Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO
Literatura podmiotu i przedmiotu bez tajemnic

2 Imię i nazwisko TEMAT; I Literatura podmiotu. II Literatura przedmiotu. III Ramowy plan wypowiedzi: 1. Określenie problemu, teza. . Kolejność prezentowanych argumentów (treści). . Wnioski. IV Materiały pomocnicze: podpis zdającego

3 JAK ZAPISAĆ TEMAT W DEKLARACJI MATURALNEJ?
Obowiązkowo zapisz numer działu ( I, II, III) i po ukośniku nr tematu. Przy tematach z listy CKE zapisz tę informację w nawiasie (CKE), po niej nr działu i nr tematu. Temat zapisz w pełnym brzmieniu.

4 PRZYKŁADY I / 4 Analizując wiersze Z. Herberta, omów światopogląd Pana Cogito i źródła jego postawy. II / 12 Literackie, malarskie i/lub muzyczne impresje na temat pór roku. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych tekstów kultury. (CKE) III / 36 Różne sposoby budowania definicji pojęć. Określ je, analizując artykuły hasłowe wybranych słowników.

5 CZYM JEST LITERATURA PODMIOTU I PRZEDMIOTU?
LITERATURA PODMIOTU to uporządkowany zbiór opisów bibliograficznych tych tekstów kultury, które zostaną zaprezentowane w przemówieniu (niekiedy zasugerowane w temacie); LITERATURA PRZEDMIOTU to in. bibliografia załącznikowa; uporządkowany zbiór opisów bibliograficznych tych dokumentów, z których korzystano przy opracowaniu prezentacji. Ważne: Bibliografia (czyli literatura podmiotu i przedmiotu) jest częścią planu prezentacji i musi być zapisana w postaci maszynopisu lub wydruku komputerowego. LITERATURA PODMIOTU to uporządkowany zbiór opisów bibliograficznych tych tekstów kultury, które zostaną zaprezentowane w przemówieniu (niekiedy zasugerowane w temacie); LITERATURA PRZEDMIOTU to in. bibliografia załącznikowa; uporządkowany zbiór opisów bibliograficznych tych dokumentów, z których korzystano przy opracowaniu prezentacji. Ważne: Bibliografia (czyli literatura podmiotu i przedmiotu) jest częścią planu prezentacji i musi być zapisana w postaci maszynopisu lub wydruku komputerowego.  Czym jest literatura podmiotu i przedmiotu?

6 CO OKREŚLAMY W OPISIE BIBLIOGRAFICZNYM?
W opisie bibliograficznym określamy w ustalonej kolejności te cechy dokumentu, które go wyraźnie charakteryzują i odróżniają od innych (dalej nazywane elementami opisu).

7 GDZIE NALEŻY SZUKAĆ INFORMACJI NA TEMAT DOKUMENTU - KSIĄŻKI? Informacji na temat książki szukaj na karcie tytułowej, potem na jej odwrocie, w stopce redakcyjnej, a nie na okładce.

8 JAK NALEŻY ROZPLANOWAĆ NA KARTCE PAPIERU ZAPIS OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO ?
Pisz zawsze w ciągu – od marginesu do marginesu. Numeruj kolejne pozycje. JAK UPORZĄDKOWAĆ LITERATURĘ PODMIOTU I PRZEDMIOTU? Literaturę podmiotu masz prawo uporządkować według przyjętego przez siebie klucza. Literaturę przedmiotu porządkuj zawsze według alfabetu.

9 PRZEDSTAWIONE WZORY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO OBOWIĄZUJĄ WSZYSTKICH MATURZYSTÓW W ZSO NR 4 W SZCZECINIE PRZYSTĘPUJĄCYCH DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD SESJI LETNIEJ 2012 ROKU

10 WYDAWNICTWA ZWARTE I CIĄGŁE

11 OPIS WYDAWNICTW ZWARTYCH
Poszczególne elementy opisu bibliograficznego Odpowiedzialność główna - nazwa autora Tytuł i dodatek do tytułu Odpowiedzialność drugorzędna (opracowujący, redaktor, tłumacz itp.) Oznaczenie wydania (Wyd. 2, Wyd. 3 zm.) Miejsce wydania Nazwa wydawcy Rok wydania Numer tomu ISBN ISBN - Międzynarodowy znormalizowany numer książki (ISBN) należy przytaczać w formie podanej w opisywanym dokumencie, z zachowaniem kresek lub spacji występujących w numerach oraz poprzedzających numery akronimów np.: ISBN

