Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Zapobieganie zakażeniom HCV PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Zapobieganie zakażeniom HCV PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Zapobieganie zakażeniom HCV PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA www.hcv.pzh.gov.pl Zasadniczym celem projektu jest stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania wzw C w Polsce oraz opracowanie założeń do dokumentu Narodowa Strategia Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń HCV na lata 2015-2020. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Główny Inspektorat Sanitarny

2 www.hcv.pzh.gov.pl Instytucja realizująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Partnerzy: Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Główny Inspektorat Sanitarny Instytucja realizująca: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytucja realizująca: Partnerzy: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytucja realizująca: Partnerzy: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytucja realizująca: Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Partnerzy: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytucja realizująca: Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Partnerzy: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytucja realizująca: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Partnerzy: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytucja realizująca: Uniwersytet Medyczny w Lublinie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Partnerzy: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytucja realizująca:

3 www.hcv.pzh.gov.pl Aktualny algorytm diagnostyki HCV Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Prof. dr hab. med. Kazimierz Madaliński Zakład Wirusologii Pracownia Immunopatologii Zakażeń Hepatotropowych

4 www.hcv.pzh.gov.pl HCV – zarys problemu Wirus hepatitis C (HCV, wzw C) został odkryty dzięki metodom genetycznym w 1989r. (Choo, Houghton, Kuo). Był rozpowszechniony wśród osób dializowanych i otrzymujących transfuzje, a także przetoczenia preparatów krwi. Obecnie w krajach rozwiniętych szerzy się wśród osób stosujących dożylne preparaty.

5 www.hcv.pzh.gov.pl HCV – zarys problemu Choroba wywoływana przez wirus HCV uzyskała różne określenia: cicha żółta epidemia, skryty zabójca, zabójca doskonały, ukryty zabójca wątroby itp. – z racji bardzo rzadkiego występowania ostrej postaci wzw C oraz skąpości objawów (np. ALT w normie lub nieznacznie ).

6 www.hcv.pzh.gov.pl 1.Przedstawienie algorytmu diagnostyki HCV na podstawie doświadczeń zdobytych przy realizacji prac dotyczących rozpowszechnienia HCV 2.Uporządkowanie terminów określających stan: kontaktu z wirusem i zakażenia HCV, czego uzasadnieniem jest powszechne niewłaściwe stosowanie terminu zakażenie HCV w stosunku do osób posiadających wyłącznie przeciwciała anty–HCV Cele prezentacji

7 www.hcv.pzh.gov.pl Źródło: Esteban i wsp., 2008 Rozpowszechnienie przeciwciał anty-HCV w Europie

8 www.hcv.pzh.gov.pl Rozpowszechnienie anty-HCV w Polsce PopulacjaZasięg Liczebno ść próby Płeć M/K % Rozpowsze ch-nienie anty-HCV Autor 1. ochotnicy Trójmiast o 2 561 30/7 0 1,87% Bielawski i wsp. 2000 2. dawcy narządów Polska2 857b.d. 2,6% Czerwiński i wsp.2007 3. studenci ( med/nonme d) Katowice1 083b.d. 1,57% Braczkowska i wsp. 2006 4. ochotnicy woj. Opolskie 143 32/6 8 2,09% Borzęcka, Błudzin 2007 5. pacjenci chirurgiczn i Szczecin400 51/4 9 1,5% Gańczak, Szych 2009

9 www.hcv.pzh.gov.pl Rozpowszechnienie anty-HCV w Polsce PopulacjaZasięg Liczebno ść próby Płeć M/K % Rozpowsz echnienie anty-HCV Autor 6. kobiety w ciąży woj. Mazowieck ie 544 0/10 0 2,02% Aniszewska i wsp.2009 7. pacjenci oddz. zabiegowych woj. Zachodnio- pomorskie 1 652 32/6 8 0,9% Gańczak, Szych 2009 8. pracownicy ochrony zdrowia woj. Pomorskie 4 248 15/8 5 1,3% Zagożdżon i wsp. 2009 9. pacjenci, pracownicy ochr. zdrowia Polska18 233 28/7 2 1,94% Flisiak i wsp. 2011

10 www.hcv.pzh.gov.pl Na podstawie badań przeciwciał anty-HCV prowadzonych w Polsce, a zwłaszcza publikacji Bielawskiego i wsp.(1) opublikowanej w czasopiśmie Arch Med Res w 2000r., przyjęto pogląd, że w Polsce jest 1.9% tj. 725 000 zakażonych HCV. Liczba ta została przytoczona na mapce przygotowanej przez Estebana (2008).

