Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Warszawa, listopad 2011 r. Strategia Rozwoju Kraju 2020 aktualizacja Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Warszawa, listopad 2011 r. Strategia Rozwoju Kraju 2020 aktualizacja Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu."— Zapis prezentacji:

1 1 Warszawa, listopad 2011 r. Strategia Rozwoju Kraju 2020 aktualizacja Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu

2 2   zmiana społeczno-gospodarczych uwarunkowań rozwoju kraju (wewnętrznych i zewnętrznych)   kierunki działań i dokumenty programowe Rządu (DSRK 2030, KPZK 2030, strategie zintegrowane)   nowelizacja w roku 2008 ustawy z dnia 6 grudnia2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (m.in. wprowadzenie DSRK, zmieniona struktura i rola ŚSRK)   wymóg okresowej aktualizacji, co najmniej raz na cztery lata (art. 12a ust. 7 ustawy o zppr.)   decyzja RM o konieczności aktualizacji i wydłużeniu horyzontu czasowego SRK Główne przesłanki aktualizacji obecnie obowiązującej SRK 2007-2015

3 3 Rola ŚSRK (ustawa o zppr.) ŚSRK - dokument określający podstawowe uwarunkowania, w wymiarze społecznym, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym gospodarczym, regionalnym i przestrzennym, obejmujący okres 4-10 lat, realizowany przez strategie rozwoju oraz przy pomocy programów, z uwzględnieniem okresu programowania UE Wszystkie strategie (bez DSRK) i programy rządowe podlegają ocenie zgodności ze ŚSRK ustala strategiczne zadania państwa ŚSRK ustala strategiczne zadania państwa i zasady uwzględniania ich w programach wyznacza obszary problemowe ŚSRK wyznacza obszary problemowe o znaczeniu krajowym i ponadregionalnym wymagające interwencji państwa ŚSRK uwzględnia ustalenia zawarte w długookresowej strategii rozwoju kraju

4 4 Układ dokumentów strategicznych Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Strategia sprawne państwo Strategia bezpieczeństwo energetyczne i środowisko Strategia rozwoju transportu Strategia rozwoju kapitału ludzkiego Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Strategia rozwoju kapitału społecznego Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2011 - 2030 Krajowa strategia rozwoju regionalnego 4 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

5 5 Obszary strategiczne ŚSRK 2020 wzmocnienie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę życia ludności Cel główny ŚSRK: wzmocnienie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę życia ludności obszar strategiczny Sprawne i efektywne państwo sprawność instytucji, zdolność do realizacji niezbędnych reform w warunkach współpracy z obywatelami i akceptacji społecznej, zdolność zarządzania ograniczonymi środkami obszar strategiczny Konkurencyjna gospodarka poprawa kształcenia, wzrost innowacyjności gospodarki, wykorzystanie istniejącego potencjału, poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, zwiększenie produktywności i wydajności pracy obszar strategiczny Spójność społeczna i terytorialna tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych na obszary o słabszych potencjałach oraz włączania w procesy rozwojowe osób i środowisk dotychczas w nich nieuczestniczących

6 6 Cele obszaru I Sprawne i efektywne państwo Zapewnienie środków na działania rozwojowe Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji potrzeb i aktywności obywatela

7 7 Cele obszaru II Wzmocnienie stabilności makroekonomicznej Wzrost wydajności gospodarki Rozwój kapitału ludzkiego Konkurencyjna gospodarka Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych Zwiększenie efektywności transportu Zwiększenie innowacyjności gospodarki Efektywność energetyczna i poprawa stanu środowiska

8 8 Cele obszaru III Integracja społeczna Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych Wzmocnienie mechanizmów dyfuzji oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych Spójność społeczna i przestrzenna

9 9 System realizacji  Rada Ministrów -  Rada Ministrów - przyjmuje, w drodze uchwały, projekty długookresowej strategii rozwoju kraju oraz projekty innych strategii rozwoju.  Prezes Rady Ministrów  Prezes Rady Ministrów – koordynuje przygotowanie i uzgadnianie projektu długookresowej strategii rozwoju kraju, przewodniczy Komitetowi Koordynacyjnemu ds. Polityki Rozwoju.  Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego – przygotowuje projekt średniookresowej strategii rozwoju kraju, – opiniuje zgodność rządowych strategii i programów rozwoju ze średniookresową strategią rozwoju kraju, – sporządza coroczną informację dla Sejmu i Senatu o realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju, – opracowuje i uzgadnia co 3 lata raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym.

10 10 System realizacji – c.d.  Minister właściwy ds. finansów  Minister właściwy ds. finansów – sporządza Wieloletni Plan Finansowy Państwa z uwzględnieniem priorytetów i kierunków rozwoju wskazanych w ŚSRK.  Właściwi ministrowie  Właściwi ministrowie – opracowują i uzgadniają projekty innych strategii rozwoju oraz programy rozwoju.  Samorządy województw  Samorządy województw – określają strategie rozwoju województw, uwzględniające cele średniookresowej strategii rozwoju kraju.

11 11 Dziękuję za uwagę! Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl konsultacje_ssrk@mrr.gov.pl


Pobierz ppt "1 Warszawa, listopad 2011 r. Strategia Rozwoju Kraju 2020 aktualizacja Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google