Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt przygotowany przez nauczycieli z Zespołu Szkół w Skórzewie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt przygotowany przez nauczycieli z Zespołu Szkół w Skórzewie."— Zapis prezentacji:

1 Projekt przygotowany przez nauczycieli z Zespołu Szkół w Skórzewie

2 Poprawa komunikacji w szkole

3 Co projekt ma osiągnąć? Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

4 Projekt Poprawa komunikacji w szkole realizowany jest w ramach projektu E-szkoła. Poprzez realizację tego projektu nasza szkoła zostanie wyposażona w sprzęt i urządzenia sieciowe i multimedialne, pozwalające na wykorzystanie komputerów i Internetu w nauczaniu różnych przedmiotów. Ponadto zostaniemy odpowiednio przeszkoleni na szkoleniach i warsztatach do stosowania technik ICT i wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych uruchomionych w szkole w ramach projektu. Komputery, które otrzymamy będą połączone w sieć bezprzewodową, co znacznie ułatwi pracę. Dodatkowe oprogramowanie, które dostaniemy pozwoli nam udoskonalić komunikację interpersonalną w środowisku szkolnym. Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

5 Komunikacja w szkole, między uczniami, komunikacja nauczyciel – uczeń, nauczyciel – nauczyciel, nauczyciel – rodzice w znacznej mierze decyduje o klimacie szkoły. To właśnie nauczyciel, traktowany jako przekaźnik informacji, staje się jednym z głównych, (jeśli nie głównym) narzędziem w kształtowaniu pożądanych osobowości. Dlatego też sprawne i efektywne przekazywanie komunikatów jest główną powinnością nauczyciela. Jednocześnie ważne jest odbieranie informacji od uczniów, tworzenie dobrych relacji wzajemnych i unikanie barier komunikacyjnych. Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

6 Poprzez realizację projektu w szkole Poprawią się relacje między podmiotami szkoły (nauczyciele, uczniowie, rodzice) Zwiększy się efektywność wychowywania i nauczania Zajęcia będą bardziej atrakcyjne Usprawni się przepływ informacji Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

7 Osoby zarządzające projektem Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

8 Dyrektor szkoły Definiuje i weryfikuje cele rozwoju szkoły Ustala harmonogram działań Zleca realizację zadań w ramach projektu Skutecznie kontroluje realizację projektu Gospodaruje zasobami projektu Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

9 Szkolny lider ICT Planuje rozwój infrastruktury szkoły Wspomaga rozwój innych nauczycieli w zakresie ICT Wspomaga prowadzenie różnych zajęć Opiekun szkolnego ICIM Planuje rozwój i wykorzystanie infrastruktury informatycznej ICIM Wdraża technologie informatyczne w bibliotece Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

10 Przewodniczący zespołów przedmiotowych Zlecają zadania dla poszczególnych nauczycieli Koordynujące pracę zespołu Przedstawiają efekty działań Nauczyciele przedmiotowcy Przygotowują scenariusze zajęć i materiały dydaktyczne wspomagane komputerowo Przygotowują i przeprowadzają zajęcia z wykorzystaniem ICT Przeprowadzają ewaluację i wyciągają z niej odpowiednie wnioski budując plan naprawczy Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

11 Jak i kiedy projekt zostanie zrealizowany? Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

12 Zadania będą realizowane w trakcie roku szkolnego i zostaną omówione na analitycznej radzie pedagogicznej. Na ostatnim spotkaniu z rodzicami zostanie przeprowadzona ankieta ewaluacyjna. Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

13 Tło projektu Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

14 Projekt Poprawa komunikacji w szkole realizowany jest w ramach projektu E-Szkoła Jest to pilotażowy program wdrożenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gimnazjach i szkołach podstawowych Wielkopolski. Program e-szkoła, to wdrożenie w około 20 wzorcowych szkołach Wielkopolski nowoczesnych rozwiązań technicznych obejmujących: sieci radiowe, komputery przenośne i inne urządzenia multimedialne służące nauczycielowi w dydaktyce i zarządzaniu procesem kształcenia na poziomie lekcji i oddziału szkolnego. Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

15 Ogólnym celem programu E-szkoła jest unowocześnienie funkcjonowania szkoły poprzez umożliwienie nauczycielom skutecznego stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w pracy dydaktycznej. Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

