Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena ryzyka zawodowego to proste!. 2 Wprowadzenie 1. Ryzyko zawodowe – narzędzie do poprawy warunków pracy a)Kodeks pracy: 1991 r. - art. 215 1996 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena ryzyka zawodowego to proste!. 2 Wprowadzenie 1. Ryzyko zawodowe – narzędzie do poprawy warunków pracy a)Kodeks pracy: 1991 r. - art. 215 1996 r."— Zapis prezentacji:

1 Ocena ryzyka zawodowego to proste!

2 2 Wprowadzenie 1. Ryzyko zawodowe – narzędzie do poprawy warunków pracy a)Kodeks pracy: 1991 r. - art r. - art. 226, 227, a Pracodawca: ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

3 3 b)rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (m.in. definicje, § 39 i nast.) Ryzyko zawodowe – prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty – np. niekorzystne skutki zdrowotne, w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Wprowadzenie

4 4 Ocena ryzyka zawodowego – narzędzie do poprawy warunków pracy Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno następować poprzez ograniczanie ryzyka zawodowego w wyniku właściwej organizacji pracy, stosowania środków profilaktycznych, informowania i szkolenia pracowników. Wprowadzenie

5 5 Ogólne zasady zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom: – ograniczanie ryzyka zawodowego, – przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego, – likwidowanie zagrożeń u źródeł ich powstawania, – dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika, – stosowanie nowych rozwiązań technicznych, – zastępowanie niebezpiecznych proc. technologicznych, urządzeń, substancji – bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi – nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej, – instruowanie pracowników. Wprowadzenie

6 6 c) c)dodatkowe wymagania prawne dotyczące oceny ryzyka zawodowego dla: - czynników chemicznych, - hałasu i drgań mechanicznych, - ręcznych prac transportowych, - czynników biologicznych. 2. Ocena ryzyka zawodowego – seria polskich norm Wprowadzenie

7 7 Identyfikacja zagrożeń w wyniku zebrania niezbędnych informacji Działania korygujące i/lub zapobiegawcze Okresowa ocena ryzyka zawodowego Podstawowe zasady przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym Szacowanie poziomu ryzyka zawodowego

8 8 IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

9 9 Identyfikacja zagrożeń Zagrożenie Zagrożenie – stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę Rodzaje zagrożeń: wynikające ze środowiska pracy określonego czynnikami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, wynikające ze sposobu wykonywania pracy.

10 10 Metody pozyskiwania informacji o zagrożeniach: -obserwacja środowiska pracy, -obserwacja zadań wykonywanych na stanowisku pracy i poza nim, -wywiady z pracownikami, -analiza dokumentacji, np. DTR, instrukcji stanowiskowych, wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych, kart charakterystyki substancji chemicznych, dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, chorób zawodowych. Identyfikacja zagrożeń

11 11 Narzędziem pomocniczym pozyskiwania informacji o zagrożeniach jest lista kontrolna Dla czynników mechanicznych, np. : Czy maszyna jest wyposażona w układ sterowania przeznaczony do całkowitego i bezpiecznego jej zatrzymywania? Czy maszyna jest wyposażona w urządzenie do zatrzymania awaryjnego? Czy zastosowane osłony i inne urządzenia ochronne - nie mogą być łatwo usuwane lub wyłączane ze stosowania; - ograniczają dostęp tylko do niebezpiecznej strefy pracy maszyny? Identyfikacja zagrożeń

12 12 Narzędziem pomocniczym pozyskiwania informacji o zagrożeniach jest analiza bezpieczeństwa pracy, polegająca na: -określeniu celów wykonywanych zadań przez pracownika, -ustaleniu listy wykonywanych czynności, -określeniu zagrożeń związanych z wykonywaniem każdej czynności (jakiego rodzaju wypadki mogą zaistnieć, jaki występuje rodzaj wysiłku i jakie jest jego natężenie, czy czynności można wykonać w inny sposób niż określony w instrukcji, czy występują czynniki szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych, czy występują problemy ergonomiczne). Identyfikacja zagrożeń

