Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach 25-431 KIELCE, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 tel. fax. 41.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach 25-431 KIELCE, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 tel. fax. 41."— Zapis prezentacji:

1 SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach KIELCE, ul. Marszałka J. Piłsudskiego tel. fax

2 ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ – ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA
analiza wybranych aktów prawnych regulujących organizację pracy świetlicy szkolnej, dokumentacja nauczyciela wychowawcy świetlicy szkolnej, diagnoza potrzeb rodziców w zakresie opieki świetlicowej dla dzieci, oferta zajęć w świetlicy.

3 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) – polska ustawa, uchwalona przez Sejm, regulująca kwestie prawne związane z systemem oświaty. Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana. Ostatnia zmiana weszła w życie 1 lipca 2011r. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

4 Preambuła Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

5 Rozdział 1. Przepisy ogólne
Art System oświaty zapewnia w szczególności: 1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; 2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny; 4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej; 5) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

6 14) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;
10) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach; 11) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej; 12) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, 13) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy; 13a) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym; 14) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia; 15) warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego; 16) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

7 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
ROZDZIAŁ 5 Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych Art Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 3) w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe - praktyczna nauka zawodu; 4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych; 5) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Art Do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z: 1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 2) biblioteki; 3) świetlicy; 4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej; 5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 6) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.  Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

8 § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324); § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 9) kontroli - należy przez to rozumieć działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

9 załącznik Nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr  61, poz. 624, z późn. zm.) Załącznik nr 2 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (wybrane zapisy) § Statut szkoły określa w szczególności: 1) cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach, 2) sposób wykonywania zadań szkoły, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia, 7) organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych, 8) formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna, 9) organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom, 10) organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

10 Załącznik nr 2 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (wybrane zapisy)
§ Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę. 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25, z zastrzeżeniem ust Liczba uczniów w grupie wychowawczej w świetlicy zorganizowanej w szkole specjalnej powinna odpowiadać liczbie uczniów określonej w § 5 ust. 3 dla oddziału szkoły specjalnej. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

11 Załącznik nr 2 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (wybrane zapisy)
3. Liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej oraz w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić: 1) w szkole (oddziale) dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących - od 6 do 8, 2) w szkole (oddziale) dla uczniów niewidomych i słabo widzących - od 8 do 10, 3) w szkole (oddziale) dla uczniów z chorobami przewlekłymi - od 10 do 16, 4) w szkole (oddziale) dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi - od 6 do 8, 5) w szkole (oddziale) dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową - od 8 do 12, 6) w szkole (oddziale) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - od 10 do 16, 7) w szkole (oddziale) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym - od 6 do 8, 8) w szkole (oddziale) dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi - od 2 do 4, 9) w szkole (oddziale) dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania - od 10 do 16 Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

12 O ile za dużo uczniów przypada na jednego wychowawcę świetlicy?
§ 7 ust. 2 załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Informację uzyskuje się na podstawie dziennika zajęć w świetlicy. Wizytator losuje pięć godzin z rozkładu zajęć w świetlicy (jedna godzina danego dnia) i sprawdza liczbę uczniów oraz liczbę opiekunów na poszczególnych godzinach zajęć. Kontrolą obejmuje się tydzień poprzedzający kontrolę. 1 2 3 4 Godzina zajęć Liczba uczniów Liczba wychowawców O ile za dużo uczniów przypada na jednego wychowawcę świetlicy? 5 Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

13 2. Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji „§8a. 1. Szkoła prowadzi dziennik zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym. 2. Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy, klasę, do której uczęszczają uczniowie, tematy przeprowadzonych zajęć, odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć, przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy potwierdza własnoręcznym podpisem…”. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

14 Warunki pracy świetlicy szkolnej
Zdiagnozowano potrzeby rodziców w zakresie opieki świetlicowej dla dzieci. Godziny pracy świetlicy szkolnej: do 2 godz. dziennie, do 4 godz. dziennie, do 6 godz. dziennie, do 8 godz. dziennie, do 10 godz. dziennie, powyżej 10 godz. dziennie. 3. Czas pracy świetlicy dostosowany jest do organizacji dojazdu dzieci do szkoły. 4. Czas pracy świetlicy uwzględnia inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole. (Jakie?) 5. Liczba przyjętych do świetlicy uczniów uwzględnia wszystkie zgłoszenia rodziców: Liczba zgłoszeń rodziców ……………. Liczba uczniów korzystających ze świetlicy ……………….. Liczba zgłoszeń rodziców, które nie zostały uwzględnione ………… Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

