Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020"— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020
Warszawa, 14 marca 2015 r. Centralna Biblioteka Rolnicza Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Harmonogram Harmonogram prac nad PROW Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE – prace od jesieni 2011 r., ogłoszenie w Dz. U. UE z dnia 17 grudnia 2013 r. Prace nad PROW rozpoczęto w połowie 2012 r. Konsultacje społeczne projektu PROW (3 etapy): I etap (do 30 czerwca 2013 r.) – ok. 200 opinii i postulatów, 40 spotkań, 14 posiedzeń Zespołu - Grupy i podgrup ds. priorytetów i pomocy technicznej; II etap (do 15 września 2013 r.) – ok. 500 podmiotów przesłało swoje opinie i postulaty, 8 posiedzeń Zespołu - Grupy i podgrup ds. priorytetów i pomocy technicznej; III etap (do 14 lutego 2014 r.) – ok podmiotów przesłało swoje opinie i postulaty, 16 regionalnych spotkań informacyjnych, posiedzenie Zespołu - Grupy i podgrup ds. priorytetów i pomocy technicznej. 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdza PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 Powiązanie WPR z Polityką Spójności
Strategia Europa 2020 Definiuje główne cele do osiągnięcia przez UE Wspólne Ramy Strategiczne (WRS) obejmuje EFRROW, EFRR, EFS, Fundusz Spójności i EFMR („fundusze WRS”) i odzwierciedla strategię EU2020 poprzez wspólne cele tematyczne realizowane przez poszczególne fundusze Umowa Partnerska (21 maja 2014 r.) dokument krajowy określający planowaną alokację środków na realizację celów EU2020 Polityka rozwoju obszarów wiejskich: EFRROW Pozostałe fundusze WRS (EFRR, EFS, FS, EFMR) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 Priorytety polityki rozwoju obszarów wiejskich realizowane przez PROW 2014 - 2020
1. TRANSFER WIEDZY I INNOWACJE (a) Zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich (b) Wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją (c) Promowanie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnym i leśnym Ułatwianie restrukturyzacji gospodarstw stojących przed problemami strukturalnymi, a szczególnie gospodarstw rolnych o niskim poziomie uczestnictwa w rynku, prowadzących działalność o charakterze rynkowym w określonych sektorach i gospodarstw wymagających zróżnicowania produkcji rolnej Ułatwianie wymiany pokoleń w sektorze rolnym 2. KONKURENCYJNOŚĆ ROLNICTWA I ŻYWOTNOŚĆ GOSPODARSTW Lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów, organizacje międzybranżowe wspieranie zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych 3. ŁAŃCUCH ŻYWNOŚCIOWY I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (a) Odtwarzanie i zachowanie bioróżnorodności, w tym na obszarach Natura 2000, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej i stanu europejskich krajobrazów (b) Poprawa gospodarki wodnej (c) Poprawa gospodarowania glebą 4. ODTWARZANIE, CHRONIENIE I WZMACNIANIE EKOSYSTEMÓW () Poprawa efektywności korzystania z zasobów wodnych (b) Poprawa efektywności korzystania z energii w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym (c) Ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów ubocznych, odpadów, pozostałości i innych surowców nieżywnościowych dla celów biogospodarki (d) Redukcja emisji podtlenku azotu i metanu z rolnictwa (e) Promowanie pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie 5. EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI I PRZECHODZENIA NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ (a) Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy (b) Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich 6. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, REDUKCJA UBÓSTWA I PROMOWANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA OBSZARACH WIEJSKICH Innowacje, Zmiany Klimatu i Środowisko jako cele przekrojowe Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

5 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podstawy prawne PROW Legislacja UE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 Akty wykonawcze/delegowane Przepisy krajowe Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (projekt) Ustawa o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (projekt) Rozporządzenia wykonawcze Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

6 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PROW Legislacja krajowa - aktualny stan przygotowania do wdrażania PROW (projekt) ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 6 marca 2015 r. przekazanie do podpisu Prezydenta RP (ustawa wejdzie w życie 15 marca 2015 r.) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PROW Zakres regulacji projektowanej ustawy Przepisy projektowanej ustawy regulują: zadania oraz właściwości organów i jednostek organizacyjnych w ramach PROW ogólne warunki i tryb przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach działań, poddziałań i typów operacji objętych PROW oraz w ramach pomocy technicznej zasady doradzania podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy oraz beneficjentom PROW podmioty i zasady funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich (KSOW) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