13 13 W ocenie ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny należy uwzględnić: niebezpieczne właściwości czynnika chemicznego, otrzymane od dostawcy informacje dotyczące zagrożenia czynnikiem chemicznym (np. zawarte w karcie charakterystyki), rodzaj, poziom i czas trwania narażenia, wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, wartości dopuszczalnych stężeń w materiale biologicznym, efekty działań zapobiegawczych, wyniki oceny stanu zdrowia pracowników, warunki pracy przy użytkowaniu czynników chemicznych, z uwzględnieniem ilości tych czynników. Czynniki chemiczne

14 14 W ocenie ryzyka zawodowego stwarzanego przez hałas lub drgania mechaniczne należy uwzględnić m.in..: poziom i rodzaj narażenia, czas trwania narażenia, wartości NDN oraz wartości progów działania dla hałasu lub drgań mechanicznych, skutki dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, skutki dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników wynikające z interakcji pomiędzy hałasem i drganiami mechanicznymi, informacje uzyskane w wyniku profilaktycznych badań lekarskich pracowników, dostępność środków ochrony indywidualnej przed hałasem lub drganiami mechanicznymi o odpowiedniej charakterystyce tłumienia; wpływ niskich temperatur i zwiększonej wilgotności na pracowników narażonych na działanie drgań mechanicznych, a szczególnie drgań miejscowych. Hałas i drgania mechaniczne

15 15 W ocenie ryzyka zawodowego występującego przy ręcznych pracach transportowych należy uwzględnić: charakterystykę przemieszczanego przedmiotu – jego masę, rodzaj i położenie środka ciężkości, warunki środowiska pracy – w tym temperaturę i wilgotność powietrza oraz poziom czynników szkodliwych dla zdrowia, organizację pracy – w tym stosowane sposoby wykonywania pracy, indywidualne predyspozycje pracownika – takie jak: sprawność fizyczną, wiek, płeć i stan zdrowia. Ręczne prace transportowe

16 16 W ocenie ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynniki biologiczne należy uwzględnić: klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych rodzaj, stopień oraz czas trwania narażenia na ich działanie, informację na temat: potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego, choroby, która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy, stwierdzonej choroby, która ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą Czynniki biologiczne

17 17 SZACOWANIE POZIOMU RYZYKA ZAWODOWEGO

18 18 Szacowanie poziomu ryzyka zawodowego Określenie niepożądanych następstw aktywizacji zagrożeń oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Trzy poziomy ryzyka zawodowego – małe, średnie i dużePrawdopodobieństwo Ciężkość następstw MałeŚrednieDuże Mało prawdopodobnemałeMałeśrednie PrawdopodobneMałeŚrednieDuże Wysoce prawdopodobne średnieduże

19 19 Szacowanie poziomu ryzyka zawodowego – czynniki chemiczne P S P Ch P P Ryzyko zawodowe małe Czy P S > NDS P Ch > NDSCH P P > NDSP lub Czy P S < 0,5 NDS i P Ch < 0,5NDSCH lub P S < 0,5 NDS i P P < 0,5 NDSP? lub P S < 0,5 NDS Ryzyko zawodowe duże Ryzyko zawodowe średnie Nie Tak

20 20 Szacowanie poziomu ryzyka zawodowego – czynniki chemiczne Metoda oceny ryzyka m.in. dla czynników nieposiadających ustalonych wartości dopuszczalnych – opracowana przez Komisję Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony Zdrowia w Pracy Europejskiej Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Przy dokonywaniu oceny ryzyka tą metodą są uwzględniane trzy zmienne: - podstawowe zagrożenie daną substancją chemiczną (na podstawie zwrotów R), - skłonność do przedostawania się substancji do środowiska (lotność/tworzenie pyłów), - ilość substancji użyta w ocenianej operacji.

