Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Kraju aktualizacja Strategii Rozwoju Kraju

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Kraju aktualizacja Strategii Rozwoju Kraju"— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Kraju aktualizacja Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015
2020 aktualizacja Strategii Rozwoju Kraju Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Warszawa, listopad 2011 r.

2 Główne przesłanki aktualizacji obecnie obowiązującej SRK 2007-2015
zmiana społeczno-gospodarczych uwarunkowań rozwoju kraju (wewnętrznych i zewnętrznych) kierunki działań i dokumenty programowe Rządu (DSRK 2030, KPZK 2030, strategie zintegrowane) nowelizacja w roku 2008 ustawy z dnia 6 grudnia2006 r o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (m.in. wprowadzenie DSRK, zmieniona struktura i rola ŚSRK) wymóg okresowej aktualizacji, co najmniej raz na cztery lata (art. 12a ust. 7 ustawy o zppr.) decyzja RM o konieczności aktualizacji i wydłużeniu horyzontu czasowego SRK

3 Rola ŚSRK (ustawa o zppr.)
ŚSRK - dokument określający podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym, obejmujący okres 4-10 lat, realizowany przez strategie rozwoju oraz przy pomocy programów, z uwzględnieniem okresu programowania UE ŚSRK wyznacza obszary problemowe o znaczeniu krajowym i ponadregionalnym wymagające interwencji państwa ŚSRK ustala strategiczne zadania państwa i zasady uwzględniania ich w programach ŚSRK uwzględnia ustalenia zawarte w długookresowej strategii rozwoju kraju Wszystkie strategie (bez DSRK) i programy rządowe podlegają ocenie zgodności ze ŚSRK

4 Układ dokumentów strategicznych
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia rozwoju transportu Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa Strategia bezpieczeństwo energetyczne i środowisko Strategia rozwoju kapitału ludzkiego Strategia rozwoju kapitału społecznego Strategia sprawne państwo Krajowa strategia rozwoju regionalnego 4

5 Obszary strategiczne ŚSRK 2020
Cel główny ŚSRK: wzmocnienie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę życia ludności obszar strategiczny Sprawne i efektywne państwo sprawność instytucji, zdolność do realizacji niezbędnych reform w warunkach współpracy z obywatelami i akceptacji społecznej, zdolność zarządzania ograniczonymi środkami obszar strategiczny Konkurencyjna gospodarka poprawa kształcenia, wzrost innowacyjności gospodarki, wykorzystanie istniejącego potencjału, poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorstw, zwiększenie produktywności i wydajności pracy obszar strategiczny Spójność społeczna i terytorialna tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania procesów rozwojowych na obszary o słabszych potencjałach oraz włączania w procesy rozwojowe osób i środowisk dotychczas w nich nieuczestniczących

6 Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem
Cele obszaru I Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem Sprawne i efektywne państwo Zapewnienie środków na działania rozwojowe Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji potrzeb i aktywności obywatela

7 Cele obszaru II Konkurencyjna gospodarka
Wzmocnienie stabilności makroekonomicznej Wzrost wydajności gospodarki Zwiększenie innowacyjności gospodarki Konkurencyjna gospodarka Rozwój kapitału ludzkiego Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych Efektywność energetyczna i poprawa stanu środowiska Zwiększenie efektywności transportu

8 Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych
Cele obszaru III Integracja społeczna Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych Spójność społeczna i przestrzenna Wzmocnienie mechanizmów dyfuzji oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych

9 System realizacji Rada Ministrów - przyjmuje, w drodze uchwały, projekty długookresowej strategii rozwoju kraju oraz projekty innych strategii rozwoju. Prezes Rady Ministrów – koordynuje przygotowanie i uzgadnianie projektu długookresowej strategii rozwoju kraju, przewodniczy Komitetowi Koordynacyjnemu ds. Polityki Rozwoju. Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego – przygotowuje projekt średniookresowej strategii rozwoju kraju, – opiniuje zgodność rządowych strategii i programów rozwoju ze średniookresową strategią rozwoju kraju, – sporządza coroczną informację dla Sejmu i Senatu o realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju, – opracowuje i uzgadnia co 3 lata raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym.

10 System realizacji – c.d. Minister właściwy ds. finansów – sporządza Wieloletni Plan Finansowy Państwa z uwzględnieniem priorytetów i kierunków rozwoju wskazanych w ŚSRK. Właściwi ministrowie – opracowują i uzgadniają projekty innych strategii rozwoju oraz programy rozwoju. Samorządy województw – określają strategie rozwoju województw, uwzględniające cele średniookresowej strategii rozwoju kraju.

11 Dziękuję za uwagę! Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Kraju aktualizacja Strategii Rozwoju Kraju"

Podobne prezentacje


Reklamy Google