Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jeziora Golejowskie Autor: Grzegorz Wójcik. Spis treści: Krótki opis Krótki opis Specyfika geograficzno - geologiczna Specyfika geograficzno - geologiczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jeziora Golejowskie Autor: Grzegorz Wójcik. Spis treści: Krótki opis Krótki opis Specyfika geograficzno - geologiczna Specyfika geograficzno - geologiczna."— Zapis prezentacji:

1 Jeziora Golejowskie Autor: Grzegorz Wójcik

2 Spis treści: Krótki opis Krótki opis Specyfika geograficzno - geologiczna Specyfika geograficzno - geologiczna Lokalizacja Lokalizacja Turystyka Turystyka Otoczenie Otoczenie Szczegółowy opis jeziora „Duży staw” Szczegółowy opis jeziora „Duży staw” Ciekawostki Ciekawostki

3 Krótki opis W Lasach Golejowskich koło Staszowa, położonych w północno- wschodniej części Niecki Połanieckiej, występuje duże nagromadzenie małych jezior i oczek wodnych. Różnią się one głębokością, rozmiarem, fauną i florą oraz wpływem antropopresji wodnych, a także wpływu.

4 Specyfika geologiczno - geograficzna

5 Region świętokrzyski nie należy do obszarów o dużej liczbie jezior, szczególnie takich o powierzchni powyżej 1 ha. Jednak w niektórych miejscach na tym terenie mog ą one liczniej wyst ę powa ć.Zwrócili na ten fakt uwag ę B. Ja ś kowski i R. Sołtysik (2000, 2003) podaj ą c, ż e nagromadzenie jezior w Regionie Ś wi ę tokrzyskim dało im podstaw ę do nazwania tego obszaru wyst ę powania jezior „Pojezierzem Ś wi ę tokrzyskim”, oczywi ś cie nie w sensie regionalnym, lecz jedynie tylko jako okre ś lenie obszaru wyst ę powania większej liczby naturalnych zbiorników wodnych o bardzo specyficznej, jednolitej genezie. Geologia

6 W północno-wschodniej cz ęś ci Niecki Połanieckiej, która jest subregionem Niecki Nidzia ń skiej, do ść powszechnie wyst ę puj ą zjawiska krasu zakrytego, które reprodukowane s ą w osadach czwartorz ę dowych. Specyfika geologiczno- hydrologiczna w rejonie Staszowa warunkuje mechanizmy odkształceń powierzchni terenu przez osiadanie typu zapadania w wyniku rozpuszczania i ubytku mas, co w konsekwencji doprowadziło do powstania na analizowanym obszarze wielu zapadlisk. Obecnie obni ż enia te wypełnione s ą wod ą tworz ą do ść liczne jeziora i oczka wodne.

7 Zjawiska krasowe Jeziorka golejowskie to zbiorniki wodne powstałe w wyniku zapadania się podziemnych jaskiń przez niszczenie skał - krasowienie. Dokładniej proces ten polega na rozpuszczaniu skał przez wody powierzchniowe i podziemne. Krasowieniu podlegają skały krasowiejące: przede wszystkim wapienie, a także dolomity, margle, gips, anhydryt, halit (potocznie sól kamienna). Proces rozpuszczania przebiega dosyć szybko.Intensywność rozpuszczania zależy od: - klimatu, ilości opadów (zachodzi szybciej w klimacie wilgotnym) - zawartości dwutlenku węgla w wodzie - wysokości n.p.m. (na wysoko położonych obszarach woda krąży dłużej, więc intensywniej rozpuszcza skały) - ukształtowania powierzchni (im bardziej płaski obszar, tym więcej wody wsiąka w głąb).

8 Geografia W kompleksie Lasów Golejowskich jeziora wyst ę puj ą w kilku skupiskach oddalonych od siebie maksymalnie do 3 km. Najwi ę kszy z nich tj. Du ż y Staw ma powierzchni ę 3,6 ha, a pozostałe pomimo niewielkiej powierzchni posiadaj ą stosunkowo du ż e gł ę boko ś ci, które mog ą nawet przekracza ć 8 m. Na powierzchni terenu wyst ę puj ą tam głównie piaski fluwioglacjalne i gliny morenowe. Prawie wszystkie jeziora, za wyj ą tkiem jeziora Łajba poło ż one s ą na terenie otwartym, w ś ród ł ą k, poło ż one s ą w otoczeniu zbiorowisk le ś nych.

