Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Szczecina

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Szczecina"— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Szczecina
Strategia Rozwoju Szczecina Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

2 Strategia Rozwoju Miasta
Strategia Rozwoju Szczecina DEFINICJA STRATEGII ROZWOJU S z c z e c i n Strategia Rozwoju Miasta to scenariusz osiągania celów przyszłości, do których dąży wspólnota samorządowa, a dzięki któremu dokona się transformacji sytuacji obecnej na projektowaną. Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

3 Strategia Rozwoju Szczecina
PARTNERSTWO S z c z e c i n Dobra strategia budowana jest na wiedzy samorządu, mieszkańców i ekspertów zewnętrznych Strategia powinna być wypracowana i zaakceptowana przy czynnym udziale lokalnej społeczności (uspołeczniony charakter) Do prac powinni być zaangażowani najbardziej reprezentatywni członkowie lokalnej społeczności Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

4 PRACE NAD STRATEGIA MIASTA
Strategia Rozwoju Szczecina PRACE NAD STRATEGIA MIASTA S z c z e c i n Faza III Formułowanie Strategii Rozwoju Szczecina od do fazy Faza II Analiza i diagnoza stanu Miasta od do Faza I Organizacja procesu od do czas Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

5 Strategia Rozwoju Szczecina
REALIZACJA FAZY I S z c z e c i n Konwent przyjął wstępną koncepcję pracy nad przygotowaniem strategii rozwoju Szczecina: 1. Zasady budowania strategii 2. Strukturę dokumentu „Strategia Rozwoju Szczecina” Konwent przyjął zasady organizacji pracy nad strategią Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

6 ZASADY BUDOWANIA STRATEGII
Strategia Rozwoju Szczecina ZASADY BUDOWANIA STRATEGII S z c z e c i n 1. Musi powstawać i być weryfikowana w procesie społecznym przy aktywnym uczestnictwie lokalnych środowisk (szeroko konsultowana i uzgadniana) 2. Musi być zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju (Lokalna Agenda21) 3. Powinna być spójna ze strategiami: narodową, województwa oraz powiatów i gmin sąsiedzkich 4. Musi być dokumentem pragmatycznym (tj. określać jak przekładać cele na konkretne działania) Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

7 ZASADY BUDOWANIA STRATEGII
Strategia Rozwoju Szczecina ZASADY BUDOWANIA STRATEGII S z c z e c i n 5. Powinna być zgodna, w warstwie zadaniowej, ze schematem SMART – tj. zadania są specyficzne (specific), mierzalne (measurable), uzgodnione (agreed), wykonalne (real), określone w czasie (timed) 6. Wszystkie zadania (programy i projekty) realizowane przez jednostki zależne od samorządu Miasta muszą być podporządkowane i zgodne ze Strategią 7. Musi być dokumentem dynamicznym (weryfikowana) Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

8 Sfery rozwojowe według koncepcji Agenda 21
Tworzenie miejsc pracy; maksymalizacja dochodów; poszerzanie rynków zbytu; minimalizacja kosztów własnych itp. Kreowanie samorzadowej świadomości i samodzielności, efektywne zaspokajanie zbiorowych potrzeb; jawność sprawowania władzy; dbałość o odpowiednio wysoki poziom technologii w gminie, itp. ROZWÓJ GOSPODARCZY Poszanowanie zasobów środowiska naturalnego; odbudowa i ochrona zasobów; redukcja emisji zanieczyszczeń, staranne planowanie przestrzenne itp. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LOKALNY ROZWÓJ SPOŁECZNY ROZWÓJ EKOLOGICZNO PRZESTRZENNY M. Keating, Globalny Program Działań - Szczyt Ziemi, GEA Na podstawie: IDRC, ICLEI, UNEP, The Local Agenda 21 Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

9 3 Zespoły Opiniująco - Konsultacyjne
Strategia Rozwoju Szczecina ORGANIZACJA PRACY NAD STRATEGIĄ S z c z e c i n Rada Miasta KONWENT Firma Konsultingowa Zespół Roboczy 3 Zespoły Opiniująco - Konsultacyjne Lokalne środowiska 23 Grupy Branżowo Środowiskowe i indywidualni mieszkańcy Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