12 OPIS KSIĄŻKI Elementy opisu: - Nazwisko i imię autora [dopuszczalny skrót imienia – należy zachować konsekwencję i w całej bibliografii stosować skróty imion autorów, zwłaszcza jeżeli autor jest osobą łatwą do zidentyfikowania) lub ciało zbiorowe. Jeżeli osoba lub ciało zbiorowe ponoszące główną odpowiedzialność za dzieło nie są podane w dokumencie, ten element należy pominąć i pierwszym elementem opisu będzie tytuł; w przypadku więcej niż trzech autorów podaje się tylko pierwszego i dodaje się skrót "et al." bądź "i in." ; można podawać nazwy redaktorów książek składających się z prac pochodzących z różnych źródeł lub artykułów kilku autorów, pod warunkiem, że redaktor jest wyraźnie wskazany]. - Tytuł [w formie występującej w źródle]. - Wydanie [liczebniki porządkowe należy zapisywać cyframi arabskimi; dopuszcza się przejmowanie oznaczenia pierwszego wydania, jeżeli to oznaczenie występuje w źródle]. - Miejsce wydania [nazwę miasta zamieszczamy w oryginalnym języku] . - Wydawca [może być forma skrócona] . - Data wydania [rok; jeżeli nie można go określić, podajemy datę "copyright", datę druku lub datę przypuszczalną ze skrótem "ca."]. Numer znormalizowany ISBN [Nadawanie numerów ISBN obowiązuje wydawców polskich od 1974 roku. Od 2007 roku nr ISBN poprzedzony jest prefiksem 978 i liczy 13 cyfr].

13 WZÓR OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO WYDAWNICTWA ZWARTEGO (KSIĄŻKI)
Chrząstowska Bożena, Poezje Czesława Miłosza, wyd. 2 zm., Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993, ISBN

14 WZÓR OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO PRACY ZBIOROWEJ
Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa, wyd. 2, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991, ISBN

15 OPIS FRAGMENTU KSIĄŻKI
Opisywanie fragmentu książki jednego autora lub ciała zbiorowego różni się od opisu książki tym, że musisz oznaczyć wyodrębnioną część, z której korzystałeś. Jeżeli jest to cały rozdział, to dane o nim (numeracja, tytuł, tom i inne szczegóły charakterystyczne dla części zgodnie z intencją autora).

16 WZÓR OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO FRAGMENTU KSIĄŻKI
Herbert Zbigniew, Elegia na odejście, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1992, ISBN , Pana Cogito przygody z muzyką, s lub Herbert Zbigniew, Pana Cogito przygody z muzyką, w: Zbigniew Herbert, Elegia na odejście, Wrocław, Wydawnictwo Dolnośląskie, 1992, ISBN , s

17 WZÓR OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO FRAGMENTU PRACY ZBIOROWEJ
Polska Jana Długosza, red. Henryk Samsonowicz, Warszawa, PWN, 1984, ISBN , s. 311.

18 WZÓR OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO WSTĘPU DO KSIĄŻKI
Drawicz Andrzej, Wstęp, w: Bułhakow Michaił, Mistrz i Małgorzata, wyd.15, Warszawa, MUZA, 1990, ISBN , s. V - LXXXIV.

19 WZÓR OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO FRAGMENTU BIBLII
Księga Izajasza, w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, [Biblia Tysiąclecia], wyd. 5, Poznań, Pallottinum, 2000, ISBN , s WZÓR OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO FRAGMENTU BIBLII MAJĄCEGO WŁASNY TYTUŁ Przypowieść o siewcy, w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, [Biblia Tysiąclecia], wyd. 5, Poznań, Pallottinum, 2000, ISBN , Mt 13, 1- 9, s

20 WZÓR OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO ARTYKUŁU Z PRACY ZBIOROWEJ
Brykalska Maria, Praca organiczna i praca u podstaw, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa, wyd. 2, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991, ISBN , s

21 Wiśniewski Karol, Blokerzy, „Cogito” 2003 nr 19, s. 15.
WZÓR OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO ARTYKUŁU W WYDAWNICTWIE CIĄGŁYM (CZASOPIŚMIE)  Wiśniewski Karol, Blokerzy, „Cogito” 2003 nr 19, s. 15.