15 Oferta zajęć w świetlicy uwzględnia
LP Rodzaje zajęć Stosunek liczby godzin przeznaczonych na realizację danego rodzaju zajęć do ogólnej liczby godzin pracy świetlicy (%) 1. Przygotowanie uczniów do zajęć edukacyjnych 2. Zaspokajanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów 3. Rozwijanie zainteresowań uczniów 4. Rozwój fizyczny uczniów (np. ruchowy, w tym na świeżym powietrzu) 5. Inne (jakie?) Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

16 ŚWIETLICA Z POMYSŁEM PROPONUJEMY:
organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń, upowszechnianie przykładów dobrej praktyki. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

17 Dokumentacja mająca na celu zapewnienie systematyczności, ciągłości oraz prawidłowości funkcjonowania świetlicy roczny plan pracy świetlicy – rozkład zajęć świetlicowych w formie tygodniowych bloków tematycznych (zajęcia dotyczące przeżyć dzieci, bajek, pór roku, zabaw, świąt oraz zachęcające do czytelnictwa, zdrowego trybu życia, sportu itp.) miesięczny lub semestralny plan pracy świetlicy tygodniowy rozkład zajęć świetlicowych tygodniowy plan pracy nauczycieli świetlicy regulamin świetlicy – ustalenie zasad obowiązujących wychowanków świetlicy  Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

18 Dokumentacja mająca na celu zapewnienie systematyczności, ciągłości oraz prawidłowości funkcjonowania świetlicy podania, wnioski o przyjęcie do świetlicy  karty zgłoszeń do świetlicy – w formie ankiety informującej w jakich zajęciach dziecko chciałoby uczestniczyć oraz np. regulującej kwestię wykonywania zadań domowych, powrotu dziecka do domu, zawierającej adres i telefony do rodziców (prawnych opiekunów) protokoły z posiedzeń zespołów samokształceniowych lub wychowawczych nauczycieli świetlicy protokoły z posiedzeń komisji kwalifikującej uczniów do świetlicy sprawozdania semestralne z pracy świetlicy – dołączone do księgi protokołów szkoły kronika świetlicy gazetka świetlicowa    Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

19 Zauważmy, że… Propozycje wymienionych dokumentów mają pomagać w codziennej pracy świetlicy. Powinny być wypracowane przez nauczycieli i gromadzone w celu dokumentowania pracy świetlicy szkolnej. Jednak należy pamiętać, że świetlica, to przede wszystkim miejsce spotkań, odpoczynku, zabawy, nauki oraz rozwoju zainteresowań dzieci. A dokumentowanie pracy świetlicy nie powinno przesłaniać istotnych jej działań. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

20 Jednakże… Ważne wydarzenia z życia świetlicy.
Nowy dziennik zajęć w świetlicy zawiera wiele działów, między innymi: Ważne wydarzenia z życia świetlicy. Reguły zachowania w świetlicy. Wyróżnienia i nagrody udzielane dzieciom. Informacje o postawach uczniów. Informacje o zachowaniu uczniów. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

21 Reguły zachowania w świetlicy Kontrakt grupowy jako forma regulowania wzajemnych stosunków w zespole świetlicowym Nie wychodzimy z sal świetlicowych bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym. Używamy form grzecznościowych; dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam. W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba, uważnie słuchamy, nie przerywamy. Każdy ma prawo w sposób kulturalny przedstawić swój punkt widzenia. Nie oceniamy i nie krytykujemy wypowiedzi innych osób. Pomagamy sobie wzajemnie. Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas prowadzonych zajęć oraz w czasie odrabiania prac domowych. Dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie. Spełniamy prośby i polecenia wychowawców. Przed posiłkiem myjemy ręce, kulturalnie zachowujemy się przy stole podczas posiłków. Pamiętamy o bezpieczeństwie własnym i innych. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

22 REGUŁY ZACHOWANIAW ŚWIETLICY
Świetlica jest miejscem spotkań, wypoczynku, zabawy, nauki i rozwijania zainteresowań. W świetlicy staramy się bawić . Idziemy do świetlicy prosto po lekcjach. Estetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek. Tornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu. Lubimy porządek i czystość. Informujemy wychowawców o wyjściu ze świetlicy. Chcemy chętnie pełnić dyżury. Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy. Jesteśmy kulturalni. Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom. Każdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu. Dbamy o piękny język polski. Obuwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni. Musimy przestrzegać regulaminu świetlicy aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

