Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mobilności w ramach programu Comenius - Uczenie się przez całe życie w roku 2011 Joanna Sobotnik Kuratorium Oświaty w Katowicach grudzień 2010 Joanna Sobotnik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mobilności w ramach programu Comenius - Uczenie się przez całe życie w roku 2011 Joanna Sobotnik Kuratorium Oświaty w Katowicach grudzień 2010 Joanna Sobotnik."— Zapis prezentacji:

1 mobilności w ramach programu Comenius - Uczenie się przez całe życie w roku 2011 Joanna Sobotnik Kuratorium Oświaty w Katowicach grudzień 2010 Joanna Sobotnik Kuratorium Oświaty w Katowicach grudzień 2010

2 Cele programu - doskonalenie zawodowe nauczycieli, znających język obcy, nauczających różnych przedmiotów poprzez udział w kursach, konferencjach, stażach zagranicznych

3 Wymagania wobec kandydatów -staż pracy kandydata w momencie wyjazdu nie krótszy, niż dwa lata -okres karencji pomiędzy wzięciem udziału w dwóch kolejnych formach doskonalenia za granicą - dwa lata - od momentu powrotu z jednej do momentu wyjazdu na kolejną - niezbędny warunek uczestnictwa - znajomość języka roboczego na poziomie B2

4 uprawnione instytucje -przedszkole -szkoła podstawowa -gimnazjum lub liceum ogólnokształcące -szkoła ponadgimnazjalna o profilu zawodowym lub technicznym -szkoła integracyjna lub dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych -zakład kształcenia nauczycieli* -ośrodek doskonalenia nauczycieli -organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę -instytucja zarządzająca systemem edukacji

5 Formy doskonalenia KURSY TEMATYCZNE KURSY JĘZYKOWO- METODYCZNE KURSY JĘZYKOWE JOB SHADOWING SEMINARIA KONFERENCJE

6 Charakterystyka kursów 1. Kursy tematyczne - MINIMUM 5 DNI ZAJĘĆ -WYBRANE Z KATALOGU KURSÓW PROGRAMU COMENIUS-GRUNDTWIG: http://comcdb.programkontoret.se/ http://comcdb.programkontoret.se/ -organizowane we wszystkich krajach, uczestniczących w programie kursy przedmiotowe kursy przekrojowe – edukacja europejska, edukacja międzykulturowa, praca z uczniem niepełnosprawnym, ICT

7 uprawnione osoby - kursy tematyczne - nauczyciele - dyrektorzy szkół i kadra zarządzająca szkołą - wizytatorzy lub osoby wykonujące zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego - pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli - nauczyciele pracujący z uczniami zagrożonymi patologiami np. mediatorzy i wychowawcy dzieci ulicy - kadra uczestnicząca w edukacji międzykulturowej, pracująca z pracownikami migrującymi i osobami przemieszczającymi się lub z ich dziećmi - kadra pracująca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, - psychologowie szkolni i doradcy ds. zawodu

8 Charakterystyka kursów – 2 Kursy językowo- metodyczne: minimum 10 dni zajęć program obejmujący elementy metodyki miejsce kursu - kraj, w którym językiem urzędowym jest język, będący przedmiotem doskonalenia

9 uprawnione osoby - kursy językowo-metodyczne - wykwalifikowany i czynny nauczyciel jednego z oficjalnych języków UE zatrudniony w szkole, - nauczyciel kształcący nauczycieli języków obcych - nauczyciel przekwalifikowujący się w celu nauczania języka obcego, - nauczyciel szkoły podstawowej lub przedszkola, względem którego wymaga się (lub będzie wymagać) by prowadził nauczanie języka obcego, - nauczyciel prowadzący nauczanie przedmiotu w języku obcym, - wizytator lub doradca metodyczny ds. nauczania języka obcego w szkołach * W rozumieniu Ustawy o systemie oświaty art. 77 ust 2 z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 67 z 1996 r. poz. 329 z późn. zm.)