10 SKŁAD KONWENTU DS. STRATEGII ROZWOJU SZCZECINA
1.     Górski Dominik – Przewodniczący Konwentu, Przewodniczący Rady Miasta 2.     Bal Jan Ryszard – Radny Rady Miasta 3.     Bąbolewski Lucjan – Wiceprezydent Miasta (od ) 4.     Chałubińska Wiesława – Radna Rady Miasta 5.     Czaplicki Franciszek – Radny Rady Miasta 6.     Durski Grzegorz – Wiceprzewodn. Rady Miasta, Członek Zarządu Miasta (do ) 7.     Dużyński Jan – Wiceprezydent Miasta, Członek Zarządu Miasta 8.     Fenrych Przemysław – Radny Rady Miasta 9.     Gajda Andrzej – Wiceprezydent Miasta (od ) 10.    Jaskierska Barbara – Radna Rady Miasta (od ) 11.    Jekiel Jacek – Radny Rady Miasta, Wiceprezydent Miasta (do ) 12.    Jerzyk Henryk – Członek Zarządu Miasta, Wiceprzewodniczący Rady Miasta 13.    Jurczyk Marian – Prezydent Miasta (do ) 14.    Kamrowski Andrzej – Radny Rady Miasta 15.    Kantorska Katarzyna – Członek Zarządu Miasta (do ) 16.    Koćmiel Marek – Prezydent Miasta ( – ) 17.    Kołodziejski Grzegorz – Członek Zarządu Miasta, Wiceprezydent Miasta (do ) 18.    Krukowski Marcin – Członek Zarządu Miasta (od ) 19.    Litwiński Arkadiusz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta (do ) 20.    Malanowska Elżbieta – Wiceprezydent Miasta (od ) 21.    Mickiewicz Andrzej – Wiceprezydent Miasta (od ) 22.    Nowak Stanisław – Wiceprzewodniczący Rady Miasta (od ) 23.    Plewka Czesław – Radny Rady Miasta 24.    Runowicz Edmund – Prezydent Miasta (od ) 25.    Sikorski Paweł – Członek Zarządu Miasta ( – ) 26.    Stępień Dariusz – Radny Rady Miasta 27.    Trokowski Edmund – Wiceprzewodniczący Rady Miasta 28.    Wieczorek Dariusz – Wiceprezydent Miasta (do )

11 ZADANIA KONWENTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA
Strategia Rozwoju Szczecina ZADANIA KONWENTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA S z c z e c i n 1. Kieruje procesem przygotowania Strategii 2. Zasięga opinii zespołów konsultacyjno - opiniujących 3. Określa zakres i tematykę opracowań i analiz 4. Akceptuje i przedkłada RM projekt dokumentu „Strategia” Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

12 ZESPOŁY OPINIUJĄCO - KONSULTACYJNE
Strategia Rozwoju Szczecina ZESPOŁY OPINIUJĄCO - KONSULTACYJNE S z c z e c i n Zespół do spraw: PRZESTRZENNO – EKOLOGICZNYCH Zespół do spraw: GOSPODARCZYCH Zespół do spraw: SPOŁECZNYCH Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

13 ZADANIA ZESPOŁÓW OPINIUJĄCO-KONSULTACYJNYCH
Strategia Rozwoju Szczecina ZADANIA ZESPOŁÓW OPINIUJĄCO-KONSULTACYJNYCH S z c z e c i n 1. Udział w: Procesie analizy SWOT Formułowaniu wariantów misji Ustalaniu i hierarchizowaniu celów Strategii Opiniowaniu dokumentów roboczych do Strategii 2. Weryfikacja istniejących i ustalanie założeń nowych „polityk branżowych” 3. Opiniowanie założeń Systemu Realizacji Strategii 4. Weryfikacja i opiniowanie projektu dokumentu “Strategii” Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