11 www.hcv.pzh.gov.pl Producenci testów immunochemicznych w kierunku anty-HCV (Abbott, Ortho, Roche, Murex) podkreślają, że dla uzyskania wyniku próbka reaktywna potrzebne jest dwukrotne powtórzenie próbki dodatniej w teście przesiewowym. Tylko uzyskanie dwóch wyników dodatnich pozwala zdefiniować próbkę reaktywną. Taki sposób diagnostyki został przyjęty przez POLSKĄ SŁUŻBĘ KRWI

12 www.hcv.pzh.gov.pl Brak jest danych, czy autorzy cytowanych wcześniej prac stosowali podwójne powtórzenie wyniku dodatniego, by uzyskać próbki podwójnie reaktywne: ELISA/odpowiednik 2+. W niektórych wypadkach udało się otrzymać deklarację autorów, że metoda ELISA (lub jej odpowiednik) została zastosowana jednorazowo.

13 www.hcv.pzh.gov.pl W efekcie tych badań powstał częściowo zawyżony pogląd co do liczby osób zakażonych HCV (posiadających przeciwciała anty-HCV) w Polsce. Liczba 1.9% w przeliczeniu na całą populację 38 mln to 725 000 osób posiadających anty-HCV i traktowanych jako osoby zakażone. Liczba ta została przyjęta przez Polską Grupę Ekspertów HCV.

14 www.hcv.pzh.gov.pl Epidemiologia zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C wśród zmarłych dawców narządów w Polsce. HBV and HCV infections among deceased organ donors in Poland Anna Pszenny, Marta Hreńczuk, Jarosław Czerwiński, Roman Danielewicz, Piotr Małkowski; Probl Hig Epidemiol 2012, 93(3): 579-585 Szacunkowe dane epidemiologiczne pozwalają sądzić, że liczba zakażonych HCV w Polsce wynosi około 730 tysięcy, jednakże rzeczywista liczba zakażeń może być wyższa, ponieważ choroba przebiega skrycie i często jest wykrywalna przypadkowo lub w późnej fazie, kiedy dochodzi do rozwoju powikłań

15 www.hcv.pzh.gov.pl Zasady doboru próby: a)Pacjenci zakwalifikowani do badań - pełnoletni, przyjęci do oddz. chirurgicznych z racji wypadków i urazów oraz operacji chirurgicznych, w tym obrażeń narządowych. b)Najpierw wylosowano 5 z 16 województw, a następnie po 4 oddziały w każdym województwie (z Rejestru ZOZ). c)Uzyskanie pisemnej zgody, wypełnienie ankiety, pobranie 5 ml krwi. d)Zebrano 4 822 próbek surowicy. Z racji stronniczości doboru oraz ograniczenia terytorialnego poprzednich badań podjęliśmy studium ROZPOWSZECHNIENIE HCV W POPULACJI POLSKIEJ sfinansowane przez MNiSW w latach 2010-2012

16 www.hcv.pzh.gov.pl Metody badawcze a) ELISA 4. generacji – próbki 1.krotnie reaktywne b) Powtórzenie metody ELISA 2x c)Test Western Blot d) HCV RNA

17 www.hcv.pzh.gov.pl Wyniki oznaczeń rozpowszechnienia anty-HCV w Polsce (studium 2010-2011) WYNIK METODA SZACUNKOWA LICZBA OSÓB ZAKAŻONYCH HCV W POLSCE n% 921,91ELISA 1+725 000 541,12 ELISA 1+, WB + 425 600 460,95ELISA 2+326 800 290,6RNA +228 000 Źródło: Godzik i wsp., 2012

