Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina www.szczecin.pl/strategia/

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina www.szczecin.pl/strategia/"— Zapis prezentacji:

1

2 Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

3 Strategia Rozwoju Miasta to scenariusz osiągania celów przyszłości, do których dąży wspólnota samorządowa, a dzięki któremu dokona się transformacji sytuacji obecnej na projektowaną. DEFINICJA STRATEGII ROZWOJU S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

4 n Dobra strategia budowana jest na wiedzy samorządu, mieszkańców i ekspertów zewnętrznych n Strategia powinna być wypracowana i zaakceptowana przy czynnym udziale lokalnej społeczności (uspołeczniony charakter) n Do prac powinni być zaangażowani najbardziej reprezentatywni członkowie lokalnej społeczności PARTNERSTWO S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

5 Faza II Analiza i diagnoza stanu Miasta od do Faza III Formułowanie Strategii Rozwoju Szczecina od do fazy czas Faza I Organizacja procesu od do PRACE NAD STRATEGIA MIASTA S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

6 n Konwent przyjął wstępną koncepcję pracy nad przygotowaniem strategii rozwoju Szczecina: 1. Zasady budowania strategii 2. Strukturę dokumentu Strategia Rozwoju Szczecina n Konwent przyjął zasady organizacji pracy nad strategią REALIZACJA FAZY I S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

7 1. Musi powstawać i być weryfikowana w procesie społecznym przy aktywnym uczestnictwie lokalnych środowisk (szeroko konsultowana i uzgadniana) 2. Musi być zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju (Lokalna Agenda21) 3. Powinna być spójna ze strategiami: narodową, województwa oraz powiatów i gmin sąsiedzkich 4. Musi być dokumentem pragmatycznym (tj. określać jak przekładać cele na konkretne działania) ZASADY BUDOWANIA STRATEGII S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

8 5. Powinna być zgodna, w warstwie zadaniowej, ze schematem SMART – tj. zadania są specyficzne (specific), mierzalne (measurable), uzgodnione (agreed), wykonalne (real), określone w czasie (timed) 6. Wszystkie zadania (programy i projekty) realizowane przez jednostki zależne od samorządu Miasta muszą być podporządkowane i zgodne ze Strategią 7. Musi być dokumentem dynamicznym (weryfikowana) ZASADY BUDOWANIA STRATEGII S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

9 Sfery rozwojowe według koncepcji Agenda 21 M. Keating, Globalny Program Działań - Szczyt Ziemi, GEA Na podstawie: IDRC, ICLEI, UNEP, The Local Agenda 21 Kreowanie samorzadowej świadomości i samodzielności, efektywne zaspokajanie zbiorowych potrzeb; jawność sprawowania władzy; dbałość o odpowiednio wysoki poziom technologii w gminie, itp. Tworzenie miejsc pracy; maksymalizacja dochodów; poszerzanie rynków zbytu; minimalizacja kosztów własnych itp. Poszanowanie zasobów środowiska naturalnego; odbudowa i ochrona zasobów; redukcja emisji zanieczyszczeń, staranne planowanie przestrzenne itp. ROZWÓJ EKOLOGICZNO PRZESTRZENNY ROZWÓJ GOSPODARCZY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LOKALNY ROZWÓJ SPOŁECZNY Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

10 Rada Miasta KONWENT Firma Konsultingowa 3 Zespoły Opiniująco - Konsultacyjne Lokalne środowiska 23 Grupy Branżowo Środowiskowe i indywidualni mieszkańcy Zespół Roboczy ORGANIZACJA PRACY NAD STRATEGIĄ S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

