Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola i znaczenie programów EWT dla rozwoju polsko-niemieckiego pogranicza, doświadczenia i perspektywy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola i znaczenie programów EWT dla rozwoju polsko-niemieckiego pogranicza, doświadczenia i perspektywy."— Zapis prezentacji:

1 Rola i znaczenie programów EWT dla rozwoju polsko-niemieckiego pogranicza, doświadczenia i perspektywy

2 Interreg I. 31 programów współpracy transgranicznej na łączną kwotę mln ECU Interreg I. 31 programów współpracy transgranicznej na łączną kwotę mln ECU Interreg II (PHARE CBC). Zrealizowano łącznie 60 programów współpracy transgranicznej na łączną kwotę mln ECU Interreg II (PHARE CBC). Zrealizowano łącznie 60 programów współpracy transgranicznej na łączną kwotę mln ECU Interreg III (do 2004 PHARE CBC). Ze środków Interreg IIIA zrealizowano łącznie 62 programy współpracy transgranicznej na łączną kwotę mln euro Interreg III (do 2004 PHARE CBC). Ze środków Interreg IIIA zrealizowano łącznie 62 programy współpracy transgranicznej na łączną kwotę mln euro EWT i EISP. W ramach tych środków na terenie Unii Europejskiej są realizowane 52 programy współpracy transgranicznej (na łączną kwotę mln euro) EWT i EISP. W ramach tych środków na terenie Unii Europejskiej są realizowane 52 programy współpracy transgranicznej (na łączną kwotę mln euro). Współpraca międzynarodowa w ramach UE

3 Przedsięwzięcia z zakresu podobnego, jak w przypadku innych Program ó w krajowych bądź regionalnych. Podstawową r ó żnicą jest międzynarodowy kontekst ich działań. Możliwości realizacyjne dotyczą zar ó wno działań o charakterze inwestycyjnym, jak i miękkich w tym tzw. people to people Możliwości realizacyjne dotyczą zar ó wno działań o charakterze inwestycyjnym, jak i miękkich w tym tzw. people to people –znaczna część funduszy jest przeznaczona na projekty mające na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej, wspomaganie przedsiębiorczości i ochronę środowiska naturalnego, –ważne i widoczne są projekty dotyczące wymiany kulturalnej, sportu, turystyki oraz ochrony środowiska, –istotne z punktu widzenia społeczności lokalnych są możliwości odbywania wsp ó lnych spotkań r ó żnych środowisk międzynarodowych, od izb handlowych po koła gospodyń wiejskich, –szczeg ó lnie cenne są wsp ó lne działania instytucji związanych z bezpieczeństwem publicznym, ochroną przed katastrofami czy szeroko pojętą ochroną środowiska Programy Transgraniczne

4 INTERREG IIIA z udziałem Polski i Niemiec Polska – Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia 29,9 mln 29,9 mln Polska – Brandenburgia 30,0 mln 30,0 mln Polska – Saksonia 26,6 mln 26,6 mln INTERREG III A 86, 5 mln 86, 5 mln

5 EWT z udziałem Polski i Niemiec Południowy Bałtyk 60,7 mln 60,7 mln Polska – Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia 132,8 mln 132,8 mln Polska – Saksonia 105,1 mln 105,1 mln Polska – Brandenburgia 124,5 mln 124,5 mln Wielkość środków EFRR 423,1 mln 423,1 mln

6 Udostępnienie środków wspierających międzynarodowe więzy partnerskie na poziomie instytucjonalnym oraz międzyludzkim poprzez programy INTERREG i EWT spowodowało, że współpraca na poziomie regionalnym i lokalnym ulega coraz silniejszemu zacieśnianiu. Na pograniczu PL-DE zrealizowano ponad tysiąc wspólnych projektów a popyt na środki wykorzystywane we wspólnych działaniach przekroczył możliwości dostępnych w Programach alokacji. Bardzo dobrze rozwija się współpraca Euroregionów, które poprzez Fundusze Mikroprojektów /Małych Projektów realizują pomysły na wspólne przedsięwzięcia po różnych stronach granicy państwowej. W ramach tego instrumentu organizowane są m.in. międzynarodowe festiwale, szkolenia, wymiana młodzieży, wystawy itp. Współpraca trangraniczna

7 INTERREG IIIA Struktura projektów wg kategorii interwencji 298 projektów

8 popyt na środki EWT Struktura wniosków wg kategorii interwencji 882 złożone wnioski projektowe