16 Cele szczegółowe programu E-szkoła Wyposażenie szkół uczestniczących w projekcie oraz ich nauczycieli w sprzęt i urządzenia sieciowe i multimedialne, pozwalające na wykorzystanie komputerów i Internetu w nauczaniu różnych przedmiotów. Opracowanie i wdrożenie planu informatyzacji szkoły rozumianego jako komponent Programu Rozwoju Szkoły dotyczący zastosowań TIK w dydaktyce i zarządzaniu. Przygotowanie wszystkich nauczycieli ze szkół biorących udział w Pilotażu na szkoleniach i warsztatach problemowych do stosowania TIK i wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych uruchomionych w szkole w ramach pilotażu. Przygotowanie rad pedagogicznych szkół do wdrożenia opracowanych projektów. Uruchomienie Regionalnego Portalu Edukacyjnego Pilotażu e- szkoła dostarczającego nowych usług informatycznych dla szkół i nauczycieli objętych pilotażem. Zebranie, analiza oraz udokumentowanie wyników pilotażu projektu w formie raportu i konferencji. Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

17 Cele projektu Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

18 Poprawa komunikacji w szkole z wykorzystaniem ICT Dzięki wprowadzeniu w życie projektu w naszej szkole poprawi się komunikacja interpersonalna. Dzięki temu, że otrzymamy dodatkowy sprzęt oraz sieć bezprzewodową nauczyciele będą mieli zwiększoną możliwość korzystania z poczty elektronicznej. Polepszy się możliwość korzystania z Internetu a także nie będzie problemu z umieszczaniem ważnych komunikatów na szkolnej stronie internetowej. Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

19 Stworzenie pracowni multimedialnych Poprzez stworzenie pracowni multimedialnych w naszej szkole (klasy wyposażone w projektory multimedialne i laptopy) lekcje będą bardziej ciekawe i urozmaicone. Podczas zajęć dzięki rzutnikowi będzie można pokazać uczniom wiele interesujących informacji. W każdej chwili będzie można skorzystać z Internetu w celu wyszukania potrzebnych informacji. Profesjonalne pracownie multimedialne będą mogły służyć podczas szkoleń i konferencji. Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

20 Wprowadzenie dzienników elektronicznych Dzięki wprowadzaniu dzienników elektronicznych poprawią się kontakty między nauczycielami rodzicami. Pedagodzy na bieżąco będą wpisywać oceny i uwag o uczniach a opiekunowie dzieci od razu będą mogli śledzić postępy swoich dzieci. Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

21 Zakres, wyłączenia, interfejsy i inne ograniczenia Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

22 Projekt Poprawa komunikacji w szkole ma głównie na celu poprawę relacji interpersonalnych w środowisku szkolnym. Chcemy, aby kontakty, szczególnie rodziców ze szkołą, były jeszcze lepsze, aby w każdej chwili mogli oni wiedzieć, co dzieje się z ich dzieckiem, znać jego wyniki w nauce i zachowaniu. Przy realizacji projektu i wdrażaniu dzienników elektronicznych nie bierzemy pod uwagę zerwania osobistych kontaktów rodziców ze szkolą. Chcemy, aby nasze działania były działaniami dodatkowymi a nie jedynymi Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

23 Najważniejsze produkty Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

24 Poprawa komunikacji w szkole z wykorzystaniem ICT Powstanie nowych sposobów komunikacji (www, e-mail) Stworzenie pracowni multimedialnych Zwiększenie ilości zajęć z wykorzystaniem multimediów Wprowadzenie dzienników elektronicznych Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

25 Założenia i ograniczenia Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

26 Czas realizacji projektu Początek realizacji projektu przypadnie na drugi semestr roku szkolnego 2006/2007. Całość będzie powtarzany w kolejnych latach. Pilotażowo elektroniczne dzienniki zostaną wprowadzone w kilku klasach (wybranych po przeprowadzonej ankiecie wśród rodziców). W następnych latach planuje się wprowadzenie dzienników we wszystkich klasach gimnazjum. Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

27 Ograniczenia Oprogramowanie Ograniczeniem dla realizacji projektu może okazać się brak otrzymania odpowiedniego programu (dziennik elektroniczny) Środki finansowe Ograniczeniem dla projektu w następnych latach może okazać się brak środków pieniężnych na licencje programu do obsługi dzienników elektronicznych. Sprzęt Problemem przy realizacji projektu może być brak dostatecznej ilości sprzętu w szkole. Ludzie Problemem może być brak chęci i wiary we własne umiejętności Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

28 Uzasadnienie i oczekiwane korzyści Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

29 E-Szkoła jest pilotażowym programem zainicjowanym przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski w celu wdrożenia technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gimnazjach i szkołach podstawowych Wielkopolski. Ogólnym celem programu jest unowocześnienie funkcjonowania szkoły poprzez umożliwienie nauczycielom skutecznego stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w pracy dydaktycznej. Aspiracją programu E-szkoła jest wypełnienie istniejącej luki poprzez realizację pilotażu w szkołach, w których wdrożone zostaną nowoczesne rozwiązania techniczne obejmujące: sieci radiowe, komputery przenośne i inne urządzenia multimedialne służące nauczycielowi w dydaktyce i zarządzaniu procesem kształcenia na poziomie lekcji i oddziału szkolnego. Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