8 PROW 2014-2020 Nowe regulacje wprowadzane projektowaną ustawą
Jako nowe rozwiązanie w systemie wdrażania PROW zaproponowano: aby Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawach o przyznanie pomocy w ramach wybranych działań obszarowych, miała możliwość podejmowania w jednej decyzji administracyjnej kilku rozstrzygnięć (dotyczy to działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, rolnictwo ekologiczne, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, zalesienia i tworzenia terenów zalesieniowych (w zakresie rocznych premii) możliwość przechowywania dokumentacji, związanej z przyznawaniem pomocy, w formie cyfrowych kopii (w celu ograniczenia kosztów związanych z przechowywaniem dokumentów składających się na akta spraw dotyczące przyznawania pomocy w ramach działań o charakterze masowym

9 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PROW Legislacja krajowa - aktualny stan przygotowania do wdrażania PROW (cd.) (projekt) ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 6 marca 2015 r. przekazanie do podpisu Prezydenta RP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PROW Zakres regulacji projektowanej ustawy Przepisy projektowanej ustawy regulują: zadania organów i jednostek organizacyjnych, a przede wszystkim samorządów województw i lokalnych grup działania (LGD) w odniesieniu do rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w szczególności w zakresie dokonywania wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zasady organizacji lokalnych grup działania proces i zasady wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz ogólny zakres umów o realizacji LSR (tzw. umów ramowych) wspólne dla polityk: rolnej, rybackiej i spójności zasady realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w tym zasady wyboru projektów przez LGD oraz wspólne zasady udzielania wsparcia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PROW Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– system instytucjonalny Minister właściwy do spraw rozwoju - Instytucja Zarządzająca (IZ) PROW ; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) - Agencja Płatnicza; ARiMR – IZ w zakresie zapewnienia bezpiecznego systemu elektronicznego do rejestrowania, przechowywania i zgłaszania informacji statystycznych na temat programu i jego realizacji; Samorządy Województw - wybór operacji i ustalanie kwot wsparcia oraz przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem, w ramach działania LEADER; Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza (okręgowe stacje chemiczno-rolnicze) - prowadzenie analiz gleb. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

12 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PROW Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– system instytucjonalny Transfer wiedzy i działalność informacyjna oraz usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i zastępstw – wdrażane przez wybrany podmiot; Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych oraz współpraca przez wsparcie na ustanawianie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa - wdrażane przez Agencję Rynku Rolnego; Wsparcie na inwestycje w infrastrukturę związaną z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (Scalanie gruntów) oraz działań: podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich oraz LEADER - wdrażane przez Samorządy Województw. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

13 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PROW Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014– system instytucjonalny W zakresie procesu przyznawania i wypłaty pomocy większość zaproponowanych w projektowanej ustawie rozwiązań bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach obowiązujących w ramach PROW Zaproponowane przepisy dotyczące trybu postępowania w sprawie przyznania pomocy przewidują dwie drogi przyznawania pomocy: - decyzje administracyjne, albo - umowy. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

14 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Budżet WPR 2014 – 2020 [mld euro] Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

15 Przegląd działań i poddziałań PROW 2014-2020
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

16 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PROW PROW realizowany będzie poprzez 15 działań oraz 35 poddziałań Priorytet 1 ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich Transfer wiedzy i działalność informacyjna; Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw; Współpraca. Priorytet 2 Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami Premie dla młodych rolników; Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000; Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN); Restrukturyzacja małych gospodarstw; Rozwój usług rolniczych; Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa; Scalanie gruntów. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

17 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PROW Priorytet 3 Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie Przetwórstwo i marketing produktów rolnych; Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych; Tworzenie grup i organizacji producentów; Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich; Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych. Priorytet 4 Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Natura 2000, OSN); Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne; Rolnictwo ekologiczne; Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

18 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PROW Priorytet 5 Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów. Priorytet 6 Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej; Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich; Leader. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

19 Na co warto zwrócić uwagę?
Innowacyjność Biznesplan Nowe maszyny VAT To co było w PROW Poziom współfinansowania 63,63%

20 Innowacyjność Europa 2020 Horizont 2020
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Inteligentne specjalizacje (RPO) Patent Ułatwianie drogi „od pomysłu do przemysłu” PROW (Współpraca, EPI)

21 ZMW - inicjatywy

22 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PROW Premie dla młodych rolników Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

23 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (1) Premie dla młodych rolników Rodzaj wsparcia: premia w wysokości 100 tys. zł na rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym wypłacana w 2 ratach: I rata (80% kwoty pomocy) - po spełnieniu przez beneficjenta warunków wsparcia, w terminie  9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji II rata (20% kwoty pomocy) - po prawidłowej realizacji biznesplanu Beneficjenci: Młody rolnik – osoba, która: nie ukończyła 40 roku życia posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako jedyny kierujący gospodarstwem, czyli w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy rozpoczęła urządzanie gospodarstwa, lecz do dnia złożenia tego wniosku nie prowadziła gospodarstwa jako kierujący. BUDŻET: euro Liczba gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie: 28 715 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