21 21 Szacowanie poziomu ryzyka zawodowego - hałas L EX, 8h (L EX,w ), L amax, L Cpeak Ryzyko zawodowe małe Czy L EX,8h (L EX,w ) > 85 dB lub L amax > 115 dB lub L Cpeak > 135 dB Czy L EX,8h (L EX,w ) < 82 dB i L amax < 109 dB i L Cpeak < 129 dB Ryzyko zawodowe duże Ryzyko zawodowe średnie Nie Tak

22 22 Przykładowe metody: OWAS OWAS – Ovako Working Posture Analysis System – metoda do oceny ryzyka zawodowego uwzględniająca pozycję ciała oraz siłę zewnętrzną i czas utrzymywania RULA RULA – Rapid Entire Body Assessment – metoda służąca ocenie obciążenia całego ciała RULA RULA – Rapid Upper Limb Assessment – metoda oceny obciążenia kończyn górnych OCRA OCRA – zgodnie z PN-N – metoda przeznaczona do oceny ryzyka zawodowego podczas wykonywania prac powtarzalnych za pomocą kończyn górnych Szacowanie poziomu ryzyka zawodowego - ergonomiczne czynniki ryzyka

23 23 Z protokołu pomiarów Ekspozycja zawodowa na czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy z dnia … dla Gospodarstwa Rolno- Produkcyjnego, sporządzony przez: Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w … : Pomieszczenie Przepiórkarnia – pomiary stężeń pyłów: zawartości pyłu pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o zawartości poniżej 10% wolnej krzemionki na badanym stanowisku pracy, dla którego wartość NDS pyłu całkowitego pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o zawartości poniżej 10% wolnej krzemionki wynosi 4 mg/m 3 ; wskaźnik ekspozycji Cw (średnie stężenie ważone dla całej zmiany roboczej; wartość ta jest porównywana z wartością NDS) wyniósł 2,8 mg/m 3. Wartość Cw przekracza 0,5 najwyższego dopuszczalnego stężenia badanego czynnika szkodliwego. Szacowanie poziomu ryzyka zawodowego - przykład

24 24 Szacowanie poziomu ryzyka zawodowego - przykład PSPS Ryzyko zawodowe małe Czy P S > NDS P S < 0,5 NDS Ryzyko zawodowe duże Ryzyko zawodowe średnie Nie Tak

25 25 ŚRODKI PROFILAKTYCZNE ZMNIEJSZAJĄCE RYZYKO ZAWODOWE

26 26 Środki profilaktyczne Zasady planowania i podejmowania działań korygujących lub zapobiegawczych w celu eliminacji lub ograniczania zagrożeń i związanego z nimi ryzyka zawodowego: środki techniczne eliminujące lub ograniczające zagrożenia u źródła, środki ochrony zbiorowej, środki organizacyjne i proceduralne (np. instrukcje bezpiecznej pracy), środki ochrony indywidualnej.

27 27 Środki profilaktyczne – przykład: ograniczanie hałasu Przykładowe rozwiązania techniczne ograniczające hałas: Pochłaniacze, Drzwi dźwiękoszczelne, Ekrany akustyczne, Kabiny dźwiękoszczelne, Dźwiękoizolowane rurociągi, Tłumiki, Obudowy maszyn dźwiękoizolacyjne.

28 28 OKRESOWA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

29 29 INFORMOWANIE PRACOWNIKÓW O RYZYKU ZAWODOWYM

30 30 DOKUMENTOWANIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

31 31 Dokumentowanie Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać : 1. Opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie: stosowanych maszyn, wykonywanych zadań, występujących na stanowisku pracy niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy, stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, osób pracujących na tym stanowisku. 2. Wyniki przeprowadzonej oceny dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne 3. Datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny

32 32 Przykład – przedsiębiorstwo budowlane Prace wykończeniowe – murowanie, tynkowanie Opis stanowiska pracy Do zadań pracownik należą prace murarsko-tynkarskie w nowych budynkach mieszkalnych, które polegają na wykonaniu ścianek działowych z cegły oraz otynkowaniu ich (wewnątrz budynku). Potrzebne materiały są dostarczane na miejsce wykonywania prac przez pomocników. Stosowane materiały i środki pracy 1. Materiały budowlane (zaprawy murarskie, tynkarskie, cegły) 2. Narzędzia murarskie i narzędzia ręczne (kielnia, wkrętak elektryczny, młotek itp.) 3. Rusztowanie Zdarzenia wykryte w czasie dotychczasowej pracy – wypadki i choroby zawodowe 1. Upadek na tym samym poziomie 3 zdarzenia w ciągu 10 lat 2. Upadek na niższy poziom (z pomostu) jedno zdarzenie w ciągu 10 lat Wykonywane zadania: Ustawianie i przestawianie rusztowania Murowanie ścianek działowych Tynkowanie ścianek