14 ZESPÓŁ DO SPRAW PRZESTRZENNO-EKOLOGICZNYCH
Strategia Rozwoju Szczecina ZESPÓŁ DO SPRAW PRZESTRZENNO-EKOLOGICZNYCH S z c z e c i n ZAKRES PRAC ZESPOŁU Architektura Urbanistyka Geodezja i gospodarka gruntami Polityka przestrzenna Ochrona środowiska Ekologia Planowanie zieleni Bezpieczeństwo Branżowe organizacje pozarządowe Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

15 Skład zespołu do spraw przestrzenno – ekologicznych:
Skład zespołu do spraw przestrzenno – ekologicznych: Przewodniczący Zespołu: Andrzej Kamrowski – radny Buszyńska Elżbieta - architekt, Cymbik Małgorzata - architekt, pracownik Regionalnego Biura Studiów i Projektów Dąbrowski Jakub - architekt, Dołgoszyja Dariusz - Miejska Pracownia Urbanistyczna - pełnomocnik ds. Informatyki Dominiak-Górski Janusz - przedstawiciel Kupieckiej Izby Gospodarczej Frączak Rita - architekt, Freino Helena - architekt, Henryka Okoniewska-Kall - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Jasnowska Janina - Akademia Rolnicza, Prezes Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Kowalski Piotr - Urząd Marszałkowski, Departament Polityki Regionalnej, Krawczuk Marek - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Matejski Dariusz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, Myłka Andrzej - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Nawacka-Górzeńska Anna - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego, Nekanda-Trepka Janusz - architekt, pracownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Nieczajew Aleksander - Akademicka Straż Ochrony Przyrody, Osajda Marek - wydawca pisma ekologicznego “Arka”, Owczarek Piotr - Security Consulting, Paszkowska Małgorzata - Miejski Konserwator Zabytków, Pieczyński Lech - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Popiel Maria - Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich o/Szczecin, Sekula Bronisław - pracownik naukowy Politechniki Szczecińskiej, Szczygieł Tadeusz - pracownik naukowy Akademii Rolniczej, Świątek Leszek - właściciel pracowni projektowej, Tatarczuk Alicja - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wójcik Stanisław - architekt, współwłaściciel pracowni projektowej, Zyska Wojciech - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

16 ZESPÓŁ DO SPRAW GOSPODARCZYCH
Strategia Rozwoju Szczecina ZESPÓŁ DO SPRAW GOSPODARCZYCH S z c z e c i n ZAKRES PRAC ZESPOŁU Polityka mieszkaniowa Infrastruktura techniczna Transport Gospodarka Promocja Polityka zewnętrzna Turystyka Gospodarka gruntami w aspekcie rynkowym Bezpieczeństwo Branżowe organizacje pozarządowe Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

17 Skład Zespółu do spraw gospodarczych
1.Brażuk Wojciech - Dyrektor Północnej Izby Gospodarczej, 2.Ciechanowski Waldemar - przedstawiciel Kupieckiej Izby Gospodarczej 3.Drapała-Kmieciak Beata - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 4.Dubicka Teresa - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 5.Dymek Marek - Dyrektor Wydziału Informatyki UM, 6.Fiuk Grzegorz - Informatyk Województwa Zachodniopomorskiego 7.Flejterski Stanisław - Prodziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 8.Górniak Mariola - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 9.Gruszka Robert - Prezes Zachodniopomorskiego Związku Pracodawców, 10.Hozer Józef - Kierownik Katedry Ekonometrii Uniwersytetu Szczecińskiego, 11.Jankowski Stanisław - Inżynier Miasta, 12.Jańczak Ewa - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 13.Koperkiewicz Leszek - właściciel “ EXTRA Inwest Nieruchomości” 14.Księżopolski Romuald - współwłaściciel i dyrektor spółki “ Mikroplan” 15.Lubert Tadeusz -Urząd Marszałkowski , Departament Polityki Regionalnej, 16.Lubińska Teresa - Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 17.Martuś Andrzej - Prezes Spółki “ Elektromontaż” S.A. 18.Migdal Marek - Prezes Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki, 19.Mitura Elżbieta - Urząd Marszałkowski , Departament Polityki Regionalnej, 20.Owczarek Bolesław - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 21.Piotrowski Bolesław - Prezes Izby Rzemieślniczej , 22.Piwowarski Antoni - pracownik naukowy Akademii Rolniczej, 23.Pluta Zbigniew - Prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego, 24.Pomianowski Roman - właściciel agencji morskiej, 25.Pysiak Wojciech - Wiceprezes “ Bulcargo - Port Szczecin” sp. z o.o., 26.Rączka Krzysztof - prawnik, 27.Rogowski Bogumił - Bussines Club Szczecin,Prezes “ Essve” w Szczecinie, 28.Rudawska Iga - pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, 29.Rudawski Adam - Wiceprezes ds. Ekonomicznych Polskiego Radia o/Szczecin, 30.Slendak Leszek - Prezes Zarządu Zakładu Energetycznego S.A. w Szczecinie, 31.Socha Władysław - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 32.Stasiów Zbigniew - Kierownik Biura Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego, 33.Sylwestrzak Cezary - Wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej, 34.Szelągiewicz Henryk - Przewodniczący Konwentu Przewodniczących Rad Osiedlowych, 35.Tałasiewicz Marek - Wiceprezes Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A., 36.Tosiek Ryszard - Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego, 37.Tyszkiewicz Kazimierz - udziałowiec sieci sklepów “ Berti”, 38.Zasadziński Jan - Kierownik Biura Rozwoju Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A., 39.Zdan Seweryn - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 40.Żyndul Krzysztof - Dyrektor Marketingu Zarządu Portu “ Szczecin” Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