18 www.hcv.pzh.gov.pl Flisiak i wsp.METODAGodzik i wsp. 1,9 %EIA 1+/ELISA 1+1,91 % ELISA 1+,WB +1,12 % ELISA 2+0,95 % 0,6 %RNA +0,6 % Porównanie wyników badań rozpowszechnienia anty–HCV oraz aktywnego zakażenia HCV w Polsce w dwóch największych studiach epidemiologicznych

19 www.hcv.pzh.gov.pl Aktualny algorytm do badań diagnostycznych Badanie immunochemiczn e (-)(+) dwukrotne powtórzenie (-/-) (+/-) lub (+/+) PCR; rekomendowana czułość ~25 lU/ml (-)(+)

20 www.hcv.pzh.gov.pl Aktualny algorytm kliniczny Badanie immunochemiczne (-)(+) dwukrotne powtórzenie (-/-) (+/-) lub (+/+) PCR; polecana czułość ~25 lU/ml (-)(+) sprawdzanie genotypu HCV sprawdzanie wiremii HCV decyzja klinicysty

21 www.hcv.pzh.gov.pl Aktualny algorytm – rola Western Blot Niektórzy polecają sprawdzenie próbek ujemnych w teście PCR, ale podwójnie dodatnich w teście przesiewowym za pomocą reakcji Western Blot. Reakcja ma wykazać, czy pacjent miał swoiste przeciwciała anty-HCV, a więc zetknął się z wirusem. Test przesiewowy: (+) PCR: (-) Western Blot = RIBA (-) brak swoistych p-ciał anty-HCV (+) swoiste przeciwciała pacjent nie zetknął się z wirusem HCV pacjent zetknął się z wirusem HCV, lecz nie jest zakażony

22 www.hcv.pzh.gov.pl Wnioski A.Uzyskanie wyniku podwójnie reaktywnej próbki jest zgodne z procedurą opracowaną przez producentów testów immunochemicznych, a także zgodne z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. B.Prawidłowe wykonanie testu przesiewowego (metoda immunochemiczna) tj. wyodrębnienie próbek najpierw pojedynczo, a potem podwójnie reaktywnych zdecydowanie obniża ilość próbek fałszywie dodatnich. C.Nawet test wysoko swoisty zastosowany w chorobie rzadkiej, jaką jest wzw C – daje zbyt wielką liczbę wyników fałszywie+, aby móc poprzestać na badaniu 1- razowym.

23 www.hcv.pzh.gov.pl Wnioski D.Szacowana liczba 725 tys. osób (1.9% w polskiej populacji), posiadających przeciwciała anty-HCV jest powszechnie niewłaściwie traktowana jako liczba osób zakażonych. E.Ostatecznym wynikiem weryfikującym zakażenie jest oznaczenie HCV–RNA z czułością ~25 lU/ml. F.Konieczne jest ujednolicenie pojęć epidemiologicznych: kontaktu z wirusem i zakażenia HCV.

24 www.hcv.pzh.gov.pl G.Zaproponowany algorytm diagnostyczny jest podyktowany również względami ekonomicznymi. H.Dopasowanie algorytmu diagnostycznego do potrzeb klinicystów nastąpi na najbliższym spotkaniu z Polską Grupą Ekspertów HCV. Wnioski

25 www.hcv.pzh.gov.pl Podziękowania Zespół Badawczy w składzie: Mgr Paulina Godzik, Mgr Agnieszka Kołakowska, Dr Magdalena Rosińska, Dr Małgorzata Stępień

26 www.hcv.pzh.gov.pl HCV – olbrzymia zmienność wirusa; próby szczepionek E1-E2/C itp., na razie bezskuteczne. HCV – zarys problemu Niestety, nie ma tak oczywistego materiału na szczepionkę, jakim był w przypadku wzw B antygen powierzchniowy wirusa

27 www.hcv.pzh.gov.pl PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny ul. Chocimska 24 00-791 Warszawa Tel.: +48 22 542 13 71 Fax.: +48 22 849 74 84, +48 22 849 35 13 e-mail: hcv@pzh.gov.pl www: http://www.hcv.pzh.gov.pl Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Główny Inspektorat Sanitarny Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Projekt Zapobieganie zakażeniom HCV PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google