23 REGUŁY ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW W ŚWIETLICY SZKOLNEJ – KONTRAKT
A      aktywnie uczestniczę w zajęciach organizowanych w świetlicy (zależnie od swoich zainteresowań i uzdolnień) B      bieganie w świetlicy jest zabronione C     czystość otoczenia to moja zasługa D     dyżury w świetlicy i na stołówce szkolnej wykonuję wzorowo E      elementarna nasza zasada to: cisza i spokój F      fajna zabawa daje mi dużo radości G     gry stolikowe szanuję jak swoje H     hałas przeszkadza mi i innym I        idąc ulicą uważam na przejściach J       jestem grzeczna/y w stosunku do koleżanek i kolegów K     każde wcześniejsze wyjście ze świetlicy potwierdzę zgodą pisemną przez rodziców lub opiekunów. L      lekcje w świetlicy będę odrabiać starannie Ł   łamanie naszego kontraktu nie przynosi mi sławy M   mam prawo do swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań N     nauczyciel, wychowawca udzieli mI pomocy w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych O     obowiązuje obuwie zmienne P      przepraszam, proszę, dziękuję -to nasze zasady R  rozmawiam spokojnie, nie podnoszę głosu S słucham uważnie, gdy ktoś do mnie mówi T tak będę postępować, by wszyscy byli zadowoleni U uśmiechem odpłacam za uśmiech W w każdej potrzebie zasięgam rady u wychowawcy Z zawsze sprzątam po sobie (nie zostawiam bałaganu po zakończonych zajęciach) Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

24 REGUŁY JAKICH PRZESTRZEGAMY PODCZAS GRUPOWYCH ZABAW – KONTRAKT
Mówimy do siebie po imieniu. Okazujemy sobie szacunek – słuchając się nawzajem. Nie oceniamy innych! Nie wyśmiewamy się z zachowania innych uczestników zabawy! Jeżeli nie bierzemy udziału w zabawie, nie przeszkadzamy w niej innym. Podczas zabawy dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

25 Wyróżnienia i nagrody udzielane dzieciom
Zdając sobie sprawę z tego jak ważne w wychowaniu każdego dziecka jest nagradzanie i motywowanie do działania, warto wprowadzić „Świetlicowe sprawności”. Na przykład przez cały miesiąc uczniowie mają okazję zbierać specjalne punkty przyznawane w 6 kategoriach: BYSTRA GŁOWA, PRACUŚ, PORZĄDNIŚ, SUPER KOLEGA, SUPER SPORTOWIEC, WSPANIAŁY ARTYSTA. Dzieci, które otrzymają największą liczbę punktów (np. gwiazdek) zostaną nagrodzone na forum świetlicy. Plebiscyt – Świetliczanin Roku Plebiscyt – Super Kolega Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

26 Informacje o postawach
POSTAWA – oznacza stosunek człowieka do życia lub do pewnych zjawisk, wyrażający jego poglądy; sposób postępowania lub zachowania wobec określonych zjawisk, zdarzeń lub w stosunku do ludzi. Postawy są wynikiem zarówno bezpośrednich doświadczeń lub obserwacji uczenia się od środowiska. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

27 Informacje o postawach
Postawy i zachowania uczniów w głównej mierze zależą od : stylu wychowawczego preferowanego w rodzinie (np. demokratyczny, autorytarny), stopnia zaspokojenia potrzeb jednostki (np. poczucie bezpieczeństwa, akceptacja otoczenia, przynależność do grupy, uznanie innych), postaw nauczycieli (np. akceptująca, odrzucająca), nastawienia i sposobu funkcjonowania wychowawcy (stopień zainteresowania uczniami i zaangażowania w pracę wychowawczą, otwartość na porozumienie i współpracę), ogólnej atmosfery w szkole, stopnia akceptacji jednostki przez grupę i pełnionych w szkole ról (akceptacja–odrzucenie, aktywność–bierność), poczucia własnej wartości ucznia, jego aspiracji i celów osobistych, przeżywanych przez niego emocji. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

28 Informacje o postawach
Nauczyciel - wychowawca, który nie zna dobrze swojego ucznia, jego osobowości, stanu emocjonalnego oraz sytuacji rodzinnej, materialnej i społecznej, które warunkują jego zachowanie, może ocenić go zbyt powierzchownie, a nawet niesprawiedliwie, nie mówiąc już o odpowiednich działaniach wychowawczych. Dlatego tak ważne jest: systematyczne diagnozowanie uczniów, obserwacja ich postaw i aktywności, korygowanie niepożądanych zachowań, tak aby uczniowie mieli możliwość zmieniania się oraz rozwoju. „Ocenianie zachowania uczniów” T.Pawlikowski Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