24 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (2) Premie dla młodych rolników Urządzanie gospodarstwa rozpoczyna się z chwilą nabycia lub objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego, a kończy się z chwilą rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa jako kierujący. Jeżeli urządzanie gospodarstwa: a) rozpoczyna osoba małoletnia – 12 m-cy liczone jest od dnia uzyskania pełnoletniości b) rozpoczyna się w drodze dziedziczenia - 12 m-cy liczone jest od dnia uzyskania prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku O prowadzeniu gospodarstwa jako kierujący świadczy: zgłoszenie zwierząt gospodarskich do rejestru wystąpienie o płatności bezpośrednie wystąpienie o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

25 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (3) Premie dla młodych rolników Warunki dotyczące wnioskodawcy: Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wynikające z wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie. Możliwość uzupełnienia wykształcenia w terminie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Warunki dotyczące gospodarstwa określonego w biznesplanie: powierzchnia użytków rolnych równa co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w województwach o średniej niższej niż krajowa – równą co najmniej średniej wojewódzkiej, oraz nie większą niż 300 ha przynajmniej 70% minimalnej wielkości gospodarstwa stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub JST ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 13 tys. euro i nie większą niż 150 tys. euro Nabycie lub wejście w posiadanie gospodarstwa określonego w biznesplanie następuje najpóźniej w terminie 9 m-cy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

26 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (4) Premie dla młodych rolników Warunkiem przyznania pomocy jest przedłożenie i realizacja biznesplanu. Biznesplan zawiera: opis wyjściowej sytuacji gospodarstwa, w tym informacje dotyczące zasobów gospodarstwa oraz struktury produkcji cele pośrednie i końcowe dotyczące rozwoju gospodarstwa opis planowanych inwestycji oraz szczegóły dotyczące zrównoważenia środowiskowego i efektywnej gospodarki zasobami informacje nt. innych działań dotyczących rozwoju gospodarstwa informacje nt. sposobu uzupełnienia wykształcenia (jeśli dotyczy) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

27 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (5) Premie dla młodych rolników Zobowiązania beneficjenta: prowadzenie gospodarstwa jako kierujący co najmniej przez 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy realizacja biznesplanu zwiększenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa o przynajmniej 10% podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy prowadzenie uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie spełnienie definicji rolnika aktywnego zawodowo w rozumieniu przepisów UE o płatnościach bezpośrednich w terminie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

28 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (6) Premie dla młodych rolników Kryteria wyboru: wielkość gospodarstwa kwalifikacje zawodowe młodego rolnika rodzaj planowanej produkcji kompleksowość biznesplanu przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie wpływ na realizację celów przekrojowych różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo a młodym rolnikiem udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych przejmowanie gospodarstwa w całości lub tworzenie gospodarstwa z mniejszych gospodarstw Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

29 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PROW Restrukturyzacja małych gospodarstw Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

30 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (1) Restrukturyzacja małych gospodarstw Zakres wsparcia: Pomoc jest przyznawana na restrukturyzację gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Przez restrukturyzację rozumie się zasadnicze zmiany w gospodarstwie, które mają na celu poprawę jego konkurencyjności i zwiększenie jego rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa, w szczególności w wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej. Beneficjenci: Rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzącą wyłącznie działalność rolniczą. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

31 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (2) Restrukturyzacja małych gospodarstw Stawka pomocy: Maksymalna wysokość pomocy: 60 tys. zł. Pomoc ma formę premii wypłacanej w dwóch ratach: 80% i 20% kwoty pomocy. Premia może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW W przypadku małżonków premię możne otrzymać tylko jedno z nich. BUDŻET: euro Liczba gospodarstw rolnych otrzymujących wsparcie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

32 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (3) Restrukturyzacja małych gospodarstw Warunki: prowadzenie na terytorium RP działalności rolniczej w celach zarobkowych, posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, posiadanie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej do 10 tys. euro, przedłożenie biznesplanu dotyczącego restrukturyzacji gospodarstwa. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