11 SKŁAD KONWENTU DS. STRATEGII ROZWOJU SZCZECINA 1. Górski Dominik – Przewodniczący Konwentu, Przewodniczący Rady Miasta 2. Bal Jan Ryszard– Radny Rady Miasta 3. Bąbolewski Lucjan– Wiceprezydent Miasta (od ) 4. Chałubińska Wiesława – Radna Rady Miasta 5. Czaplicki Franciszek – Radny Rady Miasta 6. Durski Grzegorz– Wiceprzewodn. Rady Miasta, Członek Zarządu Miasta (do ) 7. Dużyński Jan– Wiceprezydent Miasta, Członek Zarządu Miasta 8. Fenrych Przemysław – Radny Rady Miasta 9. Gajda Andrzej– Wiceprezydent Miasta (od ) 10. Jaskierska Barbara– Radna Rady Miasta (od ) 11. Jekiel Jacek– Radny Rady Miasta, Wiceprezydent Miasta (do ) 12. Jerzyk Henryk – Członek Zarządu Miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miasta 13. Jurczyk Marian – Prezydent Miasta (do ) 14. Kamrowski Andrzej– Radny Rady Miasta 15. Kantorska Katarzyna– Członek Zarządu Miasta (do ) 16. Koćmiel Marek – Prezydent Miasta ( – ) 17. Kołodziejski Grzegorz– Członek Zarządu Miasta, Wiceprezydent Miasta (do ) 18. Krukowski Marcin– Członek Zarządu Miasta (od ) 19. Litwiński Arkadiusz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta (do ) 20. Malanowska Elżbieta – Wiceprezydent Miasta (od ) 21. Mickiewicz Andrzej– Wiceprezydent Miasta (od ) 22. Nowak Stanisław – Wiceprzewodniczący Rady Miasta (od ) 23. Plewka Czesław– Radny Rady Miasta 24. Runowicz Edmund– Prezydent Miasta (od ) 25. Sikorski Paweł – Członek Zarządu Miasta ( – ) 26. Stępień Dariusz– Radny Rady Miasta 27. Trokowski Edmund – Wiceprzewodniczący Rady Miasta 28. Wieczorek Dariusz – Wiceprezydent Miasta (do )

12 3. Określa zakres i tematykę opracowań i analiz 4. Akceptuje i przedkłada RM projekt dokumentu Strategia 1. Kieruje procesem przygotowania Strategii 2. Zasięga opinii zespołów konsultacyjno - opiniujących ZADANIA KONWENTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

13 Zespół do spraw: PRZESTRZENNO – EKOLOGICZNYCH Zespół do spraw: GOSPODARCZYCH Zespół do spraw: SPOŁECZNYCH ZESPOŁY OPINIUJĄCO - KONSULTACYJNE S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

14 1. Udział w: - Procesie analizy SWOT - Formułowaniu wariantów misji - Ustalaniu i hierarchizowaniu celów Strategii - Opiniowaniu dokumentów roboczych do Strategii 2. Weryfikacja istniejących i ustalanie założeń nowych polityk branżowych 4. Weryfikacja i opiniowanie projektu dokumentu Strategii ZADANIA ZESPOŁÓW OPINIUJĄCO-KONSULTACYJNYCH S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina 3. Opiniowanie założeń Systemu Realizacji Strategii

15 ZAKRES PRAC ZESPOŁU Architektura Urbanistyka Geodezja i gospodarka gruntami Polityka przestrzenna Ochrona środowiska Ekologia Planowanie zieleni Bezpieczeństwo Branżowe organizacje pozarządowe ZESPÓŁ DO SPRAW PRZESTRZENNO-EKOLOGICZNYCH S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

16 Skład zespołu do spraw przestrzenno – ekologicznych: 1.Przewodniczący Zespołu: Andrzej Kamrowski – radny 2.Buszyńska Elżbieta - architekt, 3.Cymbik Małgorzata - architekt, pracownik Regionalnego Biura Studiów i Projektów 4.Dąbrowski Jakub - architekt, 5.Dołgoszyja Dariusz - Miejska Pracownia Urbanistyczna - pełnomocnik ds. Informatyki 6.Dominiak-Górski Janusz - przedstawiciel Kupieckiej Izby Gospodarczej 7.Frączak Rita - architekt, 8.Freino Helena - architekt, 9.Henryka Okoniewska-Kall - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, 10.Jasnowska Janina - Akademia Rolnicza, Prezes Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, 11.Kowalski Piotr - Urząd Marszałkowski, Departament Polityki Regionalnej, 12.Krawczuk Marek - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, 13.Matejski Dariusz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, 14.Myłka Andrzej - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 15.Nawacka-Górzeńska Anna - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego, 16.Nekanda-Trepka Janusz - architekt, pracownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, 17.Nieczajew Aleksander - Akademicka Straż Ochrony Przyrody, 18.Osajda Marek - wydawca pisma ekologicznego Arka, 19.Owczarek Piotr - Security Consulting, 20.Paszkowska Małgorzata - Miejski Konserwator Zabytków, 21.Pieczyński Lech - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 22.Popiel Maria - Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich o/Szczecin, 23.Sekula Bronisław - pracownik naukowy Politechniki Szczecińskiej, 24.Szczygieł Tadeusz - pracownik naukowy Akademii Rolniczej, 25.Świątek Leszek - właściciel pracowni projektowej, 26.Tatarczuk Alicja - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, 27.Wójcik Stanisław - architekt, współwłaściciel pracowni projektowej, 28.Zyska Wojciech - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

