oraz ruchów cen krótkookresowych wywołanych szokami; Średnie wyprzedzenie WPI w stosunku do CPI - średnio trzy miesiące; Obserwacja WPI informuje nas o kierunku zmian cen (CPI) w najbliższej przyszłości.

59 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 59 Zasada "3U" Litera "U" - symbol zmiany kierunku + pierwsze litery słów charakteryzujących zmiany. Kryteria wskaźnika w momencie zmiany ich kierunku. Obserwowane zmiany muszą być: utrwalone, czyli trwać co najmniej trzy kolejne miesiące, uwidocznione, czyli obserwowana zmiana musi być wyraźna, znacząca, upowszechnione, czyli dotyczyć większości komponentów poszczególnych wskaźników.

60 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 60 Stylizowany fakt nr 5: Względna zmienność  Inwestycje, a zwłaszcza inwestycje w zapasy, są bardziej zmienne niż PKB;  Konsumpcja - mniej zmienna niż PKB;  Eksport i import podlegają znaczącym wahaniom;  Wydatki rządowe - względnie acykliczne.

61 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 61 Zmienność podstawowych zmiennych makroekonomicznych w czasie trwania cyklu* PKB (%) CIGXMCeny (deflator PKB) UE Japonia USA 1,12 1,66 1,73 0,87 0,73 0,71 2,23 2,80 3,01 0,47 3,76 1,18 2,35 6,99 6,82 3,26 11,67 5,17 1,00 1,98 0,90 1.Ceny zmieniają się w mniejszym stopniu niż produkt; 2.Zmienność C jest mniejsza niż zmienność produktu; 3.Zmienność produktu jest mniejsza niż zmienność I; 4.HZ jest najbardziej niestabilnym składnikiem PKB * Zmienność – mierzona jako odchylenie standardowe wartości poszczególnych zmiennych po wyeliminowaniu składnika sezonowego. Relacja odchylenia standardowego do odchylenia standardowego PKB

62 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 62 /1/ Wnioski: /1/ 1.W trakcie recesji:  poważnie maleje wielkość nabywanych dóbr trwałych (  I);  względnie stabilne są wydatki konsumentów na dobra nietrwałe oraz zakupy rządowe;  rosną transfery rządowe, a także konsumpcja finansowana z oszczędności oraz deficyt budżetowy.

63 © Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka 63 /2/ Wnioski: /2/ 2.W okresie ożywienia i szczytu zmienne te zachowują się podobnie, z tym, że kierunek ich zmian jest odwrotny. 3.Inwestycje i transfery rządowe to zmienne najbardziej wrażliwe na zmiany koniunktury. 4.Reagują one zawsze w przeciwstawnych w stosunku do siebie kierunkach.


Pobierz ppt "© Elżbieta Kwella: Cykle koniunkturalne – teoria i praktyka Elżbieta Kwella Uniwersytet Gdański „CYKLE KONIUNKTURALNE -TEORIA I PRAKTYKA” Materiały wykładowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google