Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych"— Zapis prezentacji:

1 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych
CEL i KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW W RAMACH KONKURSU POIG nr 2.3/1/2013/POIG Słupsk, r Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku

2 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działania 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki CEL KONKURSU - wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do zapewnienia środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie jednostkom mającym siedzibę w Polsce łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi.

3 Uzasadnienie do celu 2.3 POIG - Konkurs 2.3/1/2013/POIG
Informatyzacja nauki i tworzenie zasobów cyfrowych = jest podstawą budowy w kraju społeczeństwa informacyjnego oraz wdrażania nowych rozwiązań w gospodarce, administracji publicznej, edukacji, itp. Rośnie zapotrzebowanie środowisk naukowych na zaawansowane usługi i aplikacje informatyczne oraz zasoby naukowe w postaci cyfrowej Dostęp do nowoczesnej infrastruktury komputerowej = oznacza prowadzenie badań odpowiadających normom światowym

4 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych
Projekt musi być zgodny z celami PO IG: 1. Cel główny PO IG - rozwój gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa 2. cele szczegółowe m.in.: a) wzrost konkurencyjności polskiej nauki b) zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym

5 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych
INNE podstawowe kryteria dostępu: 1. ponadregionalność w budowie i/lub w wykorzystaniu zaawansowanej infrastr informat. 2. innowacyjność rozwiązań na rzecz środowiska naukowego 3. integracja z już istniejącymi aplikacjami/ bazami danych/mniejszymi ośrodkami naukowymi 4. wykazanie, że Wnioskodawca będzie miał środki finansowe na min. 5 lat prowadzenia badań i utrzymania rezultatów projektu

6 Projekty preferowane W ramach konkursu preferowane są kierunki badań naukowych zgodne z Krajowym Programem Badań, w szczególności: nowe technologie w zakresie energetyki (zmierzające do przejścia przez krajowy sektor energetyczny transformacji w system zrównoważony niskoemisyjny, przyjazny środowisku, wykorzystujący zróżnicowane surowce energetyczne, z jednoczesnym wzrostem efektywności energetycznej); choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna; zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne; nowoczesne technologie materiałowe; środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo.

7 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA Narodowe Centrum Badań i Rozwoju TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW maj czerwiec 2013 r. POZIOM I WYSOKOŚĆ WSPARCIA 100% kosztów kwalifikowanych Projektu MINIMALNA / MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU - nie została ustalona / nie może przekroczyć 50 mln euro Dokumentacja konkursowa dopuszcza zaliczki jako formę dofinansowania

8 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych
TYPY PROJEKTÓW: 1. Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki (w tym - zakup sprzętu z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informatycznych; rozwój zaawansowanej infrastruktury sieciowej). 2. Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej (w tym tworzenie bazy danych wyników badań, publikacji naukowych, etc.). 3. Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych.

9 Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych
Koszty kwalifikowane obejmują m.in.: 1. Cross-financing – max 10% k. kwalifikowanych projektu (szkolenia – rozwój, eksploatacja, zarządzanie infrastrukturą IT ) 2. zakup robót i materiałów budowlanych – max 10% kosztów kwalifikowanych projektu 3. możliwość zakupu certyfikatu istotnego dla podniesienia konkurencyjności laboratorium badawczego - max 5 % kosztów kwalifikowanych projektu

10 KRYTERIA OCENY WNIOSKU:
Konkurs 2.3/1/2013/POIG KRYTERIA OCENY WNIOSKU: 1. Kryteria formalne (13 kryteriów) 2. Kryteria merytoryczne dostępu (7 kryteriów) 3. Kryteria merytoryczne punktowane (8 kryteriów) Ocena pozytywna wniosku o dofinansowanie to spełnienie wszystkich kryteriów: a) formalnych i b) kryteriów merytorycznych dostępu oraz uzyskanie w ocenie merytorycznej według kryteriów punktowanych MIN. 51 punktów na 100 możliwych.