10 Charakterystyka kursów – 2 Kursy językowe: min. 10 dni roboczych miejsce kursu - kraj, w którym językiem urzędowym jest język będący przedmiotem doskonalenia

11 uprawnione osoby - kursy językowe - nauczyciel przedmiotu nauczanego w języku obcym, - nauczyciel przekwalifikowujący się w celu nauczania języka obcego, - nauczyciel szkoły podstawowej lub przedszkola, względem którego wymaga się (lub będzie wymagać) by prowadził nauczanie języka obcego, - osoba wykonująca zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego lub nauczyciel konsultant, realizujący zadania związane ze współpracą międzynarodową.

12 SEMINARIA i KONFERENCJE 1-5-dniowe formy doskonalenia zawodowego, organizowane przez uznane instytucje

13 JOB SHADOWING 1-4 tygodniowy staż w instytucji partnerskiej za granicą (szkole, placówce), z którą szkoła macierzysta współpracuje obecnie lub współpracowała w przeszłości - współpraca bilateralna lub w ramach programów europejskich

14 Harmonogram składania wniosków w roku 2011 Termin złożenia wnioskuTermin rozpoczęcia kursu 14 stycznia 2011(wyjazdy na kursy od 1 maja 2011 do 31 sierpnia 2011) 29 kwietnia 2011 (wyjazdy na kursy od 1 września 2011 do 31 grudnia 2011) 14 września 2011(wyjazdy na kursy od 1 stycznia 2012 do 30 kwietnia 2012)

15 kroki 1.wybór kursu 2.rezerwacja miejsca 3.przygotowanie i wysłanie do FRSE dokumentacji

16 1.wybór formy doskonalenia wybór kursu 1. Katalog Comeniusa wyszukiwarka: rodzaj kursu – dla nauczycieli języków obcych, ogólny kategoria zawodowa (nauczyciel, dyrektor...) typ szkoły/placówki język, którym włada kandydat data kursu – zgodnie z harmonogramem naboru

17 2. Kursy z wolnego rynku Nauczyciele języka angielskiego: http://www.pilgrims.co.uk/ http://www.ihnew.co.uk/ http://www.ihbath.com/ http://www.maycoll.co.uk/http://www.pilgrims.co.uk/ http://www.ihnew.co.uk/ http://www.ihbath.com/ http://www.maycoll.co.uk/ Nauczyciele języka francuskiego: http://www.diplomatie.gouv.fr/education/langue_fr/fle/index.html http://www.cavilam.com/ http://www.fle.fr/ http://www.u-grenoble3.fr/cuef/http://www.diplomatie.gouv.fr/education/langue_fr/fle/index.html http://www.cavilam.com/ http://www.fle.fr/ http://www.u-grenoble3.fr/cuef/ Nauczyciele języka niemieckiego: http://www.goethe.de/warschau Nauczyciele języka hiszpańskiego http://internacional.universia.net/index.htm http://oasext.mec.es/Sisinfprd/plsqlprd/espaniolhttp://internacional.universia.net/index.htm http://oasext.mec.es/Sisinfprd/plsqlprd/espaniol Nauczyciele języka włoskiego http://www.porta-doriente.com/ http://www.indire.it/socrates/info/public/showlist.php?startrow=25&maxrows=30 wybór kursu

18 wybór seminarium, konferencji wolny rynek

19 job shadowing porozumienie partnerskie z instytucją partnerską za granicą

20 2. rezerwacja miejsca -kontakt pocztą elektroniczną z organizatorem -sprawdzenie, czy są wolne miejsca -prośba o przesłanie wstępnej rezerwacji miejsca

21 1. wysłanie wniosku e-form w języku polskim w systemie on-line 2. wysłanie pełnej dokumentacji pocztą do FRSE: Wydruk wniosku, wypełnionego w systemie on-line - 2 egzemplarze potwierdzenie wysłania dokumentacji w systemie on-line – 2 egzemplarze rekomendacja wydana przez przełożonego / prawnego reprezentanta instytucji kandydata w języku polskim – 2 egzemplarze tymczasowa rezerwacja miejsca, uzyskana od organizatora kursu – 2 egzemplarze program kursu, zawierający informację o rzeczywistej liczbie dni trwania kursu. Informacja ta jest niezwykle ważna podczas określania należnej kwoty za utrzymanie – 2 egzemplarze zaświadczenie o znajomości języka obcego – 2 egzemplarze 3. Wymagana dokumentacja