18 ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNYCH
Strategia Rozwoju Szczecina ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNYCH S z c z e c i n ZAKRES PRAC ZESPOŁU Edukacja Zdrowie Opieka społeczna Kultura Rodzina Rozwój społeczeństwa obywatelskiego Sport i rekreacja Bezpieczeństwo Branżowe organizacje pozarządowe Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

19 Skład zespółu do spraw społecznych:
Przewodniczący Przemysław Fenrych Butkiewicz Zenon – Dyrektor Teatru Współczesnego, Chęć Bogdan– Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 61, Cieszkowski Tadeusz – 1. Z-ca Komendanta Miejskiego Policji, Domagała Wenancjusz– pracownik naukowy Pomorskiej Akademii Medycznej, Gajda Jerzy– Prezes Towarzystwa Przyjaciół Szczecina, Glińska Maria – “ Caritas”, Gruner – Żarnoch Ewa– Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, Jaśkiewicz Jarosław – właściciel Delta Consulting – Szkoła Businessu Jerzyk Lech – Dyrektor Klubu “ Sal Stocznia”, Kalwaryjski Erazm – Prezes Związku Artystów Plastyków Polskich o/ Szczecin Kamiński Dariusz – Kierownik Artystyczny “Piwnicy przy Krypcie”, Kowalczyk Krzysztof – pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, Kunc Warcisław– Dyrektor Opery i Operetki, Kus Eugeniusz– Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich, Lachtara Małgorzata – Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 1, Lemańska Stefania – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Lubiński Jan– prof. Pomorskiej Akademii Medycznej, Maciocha Ireneusz – Wiceprezes Fundacji “ Promasters”, Masojć Elżbieta– Dyrektor Wydziału Pedagogicznego Kuratorium Oświaty, Ks. Offmański Andrzej – Kuria Metropolitalna Szczecińsko – Kamieńska, Parchimowicz Krzysztof – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Szczyrski Paweł – Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych Wąs Dariusz– Prezes “ Madical Express Falck”, Zarzycka Wanda – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr 2, Białonowicz Aleksandra– Dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Korżak Janusz - Dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego Grażyna Chmielewska – Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Stanisław Dalgiewicz– Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Władysław Myśko– Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Anna Nowak– Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Grzegorz Piechota– Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Tadeusz Łubkowski– Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Wojciech Gola– Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