33 33 Przykład – przedsiębiorstwo budowlane Przykład oceny ryzyka dla prac: Murowanie ścianek działowych

34 34 Zagrożenie Skutek/ciężkość następstw Prawdopodobie ństwo Poziom ryzyka Środki profilaktyczne Stan techniczny powierzchni, przeszkody na drodze Upadek na tym samym poziomie, złamania kończyn/ mała szkodliwość wysoce prawdopodobne Średnie Odpowiednie obuwie robocze, uporządkowanie stanowiska, zachowanie uwagi Położenie stanowiska pracy w stosunku do poziomu odniesienia (praca na wysokości) Upadek na niższy poziom, kalectwo, śmierć/ duża szkodliwość wysoce prawdopodobne Duże Właściwa konstrukcja rusztowania, odpowiednia organizacja pracy, odpowiednie obuwie robocze oraz hełm Substancje chemiczne Np. drażniące, parzące w przypadku zidentyfikowania czynnika, konieczna analiza z wykorzystaniem metod (np. uproszczonej przedstawionej na slajdzie 20 lub innej) Ostrza, ostre krawędzie, chropowatość, szorstkość Skaleczenie/mała szkodliwość wysoce prawdopodobne ŚrednieRękawice ochronne

35 35 UWAGA! W przypadku czynników chemicznych, należy dodatkowo spełnić wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych

36 36 Przykład – stolarnia Prace stolarskie – prace przy pilarce tarczowej do cięcia wzdłużnego Opis stanowiska pracy Pracownik wykonuje prace polegające na obrabianiu elementów z drewna twardego (dębu i buku) wykorzystując pilarkę tarczową do cięcia wzdłużnego. Ponadto, pełni funkcję magazyniera na placu odbioru materiału. Praca wykonywana jest w pozycji stojącej przez większą część zmiany roboczej. Materiał do obróbki i po obróbce jest transportowany przez pomocnika. Stosowane materiały i środki pracy Pilarka tarczowa do cięcia wzdłużnego – brak osłony tarczy piły nad stołem, występuje osłona tarczy piły pod stołem, brak klina rozszczepiającego, brak odciągu Zdarzenia wykryte w czasie dotychczasowej pracy – wypadki i choroby zawodowe Amputacja kciuka podczas obsługi pilarki tarczowe – 1 zdarzenie w ciągu 3 lat Uderzenia pochodzące od odrzuconego materiału (pilarka tarczowa) – 3 zdarzenia w ciągu 3 lat Wykonywane zadania: Przycinanie desek na pilarce tarczowej (4 godziny) Odbiór przywiezionego materiału do obróbki – kontrola wzrokowa dostawy oraz uzupełnienie dokumentacji (3 godziny)

37 37 Przykład oceny ryzyka dla prac przy pilarce tarczowej do cięcia wzdłużnego Przykład - stolarnia

38 38 Zagrożenie Skutek/ciężkość następstw Prawdopodo bieństwo Poziom ryzyka Środki profilaktyczne Praca w pozycji stojącej skutkująca wymuszoną pozycją ciała Zalecana jest dalsza analiza z wykorzystaniem metod określających obciążenie w szczególności kończyn górnych i dolnych Nadmierny hałas (wartość zmierzona na stanowisku pracy wynosi 89 dB (A) – biorąc pod uwagę fakt, że praca jest wykonywana przez 4 godziny przy maszynie, L EX,8h = 86 dB) Analiza z wykorzystaniem algorytmu (slajd 21) Ryzyko zawodowe duże Np. zapewnienie właściwego stanu technicznego maszyny, sprawdzenie i dostosowanie prędkości obrotowej narzędzia do obrabianego materiału, właściwie dobrane ochronniki słuchu – SOI, ograniczenie czasu ekspozycji Wirujące elementy maszyny (nieosłonięta tarcza) Amputacje rąk, palców, skaleczenia/duża szkodliwość Prawdopodob ne Duże Zamontowanie niezbędnych osłon na maszynie Zagrożenie uderzeniem przez odrzucone elementy Urazy rąk i innych części ciała/ średnia szkodliwość Wysoce prawdopodob ne Duże Zamontowanie klina rozszczepiającego, właściwe miejsce ustawienia pracownika – nie na linii cięcia Zapylenie pyłem drewna twardego - rakotwórczego Konieczne jest wykonanie pomiarów czynnika szkodliwego – pyłu rakotwórczego (szczególnie ze względu na brak odciągu)