29 Wewnątrzszkolne zasady dotyczące postaw ucznia w świetlicy szkolnej
Symbol Kryteria A Uczeń przestrzega wszystkich ustalonych zasad zgodnie z przyjętymi kryteriami. B Czasami uczeń nie przestrzega wszystkich zasad zgodnie z przyjętymi kryteriami. C Uczeń często zachowuje się niezgodnie z przyjętymi kryteriami. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

30 Kultura osobista - kryteria
dba o kulturę wypowiadania się, używa zwrotów grzecznościowych, dba o schludny i czysty wygląd, higienę osobistą, własne zdrowie, reaguje na polecenia i uwagi pracowników szkoły i innych ludzi ze swego otoczenia, kulturalnie i grzecznie odnosi się do nauczycieli, innych pracowników szkoły, kolegów i koleżanek, szanuje symbole narodowe i religijne, jest taktowny, tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej, niepełnosprawnych, Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

31 Poziom spełnienia wymagań w zakresie kultury osobistej
C dba o kulturę wypowiadania się, używa zwrotów grzecznościowych, zawsze dba o schludny i czysty wygląd, higienę osobistą, własne zdrowie, reaguje na polecenia i uwagi pracowników szkoły i innych ludzi ze swego otoczenia, kulturalnie i grzecznie odnosi się do nauczycieli, innych pracowników szkoły, kolegów i koleżanek, szanuje symbole narodowe i religijne, jest taktowny, tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej, niepełnosprawnych, nie zawsze dba o kulturę wypowiadania się, nie zawsze pamięta o używaniu zwrotów grzecznościowych, zazwyczaj dba o schludny i czysty wygląd, higienę osobistą, własne zdrowie, reaguje na polecenia i uwagi pracowników szkoły i innych ludzi ze swego otoczenia po wielokrotnych powtórzeniach, wie, że należy kulturalnie i grzecznie zwracać się do nauczycieli, innych pracowników szkoły, kolegów i koleżanek, ale nie zawsze tego przestrzega, zdarza się, że używa niecenzuralnego słownictwa, sporadycznie stosuje zwroty grzecznościowe lub wcale o nich nie pamięta, działa bez przewidywania negatywnych konsekwencji w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa nie wykonuje poleceń nauczycieli, potrafi być niegrzeczny, nieopanowany, wybuchowy w stosunku do nauczycieli, innych pracowników szkoły, kolegów i koleżanek. ma trudności z utrzymaniem powagi wobec symboli narodowych i religijnych, Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

32 Poziom spełnienia wymagań w zakresie relacji koleżeńskich
zgodnie współdziała w grupie, przestrzega zasad obowiązujących w grupie,  chętnie udziela pomocy innym, inicjuje działania na rzecz innych, reaguje na przejawy niewłaściwego zachowania się innych, unika konfliktów lub rozwiązuje konflikty bez agresji i przemocy, wyraża swoje emocje w sposób akceptowany przez innych, potrafi opanować swoje emocje takie jak: gniew, wzburzenie, złość, szanuje pracę swoich kolegów i koleżanek,  dba o bezpieczeństwo podczas gier i zabaw zespołowych,  Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

33 Poziom spełnienia wymagań w zakresie dbania o porządek
szanuje gry, zabawki, pomoce, sprzęt w świetlicy, dba o ład i porządek w świetlicy: w kącikach zainteresowań, w swoim miejscu pracy i zabawy, sprząta stanowisko pracy po zajęciach, ustawia plecak w wyznaczonym miejscu, pomaga w uporządkowaniu sprzętu sportowego po zajęciach, Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

34 Poziom spełnienia wymagań w zakresie aktywności na zajęciach
chętnie włącza się w życie świetlicy, zawsze jest chętny do podejmowania zadań, współpracy w zespole, jest samodzielny i zaradny, przejawia własną aktywność w podejmowaniu różnych działań, bierze udział w rozmowach, dyskusjach, zadaje pytania, starając się zaspokoić własną ciekawość, swoją postawą wykazuje gotowość do udziału w zajęciach, wzorowo wywiązuje się z powierzonych funkcji i prac zleconych przez nauczyciela Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

35 Informacje o zachowaniu ucznia (opis)
Należy zwrócić uwagę na zapisy w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej – edukacja społeczna, etyka, wychowanie fizyczne wraz z edukacją zdrowotną. W podstawie programowej wychowania przedszkolnego zwracamy uwagę na zapisy w obszarach dotyczących umiejętności społecznych, nawyków higienicznych i kulturalnych, czynności samoobsługowych oraz dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. Wymagania te ułatwią sformułowanie informacji o zachowaniu ucznia w świetlicy. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach


Pobierz ppt "SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach 25-431 KIELCE, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 tel. fax. 41."

Podobne prezentacje


Reklamy Google