22 WZÓR OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO RECENZJI W CZASOPIŚMIE
Kuczok Wojciech, Gnój, Warszawa, WAB, 2003, rec. Piotr Śliwiński, Normalni, wydrążeni, źli, „Tygodnik Powszechny” 2004 nr 32, s. 11.

23 OPIS MATERIAŁÓW IKONOGRAFICZNYCH
(ilustracji, fotografii, reprodukcji, nut) Dane dotyczące materiału ikonograficznego (ilustracji) należy przejmować z wykazu ewentualnie z podpisu pod ilustracją. Elementy opisu: Nazwa autora dzieła [grafika, malarza, autora fotografii, nut] Tytuł i dodatki do tytułu lub określenie tematu dzieła Określenia techniki wykonania [np. olej, rycina, płaskorzeźba, akwarela] Data powstania dzieła Nazwa instytucji (zbiorów), przechowującej dzieło oryginalne ewentualnie wraz z nr inwentarzowym obiektu lub sygnaturą zdjęcia Nazwa autora zdjęcia [w opisie fotografii dzieł sztuki] Opis wydawnictwa, w którym zamieszczona jest ilustracja Numer strony lub tablicy, na której znajduje się ilustracja

24 WZÓR OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO MATERIAŁÓW IKONOGRAFICZNYCH
Dunikowski Xawery, Tchnienie, [blacha], 1901, fot. Władysław Mądraszkiewicz, w: Polskie życie artystyczne w latach , red. Andrzej Wojciechowski. Wrocław, Ossolineum, 1967, s. 64. Hermanowicz Henryk, Baszta stolarska, [fotografia], w: Henryk Hermanowicz, Jan Banach, Kraków –cztery pory roku, wyd. 4, Kraków, Zamek, 1978, ISBN , s. 72. Leonardo da Vinci, Dama z gronostajem [reprodukcja], w: Maria Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, wyd. 3, Wrocław, Ossolineum, 1988, ISBN ,tabl. XXI. Ja mam dwa kółka, [nuty], muz. i oprac. Maria Mazurek, sł. Danuta Orłowska, w: Zbigniew Stankiewicz , Repertuar uzupełniający do wychowania muzycznego w klasach V-VIII, Warszawa, 1975, ISBN , s

25 WZÓR OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO MATERIAŁÓW IKONOGRAFICZNYCH ZAMIESZCZONYCH W CZASOPIŚMIE
Paculski Jan, Kompozycje dekoracyjne, [ilustracja], „Plastyka w Szkole” nr 10, s. 39.

26 DOKUMENTY ELEKTRONICZNE
DOKUMENT ELEKTRONICZNY - dokument istniejący w postaci elektronicznej, dostępny za pośrednictwem techniki komputerowej: a) ma swoją specyficzną postać:  program komputerowy,  baza danych,  pliki, rekordy istniejące w formie czytelnej dla komputera - dostępne w trybie online,  na płycie CD,  dyskietce,  innym elektronicznym nośniku informacji rodzaje dokumentów elektronicznych, które mają odpowiedniki drukowane: np. książka elektroniczna, czasopismo elektroniczne nowe rodzaje dokumentów elektronicznych, które nie mają odpowiedników drukowanych: np.  grupy i listy dyskusyjne, bazy danych,  strony WWW Dokumenty elektroniczne dzielimy na: zapisane na nośniku fizycznym – dostęp lokalny (dysk, dyskietka, CD-ROM) nie zapisane na nośniku fizycznym – dostęp zdalny (Internet)

