Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof.dr hab. Irena Ponikowska Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny w Ciechocinku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof.dr hab. Irena Ponikowska Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny w Ciechocinku."— Zapis prezentacji:

1

2 Prof.dr hab. Irena Ponikowska Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny w Ciechocinku Tradycja, nowoczesność i innowacyjność w lecznictwie uzdrowiskowym naszych czasów

3 Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny w Ciechocinku Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny w Ciechocinku Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum w Bydgoszczy Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum w Bydgoszczy

4 Plan wykładu Historyczna i współczesna medycyna uzdrowiskowa, definicje Rola i zadania lecznictwa uzdrowiskowego we współczesnej medycynie Kierunki transformacji w polskim lecznictwie uzdrowiskowym Zmiany i wymogi współczesnej med.uzdr. Niekorzystne kierunki zmian i zagrożenia Postępy polskiej medycyny uzdrowiskowej Podsumowanie

5 Współczesna medycyna uzdrowiskowa- definicja(1) To dziedzina wiedzy medycznej obejmująca całokształt działalności prowadzonej w uzdrowisku ukierunkowanej na udzielanie świadczeń zdrowotnych, opartych przede wszystkim na swoistych metodach leczniczych Medycyna uzdrowiskowa obejmuje: balneoterapie, klimatoterapie, fizykoterapię balneochemię, mikrobiologię i geologię uzdrowiskową

6 DEFINICJA ( 2) Balneologia i medycyna fizykalna To dziedzina wiedzy medycznej zajmująca się badaniem oraz zastosowaniem do praktyki naturalnych metod leczniczych i czynników fizycznych do leczenia, prewencji i rehabilitacji chorób przewlekłych Irena Ponikowska

7 Definicja (3) Medical Spa w uzdrowisku Jest to działalność rekreacyjna, regeneracyjna, wypoczynkowa, profilaktyczna i kosmetyczna prowadzona w uzdrowisku, wykorzystująca elementy medycyny uzdrowiskowej w celu poprawy stanu zdrowia i atrakcyjnego wyglądu

8 TWÓRCY BALNEOLOGII Marcin z Miechowa (1552): rozprawa o wodolecznictwie Józef Struś (1555) z Poznania: praca o wpływie kąpieli na tętno Józef Struś (1555) z Poznania: praca o wpływie kąpieli na tętno Wojciech Oczko (1578): pierwsze dzieło w języku polskim Cieplice Ojciec Balneologii Polskiej Erazm Sykst (1617): drugie dzieło w języku polskim o lecznictwie uzdrowiskowym Główna gałąź medycyny w XIX i XX wiekuGłówna gałąź medycyny w XIX i XX wieku Aktualnie- dziedzina komplementarna,integracyjnaAktualnie- dziedzina komplementarna,integracyjna PROFESOROWIE E. Korczyński A. Sabatowski Zenon i Zbigniew Orłowscy J. Żniniewicz J. Dietel Współcześni badacze (okres powojenny) Prof. Jankowiak Prof. Konarska Prissnitz Kneipp Ks. Kneipp

9 Rola lecznictwa uzdrowiskowego dawniej i dziś XIX i XX wiek- główna dziedzina medycynyXIX i XX wiek- główna dziedzina medycyny Aktualnie- dziedzina komplementarna,Aktualnie- dziedzina komplementarna,integracyjna Ks. Kneipp

10 Współczesna medycyna uzdrowiskowa TRADYCJANOWOCZESNOŚĆ

11 Rola lecznictwa uzdrowiskowego we współczesnej medycynie 1. Wspomagająca i intensyfikująca, koordynująca inne metody leczenia zachowawczego i operacyjnego 2. Profilaktyczna i promująca zdrowie 3. Usprawniająca i doskonaląca funkcje ustrojowe poprzez zwiększenie zdolności do samoobrony organizmu 4. Rehabilitacyjna (balneorehabilitacja) w zakresie ch.układu ruchu i kardiologii