11 KRYTERIA FORMALNE obejmują m.in. :
Konkurs 2.3/1/2013/POIG KRYTERIA FORMALNE obejmują m.in. : 1. kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania wniosek wraz z załącznikami, którymi są m.in.: a) Studium wykonalności (wniosek bez Studium „będzie odrzucony bez możliwości uzupełnienia”) b) dla projektów typu „zaprojektuj i wybuduj” - Program funkcjonalno użytkowy obiektu c) właściwy formularz w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 2. projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006

12 KRYTERIA MERYTORYCZNE DOSTĘPU:
Konkurs 2.3/1/2013/POIG KRYTERIA MERYTORYCZNE DOSTĘPU: 1. Zgodność z celami PO IG i opisem działania w Szczegółowym opisie priorytetów Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w PO IG a działania określone we wniosku pokrywają się z celami określonymi w Szczegółowym opisie Priorytetów POIG. 2. Inwestycja ma charakter ponadregionalny. Ponadregionalny i ogólnokrajowy charakter inwestycji oznacza, że przedmiot Projektu (infrastruktura, bazy danych, usługi teleinformatyczne, aplikacje itp.) będą: a) budowane (tworzone) przez konsorcjum podmiotów z więcej niż jednego regionu i/lub b) wykorzystywane przez podmioty (użytkowników, jednostki naukowe itp.) z kilku regionów.

13 K konkurs 2.3/1/2013/POIG KRYTERIA MERYTORYCZNE DOSTĘPU:
5. Harmonogram projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia Harmonogram Projektu zapewnia realistyczną i prawidłową realizację przedsięwzięcia umożliwiającą terminowe wykonanie zaplanowanych w nim zadań. Oznacza to, że powinien on być spójny z opisem Projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie i w Studium wykonalności. (ZAKOŃCZENIE PROJEKTU- max do 30.XI.2015 r.) 6. Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia projektu Wnioskodawca musi wykazać, że będzie w stanie zapewnić środki na finansowanie działań związanych z utrzymaniem rezultatów projektu w okresie minimum 5 lat od zakończenia projektu. 7. Wskaźniki produktu i rezultatu są: adekwatne dla danego rodzaju projektu, a ich wielkości odzwierciedlają założone cele projektu Wskaźniki powinny odpowiadać specyfice Projektu ( zgodne z katalogiem wskaźników obligatoryjnych i fakultatywnych) , a docelowe wartości wskaźników powinny być realistyczne oraz zgodne z założonymi celami projektu – rodzaj wsk wg przekazanej kopii z dokumentacji konkursowej

14 KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWANE :
Konkurs 2.3/1/2013/POIG KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWANE : 1. Poziom posiadanego doświadczenia, wystarczającego do przeprowadzenia projektu (0-10 pkt.) Ocenie będzie podlegać potencjał organizacyjno-instytucjonalny Wnioskodawcy (oraz jeśli dotyczy członka konsorcjum/sieci/grupy) pod kątem dotychczasowego doświadczenia w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych o podobnym charakterze. Potencjał organizacyjny i ludzki, umożliwiający przeprowadzenie projektu (0-10 pkt.) W przedmiotowym kryterium oceniana jest adekwatność posiadanych przez Wnioskodawcę zasobów ludzkich oraz organizacyjnych (infrastruktura i wyposażenie) niezbędnych do realizacji Projektu. Punkty w ramach kryterium może uzyskać Projekt, jeżeli Wnioskodawca wykazał, że dysponuje zasobami rzeczowymi i kadrowymi, które zapewnią merytoryczną i terminową realizację Projektu.

15 K konkurs 2.3/1/2013/POIG KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWANE :
3. Stopień dotychczasowego wykorzystania usług ICT, infrastruktury sieciowej lub specjalizowanej dla potrzeb badań naukowych i prac rozwojowych (0-10 pkt.) Weryfikacji będzie podlegać obecnie funkcjonująca infrastruktura informatyczna Wnioskodawcy, wykorzystywana głównie na potrzeby ośrodków naukowych i która łączy uczelnie oraz zapewnia dostęp do zasobów nauki, a także udostępnia zaawansowane oprogramowanie na potrzeby badań naukowych. Wsparciem nie mogą być objęte projekty polegające w dużej części na zakupie komputerów (podstawowych stacji roboczych, komputerów przenośnych), komputerowych urządzeń peryferyjnych (np. drukarki, skanery), oprogramowania, modernizacji (wymianie) drobnych urządzeń sieciowych bądź ich elementów, zakupie narzędzi do budowy bądź konserwacji utrzymania sieci oraz projekty polegające w dużej części na zakupie programów i aplikacji wspierających działalność pozabadawczą jednostek naukowych np. programy księgowe czy kancelaryjne.

