Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego."— Zapis prezentacji:

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) Tekst podstawy dla gimnazjum dostępny na stronie w dziale Prawo oświatowe – Akty prawne obowiązujące (załącznik nr 4 do rozporządzenia – plik pdf)

2 Cele kształcenia ogólnego na I i II etapie edukacyjnym Najważniejsze zmiany – na co zwrócić uwagę?

3 Cele kształcenia ogólnego na I i II etapie edukacyjnym 1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów; 2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

4 Umiejętności 1) czytanie; 2) myślenie matematyczne; 3) myślenie naukowe; 4) umiejętność komunikowania się, zarówno w mowie, jak i w piśmie; 5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi; 6) umiejętność uczenia się; 7) umiejętność pracy zespołowej.

5 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna realizowana w formie kształcenia zintegrowanego, obejmująca: 1) edukację polonistyczną; 2) język obcy nowożytny; 3) edukację plastyczną; 4) edukację społeczną; 5) edukację przyrodniczą; 6) edukację matematyczną; 7) zajęcia komputerowe; 8) zajęcia techniczne; 9) wychowanie fizyczne; 10) etykę.

6 Ważne! Na I etapie kształcenia określono minimalną liczbę godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej z edukacji plastycznej, muzycznej, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i języka obcego.

7 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV-VI szkoły podstawowej, podczas którego realizowane są następujące przedmioty: 1) język polski; 2) język obcy nowożytny; 3) muzyka; 4) plastyka; 5) historia i społeczeństwo; 6) przyroda; 7) matematyka; 8) zajęcia komputerowe; 9) zajęcia techniczne; 10) wychowanie fizyczne; 11) wychowanie do życia w rodzinie; 12) etyka; 13) język mniejszości narodowej lub etnicznej; 14) język regionalny – język kaszubski.

8 Cele kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym Najważniejsze zmiany – na co zwrócić uwagę?

9 1) Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk; 2) Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 3) Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Cele kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym

10 Umiejętności 1.Czytanie; 2.Myślenie matematyczne; 3.Myślenie naukowe; 4.Umiejętność komunikowania się, zarówno w mowie, jak i w piśmie; 5.Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno -komunikacyjnymi; 6.Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7.Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8.Umiejętność pracy zespołowej.

11 Łącznie III i IV etap edukacyjny zapewniają wspólny i jednakowy dla wszystkich zasób wiedzy w zakresie podstawowym. Na IV etapie edukacyjnym możliwe jest ponadto kształcenie w zakresie rozszerzonym o istotnie szerszych wymaganiach w stosunku do zakresu podstawowego. Ważne!

12 Podstawa programowa została przeliczona na 30-tygodniowe lata szkolne !!!

13 Zadania na dziś!!! Nauczyciele poszczególnych zajęć winni się zebrać i wspólnie rozpisać treści nowej podstawy programowej uwzględniając ilość godzin przeznaczonych na zajęcia, które zostały uwzględnione w projekcie ramowych planów nauczania. Przygotować narzędzia do diagnozy biegłości językowej uczniów przy kwalifikowaniu do grup zaawansowania.

14 Dział z podstawy programowej Szczegółowe treści nauczania wynikające z podstawy programowej Planowana liczba godzin do realizacji Uwagi Razem (wynikających z ramowego planu nauczania)

15 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Najważniejsze zmiany

16 1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych o charakterze dydaktyczno- wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów, bloków przedmiotowych, realizacja modułów, kształcenie zintegrowane (edukacja wczesnoszkolna) lub realizacja ścieżek edukacyjnych oraz zajęć w profilu, 2) zajęć z religii/etyki, 3) godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, 4) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 5) zajęć socjoterapeutycznych organizowanych dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Ramowy plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych dla odpowiednich okresów nauczania o wyróżnionych celach, stanowiących całość dydaktyczną, zwanych dalej etapami edukacyjnymi (…):

17 Godziny do dyspozycji dyrektora przeznaczone są na: a) realizację zajęć, o których mowa w ust. 5 rozporządzenia b) realizacje zajęć, o których mowa w ust. 5a rozporządzenia

18 a) godziny do dyspozycji dyrektora na realizację zajęć, o których mowa w ust. 5 rozporządzenia mogą być przeznaczone na: - okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, - realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, a w przypadku klas, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego - także na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego, języka mniejszości narodowej, - realizację ścieżek edukacyjnych, - zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb, w tym zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i zajęć ruchowych o charakterze korekcyjnym

19 b) godziny do dyspozycji dyrektora na realizację zajęć, o których mowa w ust. 5a rozporządzenia mogą być przeznaczone na realizację: 1) zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce, 2) zajęć rozwijających zainteresowania uczniów - w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.5)).