12 Miejsce lecznictwa uzdrowiskowego w udzielaniu świadczeń w szpitalu uzdrowiskowym Leczenie i rehabilitacja chorych bezpośrednio po leczeniu szpitalnym (głównie stany pooperacyjne)Leczenie i rehabilitacja chorych bezpośrednio po leczeniu szpitalnym (głównie stany pooperacyjne) Leczenie uzdrowiskowe zamiast leczenia szpitalnego (w dziedzinach zachowawczych)Leczenie uzdrowiskowe zamiast leczenia szpitalnego (w dziedzinach zachowawczych)

13 Zadania medycyny uzdrowiskowej 1. Leczenie chorób przewlekłych o charakterze komplementarnym (uzupełniające, intensyfikujące)1. Leczenie chorób przewlekłych o charakterze komplementarnym (uzupełniające, intensyfikujące) 2. Profilaktyka pierwotna i wtórna2. Profilaktyka pierwotna i wtórna 3. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna3. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 4. Balneorehabilitacja4. Balneorehabilitacja

14 Główne zalety metod balneoterapeutycznych Skuteczne, łatwo dostępneSkuteczne, łatwo dostępne tanietanie nie inwazyjnenie inwazyjne wykazują efekty lecznicze o przedłużonym działaniu wykazują efekty lecznicze o przedłużonym działaniu nie wywołują skutków ubocznychnie wywołują skutków ubocznych mają charakter fizjologiczny i holistyczny, integracyjnymają charakter fizjologiczny i holistyczny, integracyjny

15 Rehabilitacja uzdrowiskowa wczesna rehabilitacja realizowana w ramach programów leczniczychwczesna rehabilitacja realizowana w ramach programów leczniczych balneorehabilitacja szpitalnabalneorehabilitacja szpitalna rehabilitacja w ramach prewencji przedrentowejrehabilitacja w ramach prewencji przedrentowej

16 Profilaktyka uzdrowiskowa pierwotna Dla kogo jest wskazana: –osobom z czynnikami ryzyka –osobom zdrowym z obciążeniem dziedzicznym chorobami (cukrzyca, zawał serca, udar mózgu) –osobom zdrowym, zmęczonym, przepracowanym, zestresowanym

17 Profilaktyka uzdrowiskowa wtórna U osób chorych wpływa na: zahamowanie naturalnego rozwoju chorobyzahamowanie naturalnego rozwoju choroby zapobieganie powikłaniom choroby, poprawę jakości życiazapobieganie powikłaniom choroby, poprawę jakości życia poprawę sprawności fizycznej i psychicznejpoprawę sprawności fizycznej i psychicznej

18 Małe koszty, duża opłacalność lecznictwa uzdrowiskowego Koszt 21 dniowego leczenia uzdrowiskowego odpowiada kosztom 1 dnia na oddziale OIOMKoszt 21 dniowego leczenia uzdrowiskowego odpowiada kosztom 1 dnia na oddziale OIOM Zmniejszenie zużycia leków (na nadciśnienie, p/bólowych, p/reumatycznych, uspakajających, insuliny i innychZmniejszenie zużycia leków (na nadciśnienie, p/bólowych, p/reumatycznych, uspakajających, insuliny i innych

19 Złowrogie skutki farmakoterapii W wyniku ubocznych skutków farmakoterapii umiera rocznie w USA 140 tys osób ( wg JAMA) Wydatki związane z leczeniem następstw niepożądanego działania leków wynoszą 6- 17% wszystkich wydatków na opiekę zdrowotną w USA (Pharmacoepidemiology)

20 Kaskadowe przepisywanie leków Stosowanie leków z powodu choroby podstawowej Powstawanie chorób będących skutkiem ubocznym farmakoterapii Stosowanie leków na choroby wywołane lekami ( np. sterydy-cukrzyca sterydowa-leki p)cukrzycowe)

21 Kierunki transformacji w uzdrowiskach 1. Medycyna uzdrowiskowa 2. Rozwój działalności rekreacyjno-wypoczynkowej (hotele, spa, wellness)