33 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (4) Restrukturyzacja małych gospodarstw Biznesplan – przedstawia koncepcję restrukturyzacji gospodarstwa, w wyniku której nastąpi wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Biznesplan zawiera w szczególności: opis sytuacji wyjściowej gospodarstwa (zasoby gospodarstwa, struktura produkcji, wielkość ekonomiczna) szczegóły działań mogących przyczynić się do osiągnięcia rentowności (inwestycje, szkolenia, współpraca, w tym szczegóły dotyczące zrównoważenia środowiskowego i efektywnej gospodarki zasobami) W wyniku realizacji biznesplanu powinien nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 10 tys. euro, przy czym wzrost ten musi wynieść co najmniej 20% wartości wyjściowej. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji biznesplanu – prawidłowa realizacja biznesplanu warunkiem wypłaty drugiej raty premii. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

34 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (5) Restrukturyzacja małych gospodarstw Pomocy nie przyznaje się: 1) na inwestycje dotyczące plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, 2) beneficjentom działań: - PROW : Ułatwianie startu młodym rolnikom, Modernizacja gospodarstw rolnych, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - PROW : Modernizacja gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

35 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (6) Restrukturyzacja małych gospodarstw Kryteria wyboru mogą szczególnie uwzględniać: rodzaj planowanej produkcji (np.  produkcja ekologiczna), wielkość ekonomiczną gospodarstwa, wpływ na realizację celów przekrojowych, kompleksowość biznesplanu, przetwarzanie produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych, kwalifikacje zawodowe rolnika. Beneficjent zobowiązuje się do rozpoczęcia prowadzenia uproszczonej rachunkowości gospodarstwie najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu i prowadzenia jej co najmniej do dnia upływu okresu związania celem. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

36 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PROW Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

37 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (1) Poddziałanie: Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa Zakres wsparcia: Pomoc przyznawana jest rolnikom kwalifikującym się do systemu dla małych gospodarstw ustanowionym zgodnie z tytułem V rozporządzenia ws. płatności bezpośrednich, którzy trwale przekażą swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi. Beneficjent: Rolnik będący osobą fizyczną. Wsparcie ma formę płatności jednorazowej. BUDŻET: euro Liczba beneficjentów Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

38 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (2) Poddziałanie: Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa Warunki: w chwili składania wniosku o przyznanie pomocy rolnik kwalifikuje się od przynajmniej jednego roku do uczestniczenia w systemie dla małych gospodarstw; trwałe przekazanie gospodarstwa innemu rolnikowi nastąpi w drodze sprzedaży lub darowizny; po przekazaniu gospodarstwa beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS; gospodarstwo rolnika przejmującego grunty musi osiągnąć co najmniej wielkość odpowiadającą średniej wielkości gospodarstwa w Polsce lub średniej wielkości gospodarstwa w danym województwie (jeśli średnia powierzchnia gospodarstw w danym województwie jest większa niż średnia wielkość gospodarstwa w Polsce). Kryteria wyboru: wielkość przekazywanego gospodarstwa (preferencja dla gospodarstw większych); wielkość gospodarstwa przejmującego grunty (preferencja dla gospodarstw mniejszych); preferencje dla przekazywania gruntów młodym rolnikom (osoby do 40 roku życia). . Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

39 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej (3) Poddziałanie: Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa Stawka pomocy: odpowiada 120% rocznej płatności, do otrzymania której beneficjent kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw; przysługuje za rok, w którym beneficjent trwale przekazuje swoje gospodarstwo, i lata następne, do roku 2020 włącznie; pomoc wypłaca się jednorazowo. Dla zapewnienia skuteczności wsparcia, rolnik przejmujący grunty należące do beneficjenta działania zobowiązany będzie do zachowania całkowitej powierzchni gospodarstwa w okresie 5 lat. W przypadku niedotrzymania tego warunku, na nabywcę gruntów nałożona zostanie sankcja w wysokości równowartości płatności bezpośrednich przysługujących do zbytych gruntów za okres, w którym zobowiązanie nie zostało dotrzymane. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

40 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PROW Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

41 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich (1) Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii (Budowa lub modernizacja dróg lokalnych) Zakres wsparcia: Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub modernizację dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń. Koszty budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych; koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji; koszty ogólne. Beneficjenci: Gmina, powiat lub ich związki. Kryteria wyboru: dochód  podatkowego gminy, (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca), bezrobocie w powiecie (preferencje dla gmin o wysokim poziomie bezrobocia), powiązanie operacji z inwestycjami dotyczącymi tworzenia infrastruktury szerokopasmowej, specyfika regionu. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów przewiduje się preferencje dla operacji których realizacja zapewni dostęp do sieci drogowej większej liczbie mieszkańców. Stawka pomocy: Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 3 mln zł na  beneficjenta w okresie realizacji Programu. BUDŻET: euro Liczba wspartych projektów: 2 740 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