20 Tygodniowe limity godzin w klasach I-III szkoły podstawowej, w których realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia – 24 godzin, w każdej klasie gimnazjum, z wyjątkiem oddziałów dwujęzycznych, w którym realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjum określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia – 33 godzin w oddziałach dwujęzycznych gimnazjum, w którym realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjum określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia– 35 godzin,

21 Obowiązkowy podział na grupy 1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki i technologii informacyjnej 2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, 3) na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, 4) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie lub w profilu kształcenia ogólnozawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych 5) w przypadku realizacji w kształceniu zawodowym modułów, 6) na zajęciach praktycznej nauki zawodu, 7) na zajęciach wychowania do życia w rodzinie.

22 Obowiązkowy podział na grupy Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych. W zasadniczej szkole zawodowej, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. W klasach IV – VI szkoły podstawowej i w gimnazjum zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

23 Ramowe plany nauczania dla szkół podstawowych na I etapie kształcenia Lp.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania 1Edukacja wczesnoszkolna 60 2 Alternatywne metody komunikacji (dotyczy szkół specjalnych dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem) 6 Religia/Etyka 6 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły: 1) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1, 2 i 5 rozporządzenia 2) godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 a rozporządzenia 3X3X Zajęcia rewalidacyjne ((dotyczy szkół specjalnych dla uczniów niepełnosprawnych w normie intelektualnej, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem) 30

24 Ramowe plany nauczania dla szkół podstawowych na I etapie kształcenia 190 godzin języka obcego nowożytnego 95 godzin edukacji muzycznej 95 godzin edukacji plastycznej 95 godzin zajęć komputerowych 290 godzin wychowania fizycznego

25 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM Lp.Obowiązkowe zajęcia edukacyjneLiczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania 1Język polski 88 2Język obcy nowożytny 3Drugi język obcy nowożytny 4Muzyka 5Plastyka 6Historia 7Wiedza o społeczeństwie 8Geografia 9Biologia 10Chemia 11Fizyka 12Matematyka 13Informatyka 14Wychowanie fizyczne 15Edukacja dla bezpieczeństwa 16Zajęcia artystyczne 17Zajęcia techniczne 18Godziny z wychowawcą 19Alternatywne metody komunikacji 6 Religia/Etyka 6 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły: 1)godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1, 2 i 5 rozporządzenia 2)godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 us. 5a rozporządzenia 3X3X

26 Ramowy plan nauczania dla gimnazjum 450 godzin języka polskiego, 450 godzin z dwóch języków obcych nowożytnych (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy te języki), 30 godzin muzyki, 30 godzin plastyki, 190 godzin historii, 65 godzin wiedzy o społeczeństwie, 130 godzin geografii, 130 godzin biologii, 130 godzin chemii, 130 godzin fizyki, 385 godzin matematyki, 65 godzin informatyki, 385 godzin wychowania fizycznego, w tym 30 godzin edukacji zdrowotnej, 30 godzin edukacji dla bezpieczeństwa, 60 godzin zajęć artystycznych, 60 godzin zajęć technicznych, 95 godzin z wychowawcą.

27 Ramowe plany nauczania dla szkół podstawowych i gimnazjów Minimalna ogólna liczba godzin przeznaczona na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne została obliczona na 30 – tygodniowe lata szkolne. W każdym roku szkolnym jest tygodni nauki.

28 Nowe przedmioty/zajęcia w gimnazjum nauczanie drugiego języka obcego nowożytnego, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia artystyczne i zajęcia techniczne, zajęcia edukacji zdrowotnej.

29 Przykłady ramowych planów nauczania Materiały wypracowane na szkoleniu centralnym w Jachrance r.

30 Przykład ramówki w szkole podstawowej Zajęcia edukacyjneKl 1Kl 2Kl 3razem uwagi Edukacja wczesnoszkolna18 54 Język obcy2226 religia2226 Godziny do dyspozycji dyrektora - godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1, 2 i 5 rozporządzenia 1113 Program własny szkoły (ekologia, zdrowie, region) Godziny do dyspozycji dyrektora - godziny przeznaczone na realizację zajęć, o których mowa w § 2 ust. 5 a rozporządzenia 1113 zajęcia wyrównawcze, praca z uczniem zdolnym, opieka świetlicowa)

31 Przykład ramówki w szkole podstawowej Edukacja wczesnoszkolna plastyka0011 Zajęcia prowadzone przez specjalistów drugiego etapu edukacyjnego muzyka0011 Zajęcia prowadzone przez specjalistów drugiego etapu edukacyjnego Zajęcia komputerowe0011 Zajęcia prowadzone przez specjalistów drugiego etapu edukacyjnego Język obcy2226 religia2226 Godziny do dyspozycji dyrektora ( § 2 ust. 5) 1113 Program własny szkoły (ekologia, zdrowie, region) Godziny do dyspozycji dyrektora (§ 2 ust. 5a) 1225 zajęcia wyrównawcze, praca z uczniem zdolnym, opieka świetlicowa)

32 Przykład ramówki w szkole podstawowej Edukacja wczesnoszkolna18 54 Plastyka, muzyka, zajęcia komputerowe 1113 Zajęcia organizowane równocześnie, nauczyciele specjaliści pozostają do dyspozycji dzieci w zależności od ich zainteresowań w jednym czasie – w pierwszych latach wprowadzania zadbać by organ prowadzący dodał godziny, jeśli nie to należy ograniczyć do 1/3 godziny) Język obcy2226 religia2226 Godziny do dyspozycji dyrektora (§ 2 ust. 5) 0000 Godziny do dyspozycji dyrektora (§ 2 ust. 5a) 1225 zajęcia wyrównawcze, praca z uczniem zdolnym, opieka świetlicowa)