22 AKTUALNE ZMIANY I WYMOGI WE WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNIE UZDROWISKOWEJ

23 Zmiany w lecznictwie uzdrowiskowym (1)- system zarządzania Kierunki pozytywneKierunki pozytywne –poprawa jakości zarządzania –zdobywanie certyfikatów jakości –poprawa jakości usług zgodnie z wymogami pacjenta Kierunki negatywne:Kierunki negatywne: –preferowanie świadczeń niemedycznych –dążenie za wszelką cenę do zaspokajania wymagań klienta

24 Zmiany w lecznictwie uzdrowiskowym (2) - postęp techniczny (aparatura) Korzyści: -poprawa efektywności terapii -poprawa bezpieczeństwa dla chorych i personelu -zwiększenie komfortu wykonywania zabiegów -wzbogacenie w nowe rodzaje zabiegów -zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych -poprawa estetyki

25 Nowoczesność aparatury- strony negatywne Rezygnowanie z indywidualnego doboru parametrów na rzecz pakietów i programówRezygnowanie z indywidualnego doboru parametrów na rzecz pakietów i programów Rezygnacja z istotnych walorów procedury na rzecz wygody stosowaniaRezygnacja z istotnych walorów procedury na rzecz wygody stosowania Zaopatrywanie się w nowe aparaty często nie przebadane klinicznie o małej skutecznościZaopatrywanie się w nowe aparaty często nie przebadane klinicznie o małej skuteczności * Nowe procedury i urządzenia powinny być przebadane klinicznie w kompetentnym ośrodku naukowym

26 Nowe regulacje unijne w dopuszczaniu wyrobów do obrotu Dyrektywa dla wyrobów medycznych 93/42/EEC- ulega zmianie Nowa dyrektywa 2007/47/EC- stawia wymagania przeprowadzenia oceny klinicznej dla wszystkich wyrobów medycznych, ocena ta może opierać się też na krytycznej analizie wyników wszystkich dotąd przeprowadzonych badań klinicznych; po wprowadzeniu do obrotu obowiązuje prowadzenie dalszych obserwacji klinicznych

27 Wymogi naukowe współczesnej medycyny Konieczność prowadzenia badań zgodnie z zasadami EBM, w tym celu niezbędne jest: powołanie Krajowego Centrum Medycyny Uzdrowiskowejpowołanie Krajowego Centrum Medycyny Uzdrowiskowej powołanie ośrodków naukowo-badawczych w uzdrowiskach, prowadzących badania zgodnie z projektem badawczympowołanie ośrodków naukowo-badawczych w uzdrowiskach, prowadzących badania zgodnie z projektem badawczym stworzenie warunków do prawidłowej kwalifikacji chorych do programu badawczegostworzenie warunków do prawidłowej kwalifikacji chorych do programu badawczego

28 Zmiany wynikające z przyczyn epidemiologicznych (3) Zmiany w zapotrzebowaniu na usługi medyczne w określonych profilach: zmniejszenie zapotrzebowania na leczenie w:zmniejszenie zapotrzebowania na leczenie w: –Chorobach układu trawienia –Chorobie Heinego Medina –Chorobach dziecięcych (generalnie) –Ozena –Krzywica –koklusz, inne

29 Zmiany wynikające z aktualnych potrzeb medycznych (4) Zwiększenie zapotrzebowania na leczenie chorób: kardiologicznych i angiologicznychkardiologicznych i angiologicznych układu ruchuukładu ruchu metabolicznych (cukrzyca, otyłość)metabolicznych (cukrzyca, otyłość) pulmonologicznychpulmonologicznych chorób wieku podeszłego (wyż demograficzny )chorób wieku podeszłego (wyż demograficzny )

30 Choroby nie leczone dotąd w uzdrowisku o dużym rozpowszechnieniu – nowe wyzwania 1. Choroby nowotworowe 2. Choroby psychiczne (wybrane jednostki chorobowe) 3. Stres pourazowy, zwłaszcza katastroficzny 4. AIDS, WZW 5. Stany po przeszczepach narządów( nerki, wątroba, trzustka, szpik kostny) 6. Krańcowa niewydolność nerek- dializoterapia