9 Bior ą c pod uwag ę obecno ść i dominacj ę zbiorowisk torfotwórczych, jeziorka mo ż na te ż zasadniczo podzieli ć na trzy grupy: z wył ą cznym udziałem ro ś linno ś ci zbiorowisk torfowisk niskich, torfowisk przej ś ciowych i torfowisk wysokich. Natomiast jeziora Donica i Pi ą ty Staw s ą pod wpływem ro ś linno ś ci zbiorowisk torfowisk wysokich. Mimo, ż e pod wzgl ę dem geograficzno-przyrodniczym opisywany teren nie jest bardzo zró ż nicowany, to zaobserwowano do ść du ż e ró ż nice w temperaturze powierzchniowej wody dochodz ą ce podczas niektórych serii pomiarowych nawet do 50C i to w obiektach niezbyt odległych od siebie. Dla przykładu, temperatura wody powierzchniowej w jeziorach w dniu 14.06.2008 r. wynosiła od 17,8 do 23°C.

10 Lokalizacja

11 Położenie Jeziora golejowkie to zbiorniki wodne położone w gminie Staszów województwa świętokrzyskiego. Dokładniej znajdują się w lasach golejowskich niedaleko miejscowości: Staszów, Rytwiany i Wola Wiśniowska.

12 Dokładniej znajdują się w lasach golejowskich niedaleko miejscowości: Staszów, Rytwiany i Wola Wiśniowska.

13 Dojazd Największe jezioro i najbardziej oblegane przez wczasowiczów miejsce w gminie Staszów, to „Duży staw”. Można tam dotrzeć w wszelaki sposób. Jest opcja dla rowerzystów, chodziarzy oraz zmotoryzowanych. Dojazd do innych zbiorników już nie jest taki łatwy. Można tam dotrzeć pieszo albo rowerem (tylko górskim). Mimo wszystkiego warto odwiedzić te miejsca...

14 Turystyka

15 Ośrodki wypoczynkowe Golejów wyróżnia się dobrą bazą gastronomiczną i noclegową. Do dyspozycji gości oddane są cztery ośrodki wypoczynkowe o dobrym standardzie. W sezonie działają obiekty gastronomiczne oraz wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego. Do Golejowa przyjeżdżają osoby z całego regionu. Najwięcej jest ze Staszowa, Połańca, Osieka, Ostrowca Świętokrzyskiego, Kielc, a także z Tarnobrzega, Stalowej Woli i Rzeszowa.

16 Atrakcje turystyczne Gdyby porównać wielkość akwenu do liczby wypoczywających nad nim osób - Golejów z pewnością byłby w czołówce kąpielisk regionu - otoczony lasami czysty zalew, piaszczysta plaża, ratownicy, miejsca noclegowe. Nic - tylko wypoczywać, łowić ryby! Rezerwat "Dziki Staw"

17 Otoczenie

18 Krajobrazy Obszar jezior golejwoskich to obszar niezwykle zjawiskowy. Cała infrastruktura okolicy polega na przyrodzie i niezwykłych krajobrazach. To właśnie dlatego w okresie letnim jest to najbardziej oblegany przez turystów region w powiecie staszowskim.

19 Oprócz „Dużego stawu” godne uwagi są też sasiednie jeziorka...

20 Rzeka wpływająca do jeziora „Duży staw”...

21 Rezerwat Położony na terenie gminy Rytwiany rezerwat leśny obejmuje swoją powierzchnią obszar 6,52 ha. Utworzony został 21 grudnia 1998 roku z celu ochrony skupienia drzew modrzewia europejskiego. Lasek modrzewiowy zajmuje powierzchnię 1,67 ha, występuje o otoczeniu mieszanego boru sosnowego, na północnym zboczu krasowej doliny. Doskonałe warunki glebowe sprawiły, iż na stanowisku tym, rośnie z okazałością modrzew europejski, liczący około 120 lat. Najlepiej rozwinięte okazy tych drzew osiągają wysokość 35 m oraz średnicę pnia 40-50 cm.

22 Na terenie rezerwatu znajduje się także jeziorko krasowe z łąkowym obrzeżem. W II połowie XIX w. Książe Radziwiłł, do którego należały lasy golejowskie uruchomił w Rytwianach cukrownię i dla jej potrzeb energetycznych eksploatowano tutejszy torf. Po zakończeniu wydobycia tego surowca lej wypełnił się wodą tworząc śródleśne jeziora. Obecnie staw ten ma powierzchnię 2,91 ha i maksymalną głębokość do 3 metrów. W jego pobliżu rosną wyjątkowo rzadkie gatunki roślin: paproć salwinia pływająca, chaber ostrołukowy, a także bardziej pospolite: szczawik zajęczy, bobrek trójlistkowy, mech zdrojek czy rdestnicę połyskującą. Żyje tu kaczka krzyżówka, perkoz, czernica, łyska, głowienka, cyranka, bocian czarny, piżmak, błotniak stawowy, karaś, płoć, lin i okoń.

