Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

29 czerwca 2015 r.. Wymaganie 7 : Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Charakterystyka wymagania na poziomie B.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "29 czerwca 2015 r.. Wymaganie 7 : Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Charakterystyka wymagania na poziomie B."— Zapis prezentacji:

1 29 czerwca 2015 r.

2 Wymaganie 7 : Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Charakterystyka wymagania na poziomie B Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. Pytania kluczowe: 1.W jakich obszarach nauczyciele współpracują ze sobą? 2.Jakie elementy własnej pracy nauczyciele poddają ewaluacji? Przy których z nich współpracują z innymi nauczycielami? 3.Jakie zmiany dotyczące przebiegu procesów edukacyjnych następują w wyniku współpracy z innymi nauczycielami? 4.Na czym polega współpraca nauczycieli przy doskonaleniu własnej pracy? Badania zostały przeprowadzone w okresie od listopada 2014 do marca 2015, według podanego wcześniej harmonogramu. Wzięło w nich udział 43 nauczycieli/pedagogów.

3 Obszary współpracy nauczycieli: Inne działania wskazane przez nauczycieli: wszyscy nauczyciele współpracują wymieniając spostrzeżenia na temat uczniów (100%) organizowanie konkursów (84%) planowanie i organizowanie wycieczek, wyjść, imprez (81%) projektowanie działań wychowawczych i rozwiązywanie sytuacji trudnych (79%) wymiana wiedzy po odbytych formach doskonalenia zawodowego oraz przygotowanie uczniów do konkursów (72%) ustalanie kryteriów oceniania (70%) ustalanie zasad obowiązujących w szkole (67%) przeprowadzanie diagnoz i analiza ich wyników (60%) planowanie, w jaki sposób dostosować wymagania do możliwości uczniów (58%) akcje charytatywne (56%) dzielenie się różnorodnymi propozycjami działań metodycznych (53%) realizacja projektów edukacyjnych (51%)

4 Elementy własnej pracy poddawane ewaluacji wszyscy nauczyciele poddają ewaluacji efekty własnej pracy, efekty własnej pracy poddawane są ewaluacji jeśli zachodzi potrzeba lub po pierwszym i drugim półroczu Elementem pracy własnej najczęściej poddawanym ewaluacji zostały uznane Elementami własnej pracy poddawanymi ewaluacji, przy których współpracujemy z innymi nauczycielami są:

5 Zmiany dotyczące przebiegu procesów edukacyjnych następujące w wyniku współpracy z innymi nauczycielami

6 WNIOSKI  Wsp ó łdziałanie nauczycieli oraz wzajemne wspieranie się kadry pedagogicznej, przy rozwiązywaniu problem ó w edukacyjnych w pracy z uczniami oraz doskonaleniu metod i form wsp ó łpracy, jest widoczne, powszechne i przydatne, ponieważ przynosi wymierne sukcesy dydaktyczne i wychowawcze. Dominujące obszary w kt ó rych nauczyciele udzielają sobie wzajemnego wsparcia to wymiana spostrzeżeń na temat uczni ó w, organizowanie konkurs ó w, planowanie i organizowanie „ życia szkoły ”, projektowanie działań wychowawczych i rozwiązywanie sytuacji trudnych.  Najczęściej stosowaną formą wsp ó łpracy jest wymiana doświadczeń, pomocy dydaktycznych, konsultacje i doradztwo podczas wsp ó lnie prowadzonych działań edukacyjno-wychowawczych.  Wzajemna i powszechna wsp ó łpraca nauczycieli w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej jest przydatna w doskonaleniu warsztatu pracy i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej. Wszyscy nauczyciele poddają ewaluacji efekty własnej pracy. Dzieje się to zazwyczaj na bieżąco, jeśli zachodzi taka potrzeba lub po pierwszym i drugim p ó łroczu. Ewaluacji najczęściej poddawane są stosowane metody pracy oraz efekty podejmowanych działań wychowawczych.  Wszystkie zmiany wprowadzane w szkole wynikają z ustaleń między nauczycielami są efektem ich pracy w r ó żnych zespołach.  Na podstawie przeprowadzonych badań, można śmiał powiedzieć, że kadra pedagogiczna naszej szkoły ściśle wsp ó łpracuje ze sobą we wszystkich aspektach życia plac ó wki, m.in. w procesie planowanie, organizowania, analizowania jej pracy oraz wdrażania zamian wynikających z ewaluacji. Wsp ó lne ustalenia i wspieranie się, są podstawą dobrej i efektywnej pracy oraz atmosfery między pracownikami.

7


Pobierz ppt "29 czerwca 2015 r.. Wymaganie 7 : Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Charakterystyka wymagania na poziomie B."

Podobne prezentacje


Reklamy Google