16 K konkurs 2.3/1/2013/POIG KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWANE :
4. Zakres współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami (0- 8 pkt.) Potencjał naukowy podmiotu oraz dotychczasowe zaangażowanie we współpracę z innymi zagranicznymi jednostkami naukowymi, w tym zaangażowanie we współpracę poprzez sformalizowane porozumienia (konsorcja, sieci naukowe) – max 5 pkt. Dotychczasowa współpraca i dostępność infrastruktury naukowej dla przedsiębiorców oraz ewentualne wyniki współpracy naukowej z podmiotami gospodarczymi - max 3 pkt. 5. Znaczenie projektu dla rozwoju dziedzin nauki uznanych za priorytetowe w polityce naukowej państwa (0- 8 pkt.) Realizowana inwestycja musi (!) pozostać zgodna z założeniami określonymi w Programie Rozwoju Infrastruktury Informatycznej Nauki na lata a preferowana będzie jeśli uwzględni pierwsze 5 priorytetowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych ujętych w Krajowym Programie Badań

17 K konkurs 2.3/1/2013/POIG KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWANE :
6. Zasięg wykorzystania rezultatów projektu (ogólnokrajowy, środowiskowy) oraz przewidywany okres użytkowania (0- 17 pkt.) Wnioskodawca powinien przedstawić realne prognozy i analizy określające znaczenie inwestycji dla jak najszerszej grupy odbiorców. Premiowane będzie rozwijanie rozwiązań pozwalających na współdzielenie w sieci zasobów rozproszonych geograficznie i ich integrację. Oceniana będzie docelowa skala wykorzystania infrastruktury uwzględniająca szacowaną liczbę odbiorców ostatecznych a także możliwie szerokie zróżnicowanie potencjalnej grupy użytkowników (środowisko naukowe, środowisko przedsiębiorców, zróżnicowane grupy społeczne).

18 K konkurs 2.3/1/2013/POIG KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWANE :
7. Planowany zakres wykorzystania efektów realizacji projektu po jego zakończeniu dla potrzeb badań naukowych lub prac rozwojowych w szczególności ukierunkowanych na zastosowanie w gospodarce (0- 30 pkt.) Wnioskodawca powinien szczegółowo opisać planowany zakres wykorzystania infrastruktury informatycznej powstałej w rezultacie projektu na potrzeby badań naukowych lub prac rozwojowych. W dokumentacji aplikacyjnej należy opisać zasady dostępu (korzystania) z infrastruktury, oprogramowania lub baz danych, będących efektem realizacji Projektu, dla innych podmiotów (jednostek naukowych, przedsiębiorców) w celu realizacji badań naukowych, w szczególności badań multidyscyplinarnych), oraz badań ukierunkowanych na zastosowanie w gospodarce, realizowanych na rzecz przedsiębiorców.

19 K konkurs 2.3/1/2013/POIG KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWANE :
8. Znaczenie przewidzianych do realizacji prac lub zadań dla rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki i techniki (0-7 pkt.) Wnioskodawca powinien przedstawić realne prognozy i analizy określające znaczenie wykorzystania infrastruktury informatycznej nauki wytworzonej w efekcie realizacji Projektu dla rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki i techniki. Wnioskodawca powinien wskazać także, jakie nowe elementy wniesie Projekt do współpracy międzynarodowej w stosunku do możliwości istniejących i funkcjonujących już rozwiązań.

20 Konkurs 2.3/1/2013/POIG PODSTAWOWE ZAŁĄCZNIKI do wniosku o dofinansowanie wymagane od Wnioskodawcy: - Studium Wykonalności - Harmonogram rzeczowo-finansowy wg zadań. - Harmonogram realizacji Projektu na lata - stosowna dla projektu procedura środowiskowa (Ocena Oddziaływania przedsięwzięcia na Środowisko; Natura 2000; Karta Informacyjna przedsięwzięcia)

21 Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Konkurs 2
Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Konkurs 2.3/1/2013/POIG ul. Arciszewskiego 22 a Słupsk Wydział Filologiczno-Historyczny pokój nr 31 i nr 10 Tel./Fax.: , Kierownik Biura FZ - Barbara Podruczna-Mocarska Specjalista ds. FZ – Anna Deryło Specjalista ds. FZ - Robert Żyła Specjalista ds. FZ – Magdalena Blazer

22 Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Konkurs 2
Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Konkurs 2.3/1/2013/POIG Dziękuję za uwagę Barbara Podruczna – Mocarska Kierownik Biura ds. Funduszy Zewnętrznych


Pobierz ppt "Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google