17 ZAKRES PRAC ZESPOŁU Polityka mieszkaniowa Infrastruktura techniczna Transport Gospodarka Promocja Polityka zewnętrzna Turystyka Gospodarka gruntami w aspekcie rynkowym Bezpieczeństwo Branżowe organizacje pozarządowe ZESPÓŁ DO SPRAW GOSPODARCZYCH S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

18 Skład Zespółu do spraw gospodarczych 1.Brażuk Wojciech - Dyrektor Północnej Izby Gospodarczej, 2.Ciechanowski Waldemar - przedstawiciel Kupieckiej Izby Gospodarczej 3.Drapała-Kmieciak Beata - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 4.Dubicka Teresa - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 5.Dymek Marek - Dyrektor Wydziału Informatyki UM, 6.Fiuk Grzegorz - Informatyk Województwa Zachodniopomorskiego 7.Flejterski Stanisław - Prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 8.Górniak Mariola - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 9.Gruszka Robert - Prezes Zachodniopomorskiego Związku Pracodawców, 10.Hozer Józef - Kierownik Katedry Ekonometrii Uniwersytetu Szczecińskiego, 11.Jankowski Stanisław - Inżynier Miasta, 12.Jańczak Ewa - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 13.Koperkiewicz Leszek - właściciel EXTRA Inwest Nieruchomości 14.Księżopolski Romuald - współwłaściciel i dyrektor spółki Mikroplan 15.Lubert Tadeusz -Urząd Marszałkowski, Departament Polityki Regionalnej, 16.Lubińska Teresa - Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 17.Martuś Andrzej - Prezes Spółki Elektromontaż S.A. 18.Migdal Marek - Prezes Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki, 19.Mitura Elżbieta - Urząd Marszałkowski, Departament Polityki Regionalnej, 20.Owczarek Bolesław - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 21.Piotrowski Bolesław - Prezes Izby Rzemieślniczej, 22.Piwowarski Antoni - pracownik naukowy Akademii Rolniczej, 23.Pluta Zbigniew - Prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego, 24.Pomianowski Roman - właściciel agencji morskiej, 25.Pysiak Wojciech - Wiceprezes Bulcargo - Port Szczecin sp. z o.o., 26.Rączka Krzysztof - prawnik, 27.Rogowski Bogumił - Bussines Club Szczecin,Prezes Essve w Szczecinie, 28.Rudawska Iga - pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, 29.Rudawski Adam - Wiceprezes ds. Ekonomicznych Polskiego Radia o/Szczecin, 30.Slendak Leszek - Prezes Zarządu Zakładu Energetycznego S.A. w Szczecinie, 31.Socha Władysław - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 32.Stasiów Zbigniew - Kierownik Biura Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego, 33.Sylwestrzak Cezary - Wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej, 34.Szelągiewicz Henryk - Przewodniczący Konwentu Przewodniczących Rad Osiedlowych, 35.Tałasiewicz Marek - Wiceprezes Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A., 36.Tosiek Ryszard - Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego, 37.Tyszkiewicz Kazimierz - udziałowiec sieci sklepów Berti, 38.Zasadziński Jan - Kierownik Biura Rozwoju Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A., 39.Zdan Seweryn - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 40.Żyndul Krzysztof - Dyrektor Marketingu Zarządu Portu Szczecin Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

19 ZAKRES PRAC ZESPOŁU Edukacja Zdrowie Opieka społeczna Kultura Rodzina Rozwój społeczeństwa obywatelskiego Sport i rekreacja Bezpieczeństwo Branżowe organizacje pozarządowe ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNYCH S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