31 Nowoczesność-nowe technologie terapeutyczne w medycynie uzdrowiskowej Krioterapia ogólnoustrojowa Ciepłolecznictwo ogólne wykorzystujące promieniowanie IR aparatura do terapii łączonej Hiperbaria Fotodynamika Halloterapia (Inhalacje solne w komorze solnej) Biofotonika

32 Niekorzystne kierunki zmian w lecznictwie uzdrowiskowym zamiana zakładów leczniczych na typowe hotelezamiana zakładów leczniczych na typowe hotele zastępowanie funkcji leczniczych usługami rekreacyjnymizastępowanie funkcji leczniczych usługami rekreacyjnymi wprowadzanie do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego metod niekonwencjonalnychwprowadzanie do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego metod niekonwencjonalnych obniżenie jakości usług medycznychobniżenie jakości usług medycznych rezygnacja z monitorowania leczeniarezygnacja z monitorowania leczenia samowolne wprowadzanie profilów leczniczych, bez spełnienia warunkówsamowolne wprowadzanie profilów leczniczych, bez spełnienia warunków

33 Niekorzystne kierunki rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego(2) Nadmierne zagęszczenie obiektów nie tylko leczniczych w strefie A Zanieczyszczenie środowiska Nadmierny hałas,powszechne dyskoteki Nadmierna urbanizacja uzdrowisk, zatracenie charakteru i klimatu uzdrowiska Zmiany priorytetów świadczonych usług w uzdrowiskach( coraz mniej leczenia, coraz więcej wczasów)

34 Zalecane kierunki zmian w szpitalach uzdrowiskowych dokładne określenie zadań i profilu specjalistycznego (leczenie rehabilitacja),wytworzenie marki szpitaladokładne określenie zadań i profilu specjalistycznego (leczenie rehabilitacja),wytworzenie marki szpitala poprawa finansowaniapoprawa finansowania optymalny czas leczenia optymalny czas leczenia poprawa jakości usług zdrowotnychpoprawa jakości usług zdrowotnych zmiana systemu kierowania i kwalifikowaniazmiana systemu kierowania i kwalifikowania akredytacjaakredytacja

35 Zmiana systemu kierowania do szpitali uzdrowiskowych Kierowanie Lekarz do lekarza (bez pośrednika) Zalety: kierujący przestaje być anonimowykierujący przestaje być anonimowy zlikwiduje się pustostaniezlikwiduje się pustostanie zmniejszy lub wyeliminuje się błędy w kierowaniuzmniejszy lub wyeliminuje się błędy w kierowaniu skróci lub wyeliminuje kolejkiskróci lub wyeliminuje kolejki kwalifikowanie w uzdrowiskukwalifikowanie w uzdrowisku Lekarzkierujący Lekarz uzdrowis- kowy BEZ POŚREDNIKA! Szpital Szpital Klinika Klinika Poradnia specjalistyczna Poradnia specjalistyczna Lekarz rodzinny Lekarz rodzinny

36 Wskazane kierunki rozwoju sanatorium Prowadzenie profilaktyki, eliminowanie czynników ryzykaProwadzenie profilaktyki, eliminowanie czynników ryzyka Leczenie chorób wieku podeszłego (zakłady opieki długoterminowej)Leczenie chorób wieku podeszłego (zakłady opieki długoterminowej) Leczenie stacjonarne chorób przewlekłych o małym zaawansowaniuLeczenie stacjonarne chorób przewlekłych o małym zaawansowaniu

37 Zmiany w systemie kierowania do sanatorium Stworzyć należy system umożliwiający wybór przez pacjenta miejsca i czasu leczenia w sanatoriach w Polsce System ten powinien jednak uwzględniać profile i wskazania lecznicze