20 GRUPY BRANŻOWO - ŚRODOWISKOWE
Strategia Rozwoju Szczecina GRUPY BRANŻOWO - ŚRODOWISKOWE S z c z e c i n Gospod.morska Przemysł, budownictwo Obsługa biznesu Handel, usługi, MŚP Nowe technologie Gospod. komunalna Gospod. turystyczna Gospod. przestrzenna Środowisko kulturowe Środowisko przyrodnicze Gospod. Mieszkaniowa Komunikacja Infrastruktura techniczna Bezpieczeństwo publiczne Infrastruktura społeczna Pomoc społeczna Warunki życia Sport, rekreacja, wypoczynek Nauka, szkolnictwo wyższe Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Kultura Aktywność obywatelska Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

21 ZADANIA GRUP BRANŻOWO - ŚRODOWISKOWYCH
Strategia Rozwoju Szczecina ZADANIA GRUP BRANŻOWO - ŚRODOWISKOWYCH S z c z e c i n Wyrażanie opinii w zakresie oceny stanu miasta Zgłaszanie propozycji do koncepcji rozwoju miasta Formułowanie i hierarchizowanie celów szczegółowych i kierunkowych Konsultowanie zagadnień związanych ze strategią w swoim środowisku Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

22 INNE DZIAŁANIA W FAZIE I
Strategia Rozwoju Szczecina INNE DZIAŁANIA W FAZIE I S z c z e c i n Odbyły się pierwsze spotkania 3 zespołów opiniująco-konsultacyjnych Wybrano w przetargu dwustopniowym firmę konsultingową Zorganizowano seminarium z ekspertem Uniwersytetu Harvard (USA) Odbyły się spotkania konsultantów z przedstawicielami Konwentu Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

23 FAZA II ANALIZA STRATEGICZNA
Strategia Rozwoju Szczecina FAZA II ANALIZA STRATEGICZNA S z c z e c i n Analiza istniejących materiałów Kompletowanie brakujących materiałów Przygotowanie statystycznego wizerunku Szczecina Analiza uwarunkowań rozwoju miasta (SWOT) Opracowanie diagnozy miasta Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

24 Szczecin to "moje miasto"
Strategia Rozwoju Szczecina WYNIKI ANKIETY I S z c z e c i n Ponad 60% mieszkańców zgłasza gotowość do udziału w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących rozwoju Szczecina. Stwarza to racjonalne przesłanki do włączenia mieszkańców do realizacji głównych celów strategii rozwoju miasta. Szczecin to "moje miasto" W ankiecie przeprowadzonej w dn uczestniczyło respondentów. Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

25 UWARUNKOWANIA ROZWOJU I ANALIZA SWOT
Strategia Rozwoju Szczecina ANALIZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU S z c z e c i n UWARUNKOWANIA ROZWOJU I ANALIZA SWOT Więcej informacji: Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

26 DIAGNOZA STANU MIASTA GŁÓWNE BARIERY ROZWOJU
Strategia Rozwoju Szczecina DIAGNOZA STANU MIASTA GŁÓWNE BARIERY ROZWOJU S z c z e c i n 1. Niedostateczne wykorzystanie bogactwa środowiska przyrodniczego miasta i otoczenia jako walorów turystycznych 2. Brak skutecznych, zintegrowanych działań proekologicznych 3. Brak polityki w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej, w tym jej estetyki 4. Niedorozwój infrastruktury technicznej i społecznej, 5. Zubażanie mieszkańców i postępujące rozwarstwienie społeczne Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

27 DIAGNOZA STANU MIASTA GŁÓWNE BARIERY ROZWOJU
Strategia Rozwoju Szczecina DIAGNOZA STANU MIASTA GŁÓWNE BARIERY ROZWOJU S z c z e c i n 6. Kryzys rodziny, rozwój patologii społecznych i wysoki stopień zagrożenia przestępczością 7. Nie pokrywające potrzeb, zdekapitalizowane, o niskim standardzie zasoby mieszkaniowe 8. Brak polityki wspierania rozwoju gospodarczego miasta 9. Dekoniunktura w gospodarce morskiej przy jej dominacji w gospodarce miasta Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

28 DIAGNOZA STANU MIASTA GŁÓWNE BARIERY ROZWOJU
Strategia Rozwoju Szczecina DIAGNOZA STANU MIASTA GŁÓWNE BARIERY ROZWOJU S z c z e c i n 10. Bardzo niski udział w gospodarce miasta nowoczesnych technologii 11. Niewielki kapitał inwestycyjny zaangażowany w sferę poza handlową 12. Wolniejszy wzrost dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących budżetu miasta 13. Mała elastyczność lokalnych zasobów ludzkich na rynku pracy Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