20 Skład zespółu do spraw społecznych: 1.Przewodniczący Przemysław Fenrych 2.Butkiewicz Zenon – Dyrektor Teatru Współczesnego, 3.Chęć Bogdan– Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 61, 4.Cieszkowski Tadeusz – 1. Z-ca Komendanta Miejskiego Policji, 5.Domagała Wenancjusz– pracownik naukowy Pomorskiej Akademii Medycznej, 6.Gajda Jerzy– Prezes Towarzystwa Przyjaciół Szczecina, 7.Glińska Maria – Caritas, 8.Gruner – Żarnoch Ewa– Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, 9.Jaśkiewicz Jarosław – właściciel Delta Consulting – Szkoła Businessu 10.Jerzyk Lech – Dyrektor Klubu Sal Stocznia, 11.Kalwaryjski Erazm – Prezes Związku Artystów Plastyków Polskich o/ Szczecin 12.Kamiński Dariusz – Kierownik Artystyczny Piwnicy przy Krypcie, 13.Kowalczyk Krzysztof – pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, 14.Kunc Warcisław– Dyrektor Opery i Operetki, 15.Kus Eugeniusz– Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich, 16.Lachtara Małgorzata – Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 1, 17.Lemańska Stefania – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 18.Lubiński Jan– prof. Pomorskiej Akademii Medycznej, 19.Maciocha Ireneusz – Wiceprezes Fundacji Promasters, 20.Masojć Elżbieta– Dyrektor Wydziału Pedagogicznego Kuratorium Oświaty, 21.Ks. Offmański Andrzej – Kuria Metropolitalna Szczecińsko – Kamieńska, 22.Parchimowicz Krzysztof – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 23.Szczyrski Paweł – Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych 24.Wąs Dariusz– Prezes Madical Express Falck, 25.Zarzycka Wanda – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr 2, 26.Białonowicz Aleksandra– Dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu 27.Korżak Janusz - Dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego 28.Grażyna Chmielewska – Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 29.Stanisław Dalgiewicz– Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 30.Władysław Myśko– Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 31.Anna Nowak– Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 32.Grzegorz Piechota– Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 33.Tadeusz Łubkowski– Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 34.Wojciech Gola– Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

21 n Gospod.morska n Przemysł, budownictwo n Obsługa biznesu n Handel, usługi, MŚP n Nowe technologie n Gospod. komunalna n Gospod. turystyczna n Gospod. przestrzenna n Środowisko kulturowe n Środowisko przyrodnicze n Gospod. Mieszkaniowa n Komunikacja n Infrastruktura techniczna n Bezpieczeństwo publiczne n Infrastruktura społeczna n Pomoc społeczna n Warunki życia n Sport, rekreacja, wypoczynek n Nauka, szkolnictwo wyższe n Oświata i wychowanie n Ochrona zdrowia n Kultura n Aktywność obywatelska GRUPY BRANŻOWO - ŚRODOWISKOWE S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

22 Wyrażanie opinii w zakresie oceny stanu miasta Zgłaszanie propozycji do koncepcji rozwoju miasta Formułowanie i hierarchizowanie celów szczegółowych i kierunkowych Konsultowanie zagadnień związanych ze strategią w swoim środowisku ZADANIA GRUP BRANŻOWO - ŚRODOWISKOWYCH S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

23 n Odbyły się pierwsze spotkania 3 zespołów opiniująco-konsultacyjnych n Wybrano w przetargu dwustopniowym firmę konsultingową n Odbyły się spotkania konsultantów z przedstawicielami Konwentu n Zorganizowano seminarium z ekspertem Uniwersytetu Harvard (USA) INNE DZIAŁANIA W FAZIE I S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

24 n Kompletowanie brakujących materiałów n Przygotowanie statystycznego wizerunku Szczecina n Analiza uwarunkowań rozwoju miasta (SWOT) n Opracowanie diagnozy miasta n Analiza istniejących materiałów FAZA II ANALIZA STRATEGICZNA S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

25 Ponad 60% mieszkańców zgłasza gotowość do udziału w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących rozwoju Szczecina. Stwarza to racjonalne przesłanki do włączenia mieszkańców do realizacji głównych celów strategii rozwoju miasta. Szczecin to "moje miasto" W ankiecie przeprowadzonej w dn uczestniczyło respondentów. WYNIKI ANKIETY I S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