23 Flora Prawie wszystkie jeziora, za wyjątkiem jeziora Łajba położone są na terenie otwartym, wśród łąk, położone są w otoczeniu zbiorowisk leśnych. Dominują tam sosny (83%), dęby (11%) i olsza (4%). Występują tam także bobrek trójlistkowy, rogatek krótkoszyjkowy, rdestnica połyskująca i mech zdrojek.

24 Fauna W okolicy jezior golejowskich spotkać można: kaczkę krzyżówkę, perkoza, czernicę, łyskę, głowienkę, cyrankę, bociana czarnego, piżmaki, błotniaka stawowego, karasia, płoć, lina i okonia.

25 Jeziora się „duszą” Jeziora golejowskie maja jedną niepowtarzalną i charakterystyczna cechę. Położone są w środku lasów. Jednak to umiejscowienie jest główna przyczyna, jesienią i zimą życie w jeziorach zamiera i to dosłownie. Na dnie gromadzi się bowiem duża ilość liści, igieł i innej materii, która zalegając na dnie gnije. W strefie przydennej kumuluje się fosfor, który pozbawia wodę życiodajnego tlenu. To staje się zabójcze dla wszystkich organizmów żyjacych w wodzie. Lasy utrudniają dodatkowo mieszanie się wody wywołanie podmuchami wiatru.

26 Dwa lata temu przyducha doprowadziła do masowego śniecią ryb. Wędkarze w ciągu kilku tygodni wyłowili kilka ton martwych ryb. Skażenie jezior było tak duże, iż istniało poważne ryzyko zamknięcia na sezon letni golejowskiego kąpieliska.

27 Szczegółowy opis jeziora „Duży staw”

28 „Duży staw” Duży Staw – jezioro w Niecce Połanieckiej, położone w województwie świętokrzyskim, granicach miasta Staszów. Duży Staw ma powierzchnię 3,6 ha i jest największym z kilkudziesięciu jezior znajdujących się w Lasach Golejowskich w rejonie Staszowa. Jest jedynym zagospodarowanym jeziorem (funkcja rekreacyjno- turystyczna, ośrodki całoroczne wypoczynkowe, domki kempingowe, pole namiotowe, zorganizowane strzeżone kąpielisko, wypożyczalnie sprzętu wodnego, restauracja i sezonowe punkty gastronomiczne). Jezioro położone jest w lesie, ok. 4 km od centrum Staszowa i ok. 1 km na południe od drogi wojewódzkiej nr 765 (Staszów - Osiek). Głębokość maksymalna jeziora wynosi 7,81 m. Duży Staw połączony jest kanałem z Drugim Stawem, a ten dalej z Trzecim Stawem, który z kolei łączy się z Czwartym Stawem, który ma okresową łączność z Piątym Stawem.

29 Zmiany temperatur wody Teperatura wody powierzchniowej: 14.06.2008 – 22 °C 11.07.2009 – 23 °C 13.09.2009 – 18,5 °C 21.11.2009 – 6,5 °C

30 Zmiany pH wody PH 14.06.2008 ~ 7,75 PH 11.07.2009 ~ 6,95 PH 13.09.2009 ~ 5,5 PH 21.11.2009 ~ 5,25

31 Ciekawostki Co roku we wrześniu w lasach golejowskich odbywa się słynny „Bieg jesieni”. Może w nim brać udział każdy, kto się zgłosi. Sponsorem tego wydarzenia jest gmina Staszów.

32 Pobliskie ośrodki to miejsca gdzie najczęściej odbywaja się wesela i rózne imprezy. Dowolna osoba może urzadzić tam przyjęcie.

33 Częstym wydarzeniem są mecze siatkówki polażowej...

34 Źródła www.wikipedia.org www.wikipedia.org www.wikipedia.org www.osir.staszow.pl www.osir.staszow.pl www.osir.staszow.pl Praca pt: „Wstępne badania właściwości fizyczno-chemicznych wód jezior w Lasach Golejowskich koło Staszowa (Niecka Połaniecka)” autorstwa A. Zielińskiego Praca pt: „Wstępne badania właściwości fizyczno-chemicznych wód jezior w Lasach Golejowskich koło Staszowa (Niecka Połaniecka)” autorstwa A. Zielińskiego Wkład własny Wkład własny


Pobierz ppt "Jeziora Golejowskie Autor: Grzegorz Wójcik. Spis treści: Krótki opis Krótki opis Specyfika geograficzno - geologiczna Specyfika geograficzno - geologiczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google