29 DIAGNOZA STANU MIASTA GŁÓWNE CZYNNIKI ROZWOJOWE
Strategia Rozwoju Szczecina DIAGNOZA STANU MIASTA GŁÓWNE CZYNNIKI ROZWOJOWE S z c z e c i n 1. Kontynuacja decentralizacji struktur państwa 2. Wejście Polski do Unii Europejskiej oraz wspieranie przez nią rozwoju transgranicznego i współpracy w obszarze M. Bałtyckiego 3. Istnienie rezerw terenowych pozwalających rozwinąć funkcje rozwojowe miasta 4. Modernizowany system edukacji Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

30 DIAGNOZA STANU MIASTA GŁÓWNE CZYNNIKI ROZWOJOWE
Strategia Rozwoju Szczecina DIAGNOZA STANU MIASTA GŁÓWNE CZYNNIKI ROZWOJOWE S z c z e c i n 5. Efektywne wykorzystywanie potencjału mieszkańców 6. Unowocześnianie infrastruktury technicznej, zwłaszcza transportowej i teleinformatycznej w mieście 7. Przełamanie monopoli w świadczeniu usług komunalnych 8. Rozwijanie funkcji turystycznej w oparciu o turystykę jachtową i linie promowe 9. Lokalizacja w Szczecinie dowództwa Międzynarodowego Korpusu Północ-Wschód Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

31 Formułowanie Strategii Rozwoju Miasta
Strategia Rozwoju Szczecina FAZA III S z c z e c i n Formułowanie Strategii Rozwoju Miasta Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

32 SCHEMAT FAZY III PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU MIASTA
Szczecin metroplią Europy MISJA monitorowanie Poprawa jakości życia CELE STRATEGICZNE monitorowanie D o k u m e n t „ S t r a t e g i a r o z w o j u ” II Edycja D o k u m e n t u „ S t r a t e g i a r o z w o j u ” Poprawa warunków środowiska CELE KIERUNKOWE monitorowanie CELE SZCZEGÓŁOWE Ograniczenie poziomu zanieczyszczeń Bieżąca woda dla każdego gosp. dom monitorowanie ZAŁOŻENIA POLITYK BRANŻOWYCH Polityka Ochrony środowiska opracowanie „polityk” Program ograniczenia zanieczyszczeń powietrza PROGRAMY i PROJEKTY REALIZACYJNE Opracowywanie działań, finansowania realizacja - Projekt nr 1 Program obniżenia hałasu - Projekt nr 2 - Projekt nr 3 Plan gospodarki odpadami Wdrażanie i aktualizowanie 2 - 4 lata Wdrażanie i aktualizowanie lata OŚ CZASU Opracowywanie strategii 12 miesięcy Podjęcie decyzji (uchwała o przystąpieniu) Decyzja (uchwalenie strategii) Decyzja (aktualizacja strategii)

33 PROJEKT MISJI SZCZECINA
Strategia Rozwoju Szczecina PROJEKT MISJI SZCZECINA S z c z e c i n Szczecin, liderem integracji europejskiej, ponadregionalnym centrum południowego Bałtyku - miastem wykorzystującym do zrównoważonego rozwoju walory środowiska przyrodniczego oraz swoje nadodrzańskie położenie. Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

34 POPARCIE DLA SFORMUŁOWANEGO PROJEKTU MISJI
Strategia Rozwoju Szczecina POPARCIE DLA SFORMUŁOWANEGO PROJEKTU MISJI S z c z e c i n Tak 74,52% Nie 6,01% Tak, ale po modyfikacji 19,42% ANKIETA II Proponowane modyfikacje dotyczyły (160 propozycji): potrzeby uwzględnienia mieszkańców (26% propozycji zmian) kontrowersji związanych z określeniem "lider integracji" (16% propozycji zmian) Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