38 Poważne zagrożenia dla medycyny uzdrowiskowej (1) Niskie finansowanie Skutki: a) mały zakup świadczeń zdrowotnycha) mały zakup świadczeń zdrowotnych b) niskie ceny świadczeńb) niskie ceny świadczeń c) preferowanie zakupu świadczeń tańszych i gorszej jakościc) preferowanie zakupu świadczeń tańszych i gorszej jakościSkutki: likwidacja zakł. lecz. uzdr. zamiana na hotele

39 Poważne zagrożenia dla medycyny uzdrowiskowej (2) Nieprawidłowy, przestarzały system kwalifikowania chorych,nieprawidłowa prywatyzacja *Skutki: ciężej i lżej chorzy czekają w tej samej długiej kolejce,szpital nie może pełnić swoich zadań *Nieprawidłowa prywatyzacja-zmiana funkcji

40 Poważne zagrożenia dla medycyny uzdrowiskowej (3) Hamowanie rozwoju naukowego, w związku ze złą dystrybucją skierowań przez NFZ nie uwzględniającą potrzeb naukowychHamowanie rozwoju naukowego, w związku ze złą dystrybucją skierowań przez NFZ nie uwzględniającą potrzeb naukowych

41 Wellness Jest to filozofia życia zmierzająca do bycia zdrowymJest to filozofia życia zmierzająca do bycia zdrowym Uwzględnia obecne trendy:Uwzględnia obecne trendy: zdrowego życiazdrowego życia atrakcyjnego wygląduatrakcyjnego wyglądu

42 Wellness, ośrodki spa Powinny oferować różne formy zdrowego stylu życia: - zdrowe żywienie - żywienie dietetyczne, w tym dietę śródziemnomorską -aktywność fizyczną -relaks -rekreacje -kosmetykę ciała

43 Osrodki spa w Uzdrowisku- kierunki zmian Wprowadzić sensowną, prawidłową filozofię działalności Wyodrębnić spośród ośrodków spa grupę Medical Spa spełniającą określone kryteria

44 Postępy w polskiej medycynie uzdrowiskowej(1) Nowe metody balneologiczne i fizykoterapeutyczne mające podstawy naukowe Usprawnienie i unowocześnienie oraz weryfikacja starych metod Renesans dawnych metod w nowej oprawie technicznej Nowe programy lecznicze stała weryfikacja wskazań i przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego

45 Postępy w dydaktyce lekarzy(1) Systematyczne prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego opartego na nowych zasadach edukacyjnych Permanentne szkolenie się lekarzy- system punktacji edukacyjnej Uzupełniające szkolenie w zakresie podstaw medycyny uzdrowiskowej dla lekarzy uzdrowiskowych nie podejmujących specjalizacji

46 Postępy w dydaktyce lekarzy(2) Wydawanie nowych podręczników zawierających współczesną wiedzę Wydawanie własnego,wysokiej jakości kwartalnika Balneologia Polska Organizowanie kongresów naukowych z udziałem gości zagranicznych z całego świata

47 koszyk świadczeń zdrowotnych koszyk świadczeń zdrowotnych Pełna baza świadczeń uzdrowiskowych (katalog świadczeń): 183 pozycji relatywne (potencjalnie przydatne)- 19 świadczeń negatywne (nie przydatne)- 10 klasyczne (koszyk świadczeń gwarantowanych)- 164

48 Podsumowanie- rozwój lecznictwa uzdrowiskowego potrzebą naszych czasów Podsumowanie- rozwój lecznictwa uzdrowiskowego potrzebą naszych czasów Ponieważ: 1. Oferuje usługi skuteczne, tanie i łatwo dostępne, bez skutków ubocznych,nieinwazyjne 2. Zajmuje się chorobami przewlekłymi, których występowanie będzie stale wzrastać a więc i potrzeby lecznicze 3. Będzie wzrastać zapotrzebowanie w związku ze wzrostem świadomość zdrowotnej i zamożnością społeczeństwa 4. Jest to najlepsza forma profilaktyki i promocji zdrowia 5. Stwarza warunki do leczenia chorych w wieku podeszłym 6. Ma istotny wpływ na zdrowie społeczeństwa

49 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Prof.dr hab. Irena Ponikowska Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny w Ciechocinku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google