9 regulacje W zakresie EWT poparcie w Radzie uzyskały już polskie postulaty dotyczące: koncentracj i tematyczn ej - ograniczenie wyboru do maksymalnie czterech obszar ó w tematycznych na program do poziomu 80% budżetu, możliwość wspierania pozostałych obszar ó w tematycznych w ramach 20% budżetu. koncentracj i tematyczn ej - ograniczenie wyboru do maksymalnie czterech obszar ó w tematycznych na program do poziomu 80% budżetu, możliwość wspierania pozostałych obszar ó w tematycznych w ramach 20% budżetu. możliwoś ci wspierania w programach EWT lokalnej infrastruktury transgranicznej. możliwoś ci wspierania w programach EWT lokalnej infrastruktury transgranicznej. programowani a - programy powinny być przesłane do KE najp ó źniej 9 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia og ó lnego (prawdopodobna data wejścia w życie rozporządzenia to 1 stycznia 2014 r.). programowani a - programy powinny być przesłane do KE najp ó źniej 9 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia og ó lnego (prawdopodobna data wejścia w życie rozporządzenia to 1 stycznia 2014 r.). zarządzani a i kontrol i - model kontroli I stopnia umożliwia utrzymanie funkcji kontroler ó w w Urzędach Wojew ó dzkich, utrzymania możliwości połączenia zadań Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej. zarządzani a i kontrol i - model kontroli I stopnia umożliwia utrzymanie funkcji kontroler ó w w Urzędach Wojew ó dzkich, utrzymania możliwości połączenia zadań Instytucji Zarządzającej i Instytucji Certyfikującej. kwalifikowalnoś ci - obowiązek dla KE w zakresie wydania dokumentu zawierającego wsp ó lne i jednolite zasady kwalifikowalności wydatk ó w w programach EWT. kwalifikowalnoś ci - obowiązek dla KE w zakresie wydania dokumentu zawierającego wsp ó lne i jednolite zasady kwalifikowalności wydatk ó w w programach EWT. koniecznoś ci kontrolowania kwalifikowalności wydatk ó w pod kątem zgodności z przepisami krajowymi (PZP, ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości). koniecznoś ci kontrolowania kwalifikowalności wydatk ó w pod kątem zgodności z przepisami krajowymi (PZP, ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości).

10 Regulacje i propozycje MRR zaproponował podział środk ó w wg 3 kryteri ó w – liczba ludności (50%), długość granicy (25%), powierzchnia obszaru wsparcia (25%). MRR zaproponował podział środk ó w wg 3 kryteri ó w – liczba ludności (50%), długość granicy (25%), powierzchnia obszaru wsparcia (25%). MRR zakłada utrzymanie realizacji Funduszu Małych/Mikroprojekt ó w. MRR zakłada utrzymanie realizacji Funduszu Małych/Mikroprojekt ó w. MRR proponuje zmniejszenie liczby wdrażanych program ó w wsp ó łpracy transgranicznej udziałem Polski i RFN. (1 lub 2) MRR proponuje zmniejszenie liczby wdrażanych program ó w wsp ó łpracy transgranicznej udziałem Polski i RFN. (1 lub 2) Ekspertyza Wyzwania i cele dla program ó w wsp ó łpracy transgranicznej z udziałem Polski po 2013 roku. (EGO i EPRC) Ekspertyza Wyzwania i cele dla program ó w wsp ó łpracy transgranicznej z udziałem Polski po 2013 roku. (EGO i EPRC) Spełnienie minimum 2 warunków wspólnej realizacji projektów (planowanie, realizacja) oraz co najmniej jednego z pozostałych (personel, finansowanie) Spełnienie minimum 2 warunków wspólnej realizacji projektów (planowanie, realizacja) oraz co najmniej jednego z pozostałych (personel, finansowanie) Kluczową kwestią pozostaje podniesienie poziomu dofinansowania dla programów EWT do 85% oraz kwalifikowalność VAT Kluczową kwestią pozostaje podniesienie poziomu dofinansowania dla programów EWT do 85% oraz kwalifikowalność VAT Rozporządzenie dot. EWT – prawie ukończone Rozporządzenie dot. EWT – prawie ukończone

11 Regulacje i propozycje Oś priorytetowa 1 Obszar tematyczny 1 Priorytet inwestycyjny x Oś priorytetowa 2 Oś priorytetowa n 20% Obszar tematyczny 2 Obszar tematyczny 3 Obszar tematyczny 4 Priorytet inwestycyjny x Obszar tematyczny 6 Obszar tematyczny 9 Obszar tematyczny 11 Priorytet inwestycyjny x Wskaźniki rezultatu common Wskaźniki produktu specific Wskaźniki rezultatu common Wskaźniki produktu specific Wskaźniki rezultatu common Wskaźniki produktu specific

12 Zapraszamy na konferencję: Europejska Współpraca Terytorialna - doświadczenia i perspektywy 25 października 2012 Hotel Mercure Panorama Wrocław

13 DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ


Pobierz ppt "Rola i znaczenie programów EWT dla rozwoju polsko-niemieckiego pogranicza, doświadczenia i perspektywy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google