35 Strategia Rozwoju Szczecina
MISJA SZCZECINA S z c z e c i n Szczecin, ośrodkiem integracji europejskiej, ponadregionalnym centrum południowego Bałtyku - wspólnotą mieszkańców wykorzystującą do zrównoważonego i trwałego rozwoju tradycję historyczną, walory środowiska przyrodniczego oraz swoje nadodrzańskie położenie. Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

36 CELE STRATEGICZNE Strategia Rozwoju Szczecina Cel nr 1.
Osiągniecie standardu miejskich funkcji społeczno-gospodarczych właściwych dla ponadregionalnego centrum Cel nr 2. Zróżnicowana, zrównoważona i efektywna gospodarka o dużym potencjale wzrostu Cel nr 3. Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców Cel nr 4. Poprawienie jakości życia w mieście Cel nr 5. Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych, rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

37 Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

38 Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

39 Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

40 Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

41 CELE STRATEGII Strategia Rozwoju Szczecina S z c z e c i n
Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

42 PRIORYTETY ROZWOJU SZCZECINA

43 ZESPÓŁ EKSPERCKO-REDAKCYJNY ds. OPRACOWANIA STRATEGII
Polskie fonty Strategia Rozwoju Szczecina ZESPÓŁ EKSPERCKO-REDAKCYJNY ds. OPRACOWANIA STRATEGII S z c z e c i n Dariusz Zarzecki - Przewodniczący Zespołu (Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Maciej Cehak Wiceprzewodniczący Zespołu (Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego), Marcin Lewiński - Sekretarz Zespołu (Główny Specjalista w Biurze Strategii i Rozwoju Miasta), Członkowie Zespołu: - Marek Banaszek Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu Miejskiego, - Aleksandra Białonowicz - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych, - Ryszard Coufal Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni, Politechnika Szczecińska - Elżbieta Masojć Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty, - Dariusz Matejski Z-ca Dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, - Przemysław Nadolski Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Ludności, - Jadwiga Rajkiewicz Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich, - Teresa Ratajska Dyrektor Wydziału Oświaty, - Adam Roślewski Dyrektor Zakładu Usług Konsultingowych Know How, - Sławomir Szafrański Dyrektor Wydziału Kultury, - Ryszard Tosiek Dyrektor Wydziału Prywatyzacji i Aktywizacji Gospodarczej, - Dorota Tyszkiewicz Janik - Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy. Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

44 STRUKTURA DOKUMENTU „STRATEGII”
Strategia Rozwoju Szczecina STRUKTURA DOKUMENTU „STRATEGII” S z c z e c i n 1. Wstęp 2. Diagnoza stanu miasta 2.1. Uwarunkowania wewnętrzne 2.2. Uwarunkowania zewnętrzne 2.3. Bariery oraz czynniki rozwoju 3. Misja 4. Cele strategiczne, Cele kierunkowe, Cele szczegółowe 5. Polityki branżowe i programy realizacyjne 6. System Zarządzania Realizacją Strategii (wdrażanie, monitorowanie, aktualizacja) 7. Harmonogram wdrażania 8. Załączniki Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

45 POLITYKI BRANŻOWE Strategia Rozwoju Szczecina S z c z e c i n
Polityki w sferze gospodarczej: Polityka wspierania rozwoju gospodarczego (kod G) Polityka wspierania rozwoju turystyki (kod Tu) Polityki w sferze społecznej: Polityka edukacyjna miasta Szczecina (kod E) Polityka zdrowotna miasta (kod Zd) Polityka mieszkaniowa (kod Mk) Polityka socjalna (kod PS) Polityka prorodzinna miasta Szczecina (kod R) Polityka w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście (kod B) Polityka wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Szczecina (kod K) Polityka wspierania nauki i szkolnictwa wyższego(kod N) Polityka kultury fizycznej i rekreacji (kod S) Polityka rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (kod O) Polityka zarządzania strukturami samorządowymi (kod Za)