33 Przykład ramówki w gimnazjum Przedmiot1g.dyr.2 3 Suma Łącznie * godz. w 3 letnim cyklu (33 tygodnie) Język polski Język obcy nowożytny Drugi język obcy nowożytny Muzyka0, Plastyka0, Historia Wiedza o społeczeństwie11266 Geografia Biologia Chemia Fizyka Matematyka Informatyka11266 Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa1133 Zajęcia artystyczne11266 Zajęcia techniczne11266 Godziny z wychowawcą Wych. do życia w rodzinie0,50 1,549,50 Godz. do dyspozycji dyr.1,50 ** 1,549,50 Religia/ Etyka tygodniowo320,5330,5292,

34 Przykład ramówki w gimnazjum KLASA IKLASA IIKLASA IIIŁĄC ZNI E PRZEDMIOT US. LICZ. GOD Z. PDRAZ EM PD PD W 3 CY KLU 33 tygo dnie ppgodz art. 42 J. POLSKI J. POLSKI J. ANGIELSKI (godz. dyr.) J. ANGIELSKI (godz. dyr.) J. NIEMIECKI/FRANCUSKI J. NIEMKI/FRANC HISTORIA HISTORIA WIEDZIA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZIA O SPOŁECZEŃST WIE 724 MATEMATYKA MATEMATYKA FIZYKA FIZYKA 1448 CHEMIA CHEMIA 1448 BIOLOGIA BIOLOGIA 1448 GEOGRAFIA GEOGRAFIA 1448 PLASTYKA PLASTYKA 362 MUZYKA MUZYKA 362 ed. dla bezpieczeństwa edukacja dla bezpieczeństwa 362 zajęcia artystyczne zajęcia artystyczne 724 zajęcia techniczne zajęcia techniczne 724 INFORMATYKA INFORMATYKA 724 WYCHOWANIE FIZYCZNE WYCHOWANIE FIZYCZNE GODZINA WYCH GODz.WYCHOW AWCZA 1086 dyrektorskie000,5 17 PDŻWR1,50,5 1,542 RELIGIA RELIGIA , ,50 31,

35 Przykład ramówki w gimnazjum Lp.Zajęcia edukacyjneKlasa IKlasa IIKlasa IIIRazemUwagi 1.Język polski Język obcy – Język obcy – Muzyka0,5 1Należy pomyśleć, aby zajęcia nie były realizowane w systemie klasowo-lekcyjnym Podstawa może być realizowana w innym systemie 5.Plastyka0,5 1j.w 6.Blok – historia i wiedza o społeczeństwie 1,53,538realizowany przez jednego nauczyciela lub rozplanowany w planie rocznym 7.Blok przyrodniczy- geografia, biologia, chemia, fizyka 46616Inna organizacja pracy dostosowana do kwalifikacji nauczycieli, tematyczna w danym dniu, rozplanowanie roczne. 8Warsztaty przyrodnicze (z godzin dyrektorskich) 0,5 1,5W każdym roku realizowane w II semestrze wyjazdowe lub w specjalistycznych pracowniach (licea, wyższe uczelnie) 9.Matematyka Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa11 13.Zajęcia artystyczne10,5 2Rozliczenie godzin ustalone w statucie szkoły,w wso. Dzieci mogą zajęcia zrealizować nawet w ciągu roku. Rozliczenie 3-letnie 14.Zajęcia techniczne0,51 2Uwagi j.w. 15.Godziny z wychowawcą Razem27,530,531,589,5 17.Religia W d ż0,5 1,5

36 Roczny plan nauczania uwzględniający pracę metodą projektów Wrzesi eń 4 tygodni e dyd. Październik 4 tyg. dyd. Listopa d 4 tyg, dyd. Grudzień 2 tyg. dyd. Stycze ń 3 tyg. dyd. Luty 3 tyg. dyd. Marzec 4 tyg. dyd. Kwieci eń 3 tyg. dyd. Maj 4 tyg. dyd. Czerwi ec 3 tyg. dyd. Uwagi Ia1 dzień Ślubowan ie uczniów klas I wydarzeni em dla nas wszystkic h 3 dni – projekt regional ny Święta u nas 3 Dni z Patrone m szkoły Max. 3 dni Poznaje my Polskę – jej walory i zasoby (projekt badawcz y, czas na wycieczk i szkolne ) Ib Ic IIa IIb IIc IIIa IIIb IIIc IIId

37 Ważne! Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za zgodne z prawem wykorzystanie i rozdysponowanie godzin określonych rozporządzeniem. Organ prowadzący przyznaje szkole środki finansowe zabezpieczające limity godzin określone w rozporządzeniu.

38 Życzymy powodzenia


Pobierz ppt "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google