30 Wstępny rejestr ryzyka Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

31 Przełamanie stereotypów wśród nauczycieli i rodziców Problemem przy realizacji projektu może okazać się przełamanie stereotypów wśród nauczycieli i rodziców. Nie przewiduje się żadnych problemów z korzystaniem z dziennika elektronicznego przez młodzież szkolną, dlatego że są oni bardzo otwarci na wszelkie nowości techniczne i chętnie korzystają z komputerów. Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

32 Awaria sprzętu Realizacja projektu będzie przebiegała sprawnie dopóki sprzęt szkolny będzie działał sprawnie i szybko, dlatego też wszelkie awarie techniczne mogą być dużą przeszkodą podczas realizacji zadań. Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

33 Zerwanie osobistych kontaktów z rodzicami i dyrekcji z nauczycielami Wprowadzenie elektronicznych dzienników może spowodować brak osobistych kontaktów rodziców ze szkołą. Część osób śledząc wyniki postępów w nauce swoich dzieci nie będzie odwiedzała nauczycieli i nie będzie z nimi rozmawiała. Wymiana e-maili dyrekcji z gronem pedagogicznym również może spowodować brak kontaktów Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

34 Niedostateczna ilość sprzętu Problemem przy realizacji projektu może okazać się niedostateczna ilość sprzętu. Przechodzenie do biblioteki w celu wpisania ocen i uwag o uczniach może zniechęcać niektórych nauczycieli do pracy W ramach projektu E-szkoła otrzymamy kilka projektorów multimedialnych, nie będą one umieszczone we wszystkich salach w związku z tym przechodzenie i zamiana sal może zniechęcić do działań. Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

35 Struktura organizacyjna projektu Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

36 Dyrektor Szkolny lider ICT Konserwator sprzętu Opiekun szkolnego ICIM Przewodniczący zespołów przedmiotowych Nauczyciele

37 Kryteria akceptacji Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

38 Rezultaty projektu, zdefiniowane w kategoriach mierzalnych: Ilość osób zainteresowanych projektem (ankieta) Ilość osób korzystających z poczty elektronicznej (ilość e-maili) Ilości spraw załatwionych przy pomocy ICT (w %) Ilość osób korzystających z e-dzienników (rodziców i uczniów) Ilość osób odwiedzających www szkoły Ilość przeprowadzonych zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych Ilość materiałów dydaktycznych (prezentacje multimedialne, testy, ćwiczenia Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

39 Wstępny plan projektu Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

40 1.Przygotowanie projektu 2. Przygotowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej poprawy komunikacji w szkole 3. Szkolenie (obsługa dzienników elektronicznych, poczta e-mail) Opracowanie szczegółowego programu szkolenia Opracowanie materiałów szkoleniowych, Druk materiałów szkoleniowych Przeprowadzenie szkolenia w zakresie stosowania technik ICT 4. Stosowanie ICT w pracy Opracowywanie materiałów potrzebnych do lekcji Korzystanie z elektronicznych dzienników Korzystanie z poczty elektronicznej Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera i projektora multimedialnego 5. Zmiana zachowań wobec stosowania IT Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

41 Sposoby kontroli Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

42 Projekt będzie oceniany etapami, na koniec każdego semestru (ankieta) Ocena projektu będzie zamieszczana na stronie internetowej szkoły oraz zostanie przedstawiona podczas spotkań z rodzicami Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

43 Zmiany w projekcie Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

44 Projekt będzie oceniany etapami. Na koniec każdego semestru zostanie przeprowadzona ankieta dotycząca naszych działań w celu polepszenia komunikacji w szkole. Jeżeli podczas przeprowadzonych badań okaże się, że należy zmienić punkty projektu zostanie to poprawione i przedstawione do realizacji podczas następnej rady pedagogicznej Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

45 Plan awaryjny Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

46 Największym problemem w realizacji projektu może okazać się brak odpowiedniego oprogramowania (dziennik elektroniczny). Jeśli okaże się, że nie otrzymaliśmy go w ramach dodatkowego przetargu w ramach realizacji projektu E-szkoła należy jak najszybciej znaleźć pieniądze na jego zakup. Jeżeli problemem przy realizacji projektu okaże się zbyt częsta awaria sprzętu komputerowego należy zastanowić się nad kolejnym przeszkoleniem osób korzystających ze sprzętu szkolnego Zespół Szkół im. F. Chopina w Skórzewie

47 Projekt opracowany przez: Katarzyna Krüger-Szczot Aleksandra Ponińska Agata Idczak Ewa Pryba Agnieszka Jaroszyńska Wojciech Czarnecki


Pobierz ppt "Projekt przygotowany przez nauczycieli z Zespołu Szkół w Skórzewie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google