26 ANALIZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina UWARUNKOWANIA ROZWOJU I ANALIZA SWOT Więcej informacji:

27 1. Niedostateczne wykorzystanie bogactwa środowiska przyrodniczego miasta i otoczenia jako walorów turystycznych 2. Brak skutecznych, zintegrowanych działań proekologicznych 3. Brak polityki w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej, w tym jej estetyki 4. Niedorozwój infrastruktury technicznej i społecznej, 5. Zubażanie mieszkańców i postępujące rozwarstwienie społeczne DIAGNOZA STANU MIASTA GŁÓWNE BARIERY ROZWOJU S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

28 6. Kryzys rodziny, rozwój patologii społecznych i wysoki stopień zagrożenia przestępczością 7. Nie pokrywające potrzeb, zdekapitalizowane, o niskim standardzie zasoby mieszkaniowe 8. Brak polityki wspierania rozwoju gospodarczego miasta 9. Dekoniunktura w gospodarce morskiej przy jej dominacji w gospodarce miasta DIAGNOZA STANU MIASTA GŁÓWNE BARIERY ROZWOJU S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

29 10. Bardzo niski udział w gospodarce miasta nowoczesnych technologii 11. Niewielki kapitał inwestycyjny zaangażowany w sferę poza handlową 12. Wolniejszy wzrost dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących budżetu miasta 13. Mała elastyczność lokalnych zasobów ludzkich na rynku pracy DIAGNOZA STANU MIASTA GŁÓWNE BARIERY ROZWOJU S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

30 1. Kontynuacja decentralizacji struktur państwa 2. Wejście Polski do Unii Europejskiej oraz wspieranie przez nią rozwoju transgranicznego i współpracy w obszarze M. Bałtyckiego 3. Istnienie rezerw terenowych pozwalających rozwinąć funkcje rozwojowe miasta 4. Modernizowany system edukacji DIAGNOZA STANU MIASTA GŁÓWNE CZYNNIKI ROZWOJOWE S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

31 5. Efektywne wykorzystywanie potencjału mieszkańców 6. Unowocześnianie infrastruktury technicznej, zwłaszcza transportowej i teleinformatycznej w mieście 7. Przełamanie monopoli w świadczeniu usług komunalnych 8. Rozwijanie funkcji turystycznej w oparciu o turystykę jachtową i linie promowe 9. Lokalizacja w Szczecinie dowództwa Międzynarodowego Korpusu Północ-Wschód DIAGNOZA STANU MIASTA GŁÓWNE CZYNNIKI ROZWOJOWE S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

32 Formułowanie Strategii Rozwoju Miasta FAZA III S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

33 monitorowanie opracowanie polityk - Projekt nr 1 Decyzja (uchwalenie strategii) Opracowywanie strategii 12 miesięcy Wdrażanie i aktualizowanie lata Decyzja (aktualizacja strategii) OŚ CZASU SCHEMAT FAZY III PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU MIASTA MISJA Wdrażanie i aktualizowanie lata CELESZCZEGÓŁOWE Szczecin metroplią Europy Poprawa warunków środowiska Bieżąca woda dla każdego gosp. dom Poprawa jakości życia II Edycja D o k u m e n t u S t r a t e g i a r o z w o j u II Edycja D o k u m e n t u S t r a t e g i a r o z w o j u Program ograniczenia zanieczyszczeń powietrza Program obniżenia hałasu Plan gospodarki odpadami PROGRAMY i PROJEKTY REALIZACYJNE - Projekt nr 3 - Projekt nr 2 Opracowywanie działań, finansowania realizacja Podjęcie decyzji (uchwała o przystąpieniu) ZAŁOŻENIA POLITYK BRANŻOWYCH CELE STRATEGICZNE CELE KIERUNKOWE Polityka Ochrony środowiska Ograniczenie poziomu zanieczyszczeń monitorowanie D o k u m e n t S t r a t e g i a r o z w o j u D o k u m e n t S t r a t e g i a r o z w o j u

34 PROJEKT MISJI SZCZECINA Szczecin, liderem integracji europejskiej, ponadregionalnym centrum południowego Bałtyku - miastem wykorzystującym do zrównoważonego rozwoju walory środowiska przyrodniczego oraz swoje nadodrzańskie położenie. S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