22 3.1 wnioski elementy: - przygotowanie do kursu - motywacja, rezultaty i wpływ, europejska wartość dodana - upowszechnianie - budżet

23 wnioski - grant 4 elementy: - koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca kursu i podróży powrotnej - opłata za szkolenie/kurs rzeczywisty koszt kursu, podany przez organizatora, w przypadku odmowy podania oddzielnie ceny kursu i zakwaterowania, należy wybrać inną szkołę i inny kurs - koszty utrzymania (zakwaterowanie, wyżywienie i przejazdy lokalne) - ewentualnie środki na przygotowanie językowe

24 Obliczenie grantu rzeczywisty koszt kursu, jednak nie więcej niż 150 euro / 1 dzień kursu cena kursu udokumentowana rachunkiem przedstawionym w rozliczeniu końcowym koszty podróży finansowane podstawie udokumentowanych, uprawnionych kosztów rzeczywistych koszty utrzymania – oblicza system

25 3.2 rekomendacja stanowisko staż pracy związek tematu kursu z profilem zawodowym opinia - ocena pracy, dodatkowe zadania, sukcesy zawodowe, doskonalenie zawodowe w kraju znajomość języka obcego charakterystyka środowiska szkoły

26 3.3. rezerwacja miejsca elementy: imię i nazwisko kandydata, nazwa, miejsce i data kursu data, podpis, pieczęć lub papier firmowy forma przesłania: -fax -poczta -załącznik do poczty elektronicznej – zeskanowane pismo

27 3.4. Poświadczenie znajomości języka obcego na poziomie B2 kopia dyplomu ukończenia wydziału filologicznego uczelni wyższej, kopia certyfikatu międzynarodowego egzaminu z języka obcego, np. FCE, DELF, DELE, ZD, DAPLE, CILS zaświadczenie o ukończeniu czteroletniego kursu języka obcego (160-180h nauki rocznie) informacje o nieformalnej nauce bądź nieudokumentowanych kompetencjach w zakresie znajomości języka obcego, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami (np. wykorzystywanie języka obcego w pracy zawodowej lub praca za granicą w przeszłości)

28 -80% grantu wypłacane jest uczestnikowi na około 5 tygodni przed terminem rozpoczęcia kursu - pozostałe 20% po rozliczeniu udziału w kursie (w przypadku całkowitego wykorzystania grantu) -80% grantu wypłacane jest uczestnikowi na około 5 tygodni przed terminem rozpoczęcia kursu - pozostałe 20% po rozliczeniu udziału w kursie (w przypadku całkowitego wykorzystania grantu) Warunki finansowania

29 Zadania osoby, która otrzymała informację o przyznaniu grantu potwierdzenie udziału u organizatora kursu wypełnienie i odesłanie do FRSE umowy z danymi bankowymi dokonanie opłaty za kurs zakup biletów na przejazd

30 Dokumenty wymagane do rozliczenia stypendium faktura opłaty za kurs certyfikat ukończenia formy doskonalenia zawodowego bilety lotnicze i karty pokładowe, bilety na pociąg, autobus… sprawozdanie

31 Strona internetowa : www.comenius.org.pl www.kuratorium.katowice.pl (programy i projekty - Comenius) Joanna Sobotnik, Kuratorium Oświaty w Katowicach j.sobotnik@poczta.kuratorium.katowice.pl 32 20 77 455 Michał Wodzisławski, Grzegorz Żółcik FRSE m.wodzislawski@frse.org.pl g.zolcik@frse.org.pl Więcej informacji


Pobierz ppt "Mobilności w ramach programu Comenius - Uczenie się przez całe życie w roku 2011 Joanna Sobotnik Kuratorium Oświaty w Katowicach grudzień 2010 Joanna Sobotnik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google