39 39 Dodatkowo rozważyć można np. zagadnienia dotyczące posadowienia maszyny, doboru prędkości narzędzi skrawających. UWAGA! W przypadku czynnika, jakim jest hałas, należy dodatkowo spełnić wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne

40 40 Prace wykrawania elementów z arkusza blachy Opis stanowiska pracy Pracownik obsługuje prasę mimośrodową. Praca polega na podawaniu ręcznym arkusza blachy stalowej (o wym. np. 450x250x2 mm) ze stosu ułożonego na palecie ustawionej obok wykrojnika. Następnie, po wykrojeniu elementu, operator unosi i spycha wycięty element oraz odpad, które są układane w oddzielnych pojemnikach na palecie. Transport palet następuje z wykorzystaniem wózka widłowego. Prasa znajduje się na hali pras. Konstrukcja wykrojnika jest otwarta. Prasa wyposażona jest w włączniki zapewniające dwuręczne sterowanie. Stosowane materiały i środki pracy Arkusze blachy o wym. j.w. Prasa mimośrodowa o otwartej konstrukcji wykrojnika (włączniki zapewniające dwuręczne sterowanie) Zdarzenia wykryte w czasie dotychczasowej pracy – wypadki i choroby zawodowe Brak zdarzeń przy wskazanych pracach (zakład funkcjonuje od roku) Wykonywane zadania: Wykrawanie elementów z arkusza blachy wym. 450x250x2 mm przez całą zmianę roboczą Przykład – zakład produkujący artykuły metalowe

41 41 Przykład oceny ryzyka dla prac: obsługa prasy mimośrodowej (wykrawanie elementów z arkusza blachy) Przykład – zakład produkujący artykuły metalowe

42 42 Zagrożenie Skutek/ciężkość następstw Prawdopodobieństwo Poziom ryzyka Środki profilaktyczne Stan techniczny powierzchni, przeszkody na drodze Upadek na tym samym poziomie, złamania kończyn/ Mała szkodliwość PrawdopodobneMałe Zachowanie uwagi, odpowiednie obuwie robocze, uporządkowanie stanowiska pracy Poruszające się środki transportowe (wózki widłowe) Urazy w wyniku potrącenia/ średnia szkodliwość Mało prawdopodobneMałe Przestrzeganie instrukcji dotyczącej transportu, wzmożona uwaga Nadmierny hałas (równoważny poziom hałasu wynosi L EX,8h = 90 dB) Analiza z wykorzystaniem algorytmu (slajd 21) Ryzyko zawodowe duże Np. zautomatyzowanie procesu; jeśli nie jest możliwe, to zastosowanie obudowy dźwiękochłonno-izolacyjnej wykrojnika lub/i pola operacyjnego, itp., doraźnie – właściwie dobrane ochronniki słuchu, ograniczenie czasu ekspozycji Ostre krawędzie, (arkusz blachy) Skaleczenie, rany cięte/mała szkodliwość Wysoce prawdopodobneŚrednieRękawice ochronne, uchwyty, haki Możliwość pochwycenia przez pracujący wykrojnik Zmiażdżenie, amputacja rąk/ duża szkodliwość Mało prawdopodobneŚrednieBezwzględne przestrzeganie instrukcji dwuręcznego załączania maszyny

43 43 Ocenie należy poddać również pozycję przy pracy przy wykorzystaniu wybranych metod wskazanych na slajdzie 22. UWAGA! W przypadku czynnika, jakim jest hałas, należy dodatkowo spełnić wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne

44 44 Wykaz istotnych przepisów prawnych dotyczących oceny ryzyka zawodowego Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 86) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.)

45 45 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Ocena ryzyka zawodowego to proste!. 2 Wprowadzenie 1. Ryzyko zawodowe – narzędzie do poprawy warunków pracy a)Kodeks pracy: 1991 r. - art. 215 1996 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google