35 POPARCIE DLA SFORMUŁOWANEGO PROJEKTU MISJI S z c z e c i n Tak 74,52% Nie 6,01% Tak, ale po modyfikacji 19,42% Proponowane modyfikacje dotyczyły (160 propozycji): potrzeby uwzględnienia mieszkańców (26% propozycji zmian) kontrowersji związanych z określeniem "lider integracji" (16% propozycji zmian) ANKIETA II Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

36 MISJA SZCZECINA Szczecin, ośrodkiem integracji europejskiej, ponadregionalnym centrum południowego Bałtyku - wspólnotą mieszkańców wykorzystującą do zrównoważonego i trwałego rozwoju tradycję historyczną, walory środowiska przyrodniczego oraz swoje nadodrzańskie położenie. S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

37 n Cel nr 1. Osiągniecie standardu miejskich funkcji społeczno-gospodarczych właściwych dla ponadregionalnego centrum n Cel nr 2. Zróżnicowana, zrównoważona i efektywna gospodarka o dużym potencjale wzrostu n Cel nr 3. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców n Cel nr 4. Poprawienie jakości życia w mieście n Cel nr 5. Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych, rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej CELE STRATEGICZNE S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

38

39

40 Copyright, 2000 © Rada Miasta Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

41 Copyright, 2000 © Rada Miasta Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

42 CELE STRATEGII S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

43 PRIORYTETY ROZWOJU SZCZECINA

44 Dariusz ZarzeckiDariusz Zarzecki - Przewodniczący Zespołu (Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Maciej CehakMaciej Cehak - Wiceprzewodniczący Zespołu (Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego), Marcin LewińskiMarcin Lewiński - Sekretarz Zespołu (Główny Specjalista w Biurze Strategii i Rozwoju Miasta), Członkowie Zespołu: - Marek Banaszek - Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu Miejskiego, - Aleksandra Białonowicz - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych, - Ryszard Coufal - Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni, Politechnika SzczecińskaMarek BanaszekAleksandra BiałonowiczRyszard Coufal - Elżbieta Masojć - Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty, - Dariusz Matejski - Z-ca Dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, - Przemysław Nadolski - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Ludności, - Jadwiga Rajkiewicz - Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich, - Teresa Ratajska - Dyrektor Wydziału Oświaty, - Adam Roślewski - Dyrektor Zakładu Usług Konsultingowych Know How, - Sławomir Szafrański - Dyrektor Wydziału Kultury, - Ryszard Tosiek - Dyrektor Wydziału Prywatyzacji i Aktywizacji Gospodarczej, - Dorota Tyszkiewicz - Janik - Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy.Elżbieta MasojćDariusz MatejskiPrzemysław NadolskiJadwiga RajkiewiczTeresa RatajskaAdam RoślewskiSławomir SzafrańskiRyszard Tosiek Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina ZESPÓŁ EKSPERCKO-REDAKCYJNY ds. OPRACOWANIA STRATEGII Strategia Rozwoju Szczecina S z c z e c i n Polskie fonty

45 7. Harmonogram wdrażania 1. Wstęp 2. Diagnoza stanu miasta 2.1. Uwarunkowania wewnętrzne 2.2. Uwarunkowania zewnętrzne 2.3. Bariery oraz czynniki rozwoju 2.1. Uwarunkowania wewnętrzne 2.2. Uwarunkowania zewnętrzne 2.3. Bariery oraz czynniki rozwoju 3. Misja 5. Polityki branżowe i programy realizacyjne 6. System Zarządzania Realizacją Strategii (wdrażanie, monitorowanie, aktualizacja) 4. Cele strategiczne, Cele kierunkowe, Cele szczegółowe Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina STRUKTURA DOKUMENTU STRATEGII S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina 8. Załączniki

46 Polityki w sferze gospodarczej: 1.Polityka wspierania rozwoju gospodarczego (kod G) 2.Polityka wspierania rozwoju turystyki (kod Tu) POLITYKI BRANŻOWE S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Polityki w sferze społecznej: 3.Polityka edukacyjna miasta Szczecina (kod E) 4.Polityka zdrowotna miasta (kod Zd) 5.Polityka mieszkaniowa (kod Mk) 6.Polityka socjalna (kod PS) 7.Polityka prorodzinna miasta Szczecina (kod R) 8.Polityka w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście (kod B) 9.Polityka wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Szczecina (kod K) 10.Polityka wspierania nauki i szkolnictwa wyższego(kod N) 11.Polityka kultury fizycznej i rekreacji (kod S) 12.Polityka rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (kod O) 13.Polityka zarządzania strukturami samorządowymi (kod Za)