46 POLITYKI BRANŻOWE Strategia Rozwoju Szczecina
Polityki w sferze ekologiczno-przestrzennej: Miejska polityka ochrony środowiska (kod Ś) Polityka przestrzenna miasta (kod P) Polityka utrzymania i rozwoju terenów zielonych (kod Z) Polityka transportowa (kod T) Polityki przekrojowe obejmujące wszystkie sfery funkcjonowania miasta: Polityka współpracy międzynarodowej (kod Mn) Polityka promocyjna Szczecina (kod Pr) Polityka rozwoju społeczeństwa informacyjnego (kod I) Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

47 K O L E J N Ś Ć P R A C Polityki branżowe
Zakres działań Zasady tworzenia Materiały i opracowania Etapy prac K O L E J N Ś Ć P R A C Analizowanie Obiektywizm Uwarunkowania krajowe międzynarodowe wewnętrzne Diagnoza stanu Rzetelność Diagnozowanie Programowanie rozwoju - tworzenie dokumentu Strategii Rozwoju Szczecina Misja Zwięzłość Formułowanie Misji Wyznaczanie celów Cele strategiczne Cele szczegółowe, w tym priorytety Cele kierunkowe Odzwierciedlenie stanu oczekiwanego w roku 2015, struktura hierarchiczna Realizacja Strategii Programowanie realizacyjne Polityki branżowe Społeczny konsensus Program realizacyjne Zasady SMART Zadania Projekty

48 PRZEDMIOT KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Strategia Rozwoju Szczecina PRZEDMIOT KONSULTACJI SPOŁECZNYCH S z c z e c i n Analiza SWOT Identyfikacja problemów strategicznych (bariery rozwoju) Misja miasta Cele strategiczne, kierunkowe, szczegółowe Programy realizacyjne System zarządzania realizacją strategii Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

49 ZAKRES KONSULTACJI SPOŁECZNEJ
Strategia Rozwoju Szczecina ZAKRES KONSULTACJI SPOŁECZNEJ S z c z e c i n 15 spotkań 3 Zespołów Opiniująco - Konsultacyjnych (łącznie 110 uczestników) 56 warsztatów dla 23 Grup Branżowo - Środowiskowych (łącznie 362 osób) Konsultacje społeczne mieszkańców (ankieta I respondentów, ankieta II respondentów, ankieta młodzieżowa respondentów, opinie do projektu - 163) Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

50 CZYM POWINNA BYĆ STRATEGIA?
Generałem! S z c z e c i n ... a nie „Półkownikiem” ... a nie „Półkownikiem” Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

51 HIERARCHIA DOKUMENTÓW
Strategia Rozwoju Szczecina HIERARCHIA DOKUMENTÓW S z c z e c i n RANGA DOKUMENTU DOKUMENT „Strategia Rozwoju Szczecina” Konstytucja „Studium Uwar. i Kier. Rozw. Przestrz.”; „Polityka Edukacyjna Szczecina”; „Polityka w zakresie bezpieczeństwa” Dokumenty kierunkowe Dokumenty realizacyjne Program „Bezpieczne Miasto” I° rzędu Projekt „Bezpieczne Osiedle Turzyn” II° rzędu Zadanie „Bezpieczna ulica Boh. Warszawy” III° rzędu Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

52 FINANSOWANIE REALIZACJI STRATEGII

53 Zgodność Strategii Szczecina ze Strategią Województwa

54 REALIZACJA STRATEGII Strategia Rozwoju Szczecina
Programowanie rozwoju Szczecina obejmuje przygotowanie i uchwalenie dokumentu „Strategia Rozwoju Szczecina” wraz z wykazem „polityk branżowych”, które zostaną uchwalone we wskazanych terminach. Realizacja uchwalonej „Strategii”, wykorzystując zróżnicowane instrumentarium, obejmować będzie rozciągnięte w czasie etapy: ·       wdrażanie ·       monitorowanie i ewaluacja ·       aktualizowanie Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

55 System zarządzania (programowanie, wdrażanie, monitorowanie, ewaluacja) realizacją Strategii
Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina

56 e-mail: dgorski@wsap.szczecin.pl
Dominik Górski Przewodniczący Rady Miasta Szczecina Przewodniczący Konwentu Strategii Rozwoju Miasta Copyright, 2002 © Rada Miasta Szczecina


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Szczecina"

Podobne prezentacje


Reklamy Google