42 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich (2) Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii (Gospodarka wodno-ściekowa) Zakres wsparcia: Budowa, przebudowa, modernizacja lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń wodociągowych. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Beneficjenci: gmina, spółka, w której udziały mają wyłącznie JST, związek międzygminny. Kryteria wyboru: inwestycja zlokalizowana na terenie na którym istnieje największa potrzeba poprawy stanu wód zgodnie ze zaktualizowanym programem wodno- środowiskowym kraju, łączna realizacja gospodarki wodnej i ściekowej, dochód  podatkowy gminy (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca), bezrobocie w powiecie (preferencje dla gmin o wysokim poziomie bezrobocia), powiązanie operacji z inwestycjami dotyczącymi tworzenia infrastruktury szerokopasmowej, specyfika regionu. W przypadku operacji o tej samej liczbę punktów przewiduje się preferencje dla operacji których realizacja umożliwi oczyszczenie większej objętości ścieków. Stawka pomocy: Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 2 mln zł na  beneficjenta w okresie realizacji Programu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

43 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich (3) Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury” (Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej) Zakres wsparcia: Budowa, modernizacja lub wyposażanie budynków pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury. Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu  przestrzennego. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Beneficjenci: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST – w przypadku budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, gmina – w przypadku kształtowania przestrzeni publicznej. Kryteria wyboru: dochód  podatkowy gminy (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym), bezrobocia w powiecie (preferencje dla gmin o wysokim poziomie bezrobocia), specyfika regionu. W przypadku gdy operacje dotyczące obiektów pełniących funkcje kulturalne uzyskają taką samą liczbę punktów wybrana będzie operacja, której realizacja umożliwi przeprowadzenie większej liczby inicjatyw społecznych. O przyznaniu pomocy, w odniesieniu do typu operacji związanego z kształtowaniem przestrzeni publicznej, decyduje liczba uzyskanych punktów na podstawie kryteriów dotyczących: wartości zabytkowej układu urbanistycznego, komplementarności z innymi inwestycjami  na obszarze objętym operacją, lokalizacji inwestycji (preferencje dla operacji zlokalizowanych na obszarze o potencjale turystycznym), specyfiki regionu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

44 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich (7) Poddziałanie: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów c.d. Zakres wsparcia: Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub modernizację targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów. Koszty budowy przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych; koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji; koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji. Beneficjenci: Gmina, powiat lub ich związki. Kryteria wyboru: operacja realizowana jest w miejscowości liczącej nie więcej niż 200 tys. mieszkańców; ogólnodostępna; spójna z dokumentem planistycznym gminy, lub lokalną strategią rozwoju gminy, lub planem rozwoju miejscowości; spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji; realizowana na nieruchomości należącej do wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością. Stawka pomocy: Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 1 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

45 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PROW Leader Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

46 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
LEADER (1) LEADER może być realizowany na obszarach wiejskich, przez które (odmiennie niż jest to określone we wspólnych definicjach dla niniejszego programu) rozumieć należy obszar całego kraju, z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000. Jedna LSR będzie realizowana na obszarze zamieszkanym przez minimum 30 000 mieszkańców z obszarów wiejskich i maksimum 150 000 mieszkańców oraz obejmować będzie obszar przynajmniej 2 gmin, których obszary stanowią (bądź zawierają) obszary wiejskie. Poddziałanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju; Poddziałanie: Wdrażanie projektów współpracy; Poddziałanie: Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji; Poddziałanie: Wsparcie przygotowawcze. BUDŻET: euro Liczba wybranych do wsparcia LGD: 256 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

47 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
LEADER (2) Poddziałanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Zakres wsparcia: Wsparcie w ramach tego poddziałania musi spełniać cele szczegółowe dla działania oraz cele określone w LSR. Pomoc ma formę refundacji lub płatności zryczałtowanej w zależności od rodzaju operacji. W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii). Beneficjenci: Osoby fizyczne, osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. Kryteria wyboru: Kryteria wyboru operacji oraz zasady dokonywania ich zmian określone zostaną przez LGD w LSR. Będą one podlegały ocenie przez komisję wybierającą w ramach konkursu na wybór LSR. Zmiana kryteriów wyboru będzie wymagała zgody samorządu województwa, z którym LGD podpisała umowę na realizację LSR. Stawka pomocy: Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD – do 300 tys. zł. Grantobiorcy – do 100 tys. zł. Limit na operacje – 300 tys. zł z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Limit pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego - 500 tys. zł. Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 100 tys. zł. Limit na operację własną – 30 tys. zł. Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co najmniej 50 tys. zł. Całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50 tys. zł. Intensywność pomocy wynosi do 100%. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

48 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pobierz ppt "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020"

Podobne prezentacje


Reklamy Google