47 Polityki w sferze ekologiczno-przestrzennej: 14. Miejska polityka ochrony środowiska (kod Ś) 15. Polityka przestrzenna miasta (kod P) 16. Polityka utrzymania i rozwoju terenów zielonych (kod Z) 18. Polityka transportowa (kod T) POLITYKI BRANŻOWE S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina Polityki przekrojowe obejmujące wszystkie sfery funkcjonowania miasta: 18. Polityka współpracy międzynarodowej (kod Mn) 19. Polityka promocyjna Szczecina (kod Pr) 20. Polityka rozwoju społeczeństwa informacyjnego (kod I)

48 KOLEJNOŚĆPRACKOLEJNOŚĆPRAC Realizacja Strategii Programowanie rozwoju - tworzenie dokumentu Strategii Rozwoju Szczecina Programowanie realizacyjne Zasady SMART Społeczny konsensus Zadania Projekty Program realizacyjne Polityki branżowe Cele strategiczne Cele szczegółowe, w tym priorytety Cele kierunkowe Wyznaczanie celów Odzwierciedlenie stanu oczekiwanego w roku 2015, struktura hierarchiczna Zakres działań Zasady tworzeniaMateriały i opracowaniaEtapy prac Analizowanie Obiektywizm Uwarunkowania krajowe Uwarunkowania międzynarodowe Uwarunkowania wewnętrzne Diagnoza stanuRzetelność Diagnozowanie Misja Zwięzłość Formułowanie Misji

49 PRZEDMIOT KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Analiza SWOT Identyfikacja problemów strategicznych (bariery rozwoju) Misja miasta Cele strategiczne, kierunkowe, szczegółowe Programy realizacyjne System zarządzania realizacją strategii S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

50 ZAKRES KONSULTACJI SPOŁECZNEJ 15 spotkań 3 Zespołów Opiniująco - Konsultacyjnych (łącznie 110 uczestników) 56 warsztatów dla 23 Grup Branżowo - Środowiskowych (łącznie 362 osób) Konsultacje społeczne mieszkańców (ankieta I respondentów, ankieta II respondentów, ankieta młodzieżowa respondentów, opinie do projektu - 163) S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

51 Generałem!... a nie Półkownikiem S z c z e c i n CZYM POWINNA BYĆ STRATEGIA? Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina... a nie Półkownikiem

52 RANGA DOKUMENTU DOKUMENT Strategia Rozwoju Szczecina Konstytucja Studium Uwar. i Kier. Rozw. Przestrz.; Polityka Edukacyjna Szczecina; Polityka w zakresie bezpieczeństwa Dokumenty kierunkowe Program Bezpieczne Miasto I° rzędu Projekt Bezpieczne Osiedle TurzynII° rzędu Zadanie Bezpieczna ulica Boh. Warszawy III° rzędu HIERARCHIA DOKUMENTÓW Dokumenty realizacyjne S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

53 FINANSOWANIE REALIZACJI STRATEGII

54 Zgodność Strategii Szczecina ze Strategią Województwa

55 Programowanie rozwoju Szczecina obejmuje przygotowanie i uchwalenie dokumentu Strategia Rozwoju Szczecina wraz z wykazem polityk branżowych, które zostaną uchwalone we wskazanych terminach. Realizacja uchwalonej Strategii, wykorzystując zróżnicowane instrumentarium, obejmować będzie rozciągnięte w czasie etapy: · wdrażanie · monitorowanie i ewaluacja · aktualizowanie REALIZACJA STRATEGII S z c z e c i n Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

56 System zarządzania (programowanie, wdrażanie, monitorowanie, ewaluacja) realizacją Strategii

57 Dominik Górski Dominik Górski Przewodniczący Rady Miasta Szczecina Przewodniczący Konwentu Strategii Rozwoju Miasta Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina S z c z e c i n


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina www.szczecin.pl/strategia/"

Podobne prezentacje


Reklamy Google