27 ELEMENTY OPISU DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
Autor [indywidualny lub ciało zbiorowe ] Tytuł i dodatki do tytułu. Typ nośnika [typ nośnika elektronicznego należy podawać w nawiasach kwadratowych po tytule; zaleca się stosowanie następujących określeń: [online], [CD-ROM], [dyskietka] Oznaczenie wydania: miejsce wydania, nazwa wydawcy Rok wydania / Daty (wydania, aktualizacji/nowelizacji, dostępu) - rok należy podawać zawsze cyframi arabskimi, niezależnie od tego, jak został zapisany w opisywanym dokumencie elektronicznym; - daty mogą obejmować dzień, miesiąc, rok i czas dnia, np.[12 stycznia 2001],[ 14:04:28 EST Data wydania] - jeżeli daty wydania nie można określić na podstawie źródła należy w jej miejsce wpisać datę Copyright Data dostępu - w dokumentach online (dostępnych w Internecie) należy podawać datę, kiedy dokument był rzeczywiście przeglądany, ujmując ją w nawiasy kwadratowe; datę dostępu należy poprzedzić wyrażeniem dostęp, np.: [dostęp: 5 marca 2001] lub [dostęp: ]. Warunki dostępu - należy podać lokalizację dokumentu w sieci, np.: Dostępny w Internecie: - Dostępny w World Wide Web: Numer znormalizowany: ISBN i ISSN

28 OPIS KSIĄŻKI ELEKTRONICZNEJ [E – KSIĄŻKI]
Elementy opisu: Autor [dopuszczalny skrót imienia] lub ciało zbiorowe; [jeżeli osoba lub ciało zbiorowe ponoszące główną odpowiedzialność za dzieło nie są podane w dokumencie, ten element należy pominąć i pierwszym elementem opisu będzie tytuł ] Tytuł [w formie występującej w źródle] Typ nośnika [podajemy w nawiasach kwadratowych; może to być [online], [CD-ROM], [dyskietka] ] Wydanie [wydanie, wersja (np. wyd. 5, wersja 3.5)] Miejsce wydania [podajemy, o ile potrafimy je ustalić; jeżeli informacja pochodzi spoza źródła podajemy ją w nawiasach kwadratowych, jeżeli jest podana w źródle zamieszczamy ją w oryginalnym języku] Wydawca [może być forma pełna lub skrócona] Data wydania [ rok; jeżeli nie można go określić, podajemy datę "copyright", przy czym dla dokumentów dostępnych online, które ukazują się przez więcej niż jeden rok, możemy w ogóle pominąć to pole i podać datę dostępu (w polu data dostępu) ujętą w nawiasy kwadratowe] Data aktualizacji [podajemy datę jeśli jest ona znana] Data dostępu [dla dokumentów online] Warunki dostępu [dla dokumentów online] Numer znormalizowany: ISBN

29 WZÓR OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO KSIĄŻKI NA NOŚNIKU ELEKTRONICZNYM
Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, [CD-ROM], wersja , Łódź, PRO-media CD, 1998, aktualizowane w dniu , ISBN Słownik ortograficzny PWN, oprac. Kłosińska Anna, [CD-ROM], PWN, 2006, ISBN-13:

30 WZÓR OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO KSIĄŻKI/PUBLIKACJI W INTERNECIE
Etyka biznesu w działaniu, red. Gasparski Wojciech, Dietl Jerzy, [online], Warszawa, 2001, [dostęp: 2 października 2007],    dostępny w Internecie:  Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, [online], [dostęp: 2 października 2007], dostępny w Internecie: net.pl/pan _ tadeusz /pan _ tadeusz. htm. Szkolne Centrum Informacyjne, oprac. Iwona Basak, [online], [dostęp: 2 października 2007], dostępny w World Wide Web:

31 WZÓR OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO FRAGMENTU E-KSIĄŻKI
Antropomorfizm, w: Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, [CD-ROM], wersja , Łódź: PRO-media CD, 1998, aktualizowane w dniu , ISBN Wiosna Ludów ( ), w: Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna, [online], Optimus Pascal, [dostęp: 2 października 2007], dostępny w Internecie:

32 OPIS ARTYKUŁU Z ELEKTRONICZNEGO CZASOPISMA
Elementy opisu: Autor [dopuszczalny skrót imienia] lub ciało zbiorowe; [jeżeli osoba lub ciało zbiorowe ponoszące główną odpowiedzialność za dzieło nie są podane w dokumencie, ten element należy pominąć i pierwszym elementem opisu będzie tytuł ] Tytuł artykułu [w formie występującej w źródle] Tytuł wydawnictwa ciągłego [stosujemy wyróżniki typograficzne, np. interpunkcję] Typ nośnika [podajemy w nawiasach kwadratowych; może to być [online], [CD-ROM], [dyskietka] Wydanie [wydanie, wersja (np. wyd. 5, wersja 3.5)] Oznaczenie zeszytu [możliwie pełne oznaczenie chronologiczne (miesiąc, rok itp.) i numerowanie (numer tomu, zeszytu itp.)] Data aktualizacji [podajemy datę jeśli jest ona znana] Data dostępu [dla dokumentów online] Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego [podajemy, gdy format dokumentu uwzględnia paginację (np. strony w dokumencie w formacie pdf)] Warunki dostępu [dla dokumentów online] Numer znormalizowany: ISSN

33 WZÓR OPISU ARTYKUŁU Z ELEKTRONICZNEGO CZASOPISMA
Bobińska Maria, Ryzykowny kurs, w: „Gazeta Prawna” [online] nr 105/2002, [dostęp 27 marca 2003], s. 2, dostępny w Internecie: gp/index.php?str=s&P180=I a,ISSN Mikołuszko Wojciech, Były dwa gatunki człowieka!, w: „Gazeta Wyborcza” [online] , [dostęp 28 października 2004], dostępny w Internecie: http: //serwisy.gazeta.pl/nauka/1,34148, html.

34 OPIS BIBLIOGRAFICZNY DZIEŁA SZTUKI ZAMIESZCZONEGO W INTERNECIE
Budowa opisu: Autor dzieła [grafika, malarza, autora fotografii, nut; dopuszczalny skrót imienia] Tytuł dzieła [w formie występującej w źródle] Data powstania dzieła Technika wykonania dzieła [np. olej, rycina, płaskorzeźba, akwarela] Format Nazwa instytucji przechowującej dzieło oryginalne ewentualnie wraz z nr inwentarzowym obiektu lub sygnaturą zdjęcia Typ nośnika [podajemy w nawiasach kwadratowych; może to być [online], [CD-ROM], [dyskietka] ] Data dostępu [dla dokumentów online] Warunki dostępu [dla dokumentów online]

35 WZÓR OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO DZIEŁA SZTUKI ZAMIESZCZONEGO W INTERNECIE
Wyspiański Stanisław, Chłopiec z kwiatem,1893, pastel, 51 x 32,5 cm, Muzeum Narodowe (Warszawa), [online], [dostęp: 2 października 2007], dostępny w World Wide Web:

36 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU
Budowa opisu Reżyser filmu [tylko w opisie filmu fabularnego] Tytuł filmu Typ nośnika [film oświatowy, fabularny, dokumentalny na płycie CD, DVD, VHS…] Rok produkcji WZÓR: Bareja Stanisław (reż.), Poszukiwany, poszukiwana, [film fabularny na płycie CD], 1972. Has Wojciech (reż.), Lalka, [film fabularny na kasecie VHS], 1968.

37 STOSOWANIE SKRÓTÓW W OPISIE BIBLIOGRAFICZNYM
Należy wybrać jedną z form i stosować konsekwentnie w całej pracy - id. = idem ten sam, tenże - op.cit. = opus citatum - dzieło cytowane - [s.l.] = sine loco bez miejsca - [s.a.] = sine anno bez roku - por porównaj - cyt. za - cytuję za - [b.m.] bez miejsca - [b.r.] bez roku

38 ŹRÓDŁA: Bibliografia załącznikowa i przypisy. „Biblioteka w Szkole” 2004 nr 11, s Bibliografia załącznikowa [online]. Kraków: Informatorium Akademii Ekonomicznej [dostęp 10 lutego 2006].Dostępny w Internecie: < . Normy: PN-ISO 690:2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura. PN-ISO 690-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Arkusz 2: Dokumenty elektroniczne i ich części. Opracowanie: Jolanta Jakubik, Justyna Wnuk


Pobierz ppt "EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google